joi, aprilie 15, 2021

HGM191/2002
ID intern unic: 295931
Версия на русском Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din 19.02.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora
de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31 art Nr : 263
MODIFICAT
HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793
HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687
HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778
HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414
HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44
HG1228 din 13.11.07,MO180-183/23.11.07 art.1287
HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057
HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507
HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470

NOTĂ:
În tot textul Regulamentului, cuvîntul “arendaş“ se substituie prin cuvîntul “locatar” prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44
Acţiunea contractelor-model din anexele nr. 5 şi 8 se extind şi asupra furnizorilor prin HG1339 din 16.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (se anexează).
2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, ministerele şi departamentele, autorităţile administraţiei publice locale în termen de trei luni vor aduce actele lor normative în conformitate cu sus-numitul regulament şi vor monitoriza executarea lui de către toţi furnizorii serviciilor comunale şi necomunale, gestionarii fondului de locuinţe şi consumatorii.
3. Se abrogă:
poziţia “Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale: Tarifele pentru servicii ascensoare” din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426);
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 463 din 16 mai 1997 “Despre aprobarea Regulamentului privind modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova” 1997, nr. 40, art. 442).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceministru al economiei Elena Gorelova
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului Gheorghe Duca
Ministrul justiţiei Ion Morei

Chişinău, 19 februarie 2002.
Nr. 191.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 191
din 19 februarie 2002

REGULAMENTUL
cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative,
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire
şi alimentare cu apă
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa (în continuare-Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul locativ, Legea cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, Legea cu privire la arendă, Legea condominiului în fondul locativ, altor documente normative şi stabileşte modul de achitare de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine şi încăperi cu altă destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între furnizorii (gestionarii) şi consumatorii acestor servicii.
Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra caselor individuale în ceea ce priveşte deservirea tehnică a blocului locativ.
[Pct.1 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
proprietar – persoană fizică ori juridică sau un grup de persoane care posedă, utilizează şi dispun de proprietatea lor (apartament în blocul locativ, încăpere locuibilă în cămin, încăpere nelocuibilă în blocul locativ, precum şi de proprietatea indiviză în blocul locativ) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
chiriaş – persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare;
locatar – persoană fizică sau juridică ce posedă şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului;
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
gestionar al fondului locativ – întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ;
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
prestator de servicii – agent economic sau gestionar al fondului locativ care prestează sau distribuie consumatorilor, în baza de contract, servicii locative, comunale şi necomunale;
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii;
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
furnizor – agentul economic care, în baza contractului încheiat cu gestionarul sau direct cu consumatorul, livrează energie electrică, termică, gaze, apă potabilă şi apă caldă menajeră sau evacuează apele uzate;
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
casa individuală – locuinţă destinată traiului permanent, de regulă al unei familii, fiind constituită din una sau mai multe camere de locuit şi încăperile auxiliare respective;
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470; al.7-14 devin 9-16]
apartament – locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, care satisfac cerinţele de trai permanent al unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ;
încăpere locuibilă în cămin – locuinţă constituită din una sau două camere de locuit cu dotări (bucătărie, toaletă, cameră de baie etc.) parţiale sau fără ele, care face parte din cămin;
suprafaţa încălzită a apartamentului, casei individuale – suprafaţa camerilor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
încăpere de uz comun – casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ;
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
locatari provizorii – locatari care subînchiriază sau arendează casa individuală, apartamentul sau încăperea locuibilă în cămin (o parte din ele) pentru locuire temporară (cel puţin 15 zile);
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
încăpere nelocuibilă – încăpere cu altă destinaţie decît de locuinţe;
suprafaţa casei individuale, încălzită a apartamentului – suprafaţa camerelor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
[Pct.2 noţiunea”suprafaţa încălzită indirect” exclusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
hotar de delimitare a reţelelor – loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după caz);
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
echipamente tehnice interioare – reţele inginereşti şi sisteme de distribuţie din interiorul blocului (apartamente), prin care se prestează servicii;
[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
apă potabilă – apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, un timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea;
[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
apă menajeră – apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igieno-sanitare;
[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
consumator casnic – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională.
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
3. Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.
Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionarul fondului locativ. Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatori.
Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu apartamente privatizate, gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie.
[Pct.3 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.3 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Pct.3 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
II. Tipurile serviciilor prestate
4. Servicii locative:
a) închirierea apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine din fondurile de stat (departamental), municipal, obştesc şi cu statut special;
b) darea în chirie a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine proprietate privată, de stat (departamentală), municipală şi obştească.
[Pct.4 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
5. Servicii comunale:
a) încălzirea caselor individuale, apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor de uz comun din blocurile locative şi cămine;
[Pct.5 lit.a) în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
b) alimentarea cu apă caldă menajeră;
c) alimentarea cu apă potabilă;
d) evacuarea apelor uzate;
[Pct.5 lit.e)-f) excluse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057; lit.g)-i) devin lit.e)-g)]
e) transportul deşeurilor menajere solide şi lichide;
f) servicii ascensor;
g) deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente, a blocurilor căminelor cu încăperi locuibile;
h) deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului;
[Pct.5 lit.h) introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
i) salubrizarea locurilor de uz comun şi a terenurilor aferente blocului locativ.
[Pct.5 lit.i) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
6. Servicii necomunale:
a) reţeaua de radiodifuziune prin fire;
b) sistemul de televiziune prin cablu;
[Pct.6 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
c) servicii de telecomunicaţii;
d) alimentarea cu energie electrică a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine, locurilor de uz comun din blocurile locative şi funcţionarea ascensoarelor;
e) alimentarea cu gaze naturale utilizate pentru aragaze, boilere sau instalaţiile de încălzire autonomă a apartamentelor;
[Pct. 6 lit.d) -e) introduse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
f) sistemul de semnalizare incendiară.
[Pct.6 lit.f) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
III. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor
pentru serviciile locative, comunale şi necomunale
7. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor se efectuează în modul următor:
a) tarifele pentru închirierea sau arendarea apartamentelor, încăperilor locuibile din cămine ori încăperilor nelocuibile din blocul locativ, apa caldă menajeră, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ de stat sau municipal şi utilajului, transportul deşeurilor menajere solide şi lichide, deservirea tehnică a ascensoarelor şi a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune – de către organele administraţiei publice locale.
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
b) tarifele pentru sursele energetice (gazele naturale, precum şi energia electrică şi serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate – de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ;
[Pct.7 lit.b) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
[Pct.7 lit.b) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
c) tarifele pentru serviciile de radiodifuziune prin fire – de către Agenţia Naţională de Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;
d) tarifele pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, precum şi deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocurilor aflate în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate, încăperilor locuibile în cămine, asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor – de către adunarea generală a membrilor acestora;
[Pct.7 lit.d) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare vor fi reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza art. 7 și 35 ale Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
[Pct.7 lit.e) introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
IV. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale
8. Plata pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente privatizate.
Tarifele pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă a apartamentului, încăperilor locuibile în cămine.
Plata pentru închirierea apartamentului şi încăperii locuibile în cămin se percepe în baza contractului încheiat între gestionarul acestora şi persoana – chiriaş sau locatar principal – care reprezintă familia sa.
Proprietarii apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine achită plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative în baza tarifului, care include toate cheltuielile pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, întreţinerea locurilor de uz comun, amenajarea şi salubrizarea terenurilor aferente.
Proprietarul, locatarul încăperilor nelocuibile din blocul locativ achită în mod obligatoriu plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia elementelor de uz comun, salubrizarea terenului aferent blocului, conform tarifelor aprobate pentru bloc şi celor aprobate prin contractul încheiat cu gestionarul fondului locativ.
Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe este specificată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor din contul locatarilor este specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele locale, este specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
[Pct.8 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.8 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
9. Modul de stabilire a volumelor de apă consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate
Tariful pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se calculează pentru un metru cub de apă potabilă consumată şi un metru cub de apă uzată evacuată.
Plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se percepe în baza contractelor încheiate între furnizori (gestionari) şi consumatori – proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine sau încăperilor nelocuibile.
Volumul lunar al serviciilor prestate se confirmă pentru fiecare bloc locativ în parte printr-un act semnat de furnizor şi gestionar şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor din blocurile respective, care serveşte drept temei pentru evaluarea serviciilor prestate.
În act se indică volumul total al apei livrate consumatorilor, înregistrat de contorul blocului locativ, inclusiv de contoarele de evidenţă a apei, instalate în apartamente/încăperile locuibile în cămine şi încăperile nelocuibile, volumul stabilit pentru locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate, precum şi volumul scurgerilor de facto.
Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor.
Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai unei încăperi locuibile din cămin se determină în modul descris mai jos:
a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine – conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine şi prevederilor anexei nr.5 la prezentul Regulament;
b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile din cămine – conform indicaţiilor înregistrate de contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, nr.06.6.3.16, şi se determină prin formula:
V- (Via +Var +Vprd)
(1) Vi = ______________________ x ni , în care
Nia
Vi – reprezintă volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de locatarii unui apartament, unei încăperi locuibile în cămin necontorizate, m3;
V – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contorul comun al blocului locativ, m3;
Via – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, m3;
Var – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de toţi locatarii şi proprietarii încăperilor nelocuibile din blocul locativ, m3;
Nia – numărul de locatari din apartamente/încăperile locuibile în cămine necontorizate, persoane;
ni – numărul tuturor locatarilor apartamentului, încăperii locuibile în cămin, persoane.
V prd – volumul lunar al tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră, în m3, care se determină prin relaţia descrisă mai jos.
Vnorm +Nia +n
(2) Vprd = V – [(_________________) Via+Var], în care
1000
n – reprezintă numărul zilelor în luna de calcul;
Vnorm – norma de apă potabilă şi apă caldă menajeră pentru 1 persoană, l/24 ore.
Volumele tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră se trec la pierderile gestionarului, conform tarifelor stabilite pentru populaţie.
În cazul depistării scurgerilor din vina consumatorilor, dacă pe parcursul lunii în reţelele din subsol sau la etajul tehnic al blocului locativ contorizat nu s-au produs scurgeri, volumele scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată. Partea vinovată este consumatorul în apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) a căruia au fost depistate scurgeri sau contoare deteriorate şi alte încălcări, inclusiv cele ce au avut loc pînă la locurile în care sînt instalate contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine (încăperile nelocuibile), iar atunci cînd scurgerile s-au produs de la reţelele interne de utilizare comună – persoana responsabilă de exploatarea acestora.
Scurgerile depistate vor fi confirmate printr-un act semnat de reprezentantul gestionarului şi proprietarul, chiriaşul şi locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin sau încăperii nelocuibile.
În cazul scurgerilor de apă de la reţelele interne ale blocului locativ, se întocmeşte un act, semnat de reprezentantul gestionarului şi 2-3 locatari, iar volumul de apă potabilă scursă se trece la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor, conform tarifului stabilit pentru populaţie.
Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc).
Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit este calculat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului şi confirmat printr-un act, semnat de ambele părţi. În cazul în care furnizorul refuză să se prezinte la faţa locului pentru a fixa scurgerile sau a semna actul respectiv, acest act este semnat unilateral de către gestionar şi 2-3 locatari şi prezentat spre calculare direct furnizorului sau întreprinderii municipale “Infocom” ori altei întreprinderi similare.
Volumul apei uzate va fi acceptat la nivelul volumului de apă potabilă consumată.
[Pct.9 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Pct.9 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
10. Plata pentru încălzire
Plata pentru încălzire se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin.
În cazul în care pe balcoane sau logii sînt instalate aparate de încălzire, la suprafaţa încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin se adaugă şi suprafeţele acestora, iar plata pentru încălzirea lor se calculează aplicîndu-se coeficientul 1,2.
Dacă în apartament/încăperea locuibilă în cămin au fost instalate radiatoare suplimentare sau secţiuni ale acestora, din care cauză este dereglată încălzirea apartamentelor conectate la aceeaşi coloană, plata pentru încălzirea apartamentelor cu radiatoare (secţiuni) instalate suplimentar se va majora conform calculului efectuat de gestionar sau furnizor, după caz, reducîndu-se, respectiv, plata pentru încălzirea apartamentelor în care încălzirea a fost dereglată.
Volumul energiei termice supuse achitării de către populaţie se stabileşte conform datelor contoarelor termice instalate în blocurile locative, iar în lipsa lor, începînd cu 1 ianuarie 2003 şi pînă la finele procesului de instalare a contoarelor termice în blocurile locative – costul se stabileşte conform costului mediu de încălzire a 1 m2 de suprafaţă încălzită a locuinţelor tuturor blocurilor necontorizate ale fondului locativ.
Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor termice se efectuează din contul furnizorului.
În cazul în care blocul locativ este contorizat, plata lunară pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate Cînc se determină prin relaţia:

