Comunicat informativ privind ședința Consiliului Societății din 09.09.2019

0
417

COMUNICAT INFORMATIV

Consiliul societății S.A. ”Apă-Canal Chișinău” informează factorii de decizie interesați și opinia publică că la data de 09.09.2019 a avut loc ședința Consiliului societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la situația creată la Stația de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău.

2. Cu privire la mersul implementării Pachetului nr.8 Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și linia nouă de tratare a nămolului.

Pe marginea primului subiect inclus în ordinea de zi, membrii Consiliului societății au solicitat organului executiv al Societății Note informative și explicații detaliate, inclusiv cu prezentarea indicatorilor, parametrilor tehnici și datelor referitoare la situația creată în mun. Chișinău privind funcționarea Stației de epurare a apelor uzate, mirosul neplăcut și toxic care persistă în municipiu, în ultimele  două săptămâni și cauzele acestuia.

Din informația prezentată de către responsabilii de la întreprindere, directori și ingineri,  s-a constatat că situația precară existentă la Stația de epurare și persistența mirosului neplăcut este generată de mai mulți factori:

1. Din rezultatele analizelor de laborator prelevate la intrarea apelor uzate în Stația de epurare se atestă că în perioada iulie-august curent mai mulți agenți economici au deversat în rețeaua de canalizare centralizată ape uzate și cantități de deșeuri cu o concentrație sporită de substanțe proteice, utilizate preponderent la întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare (lactate, mezeluri, băuturi alcoolice, dulciuri, etc.) și cu o concentrație sporită de substanțe de detergenți și fosfați, utilizate la spălătorii, curățătorii și în industriile chimice. Aceste deversări au avut un impact devastator asupra culturii de bacterii și micro-organismelor care prelucrează apele uzate de la stația de epurare și în mod practic au dus la distrugerea în proporție de 90-95% a culturilor de bacterii. Astfel, apele uzate ajunse în decantoarele stației de epurare nu sunt prelucrate în mod corespunzător, ceea ce generează prima sursă a mirosului neplăcut. În acest sens, se constată că deversările toxice în rețeaua centralizată de canalizare s-au făcut cu încălcarea flagrantă de către agenții economici a cerințelor obligatorii stabilite de legislația în vigoare în speță de HG 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane şi rurale.

2. Societatea are competențe limitate în controlul agenților economici privind respectarea prevederilor HG. 950/2013, care obligă toți consumatorii, alții decît cei casnici, să asigure epurarea locală a apelor uzate, astfel încît în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum şi în normativele de evacuare a apelor uzate, cu respectarea CMA (concentrația maxim admisibilă în apele uzate a substanțelor poluante la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare). Atribuții de control asupra respectării acestor condiții revine și organelor abilitate ale statului, Agenția de mediu, Inspectoratul pentru protecția mediului. În acest context, se constată că structurile abilitate cu autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului și eliberarea actelor permisive  în acest sens urmează să realizeze în mod efectiv atribuțiile stabilite prin HG RM 548/2018 și HG 549/2018.

3. O bună parte din agenții economici, din mun. Chișinău, care admit deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare municipal cu încălcarea normativelor la deversare și care nu asigură preepurarea locală a apelor reziduale, acționează concertat împotriva Societății. Prin acțiuni cu același caracter, mai mulți agenți economici din mun. Chișinău, inclusiv întreprinderi mari care procesează produse cu un înalt conținut de substanțe organice și toxice în apele uzate, nu recunosc facturile înaintate de Societate pentru plata suplimentară pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, și acționează Societatea în instanțele de judecată și alte structuri ale statului. De exemplu, în prezent Consiliul Concurenței este pe cale de a amenda Societate cu circa 12 mln lei pe o acțiune înaintată de către un grup de agenți economici.

