Condiţii moderne pentru monitorizarea calităţii apelor uzate la S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

0
568

Se ştie, că dacă apele  reziduale nu sunt tratate în mod corespunzător, acestea sunt principalele surse de poluare, care pot avea efecte foarte dăunătoare asupra mediului și sănătății populației.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului R. Moldova nr. 950 din 25.11.2013, în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului,  evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor uzate urbane şi industriale cu conţinut de substanţe poluante se face numai în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare nu trebuie să conţină concentrații de poluanți mai mari decât cele indicate în Anexa nr.1 Indicatorii de calitate ai apelor uzate industriale evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor a hotărârii menţionate.

Din  structura organizatorică a S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” face parte  Laboratorul ape uzate agenţi economici (LAUAE), funcţia de bază al căruia este efectuarea permanentă a încercărilor fizico-chimice de laborator a apei uzate.

Graţie echipei manageriale a întreprinderii, încăperile Laboratorului ape uzate au fost supuse pe parcursul anului 2019 unei reparații capitale. Astfel, în rezultatul efectuării lucrărilor de renovare a încăperilor, s-au îmbunătățit considerabil facilitățile și condițiile de mediu,  adecvate pentru activitățile de laborator, a fost posibilă separarea eficientă a zonelor cu activități de laborator.

Mai mult ca atât, laboratorul a fost utilat totalmente cu mobilier nou de laborator și echipamente de măsurare și monitorizare. A fost renovat capital sistemul de ventilare, care asigură calitatea aerului din încăperile laboratorului, iar datorită îndeplinirii în ansamblu a lucrărilor menționate, au fost îmbunătățite condițiile de muncă ale personalului.  

Menționăm, că Laboratorul apă uzată agenţi economici (LAUAE) este acreditat în domeniul apelor uzate, fapt ce confirmă, că laboratorul menţine şi îmbunătăţeşte continuu un sistem de management, în conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO 17025:2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări și etalonăriˮ şi aplică în activitatea sa documentele specifice elaborate de EA, ILAC, întreprinde  măsuri corespunzătoare pentru a-şi demonstra calificarea şi competenţa. În acest sens, o preocupare esenţială este estimarea caracteristicilor de performanţă ale metodei utilizate astfel, încât să existe siguranţa, că scopul analitic al metodei folosite este atins, obţinându-se rezultate cu un nivel de incertitudine acceptabil.

Mai mult ca atât, Laboratorul ape uzate agenți economici participă regulat la testele de comparări interlaboratoare, care reprezintă unul din mecanismele fiabile şi performante pentru a dovedi competenţa laboratorului. Recent, LAUAE a participat la comparări interlaboratoare la nivel internațional cu INTERPROJECT, Bulgaria, Sofia, unde, în urma rezultatelor obținute s-a confirmat competența laboratorului.