Q – (Qсc + Qar + Qprd)

(3)

Cînc = Tînc × Qi = Tînc ×

——————————

× fi ,

Fi

în care:
Tînc reprezintă tariful pentru energia termică, lei/Gcal
Q- consumul de energie termică înregistrat de contorul comun al blocului locativ, Gcal;
Q1- consumul lunar de energie termică pentru încălzirea apartamentului/ încăperii locuibile în cămin, Gcal;
Qcc – consumul lunar de enargie termică înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, Gcal;
Q ar – consumul lunar de energie termică pentru încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi ale proprietarilor, conectate la branşamentul de încălzire al/blocului locativ după contorul blocului, Gcal;
f i – suprafaţa încălzită a/apartamentului/încăperii locuibile în cămin, m2
Fi – suprafaţa încălzită a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine, în care nu sînt instalate contoare termice, m2;
Qprd – pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri şi cele ce au loc prin sectoarele neizolate ale sistemelor interne de încălzire a blocului locativ (Gcal) se determină prin relaţiile descrise mai jos:

Qprd=Qsc prd + Qneiz prd, în care,

Qsc prd – reprezintă pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri, Gcal;
Qneiz prd – pierderile lunare de energie termică prin sectoarele interne neizolate/ Gcal;

Pierderile lunare ocazionate de scurgeri se determină prin relaţia:
Qsc prd = [86,6 V n sc /t]*t, în care
t – temperatura medie lunară a agentului termic în conducta în care se află sursa de pierderi, 0C;
V – volumul vasului de măsurat scurgerile de agent termic pe parcursul controlului, m3;
t – timpul umplerii vasului de măsurat, s;
nsc – numărul de zile, pe parcursul cărora au avut loc scurgeri.
Pierderile lunare prin sectoarele neizolate se determină prin relaţia:
Qneiz prd = 24 q l nneiz 10-6,
în care:
l – reprezintă lungimea conductei neizolate, m;
nneiz – durata pierderilor de căldură prin sectorul neizolat pe parcursul lunii, zile;
q – pierderile specifice de căldură prin sectorul neizolat se determină conform graficului de la pagina 11.

Dacă evidenţa energiei termice se efectuează prin contorul instalat în punctul termic central (PTC) sau punctul termic (PT), plata lunară pentru încălzirea fiecărui apartament din blocul locativ/fiecărei încăperi locuibile în căminul fără contor termic se determină prin relaţia:

Q – (ΣQcc + ΣQar + ΣQprd + Qlprd)

(4)

Cînc = Tînc × Qi = Tînc ×

————————————————

× fi ,

Fi

Q1 prd reprezintă pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice externe de la PTC sau PT pînă la blocul locativ, Gcal;
IZOLAREA TERMICĂ A SUPRAFEŢELOR FIERBINŢI
Graficul de determinare a pierderilor de căldură prin suprafeţe neizolate ale conductelor