4. O altă sursă a mirosului neplăcut care să acutizat în ultimele săptămâni este nămolul depozitat în ultimii 10-12  ani în depozitele temporare de stocare a nămolului ce se află pe teritoriul stației de epurare. După anul 2007 odată cu modificarea legislației privind gestionarea deșeurilor și restricționarea transportării nămolului pe cîmpurile agricole în calitate de îngrășământ, Societatea a pus în aplicare o metodă tranzitorie de depozitare a nămolului – în geotuburi. Geotuburile nu asigură însă un proces efectiv de prelucrare a nămolului fiind o metodă temporară de depozitare. După anumite perioade de timp, nămolul din geoturburi era extras și a fost stocat în depozite special amenajate extinse în prezent pe o suprafață de circa 3,2 ha, într-un volum de peste 760 mii m3. Timpul canicular de la sfârșitul lunii iulie-începutul lunii august a intensificat procesul de fermentare a acestui nămol ceea ce a condiționat amplificarea mirosului neplăcut.

5. Un alt factor care este necesar de luat în considerație este reconstrucția Stației de epurare.

În partea ce ține de subiectul doi al ordinii de zi privind implementarea Pachetului nr.8 Reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate și linia nouă de tratare a nămolului, valoarea contractului fiind de 24.243.479,61 EUR. Membrii Consiliului societății, au fost informați referitor la situația existentă privind realizarea acțiunilor prevăzute de Contractul semnat la 27 iulie 2017, termenul Contractului este de 900 zile. Conform informațiilor prezentate de către executiv, se constată:

1. Încălcarea gravă a termenului de executare a lucrărilor de către compania antreprenor (Passavant Energy & Environment GmbH & Ludwig Pfeifferr Hoch – und Tiefbau GmbH & Co.KG). Încălcarea se manifestă prin întârzieri excesive a neexecutării acțiunilor atît la finalizarea lucrărilor de proiectare, cît și la executarea lucrărilor de reconstrucție.

2. Executarea necalitativă a lucrărilor de reconstrucție a Stației de Epurare de către antreprenor. Starea de fapt atestă că pe șantier lucrează insuficiente echipe de specialiști și muncitori, care dau dovadă de capacități necalificate și care execută lucrări pe care inginerii Societății le contestă atît în ceea ce privește respectarea cerințelor tehnice cît și în privința calității lor.

3. Din volumul de lucrări executate pînă în prezent (doar circa 8% din cele circa 60% planificate conform Planul de implementare), se constată că există o mare probabilitate ca acest proiect să nu fie executat în termen sau chiar finalizat cu succes.

Urmare a notelor informative și explicațiilor examinate Consiliului societății a solicitat organului executiv realizarea următoarelor acțiuni:

1. Întreprinderea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru soluționarea urgentă a problemei funcționării în regim normal a Stației de epurare a apelor uzate, prin reabilitarea și recultivarea micro-organismelor necesare pentru procesul de prelucrare a apelor uzate.

2. Înaintarea unor demersuri către toate organele abilitate ale statutului (SIS, Procuraturii, Agenției de mediu, Inspectoratului pentru protecția mediului, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, etc.) în vederea acordării suportului legal și tehnic privind depistarea agenților economici, care deversează neautorizat ape uzate supraîncărcate în sistemul public de canalizare. Acționarea, împreună cu instituțiile abilitate ale statului, a agenților economici identificați în instanțele de judecată pentru încasarea prejudiciului adus mediului și Societății, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în speță Legea 1540/1998.

3. Identificarea împreună cu instituții abilitate ale statului și a structurilor academice din țară și de peste hotare a unor soluții urgente și durabile pentru rezolvarea problemei utilizării nămolului acumulat la depozitul de nămol și a celui depozitat în geo tuburi.

4. Prezentarea către Primăria mun. Chișinău și Consiliul municipal Chișinău a proiectelor de decizie necesare pentru redresarea situației existente la Stația de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău și buna funcționarea a Societății.

Consiliul societăți S.A. ”Apă-Canal Chișinău” își exprimă îngrijorarea în legătură cu tergiversarea inexplicabilă a implementării Pachetului nr.8 Reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate și linia nouă de tratare a nămolului și solicită executivului Societății, Primăriei mun. Chișinău să organizeze de urgență o ședință comună cu factorii de decizie (fondatorii) ai antreprenorului Passavant Energy & Environment GmbH & Ludwig Pfeifferr Hoch – und Tiefbau GmbH & Co.KG, cu participarea reprezentanților BERD și BEI în cadrul căreia să fie examinată situația creată cu implementarea proiectului și măsurile de impulsionare a realizării lui.

Consiliul societăți S.A. ”Apă-Canal Chișinău”, 09.09.2019