ΣQ cc. – consumul însumat lunar de energie termică înregistrat de toate contoarele termice din apartamentele din blocurile locative / încăperile locuibile în cămine, conectate la respectivul PTC sau PT, Gcal;
ΣQar – consumul însumat lunar de energie termică la încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi private, conectate la branşamentele de încălzire ale blocurilor locative, care se alimentează cu energie termică de la respectivul PTC sau PT, Gcal;
ΣQ prd – Pierderile lunare de energie termică cauzate de scurgeri şi cele produse în sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile gestionarului sau proprietarului casei individuale, după caz, iar pierderile de la scurgeri, precum şi cele produse în sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit – la pierderile furnizorului.
Pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile furnizorului sau gestionarului care le deserveşte, iar pierderile de la scurgeri prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit – la pierderile furnizorului.
Cantitatea de energie termică utilizată lunar este confirmată printr-un act, semnat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului.
În cazul în care temperatura agentului termic nu corespunde cerinţelor tehnice şi sanitare din cauza parametrilor scăzuţi sau a funcţionării necorespunzătoare a sistemului de încălzire din interiorul blocului locativ:nu se permite aplicarea coeficienţilor de majorare a plăţii pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la etajele 2-4, 2-8 etc. În scopul reducerii plăţii pentru încălzirea insuficientă a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la primele sau ultimele etaje.
Nu se permite deconectarea parţială a apartamentului (încăperilor locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. Deconectarea integrală se va efectua cu condiţia că în apartament (încăperea locuibilă în cămin) va fi instalată o altă sursă de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C. Deconectarea integrală se va efectua cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la prezentul Regulament.
[Pct.10 modificat prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]
[Pct.10 modificat prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
[Pct.10 modificat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
[Pct.10 modificat prin HG269 din 12.03.03, MO48/18.03.03 art.286]
[Pct.10 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
11. Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră
Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se percepe în baza contractelor încheiate între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi între gestionar-consumator (conform contractului – model din anexa nr.5), dacă pct.3 din prezentul Regulament nu prevede altfel, şi se calculează în modul următor:
1) pentru fiecare persoană, în cazul lipsei contoarelor la branşamentele blocurilor locative şi în apartamente/încăperile locuibile în cămine – conform normelor de consum prevăzute de Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000 sau altor norme aprobate de organele administraţiei publice locale, dar nu mai mari decît cele prevăzute de Normele sus-nominalizate;
2) conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine (în temeiul cerinţelor stipulate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament).
În cazul în care consumatorul nu are posibilitate să instaleze contoare la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin, se permite deconectarea parţială sau a tuturor branşamentelor de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră a blocului locativ, cu respectarea prevederilor anexei nr.6 la prezentul Regulament.
Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului.
Modul de stabilire a volumelor de apă caldă menajeră consumată este similar modului stabilit pentru apa potabilă, specificat la punctul 9 al prezentului Regulament.
[Pct.11 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057],
[Pct.11 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
12. Plata pentru energia electrică furnizată
Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.
Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.
Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.
În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sînt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.
În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.
În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367).
[Pct.12 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]
[Pct.12 în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.12 în redacţia HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507]
[Pct.12 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470]
13. Plata pentru alimentarea cu gaze naturale
Plata pentru alimentarea cu gaze naturale se percepe conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor contoarelor de gaze, iar în lipsa lor – conform normelor de consum în vigoare în baza contractelor încheiate între furnizor şi consumator.
În lipsa contoarelor de gaze, plata pentru gazele naturale utilizate de aragaz se calculează conform normelor de consum în vigoare (pentru gazul natural utilizat de aragaz – pentru o persoană, luîndu-se în considerare gradul de confort al apartamentului/încăperii locuibile în cămin, şi pentru un metru pătrat de suprafaţă – în cazul utilizării gazului pentru încălzirea autonomă a apartamentului/încăperii locuibile în cămin).
14. Plata pentru întreţinerea ascensorului
Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar.
La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.
Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.
La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai apartamentelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare reconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului, cu restabilirea obligaţiei de plată a serviciului ascensoare de către proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai apartamentelor de la etajul II. Reconectarea aparatelor de comandă a ascensorului, de la staţia etajului II, se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele:
numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, reparaţiile curente, întocmirea actelor de constatare şi devizelor etc.);
obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a ascensorului;
obligaţiile beneficiarului;
perioada de acţiune a contractului;
preţul lucrărilor contractate;
modalităţile de plată;
garanţii;
modul de modificare şi reziliere a contractului;
alte prevederi.
[Pct.14 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]
[Pct.14 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.14 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
15. Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide şi lichide
Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), prezentate de prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale, cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ.
Plata pentru transportul deşeurilor menajere lichide se efectuează pentru cantitatea transportată de facto.
Întreprinderea care transportă deşeurile menajere solide şi lichide asigură securitatea sanitară şi epidemiologică pe teritoriul localităţii.
[Pct.15 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.15 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470 ]
16. Plata pentru serviciile necomunale
Plata pentru folosirea reţelei de radiodifuziune, a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune şi pentru serviciile de telecomunicaţii se percepe în conformitate cu tarifele în vigoare şi cu contractele încheiate.
Proprietarii posturilor de televiziune prin cablu achită plata pentru folosirea elementelor constructive ale blocului locativ în scopul montării cablului, instalaţiilor, dispozitivelor şi antenelor, conform contractelor încheiate, în mod obligatoriu, cu gestionarul fondului locativ.
[Pct.16 alineat introdus prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru
serviciile locative, comunale şi necomunale
17. Plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale se percep de la proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza conturilor (bonurilor) lunare respective pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau prestatorii de servicii.
[Pct.17 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
18. Achitarea plăţilor se efectuează de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc, de regulă, prin instituţiile bancare şi oficiile poştale, dacă în contractele încheiate nu este prevăzut altceva. În cazul în care plata se achită direct furnizorilor, prestatorilor de servicii şi gestionarilor, casele lor trebuie să fie înzestrate cu aparate de casă cu memorie fiscală.
Proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc achită plăţile pentru serviciile prestate în luna precedentăpînă la data indicată în factura de plată . La solicitarea consumatorilor, plata pentru serviciile prestate poate fi achitată în prealabil pe o durată convenită de părţi, conform condiţiilor propuse de ele şi stipulate în contract.
În cazul absenţei locatarilor, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii se percepe conform prevederilor stipulate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
Categoriile de populaţie care beneficiază de compensaţii nominative achită plata pentru serviciile locative, comunale şi necomunale conform actelor legislative şi normative în vigoare.
[Pct.18 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Pct.18 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
VI. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a
termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate
19. În cazul în care nu se respectă termenele de prestare a serviciilor, precum şi volumele şi calitatea lor, prevăzute de contractul încheiat, se micşorează, respectiv, şi plata pentru ele, conform prescripţiilor din capitolele VI şi VII din prezentul Regulament.
În contractele încheiate între furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator şi între furnizor şi consumator se va include obligatoriu un punct, care va reglementa modul de reducere a plăţilor pentru serviciile comunale şi necomunale prestate cu încălcarea termenelor sau de calitate necorespunzătoare din vina furnizorului (gestionarului), conform prevederilor capitolului VII, şi se vor indica telefoanele de contact ale serviciului de dispecerat.
[Pct. 19 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
20. Modul de perfectare a documentelor în cazul lipsei unuia dintre tipurile de servicii
Perfectarea documentelor ce confirmă faptul lipsei unuia dintre tipurile de servicii se efectuează în modul următor:
a) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa caldă menajeră lipsesc în toate apartamentele blocului locativ/încăperile locuibile în cămine (unei scări, unui grup de blocuri), iar deşeurile solide şi lichide nu se transportă sau se transportă cu întîrziere, în acest caz iniţiatorul întocmirii actului privind lipsa serviciilor respective va fi gestionarul, la balanţa sau în gestiunea căruia se află fondul de locuinţe.
În actul întocmit de trei părţi (gestionar, furnizor şi consumator) se va indica:
1) perioada în care serviciile nu au fost prestate, ceea ce se confirmă prin note făcute în registrul dispeceratului furnizorului sau gestionarului;
2) înregistrarea sosirii sau nesosirii, la chemare, a reprezentantului furnizorului;
3) înregistrarea reluării prestării serviciilor, cu indicarea cauzelor acordării lor necalitative şi a părţii vinovate.
Actul se întocmeşte în trei exemplare, cîte unul pentru gestionar, furnizor şi consumator, şi se prezintă fiecăruia din ei, indiferent dacă au fost sau nu au fost prezenţi la întocmirea lui.
Actul este semnat de reprezentanţii gestionarului, împuterniciţi prin ordin pe întreprindere, precum şi de 2-3 reprezentanţi ai blocului locativ (grupului de blocuri), împuterniciţi de locatarii, cărora nu li se prestează serviciile respective sau li se prestează servicii necalitative, şi de reprezentantul furnizorului.
Reprezentantul furnizorului este invitat printr-o telefonogramă, indicîndu-se data şi ora expedierii ei. Dacă el nu se prezintă, în act se face nota respectivă, indicîndu-se numărul şi data telefonogramei expediate, copia ei fiind anexată la act.
Dacă reprezentantul furnizorului s-a prezentat, însă a refuzat să semneze actul, acesta este semnat de gestionar şi reprezentantul blocului locativ sau al casei scării şi serveşte drept temei pentru reducerea plăţilor pentru serviciile prestate.
Dacă în act a fost menţionată data reluării prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizorului este necesară numai în cazul existenţei unor divergenţe.
Toate divergenţele dintre gestionari şi furnizori generate de lipsa serviciilor sau de prestarea unor servicii necalitative, se vor examina în instanţele judecătoreşti în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
b) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa caldă menajeră lipsesc într-un apartament/încăpere locuibilă în cămin, consumatorul din acest apartament/această încăpere locuibilă în cămin se adresează prin telefon sau în scris la dispeceratul gestionarului sau furnizorului, după caz, cu care au încheiat contractul.
Dispecerul înregistrează în mod obligatoriu adresarea consumatorului în registru, în care indică data şi ora primirii ei şi data şi ora reluării prestării serviciilor, informînd ulterior consumatorul.
Dacă în urma controlului temeinicia adresării locatarului nu se confirmă, în act se face nota respectivă.
În cazul în care furnizorul (gestionarul), în termen de trei zile, nu a luat măsuri pentru satisfacerea adresării consumatorului, acesta din urmă este în drept să solicite întocmirea unui act privind lipsa serviciilor sau prestarea unor servicii necalitative, semnarea şi examinarea ulterioară a divergenţelor în modul expus la lit. a), însă în această situaţie actul nu este semnat de reprezentantul blocului locativ, ci de consumatorul din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin respective.
Dacă la semnarea actului nu există divergenţe privind reluarea prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizorului nu este obligatorie;
c) în cazul în care furnizorul deserveşte reţelele pînă la consumatorul din apartament/încăperea locuibilă în cămin şi încăperea nelocuibilă şi a încheiat un contract cu acesta, actele privind lipsa serviciilor sau nerespectarea calităţii şi a termenelor de prestare a lor sînt semnate de reprezentanţii furnizorului şi de consumator.
Prevederile acestui punct se extind şi asupra caselor individuale, cu condiţia ca actele să fie întocmite între furnizor şi consumator.
[Pct.20 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
21. Specificul perfectării documentelor în cazul încălzirii insuficiente şi alimentării necalitative cu apă caldă menajeră
Dacă temperatura aerului în casa individuală, apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) sau a apei calde menajere este mai joasă decît parametrii normativi, la cererea consumatorului, depusă (oral sau în scris) la dispeceratul furnizorului sau gestionarului după caz, reprezentantul acestuia este obligat să verifice funcţionarea aparatelor de încălzire şi a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), să măsoare temperatura aerului sau a apei şi să întocmească actul respectiv.
Reprezentantul furnizorului (gestionarului), care i-a refuzat consumatorului întocmirea actului respectiv, va fi tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), în act se va menţiona neapărat faptul dacă consumatorul a efectuat sau nu izolarea termică a uşilor, ferestrelor etc.
Temperatura aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin se măsoară la o distanţă de 1 metru de la peretele exterior şi la înălţimea de 1,5 metri de la podea – fapt care, de asemenea, se fixează în act.
Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a apei calde menajere, temperatura acesteia se măsoară cu un termometru special pentru lichide, nemijlocit în priza de apă, şi indicaţiile termometrului sa fixează în act.
În cazul în care vinovat de prestarea serviciilor necalitative este furnizorul, pentru semnarea actului sus-menţionat este invitat reprezentantul acestuia.
Dacă rezultatele măsurărilor nu confirmă pretenţiile expuse în reclamaţie sau se constată că consumatorul nu a efectuat lucrările de izolare termică a apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile), actul se întocmeşte numai la cererea consumatorului.
În caz de apreciere incorectă (în opinia consumatorului) a faptelor, el poate face apel la instanţa judiciară.
[Pct.21 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
22. Dacă în întreaga casă sau la o scară a ei ascensorul nu funcţionează cel puţin 24 de ore însumate pe parcursul lunii (cu excepţia perioadei în care sînt executate lucrările de reparaţie planificate, despre care furnizorul este obligat să informeze gestionarul şi consumatorii), în acest caz, în temeiul cererilor depuse de consumatori la dispeceratul gestionarului, acesta, în prezenţa reprezentantului furnizorului, care este invitat în modul stabilit la punctul 20 al prezentului Regulament, întocmeşte actul respectiv. Actul este semnat de către gestionar, furnizor şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor. În cazul nefuncţionării sistematice a ascensorului, timpul staţionării se însumează. În acest scop, în act este necesar să se indice durata (orele) staţionării ascensorului, pentru a stabili timpul total al deconectării lui pe parcursul lunii.
23. Modul de reducere a plăţilor
Drept temei pentru reducerea plăţilor, în cazul cînd serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate la un nivel nesatisfăcător, servesc actele întocmite în modul stabilit de prezentul Regulament.
Reducerea plăţilor se efectuează pentru luna în care au fost prestate servicii cu întreruperi sau necalitativ, fapt care este reflectat în chitanţa de plată.
Dacă chitanţa prezentată spre plată a fost întocmită conform prevederilor punctului 23 din prezentul Regulament, reducerea repetată a plăţilor nu se efectuează.
Litigiile apărute între furnizor şi gestionar, furnizor şi consumator, gestionar şi consumator privind motivul întreruperii prestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi determinarea părţii vinovate nu pot servi drept temei pentru refuzul reducerii plăţilor.
Perioada de calcul al plăţii pentru serviciile prestate se consideră luna calendaristică.
[Pct.23 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

VII. CUANTUMUL REDUCERII PLĂŢILOR PENTRU SERVICIILE LOCATIVE,
COMUNALE ŞI NECOMUNALE ÎN CAZ DE NERESPECTARE DE CĂTRE
FURNIZORI A TERMENELOR DE PRESTARE SAU DE PRESTARE
A LOR LA NIVEL NESATISFĂCĂTOR

24. Litigiile apărute între părţile contractante se soluţionează pe cale judiciară.
[Pct.24 introdus prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
L I S T A
lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia
şi gestionarea fondului de locuinţe
Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi reparaţie a fondului locativ, care este reprezentat în sensul prezentului Regulament de apartamentele şi garsonierele din blocurile locative (în continuare – apartamente) şi de încăperile locuibile în cămine, de întreţinere sanitară a blocurilor locative şi a terenurilor aferente, de amenajare şi înverzire a acestor terenuri, alte lucrări efectuate de specialiştii gestionarului sau, prin contract, de alte persoane juridice (fizice).
Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor se divizează în lucrări de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ şi căminului, de deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice ale acestuia şi sînt plătite de către consumatori pe tarife distincte.
(1) Lucrările de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preîntîmpina uzura prematură a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi menţinerea indicilor de exploatare a tuturor elementelor constructive, cum sînt:
fundamentul şi pereţii subsolurilor;
pereţii clădirii,
pereţii despărţitori;
planşeele;
acoperişurile;
sistemele de evacuare a apei meteorice;
ferestrele, uşile, scările din casa scării.
Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrările de deservire a sistemelor:
de încălzire şi apă caldă menajeră în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din afara apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine;
de alimentare cu energie electrică (lucrările de deservire a reţelelor interne se efectuează de către gestionarul blocului din contul proprietarilor, dacă asemenea cheltuieli nu sînt incluse în tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ);
de alimentare cu gaze naturale (lucrările de deservire a reţelelor de gaze şi aragazurilor se efectuează de către organizaţiile de alimentare cu gaze din contul lor);
de ventilaţie;
de canal de fum;
de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din apartamente/încăperile locuibile în cămine;
de evacuare a apei uzate;
antiincendiar şi de evacuare a fumului;
de alimentare cu căldură, apă potabilă şi apă caldă menajeră de tranzit din blocul locativ (lucrările se efectuează din contul furnizorului).
(2) Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor şi terenurilor aferente includ:
salubrizarea terenurilor aferente;
salubrizarea subsolurilor, caselor scării, spălarea şi dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun;
reparaţia curentă, spălarea, dezinfectarea şi vopsirea containerelor pentru deşeurile menajere;
instalarea şi exploatarea indicatoarelor cu denumirea străzilor şi numărul blocurilor locative, flagştocurilor etc.
(3) Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului.
Lucrările de gestionare a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) includ:
ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi altor acte;
efectuarea operaţiunilor economice la bancă;
încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a blocului locativ, altor contracte economice;
păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ;
ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate;
eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa apartamentului/încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile locative şi comunale şi pentru coabitare;
efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor;
planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;
înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii;
asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;
pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.
(4) Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” sau cu alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate. Cutiile instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
(5) Calculul plăţilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare în blocurile de locuinţe se va efectua pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a apartamentelor/încăperilor locuibile şi nelocuibile din blocuri şi cămine în baza tarifului coordonat de către organul abilitat de Guvern şi aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, cooperativelor de construcţie a locuinţelor etc.
Determinarea sumei plăţilor ce urmează a fi achitate lunar de către consumatori pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice se efectuează în modul următor:
tariful aprobat, conform alineatului întîi din prezentul punct, se înmulţeşte la suprafaţa totală a apartamentului /încăperii locuibile în cămin şi se împarte la 12 luni.
Prestatorul de servicii va include lunar în bonurile de plată ale consumatorilor de servicii separat deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare, conform tarifelor aprobate.
Mijloacele băneşti acumulate pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice vor fi utilizate strict conform destinaţiei – pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor tehnice din bloc.
În rapoartele statistice plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare ale blocurilor de locuinţe urmează a fi indicată separat.
[Anexa nr.1 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Anexa nr.1 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Anexa nr.1 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor
din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe
Locatarii efectuează din cont propriu următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor, neincluse în plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ:
vopsirea, văruirea şi lipirea tapetelor pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri;
vopsirea podelelor, uşilor şi ferestrelor;
acoperirea pereţilor cu teracotă şi reparaţia lor;
răzuirea podelelor;
înlocuirea, reparaţia, vopsirea aparatelor şi ţevilor de încălzire centrală, conductelor de gaze, apă şi canalizare;
schimbul şi reparaţia dispozitivelor de fixare pentru uşi şi ferestre, montarea sticlei la geamuri;
schimbarea şi reparaţia utilajului tehnico-sanitar, robinetelor, amestecătoarelor, lavoarelor, chiuvetelor, spălătoarelor, rezervoarelor, vaselor de closet;
schimbarea şi reparaţia reţelelor electrice interne, prizelor, duliilor şi întrerupătoarelor electrice, cazane de baie, aragazuri şi plite electrice;
reparaţia şi schimbul altor elemente constructive din locuinţă, ce au ieşit din funcţiune din vina locatarilor, precum şi demontarea aparatelor suplimentare de încălzire şi a secţiunilor acestora, montate abuziv;
proiectarea, instalarea, reparaţia şi deservirea sistemelor autonome de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră (cazane, boilere şi altele).
Note:
1. Periodicitatea efectuării reparaţiei curente a încăperilor – cel puţin o dată în 5 ani sau în caz de necesitate.
2. Modul de efectuare a lucrărilor ce ţin de instalarea, verificarea şi reparaţia contoarelor de evidenţă a apei potabile şi apei calde menajere din apartamente/încăperile locuibile în cămine este expus în anexa nr.5 la prezentul Regulament.
[Anexa nr.2 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Anexa nr.2 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
L I S T A
lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative,
finanţate de la bugetele locale
În plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ nu se includ cheltuielile pentru următoarele lucrări de întreţinere a fondului de locuinţe, care sînt finanţate de la bugetele locale:
salubrizarea şi întreţinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum şi a terenurilor aferente blocurilor locative, utilizate de autorităţile administraţiei publice locale;
salubrizarea pasajelor, străzilor, gazoanelor etc., neincluse în suprafaţa curţii blocului locativ sau condominiului, precum şi amenajarea şi înverzirea acestor terenuri;
evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriile blocurilor locative ce nu sînt acoperite de plăţile populaţiei, conform tarifelor în vigoare;
reparaţia şi deservirea sistemelor de drenaj de cartier, canalelor pentru scurgerea apei, a obiectelor de protecţie civilă;
iluminarea străzilor, cartierelor;
combaterea rozătoarelor şi insectelor în fondul locativ cu orice formă de proprietate;
luarea de decizii privind atribuirea şi amenajarea terenurilor pentru plimbarea cîinilor şi controlul asupra executării lor;
prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde;
pregătirea oraşului pentru desfăşurarea manifestaţiilor publice şi sărbătorilor;
evidenţa vizelor de reşedinţă ale populaţiei, înscrierea şi radierea din cartea de imobil;
activitatea sportivă şi de culturalizare a populaţiei la locurile de trai;
măsurile de protecţie civilă a populaţiei şi de întreţinere a obiectelor de protecţie civilă.
Eliberarea diverselor certificate, copii şi extrase ce ţin de competenţa gestionarului, la solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială şi autorităţilor administraţiei publice locale.
[Anexa nr.3 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile
locative, comunale şi necomunale, în caz de absenţă a locatarului
1. În cazul în care locatarii au lipsit din apartament/ încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii (apă potabilă şi apă caldă menajeră, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deşeurilor menajere, folosirea ascensoarelor, energia electrică utilizată de ascensoare şi pentru iluminarea scărilor, gaz, pentru folosirea reţelelor de radiodifuziune şi sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune), care nu sînt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.
Lista actelor ce confirmă lipsa locatarilor:
a) adeverinţa, ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituţie curativ-sanatorială, casă de odihnă şi alte instituţii similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, bonului de plată pentru cazare în hotel, ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului;
b) certificatul eliberat de primăria satului, oraşului, acolo unde lipsesc organele locativ-comunale sau alte întreprinderi ce dispun de blocuri locative;
c) cererea depusă de către părinţi în legătură cu plecarea copiilor la odihnă în perioada vacanţei şi certificatul respectiv de la locul de odihnă;
d) adeverinţa ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituţie medicală;
e) extrasul din sentinţa judecătoriei sau certificatul eliberat de instituţia penitenciară despre privaţiunea de libertate a persoanei în cauză;
f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituţiile de învăţămînt.
Documentele şi copiile documentelor sus-specificate urmează a fi întocmite conform procedurii stabilite, avînd toate ştampilele şi semnăturile necesare.
2. Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei.
Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.
2. În cazul în care se depistează că în perioada indicată în cerere locatarii (alte persoane) se află în apartament/încăperea locuibilă în cămin, recalcularea plăţilor nu se efectuează.
3. Plăţile nu se percep numai în cazurile în care în perioada lipsei locatarilor în apartamentele/încăperile locuibile în cămine ale acestora nu au locuit alte persoane şi dacă apartamentele/încăperile locuibile în cămine nu au fost date în chirie, subchirie şi arendă.
4. Dacă în apartamentele/încăperile locuibile în cămine există aparate de evidenţă a serviciilor prestate, plata se efectuează conform indicaţiilor acestora.
5. Nu se efectuează recalcularea plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în baza următoarelor documente:
biletelor pentru călătoria cu trenul, autobuzul, avionul etc;
certificatului eliberat de întovărăşirile pomi-legumicole;
cererii semnate de vecini.
6. Locatarii care lipsesc din apartamente/încăperile locuibile în cămine nu sînt scutiţi de plata chiriei, plata pentru deservirea tehnică a blocului locativ şi încălzirea centralizată, iar cei din apartamentele/încăperile locuibile în cămine privatizate – şi de achitarea cheltuielilor pentru reparaţia blocului locativ.
La dorinţă, pe perioada absenţei lor plata pentru serviciile menţionate poate fi efectuată în prealabil.
7. La fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate) proprietarul, chiriaşul, locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin prezintă documentul ce confirmă absenţa lui sau a membrilor familiei. În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni din data depunerii cererii.
8. Locatarii care au lipsit mai mult de 15 zile se vor adresa întreprinderilor respective în vederea recalculării plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în termen de 15 zile din data sosirii, în caz contrar recalculările nu se vor efectua.
9. În caz de neachitare a plăţilor respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor se va efectua pe cale judiciară.

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile
deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de
încălzire şi alimentare cu apa
Modul de instalare în apartamente/încăperile locuibile
în cămine şi încăperile nelocuibile în blocul locativ a contoarelor
de evidenţă a consumului de apă potabilă şi apă caldă menajeră
şi de achitare a apei consumate
1. Contoarele se vor instala în locuri accesibile pentru deservire şi citirea indicaţiilor de către organizaţiile sau persoanele fizice care posedă licenţă în acest domeniu.
2. Montarea contoarelor se va face conform cerinţelor specificate în Standardul Moldovean (în continuare – SM) 213(1):2000 (ISO 4064-2) “Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. (Partea 1. Condiţii tehnice); SM 213(2):2000 (ISO 4064-2) “Măsurarea debitului de apă în conducte închise.Contoare de apă rece potabilă. Partea 2. Condiţii de instalare”. Furnizorul este obligat să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţia despre conformitatea apei furnizate cu cerinţele documentelor normative în vigoare.
4. Prestatorul de servicii (furnizorul) va stabili tipul şi diametrul mijloacelor de măsurare ce urmează a fi utilizate reieşind din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie şi va efectua sigilarea acestora.
5. Pentru funcţionare vor fi recepţionate doar contoarele omologate de către Departamentul Standardizare şi Metrologie, verificate şi sigilate de organizaţiile care posedă licenţe pentru desfăşurarea acestei activităţi.
6. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a contorului, instalat la consumator pe unul din branşamentele sistemelor de alimentare cu apă potabilă sau apă caldă menajeră, este excluderea definitivă a posibilităţii de utilizare a altor branşamente cu aceeaşi destinaţie, neechipate cu contoare.
7. Recepţia şi punerea în funcţiune a contoarelor se va efectua în prezenţa consumatorului şi a reprezentantului furnizorului (gestionarului). Totodată, se va încheia un contract de aprovizionare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră (de modelul anexat), la care se va anexa actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului (anexa nr. 1 la contract).
Acţiunea contractului se extinde asupra tuturor apartamentelor din blocurile locative, încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile – în cazul contorului comun la bloc), indiferent de forma de proprietate şi de gestionare.
8. Achitarea apei consumate se va face în temeiul indicaţiilor contoarelor, începînd cu ziua în care s-a efectuat recepţia contoarelor conform actului respectiv.
9. Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se efectuează în condiţiile art. 26 al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
10. Furnizorii energiei termice vor calcula consumul de energie termică folosită pentru încălzirea apei reieşind din volumul apei consumate (înregistrat de contoare) şi parametrul termic înregistrat în punctul de evidenţă.
11. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii apei se va efectua în baza relaţiilor:
P=TQ, în care:
P reprezintă valoarea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii apei (lei);
T – tariful în vigoare pentru energia termică (lei/Gcal);
Q – cantitatea de energie termică utilizată pentru încălzirea apei (Gcal);
Q = k V g c (t2 – t1) 10 -6, în care:
k reprezintă coeficientul de corectare, aplicat numai în cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a sistemului de circulaţie forţată a apei calde menajere (k ă 0,8);
g – densitatea apei (g ă 1000 kg/m3);
t1 – temperatura apei reci (0C);
c – coeficientul de căldură specifică (c ă 1 kcal/kg 0C);
t2 – temperatura apei calde menajere (0C).
Temperaturile t1 şi t2 se determină în baza indicaţiilor medii ale contoarelor, instalate, respectiv, pe conducta de apă potabilă (t1) pînă la preîncălzitorul de apă şi pe conducta de apă caldă menajeră (t2) a branşamentului consumatorului la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră.
În cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a aparatelor de măsurare sus-menţionate, t1+50C în perioada de încălzire şi t1+150C – în restul timpului, t2+500C;
V – consumul de apă caldă menajeră de către consumator în perioada de calcul (m3).
Dacă acest consum este înregistrat de contorul instalat la consumator, V+Vap, în care Vap reprezintă consumul de apă, înregistrat de contor (m3).
În cazul lipsei contorului la consumator, calcularea consumului de apă caldă menajeră de către locatarii unui apartament/încăperii locuibile în cămin se va efectua conform indicaţiilor înregistrare de controlul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de SNIP 2.04.01-85 “Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare”, în baza relaţiei:
V = [(Vtot – SVap – Vpierd) ni] /nnec, în care:
Vtot reprezintă consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de contorul instalat pe conducta de apă potabilă pînă la preîncălzitorul de apă al sistemului în cauză (m3);
SVap – consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de contoarele instalate pe conductele de apă ale consumatorilor de la sistemul respectiv de alimentare cu apă caldă menajeră (m3);
Vpierd – volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de contorul pentru evidenţa totală, instalat pînă la preîncălzitorul de apă, şi de contoarele pentru evidenţa locală, instalate la branşamentele din blocurile locative;
nnec – numărul total de locatari ale căror apartamente/încăperi locuibile în cămine sînt conectate la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră şi nu sînt contorizate;
ni – numărul persoanelor care locuiesc în apartament/încăperea locuibilă în cămin.
12. Posesorilor de contoare de apă potabilă şi apă caldă menajeră li se vor elibera chitanţele de plată pentru apa utilizată şi energia termică folosită la încălzirea apei de către furnizori sau de către altă întreprindere abilitată.
În chitanţele de plată pentru consumul de apă pe luna precedentă este necesar, de asemenea, să se prevadă locul, în care consumatorii, care dispun de contoare în apartamente/încăperile locuibile în cămine, vor indica volumul de apă potabilă şi apă caldă menajeră consumată pe parcursul lunii curente, aşa cum se procedează la achitarea gazelor naturale (conform anexei nr.2 la contract).
Pentru celelalte localităţi ale republicii chitanţele menţionate vor fi eliberate de către furnizorii de apă potabilă şi apă caldă menajeră.
Furnizorul (gestionarul) nu este în drept sa ceară de la consumator plată pentru chitanţa eliberată.
13. Pentru perioada de verificare a contoarelor sau în cazul deteriorării acestora din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, plata pentru apa consumată se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat în ultimele trei luni de pînă la verificare (deteriorare).
14. Consumatorul este obligat să informeze furnizorul (gestionarul) despre deteriorarea contorului în timp de 24 de ore. Dacă consumatorul n-a dat informaţii despre deteriorare în termenul indicat mai sus, iar furnizorul (gestionarul) a depistat deteriorarea contorului, se va întocmi un act, care va fi semnat de ambele părţi. Actul va servi drept temei pentru a apela la instanţele respective.
În cazul în care consumatorul nu este de acord cu actul întocmit, el urmează să-şi argumenteze dezacordul, iar contorul se va verifica într-un laborator independent.
Pe parcursul perioadei de verificare, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform punctului 14 din prezenta anexă. Dacă se va confirma pe cale judiciară că deteriorarea contorului nu s-a produs din vina consumatorului, plata pentru serviciile prestate se va calcula din momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii care nu dispun de contoare. Consumatorul va achita, de asemenea, cheltuielile suportate în procesul clarificării motivelor deteriorării contorului. Dacă vina nu i se va confirma, consumatorului i se vor compensa toate cheltuielile şi pagubele morale cauzate.
În cazul în care furnizorul a fost informat operativ despre deteriorare, plata se va calcula conform punctului 13 din prezenta anexă.
În cazul în care unul din contoarele de apă instalate în apartament nu funcţionează sau necesită verificare metrologică, consumatorul, conform prescripţiei eliberate de către furnizor (gestionar), este obligat să execute în termenele stabilite lucrările prescrise. Dacă consumatorul efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform punctului 13. În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare.
În cazul în care consumatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a înscrie lunar indicii de pe contoare în bonul de plată, calculul în primele două luni de zile de la ultima înscriere se va efectua conform consumului mediu. La expirarea termenului indicat, calculul se va efectua în baza normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor de pe contoare în bonurile de plată.
15. Consumatorul este obligat să asigure integritatea contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă din apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă).
16. Consumatorul va asigura accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, în apartament/încăperea locuibilă în cămin (între orele 8.00 – 19.00) pentru efectuarea controlului privind starea tehnică a contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă. Despre acest control consumatorul va fi informat de către furnizor (gestionar) cu 2 zile înainte, coordonînd cu el data şi ora vizitei, dacă altceva nu este prevăzut de contract.
17. La cererea scrisă a consumatorului, furnizorul este obligat să se prezinte, în termenul indicat în cerere, la consumator pentru a deconecta contorul în scopul verificării sau în cazul debranşării de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, ori pentru a recepţiona contoarele şi a le sigila după reparare, verificare sau rupere a sigiliilor din orice motiv.
Dacă reprezentantul furnizorului nu s-a prezentat în termenul indicat în cerere i se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege privind compensarea pagubelor materiale şi morale aduse consumatorului.
18. Furnizorul nu este în drept să înceteze în mod arbitrar prestarea serviciilor, dacă altceva nu este prevăzut de contract. încălcarea acestei prevederi atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz.

C O N T R A C T – M O D E L

[Anexa nr.1 abrogată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287]

anexa nr. 2

[Anexa nr.5 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Anexa nr.5 modificată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
[Anexa nr.5 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Anexa nr.5 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa
Condiţiile deconectării/reconectării individuale a
apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor
nelocuibile de la/la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră
1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare a apartamentului/încăperilor locuibile în cămin şi încăperilor nelocuibile (în continuare – încăperi), în lipsa contorului, este deconectarea de la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din încăperile consumatorului.
2. În cazul în care consumatorul acceptă contorizarea unui branşament, se permite deconectarea celorlalte branşamente.
3. Deconectarea/reconectarea poate fi efectuată de furnizor (gestionar) sau de alte persoane juridice (fizice) autorizate în prezenţa reprezentantului gestionarului (furnizorului), respectînd condiţiile prevăzute în prezenta anexă.
4. Toate cheltuielile ce ţin de deconectarea încăperilor de la şi reconectarea lor la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră le va suporta consumatorul, conform taxei în vigoare sau contractului bilateral.
5. Deconectarea/reconectarea încăperilor se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către consumator pe numele gestionarului (furnizorului), care este obligat să-şi dea acordul în termen de pînă la 15 zile.
6. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de la coloanele de apă caldă menajeră.
7. După efectuarea deconectării/reconectării se va întocmi un act, ce va confirma deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor anexate.
8. Gestionarul va prezenta furnizorilor de servicii (“Moldova-Gaz” S.A., reţelelor electrice teritoriale, iar în mun. Chişinău – “Chişinău-Gaz” S.A., întreprinderii municipale “Infocom” sau altei întreprinderi similare şi “Termocom” S.A.), pînă la data de 5 a lunii următoare, datele cu privire la deconectările şi reconectările efectuate.
9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00 – 19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el în prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei.
10. Din momentul deconectării şi pînă la reconectarea încăperilor la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, pentru blocurile locative înzestrate cu aragazuri, dar necontorizate, plata pentru gazele naturale va fi calculată în acelaşi mod ca şi pentru apartamentele/încăperile locuibile în cămine dotate cu aragazuri, dar neaprovizionate cu apă caldă menajeră.
11. Din momentul deconectării încăperilor de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, în blocurile locative neînzestrate cu aparate de evidenţă a apei calde menajere furnizorul va efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.
12. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră al blocului locativ, consumatorul va achita plata pentru apa caldă menajeră utilizată la fel ca şi consumatorii din blocul respectiv, care nu dispun de contoare, începînd cu data efectuării de către gestionar (furnizor) a ultimului control. Dacă în procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi Codului penal.

anexa nr.1

anexa nr.2

Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la modul
de prestare şi achitare a serviciilor locative,
comunale şi necomunale pentru fondul locativ,
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire
şi alimentare cu apa
Condiţiile deconectării/reconectării individuale
de la/la sistemul de încălzire
1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare integrală a apartamentului/încăperii locuibile în cămin/încăperii nelocuibile (în continuare – încăperi) de la sistemul de încălzire este menţinerea în continuare în apartament/încăpere (camerele deconectate) a temperaturii aerului de cel puţin +180C, pentru evitarea deteriorărilor în blocul locativ.
2. Deconectarea/reconectarea integrală poate fi efectuată în modul stabilit prin prezenta anexă de către furnizor (gestionar) sau de alte persoane juridice (fizice) autorizate, în prezenţa reprezentantului furnizorului (gestionarului).
3. Toate cheltuielile aferente deconectării/reconectării pe viitor a încăperilor de la/la sistemul de încălzire le va suporta consumatorul.
4. Deconectarea / reconectarea se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către consumator pe numele furnizorului (gestionarului), care este obligat să examineze cererea primită în termen de 15 zile şi să elibereze consumatorului condiţiile tehnice, cu obligaţia de a prezenta proiectul reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit.
5. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de la coloanele de încălzire, în orice timp, cu excepţia sezonului de încălzire.
6. După deconectare/reconectare se va întocmi un act, ce va confirma deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor anexate.
7. Gestionarul va prezenta furnizorului (“Moldova-Gaz” S.A., reţelelor electrice teritoriale, iar în mun.Chişinău – “Chişinău-Gaz” S.A., întreprinderii municipale “Infocom” sau altei întreprinderi similare şi “Termocom” S.A.), pînă la data de 5 a lunii următoare, datele cu privire la deconectările şi reconectările efectuate.
8. În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.
Plata în mărime de 10%, stabilită în alineatul unu din prezentul punct, va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor, la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contractelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.
81. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, cu instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
10 %, începînd cu 1 octombrie 2011;
15 %, începînd cu 1 octombrie 2012;
20 %, începînd cu 1 octombrie 2013;
10 %, începînd cu 1 iunie 2016
din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
Plata stabilită în alineatul unu din prezentul punct va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contraсtelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.
82. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire fără instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % începînd cu 1 octombrie 2011, iar începînd cu 1 iunie 2016 – în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
83. Luînd în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, în cazul deconectărilor parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
20 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.
Începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.
84. În cazul deconectării parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, pentru încăperile auxiliare în cadrul apartamentului, în care nu a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, achitarea pentru încălzirea suprafeţelor încăperilor auxiliare se va efectua proporţional suprafeţelor încăperilor locuibile în care a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, neconectate/conectate la sistemul centralizat de încălzire, sau în baza recalculării sarcinii termice a apartamentului (încăperii locuibile în cămine), care vor fi efectuate de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate.
85. Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ.
86. În cazul în care în blocul locativ nu există încăperi tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), iar în apartamentul (încăperile locuibile în cămine) deconectat de la sistemul centralizat de încălzire nu există coloane de încălzire tranzitorii, începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzirea încăperilor deconectate, stabilită în punctele 8, 81, 82, 83, în mărime de 5% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00-19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el în prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei.
10. Din momentul deconectării încăperilor consumatorului de la sistemul de încălzire a blocului locativ necontorizat, furnizorul va efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.
11. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de încălzire a furnizorului (gestionarului), consumatorul va achita plata pentru încălzire la fel ca şi consumatorii încăperilor similare din blocul locativ respectiv începînd din data efectuării de către gestionar (furnizor) sau de către reprezentantul acestuia a ultimului control. Dacă în procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi Codului penal.

anexa nr.1

anexa nr.2
[Anexa nr.7 modificată prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]
[Anexa nr.7 modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]

anexa nr.8
[Anexa nr.8 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Anexa nr.8 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470 ]

[Anexa nr.9 exclusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Anexa nr.9 introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-1431/17.10.02 art.1470 ]

Anexa nr. 10
la Regulamentul cu privire la modul
de prestare şi achitare a serviciilor
locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi condiţiile deconectării
acestora de la/reconectarea la sistemele
de încălzire şi alimentare cu apă
Modalitatea de încheiere a contractelor de prestare a serviciilor
de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate între prestatorii
de servicii şi consumatorii din apartamentele blocurilor
locative şi încăperile locuibile în cămine
1. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte, în conformitate cu art. 29 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
2. Încheierea contractului cu consumatorii se efectuează în baza contractului-model (coordonat în prealabil cu Serviciul Standardizare şi Metrologie).
3. Încheierea contractului se iniţiază de către prestatorul de servicii, printr-un aviz înaintat consumatorului împreună cu contractul-model.
4. Încheierea contractului poate fi iniţiată şi de consumator în baza cererii depuse furnizorului. Furnizorul va încheia contractele, de regulă, în ordinea cererilor depuse.
5. Pentru încheierea contractului, consumatorul prezintă prestatorului de servicii următoarele documente:
copia buletinului de identitate;
copia actului ce confirmă dreptul la proprietate şi alte drepturi reale (copia contractului de locaţiune sau altele);
ultimul bon de plată a serviciilor respective.
6. În cazul existenţei datoriilor pentru serviciile prestate, se întocmeşte un grafic de achitare a acestora în rate, convenit de ambele părţi, care se anexează la contract.
În cazul în care consumatorul nu recunoaşte datoriile istorice, formate înainte de instalarea contorului în apartament, prestatorul de servicii este obligat să încheie contractul şi să-şi rezerve dreptul de a încasa datoriile confirmate de gestionar prin judecată.
7. Contractele vor fi încheiate după confirmarea de către părţi a Actului de verificare a achitărilor şi a Registrului datoriilor, semnat de fiecare consumator în parte.
8. Consumatorului i se va acorda un termen de 5 zile pentru examinarea clauzelor contractuale, pentru semnarea şi remiterea contractului în adresa furnizorului, care, la rîndul său, în termen de 5 zile, va întocmi actul de cercetare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a utilajului sanitar şi a apometrelor, cu sigilarea lor şi întocmirea fişei de evidenţă.
În cazul în care consumatorul nu va semna contractul în termenul stabilit, la expirarea lui, furnizorul va acţiona conform prevederilor pct. 10 al prezentei anexe.
9. În căminele în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ, cu specificarea necesităţilor tuturor locatarilor din bloc.
10. Neprezentarea contractului în termen de10 zile sau refuzul în scris al consumatorului de a încheia contract direct, permite prestatorului de servicii, cu un preaviz oficial de 5 zile, de a debranşa apartamentul/încăperea locuibilă din cămin a consumatorului.
Pînă la debranşarea reţelelor sus-numite, calculul se va efectua conform normelor de consum aprobate, menţionate la pct.9 lit.b) al Regulamentului, în baza conturilor personale deschise de către prestatorul de servicii, în conformitate cu datele prezentate şi confirmate de către gestionarul fondului de locuinţe.
11. În cazul în care consumatorul, fiind informat cu 2 zile înainte despre data vizitei prestatorului de servicii (gestionarului), nu asigură între orele 8.00-19.00 accesul reprezentantului prestatorului de servicii (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, pentru exercitarea funcţiilor de control al stării tehnice a contorului şi utilajului sanitar, se întocmeşte un act care se expediază prin poştă utilizatorului. Actul trebuie să conţină următoarele date: data înaintării avizului, data şi ora vizitei, enumerarea reprezentanţilor prestatorului de servicii (gestionarului) şi terţei părţi, reprezentate de locatarii din blocul respectiv, confirmarea lipsei locatarului sau refuzului de acces al acestuia şi preavizul pentru a doua vizită a prestatorului de servicii (gestionarului).
Dacă şi în cadrul vizitei repetate accesul nu se acordă, iar faptul prezenţei consumatorului în apartament este confirmat de terţa persoană, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate se efectuează în temeiul normelor de consum aprobate, pînă se va asigura accesul solicitat. Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării.
12. În lipsa proprietarului, chiriaşului, persoanele care domiciliază în apartament suportă cheltuielile necesare pentru achitarea serviciilor comunale.
13. În cazul în care persoanele care domiciliau în locuinţă în bază de contract sau cu acordul proprietarului au eliberat locuinţa, neachitînd serviciile prestate, proprietarul (chiriaşul) este obligat să achite integral serviciile consumate pentru perioada respectivă.
14. Gestionarul fondului de locuinţe încheie în mod obligatoriu contract direct cu furnizorul de apă în următoarele scopuri:
spălarea reţelelor de încălzire;
spălarea cabinelor de gunoi;
asigurarea integrităţii contorului comun, instalat la branşamentul blocului;
asigurarea stării tehnice a reţelelor inginereşti interioare de alimentare cu apă potabilă, menajeră şi canalizare, întru asigurarea tuturor consumatorilor cu servicii în regim non-stop;
achitarea scurgerilor de apă de la reţelele inginereşti interioare ale blocului.
15. Contractul se întocmeşte în două exemplare identice, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. Prevederile contractului încheiat între prestatorul de servicii şi consumator sînt obligatorii pentru ambele părţi şi pot fi completate cu acordul ambelor părţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.
16. Contractul poate fi reziliat:
a) la solicitarea consumatorului, cu debranşarea reţelelor;
b) în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului şi locatarului;
c) în cazul în care prestatorul de servicii nu respectă condiţiile contractuale şi actele normative în vigoare.
[Anexa nr.10 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Anexa nr.10 introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]

Anexa nr.11
la Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi
condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

CONDIŢIILE CONTRACTUALE STADARD
PENTRUDESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCUINŢELOR
1. Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante.
2. Obiectul contractului (efectuarea reviziilor profilactice (inspecţii) ale apartamentelor, elementelor de construcţie din bloc (fundamentul şi pereţii subsolurilor, pereţii clădirii şi pereţii despărţitori, planşee, ferestre, uşi şi scări din casa scării), precum şi ale utilajului şi sistemelor inginereşti din interiorul blocului şi terenului aferent acestuia; reglarea sistemelor şi utilajelor inginereşti atît în apartament cît şi în blocul locativ; lichidarea avariilor în apartament, precum şi în bloc; pregătirea blocului către sezonul de toamnă-iarnă; efectuarea lucrărilor de reparaţie a elementelor de uz comun, precum şi apartamentelor, dacă acestea au fost contractate de proprietar sau chiriaşi, efectuarea lucrărilor de întreţinere sanitară a locurilor de uz comun, inclusiv a scărilor, subsolurilor, soclurilor, etajelor tehnice, precum şi terenului aferent blocului locativ; îndeplinirea lucrărilor de salubrizare în jurul tomberoanelor pentru deşeuri menajere; efectuarea altor lucrări prevăzute de actele normative etc.).
3. Drepturile părţilor.
4. Obligaţiile părţilor.
5. Perioada de acţiune a contractului.
6. Preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plata.
7. Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite.
8. Responsabilităţile părţilor.
9. Operare de modificare şi reziliere a contractului.
10. Soluţionarea litigiilor.
11. Condiţii suplimentare.
12. Rechizitele părţilor
[Anexa nr.11 introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

HGA656/2002
ID intern unic: 303733
Версия на русском Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 656
din 27.05.2002
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi
de canalizare
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73 art Nr : 750

Abrogată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793

MODIFICAT
HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287

Conform art.8 al Legii cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (se anexează).
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să-şi elaboreze propriile regulamente privind folosirea sistemelor comunale în baza Regulamentului-cadru sus-aprobat şi să le coordoneze în mod obligatoriu cu autoritatea publică centrală de specialitate.

Prim-ministru
al Republicii Moldova Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului Gheorghe Duca
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei Ion Morei

Chişinău, 27 mai 2002.
Nr. 656.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 656
din 27 mai 2002
REGULAMENTUL
privind folosirea sistemelor comunale
de alimentare cu apă şi de canalizare
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în cele ce urmează Regulamentul) determină relaţiile dintre prestatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi utilizatorii acestor servicii.
2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii cu privire la apa potabilă, Legii privind protecţia consumatorilor, Legii condominiului în fondul locativ, Legii cu privire la energetică, Legii privatizării fondului de locuinţe, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.463 din 16 mai 1997 şi nr.634 din 5 iulie 2000.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
ape uzate industriale – apele uzate provenite din procesele de producere la unităţile industriale;
cişmea – instalaţie exterioară destinată pentru alimentarea cu apă a utilizatorilor nemijlocit din reţeaua de distribuţie;
consumator – persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în baza contractului încheiat direct cu furnizorul (operatorul);
distribuitor – persoană fizică sau juridică ce prestează consumatorilor servicii contractuale, avînd statut de intermediar între furnizorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori;
echipament de măsurare – ansamblul instalaţiilor destinate pentru măsurarea consumului de apă potabilă şi a volumului de ape uzate din reţele sau evacuate în reţelele de canalizare ori în receptorii naturali;
furnizor de apă – agentul economic care furnizează consumatorilor apă potabilă sau recepţionează apele uzate prin sistemele centralizate, pe care le exploatează;
limită a consumului de apă – volumul maxim de apă stabilit pentru fiecare consumator în parte la nivelul necesităţilor raţionale pentru o anumită perioadă de timp (zi, lună, trimestru);
racord de apă – ansamblu de construcţii, prin care se realizează legătura dintre reţeaua comunală de distribuţie şi reţeaua interioară de distribuţie din clădiri sau incinte;
racordare neautorizată – racordare efectuată fără acordul furnizorului sau pînă la recepţia de către furnizor a lucrărilor de racordare, inclusiv folosirea reţelelor şi instalaţiilor fără contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate;
reţea exterioară de alimentare cu apă şi de canalizare – parte a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflată în exteriorul incintelor clădirilor, ogrăzilor şi teritoriilor întreprinderilor şi organizaţiilor (pînă la hotarul delimitării);
sistem de alimentare cu apă – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor, prin care apa este preluată dintr-o sursă naturală, este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită conform folosinţelor, în volumele şi de calitatea cerute;
sistem de canalizare – ansamblu de canale, construcţii-anexă, staţii de pompare şi echipamente, prin care apa de canalizare este colectată, transportată, epurată şi evacuată întru-un receptor;
subconsumator – persoana fizică sau juridică ce beneficiază de servicii contractuale de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de furnizor, reţelele şi instalaţiile căruia sînt racordate la reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorului principal.
4. Prezentul Regulament stabileşte:
condiţiile de exploatare a sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare;
modalităţile de calculare a debitului de apă distribuit şi a volumelor de ape uzate evacuate şi recepţionate;
modalităţile de facturare şi plată a serviciilor prestate;
drepturile, obligaţiile şi răspunderea părţilor contractante.
5. Acest Regulament este aplicabil tuturor persoanelor fizice şi juridice, care prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, şi consumatorilor acestor servicii, indiferent de tipul proprietăţii lor.
6. Furnizorul asigură livrarea neîntreruptă a apei şi recepţionarea apelor uzate menajere şi industriale în baza contractului încheiat cu utilizatorii şi în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.
7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu normativele, regulamentele şi standardele în vigoare.
8. Tarifele la serviciile de alimentare cu apă, precum şi pentru recepţionarea şi epurarea apelor uzate se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.
9. Relaţiile dintre furnizor şi consumator privind prestarea şi achitarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se stabilesc în contractul încheiat de către aceştia.
10. Litigiile părţilor contractante, apărute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament, se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
II. Condiţii de utilizare şi funcţionare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare
11. Gradul de răspundere pentru starea tehnică şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare se indică în procesul-verbal corespunzător dintre părţile contractante.
12. Pentru blocurile locative se consideră hotar de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă partea exterioară a peretelui blocului respectiv, iar la sistemele de canalizare – primul cămin de vizitare de pe racordul blocului. În celelalte cazuri, hotarul de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apă se va stabili în baza actelor normative şi legislative şi se va stipula în contract.
13. Căminul de racordare, inclusiv armătura de închidere din acesta l? reţelele de alimentare cu apă se află la balanţa furnizorului.
14. Conductele de tranzit ce trec prin subsolurile clădirilor se află în administrarea furnizorului, care suportă cheltuielile pentru arenda acestora.
15. Construcţia noilor reţele de tranzit prin clădiri şi construcţii este interzisă.
16. Amplasarea reţelelor de tranzit pe terenurile unor proprietari se efectuează doar cu acordul scris al acestora. În acordul respectiv se stabilesc condiţiile convenite de părţi ce vor fi respectate la construcţia, exploatarea şi repararea reţelelor de tranzit.
17. Reţeaua de distribuţie, la care sînt conectaţi mai mulţi consumatori, este exploatată de distribuitorul acesteia sau de către proprietarul ei, la balanţa căruia se află.
18. Deţinătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec reţelele de tranzit sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi să permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire a conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul suportării unor prejudicii.
19. În toate cazurile, armăturile de închidere instalate la hotarul de delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sînt exploatate de furnizorul sau prestatorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform contractului prejudicii.
20. Persoanele fizice şi juridice, care au deteriorat sau din vina cărora au fost deteriorate sistemele de alimentare cu apă sau de canalizare, sînt obligate să anunţe neîntîrziat despre aceasta posesorul sistemelor respectiv (furnizorul, consumatorul) şi să suporte din mijloace proprii toate cheltuielile de restabilire şi despăgubire pretinse justificat şi legal de cei păgubiţi.
21. Consumatorul poate permite racordarea la reţelele sale a altor consumatori doar cu acordul scris al furnizorului şi numai în cazul cînd capacităţile tehnice a reţelelor permit o atare racordare. Refuzul consumatorului de a permite racordarea reţelelor solicitanţilor la reţelele sale trebuie să fie întemeiat. În cazul cînd refuzul este justificat, decizia în această privinţă o iau autorităţile administraţiei publice locale.
22. Consumatorul (subconsumatorul) este obligat să anunţe furnizorul şi să obţină acordul lui prealabil în cazurile cînd intenţionează:
să reducă sau să majoreze consumul apei şi volumul apelor uzate evacuate, faţă de cele indicate în contract;
să mărească concentraţia sau cantitatea poluanţilor în apele uzate peste limitele stabilite în contract;
să construiască sau să pună în funcţiune noi reţele şi instalaţii;
să schimbe echipamentele de măsurare;
să rupă sigiliile aplicate de furnizor (cu excepţia cazurilor de incendiu);
să întreprindă orice alte acţiuni ce ar putea avea drept consecinţă abaterea de la clauzele contractului.
23. În cazuri economic fundamentate, pentru a reduce consumul de apă potabilă consumatorului i se poate propune folosirea resurselor şi sistemelor de alimentare cu apă tehnică. Lucrările ce urmează să fie efectuate pentru refolosirea apei tehnice se suportă din contul consumatorului.
24. Cheltuielile ce ţin de lichidarea defecţiunilor, apărute din cauza nerespectării unor norme şi reglementări în cadrul construcţiei reţelelor şi instalaţiilor, sînt suportate de antreprenor, conform prevederilor contractului, chiar dacă se schimbă beneficiarul acelor reţele şi instalaţii.
25. În cazurile cînd solicită majorarea consumului de apă sau a volumelor de evacuare a apelor uzate, solicitantul trebuie să obţină acordul scris sau prescripţiile tehnice ale furnizorului.
26. Racordarea la reţelele şi instalaţiile existente fără avizul furnizorului şi fără respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare este interzisă.
Se consideră neautorizate racordările:
executate fără avizul prealabil al furnizorului sau după expirarea termenului de valabilitate al contractului cu acesta;
care sînt folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit;
care sînt exploatate pînă la încheierea contractului de prestare a serviciilor.
Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:
executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit, ori după un proiect care nu a fost coordonat cu furnizorul, inclusiv după orice proiect în care nu au fost respectate prescripţiile de execuţie ale proiectului;
executate fără supravegherea tehnică a furnizorului;
reconstruite fără avizul furnizorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al furnizorului.
27. Este interzisă categoric racordarea unor apeducte, care nu sînt destinate transportului de apă potabilă, şi a reţelelor de canalizare la sistemele de alimentare cu apă potabilă.
28. Pentru racordarea neautorizată la reţelele furnizorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor conexate, iar la reţelele consumatorului – consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor respective racordate.
Responsabilitatea pentru racordarea la reţelele nou construite înainte ca acestea să fie recepţionate de furnizor o poartă organizaţia sau persoana care a executat construcţiile şi instalaţiile de racordare, precum şi proprietarul acestora.
În cazul în care titularul reţelelor racordate neautorizat nu poate fi stabilit, răspunderea pentru racordare o poartă deţinătorul construcţiilor şi instalaţiilor la care s-a efectuat acea racordare sau, după caz, persoana fizică sau juridică ce utilizează nemijlocit construcţiile şi instalaţiile respective.
29. Toate cazurile de racordare neautorizată descoperite furnizorul le înregistrează în procesele-verbale corespunzătoare. Refuzul persoanei responsabile, care a permis (a dispus) racordarea neautorizată, de a semna procesul-verbal nu poate fi interpretat în favoarea ei. Construcţiile şi instalaţiile trebuie să fie debranşate neîntîrziat de la reţelele la care au fost racordate.
Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi instalaţiilor neautorizate le suportă vinovatul, stabilit conform pct. 24 şi 25.
30. Furnizorul permite construcţia reţelelor şi instalaţiilor provizorii în cazurile cînd este necesară alimentarea cu apă a obiectelor construite pentru comerţul sezonier, a celor destinate pentru amenajarea teritoriului, precum şi a celor ce aparţin gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate.
31. Autorizaţia pentru alimentarea cu apă prin reţelele şi instalaţiile provizorii este valabilă pînă la un an. După expirarea acestui termen, furnizorul emite o nouă autorizaţie.
32. Racordarea reţelelor şi instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.
33. În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se poziţionează în pămînt. Poziţionarea reţelelor la suprafaţa pămîntului se permite numai în cazul cînd reţelele respective urmează sa fie folosite doar în perioada caldă a anului.
34. Consumul de apă se măsoară şi se înregistrează prin intermediul contoarelor (apometrelor). Acestea se montează pe branşament, amplasîndu-se într-un cămin de vizitare sau într-o camera specială.
[Pct.35 abrogat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
36. Furnizorul va stabili tipul şi diametrul contoarelor care urmează să fie utilizate din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Departamentul Standardizare şi Metrologie.
37. Furnizorul are dreptul să schimbe tipul şi diametrul contoarelor aflate în exploatare, dacă noile reglementări îi impun acest lucru.
38. Consumatorul are obligaţia să asigure şi să faciliteze în permanenţă persoanelor desemnate ale furnizorului accesul la contor pentru toate operaţiunile impuse de serviciu: citiri, verificări, întreţinere, intervenţii.
39. Consumatorul are obligaţia să asigure în permanenţă curăţenia în căminul de vizitare de pe racordul consumatorului sau camera contoarelor, să întreţină şi să protejeze scările de acces, uşile şi mecanismele de închidere, să asigure permanent iluminatul camerelor în care sînt instalate contoarele şi accesul liber la drumul spre cămin, să nu acopere căminul prin depozitarea de materiale, parcarea automobilelor şi alte acţiuni neavenite.
40. Accesul la contor trebuie să se facă în condiţiile prescrise de securitate şi igienă.
41. În funcţie de periodicitatea emiterii facturilor către consumatori, citirea contoarelor se face de către personalul special instruit al furnizorului. Pe cît va fi posibil, periodicitatea citirii contoarelor se va menţine aceeaşi.
42. Citirea contorului se face în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia.
43. Ori de cîte ori va considera necesar, furnizorul va efectua verificarea la faţa locului a integrităţii contoarelor şi a modului de întreţinere a lor. Verificarea metrologică a contoarelor se vă face numai în atelierele specializate care dispun de licenţa respectivă.
44. În cazul verificărilor făcute la cererea consumatorului, acesta va suporta cheltuielile de verificare, dacă se va dovedi că aparatul înregistrează corect sau dacă înregistrarea a fost făcută în favoarea acestuia. Dacă se va dovedi că aparatul nu funcţionează corect sau înregistrarea a fost făcută în favoarea furnizorului, cheltuielile vor fi suportate de furnizor.
Recalcularea volumului de apă consumat se va efectua din momentul ultimului control metrologic.
45. Alte prevederi privind contorizarea apei se conţin în Regulamentul-cadru privind contorizarea apei, elaborat de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
III. Contractarea serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare
46. Furnizorul poate livra apă numai în baza unui contract scris, încheiat cu distribuitorul sau consumatorul. Pentru perfectarea acestuia, consumatorul va depune o cerere la furnizor, în care va preciza:
numele şi prenumele consumatorului (denumirea persoanei juridice), adresa (sediul), scopul în care solicită livrarea apei, debitul solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, precum şi alte date care ar facilita încheierea contractului.
La cerere consumatorul va anexa angajamentul de a respecta Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare şi actele normative aferente în vigoare.
47. Serviciile de canalizare nu se prestează decît în baza unui contract scris, încheiat între furnizor şi consumator. Consumatorul depune furnizorului cererea pentru încheierea contractului, la care alătură şi cererea pentru furnizarea apei, în cazul cînd alimentarea cu apă a imobilului se face din reţeaua publică de distribuţie.
În situaţia cînd alimentarea cu apă a imobilului se asigură în exclusivitate din surse proprii, contractul se încheie numai pentru serviciile de canalizare. În atare caz, se interzice majorarea neîntemeiată a tarifelor.
Cererea consumatorului va include numele şi prenumele consumatorului (denumirea întreprinderii – pentru agenţii economici), adresa (sediul), debitul şi natura apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării şi alte date necesare prestării acestui serviciu.
48. Contractul de furnizare a apei sau de recepţionare a apelor uzate se încheie pe termenul convenit de părţile contractante. Pe parcursul valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile tehnice printr-un acord separat.
49. Contractul se încheie avînd la bază contractul-cadru, anexă la prezentul Regulament.
50. Contractarea serviciilor se face ţinîndu-se seama de necesităţile utilizatorilor, stabilite în baza normelor tehnologice şi de consum, precum şi de posibilităţile furnizorului. Volumele de apă furnizată sau de ape recepţionate sînt indicate în contract. Excepţie fac consumatorii casnici individuali, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, asociaţiile proprietarilor apartamentelor privatizate, asociaţiile de coproprietari în condominiu.
51. În cazul cînd se prevede transmiterea unui obiectiv racordat la reţelele furnizorului către o altă persoană fizică sau juridică ori reorganizarea sau lichidarea unităţii respective, consumatorul în cauză trebuie să informeze despre aceasta furnizorul cu şapte zile înainte de data producerii evenimentului preconizat.
52. La perfectarea documentelor de predare-recepţionare a obiectului, este necesar ca părţile implicate să ţină cont de actul financiar de verificare a achitărilor între consumator şi furnizor.
În procesul-verbal de predare-recepţionare a obiectului trebuie să fie indicate şi reţelele aferente de alimentare cu apă şi de canalizare, care au fost în seama consumatorului.
53. Noul utilizator al obiectului şi instalaţiilor este obligat să prezinte furnizorului, în termen de trei zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal de predare-recepţionare, setul de documente necesare pentru încheierea contractului respectiv.
IV. Determinarea volumului furnizat de apă potabilă şi
a volumului apelor evacuate în reţelele de canalizare
54. Volumul de apă furnizat consumatorilor (subconsumatorilor) şi volumul de ape uzate evacuate în reţelele de canalizare şi recepţionate de furnizor se determină în baza datelor înregistrate de echipamentele de măsurare.
55. Pentru perioada în care echipamentele de măsurare au fost defectate sau demontate pentru verificare sau reparare, consumul se va stabili după metodologia convenită între furnizor şi consumator – conform normelor de consum aprobate sau conform mediei calculate pe ultimele două luni, cînd echipamentul de măsurare a funcţionat normal, şi potrivit clauzelor respective în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate.
56. În timpul trecerii de la sezonul vară – iarnă, în cazul lipsei echipamentelor de contorizare a consumului se va ţine cont de variaţiile consumului de apă, atare schimbări fiind prevăzute în contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate.
57. În cazul deteriorării echipamentelor de măsurare instalate în apartamente sau ruperii sigiliilor acestora, furnizorul este în drept să atribuie, pe perioada de la ultimul control şi pînă la punerea în funcţiune a echipamentelor, consumatorului respectiv un volum de apă, calculat ca diferenţa dintre consumul total pe blocul locativ şi consumul înregistrat al apartamentelor dotate cu echipamente de măsurare, repartizată între apartamentele respective, în funcţie de consumul ce revine unei persoane. Media se va calcula pe ultimele două luni care au precedat cazul.
58. În cazul deteriorării premeditate a echipamentelor de măsurare sau a sigiliilor aplicate, volumul apei furnizate se va determina în conformitate cu pct.67.
59. În lipsa echipamentelor de măsurare, volumul apelor uzate recepţionate se consideră egal cu volumul apei folosite sau se stabileşte în baza măsurărilor efectuate de furnizor. Periodicitatea efectuării măsurărilor se stabileşte de furnizor. Rezultatul măsurărilor se înregistrează în procesul-verbal corespunzător, care serveşte drept bază la facturarea serviciilor de canalizare de la consumator (subconsumator).60. Dacă volumul apelor uzate este mai mic decît volumul apei consumate, consumatorul este obligat să prezinte furnizorului în termenele stabilite calculele prin care determină volumul apelor uzate deversate în reţelele furnizorului.
61. Dacă consumatorul (subconsumatorul) are surse alternative de alimentare cu apă (inclusiv apă fierbinte şi condensat de abur), iar apele uzate le evacuează în reţelele de canalizare, el este obligat să prezinte furnizorului, în termenele stabilite de acesta, datele înregistrate de echipamentele de măsurare şi datele necesare pentru calcularea volumului real de ape uzate deversate în reţelele de canalizare.
62. Dacă consumatorul nu prezintă furnizorului în termenele stabilite datele necesare conform prevederilor pct.59 şi 60, volumul apelor uzate recepţionate se va calcula conform regimului prevăzut în contract.
63. În cazul depistării reţelelor şi instalaţiilor de racordare neautorizată (inclusiv a reţelelor de racordare la coloanele de distribuţie a apei, hidranţi sau la branşamentele caselor), volumul apei consumate şi volumul apelor uzate evacuate se va calcula conform pct.54, 58 şi 67 ale prezentului Regulament.
Pentru calculare, se va considera că reţelele şi instalaţiile respective au funcţionat permanent, fără întreruperi. Dacă nu se poate stabili termenul de cînd au început să fie folosite, pentru calcule se va lua termenul de prescripţie.
64. În cazuri argumentate, furnizorul poate permite folosirea apei de către agenţii economici şi instituţii publice chiar dacă nu sînt instalate echipamentele de măsurare cuvenite. În asemenea situaţii, volumul apei consumate se va determina în baza datelor înregistrate de echipamentele de control instalate de furnizor sau conform normelor de consum aprobate de consiliile locale. Condiţiile de furnizare a apei vor fi stipulate în contractul respectiv.
65. În cazurile cînd furnizarea apei se sistează pe un termen de peste trei zile succesive şi lipsesc echipamentele de măsurare, volumul apei furnizate se va determina luîndu-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în alimentarea cu apă se vor înregistra într-un proces-verbal.
66. Furnizorul este în drept să instaleze echipamente pentru verificarea debitelor de apă consumate. Datele înregistrate de echipamentul de măsurare şi control pot servi drept bază pentru verificarea metrologică anticipată. În asemenea situaţii, echipamentul de control trebuie să funcţioneze cel puţin 15 zile.
67. Pentru populaţia care foloseşte apa din coloanele de distribuţie (cişmele), volumul de apă consumat se determină în baza normelor de consum aprobate de consiliile locale.
68. În cazul cînd consumatorul nu dispune de contoare şi din reţelele consumatorului sînt depistate pierderi (scurgeri) de apă, furnizorul calculează volumul apei furnizate în funcţie de secţiunea conductei, la care a fost depistată defecţiunea, ţinînd cont de viteza apei în tronsonul respectiv de 1,5 m/sec şi timpul cît au durat scurgerile.
Dacă suprafaţa şi forma secţiunilor prin care se pierde apa, precum şi presiunea în tronsonul respectiv sînt cunoscute, calculul volumului de apă ce s-a scurs se efectuează în baza acestor date. Cînd nu se poate stabili durata pierderilor contorizate, în calcul se ia termenul ce a trecut de la ultimul control al furnizorului.
Existenţa pierderilor se înregistrează într-un proces-verbal, perfectat de reprezentantul furnizorului.
69. Pierderile înregistrate de apă din reţelele comunale din interiorul blocurilor locative, rezultate din diferenţa volumului apei înregistrat de contorul de la branşamentul blocului şi volumul apei contorizate din apartamente plus volumul calculat în baza normelor de consum, se atribuie organizaţiilor care exploatează reţelele respective.
70. Consumurile de apă, suportate la spălarea reţelelor termice şi camerelor de gunoi şi pentru dezinfectare, se distribuie proporţional către toţi locatarii blocului.
Asemenea cazuri se consemnează în procese-verbale aparte, semnate de reprezentanţii organizaţiei în cauză şi locatari.
71. Recepţionarea apelor de drenaj şi meteorice de pe teritoriile întreprinderilor industriale în sistemul public de canalizare nu se admite. În cazuri excepţionale, furnizorul poate permite recepţionarea acestor ape pentru diluarea apelor de canalizare în baza condiţiilor tehnice şi dacă dispune de capacităţi suficiente a instalaţiilor de epurare. În asemenea cazuri, agenţii economici trebuie să plătească şi pentru recepţia volumului suplimentar al apelor meteorice deversate în reţelele de canalizare prin gurile căminelor. Volumul apelor meteorice recepţionate se calculează:
a) în cazul sistemului de canalizare unitar – conform normativului de proiectare SNIP 2.04.-85 ” Canalizare, reţele şi construcţii exterioare”, în dependenţă de suprafaţa teritoriului întreprinderii şi cantitatea de precipitaţii în perioada calculată, durata căreia se stabileşte conform datelor Serviciului de Stat ,,Hidrometeo”;
b) în cazul sistemului semiseparat de canalizare – volumul apelor meteorice se consideră 20% din volumul calculat pentru situaţia prevăzută la lit. a).
72. Volumele de apă, folosite de subdiviziunile Direcţiei municipale de pompieri şi salvatori Chişinău pentru verificarea funcţionării hidranţilor stradali, aprovizionarea maşinilor de stins incendiile în locurile amplasării lor şi stingerea incendiilor prin intermediul hidranţilor stradali, sînt exceptate de la plată şi incluse de către furnizor în componenţa cheltuielilor sale.
V. Facturarea serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare
73. Plata pentru consumul de apă sau evacuarea apelor uzate supralimită, precum şi deversarea apelor uzate cu depăşirea сoncentratiilor maxime admisibile (CMA) în reţelele canalizaţiei municipale se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi condiţiilor stipulate în contract.
74. În cazul cînd furnizorul depistează evacuările apelor uzate cu depăşirea concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi (CMA) sau într-un regim neprevăzut de contract, ce poate deregla procesul tehnologic de epurare şi reduce gradul de epurare, agentul economic concret va compensa prejudiciile aduse furnizorului în modul stabilit în contract.
75. Furnizorul facturează serviciile prestate lunar, în baza datelor înregistrate de echipamentele de măsurare.
76. Persoanele fizice şi juridice achită serviciile în termenele stabilite în contract (15 zile pentru agenţii economici şi 30 zile pentru persoanele fizice), după ce furnizorul le-a expediat facturile sau cererile (avizele) de plată.
Parţial, agenţii economici achită serviciile în avans. Cuantumul plăţii anticipate şi termenele ei de achitare se indică în contractul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
77. Dacă nu achită factura în termenele stabilite consumatorului cu statut de agent economic, i se aplică penalităţile stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare zi de întîrziere sau conform contractului încheiat (excepţie constituind populaţia şi instituţiile publice).
78. Dacă consumatorul nu a achitat factura sau cererea de plată timp de trei luni, furnizorul este în drept să deconecteze reţelele consumatorului şi să sisteze astfel prestarea serviciilor. Neachitarea serviciilor prestate de către o parte din proprietarii apartamentelor privatizate nu poate servi drept temei pentru debranşarea întregului bloc locativ.
79. Preluarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua în cazul cănd consumatorul respectiv va achita datoriile integral, precum şi costul lucrărilor de debranşare şi reconectare.
80. Subconsumatorul achită serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorului cu care a încheiat contractul respectiv.
Consumatorul achită consumul de apa integral şi volumul apelor uzate deversate conform tarifelor corespunzătoare pentru grupul de consumatori la care este raportat.
81. Volumul apei potabile, consumat de întreprinderea de termoficare pentru producerea apei calde, se achită în baza datelor înregistrate de contoarele (echipamentele de măsurare). Volumul apelor uzate, ce urmează să fie achitat de întreprinderea de termoficare, este determinat prin calcularea diferenţei dintre volumele de apă rece şi apă caldă furnizate abonaţilor, care au contracte de recepţionare a apelor uzate de către furnizor.
82. În lipsa echipamentelor de măsurare, volumul de apă furnizată întreprinderii de termoficare pentru alimentarea cu apă caldă şi volumul corespunzător al apelor uzate evacuate se determină prin contract.
83. Modalitatea de efectuare a plăţilor (în numerar sau prin virament) se determină de către părţile contractante. Plata în numerar se va efectua prin folosirea documentului special de plată şi aparatului de casă respectiv.
84. Consumatorii au dreptul să conteste greşelile de calcul sau volumul consumurilor de apă în termen de 30 zile din data primirii facturii.
Ca urmare a contestaţiei depuse de ei, se va face o cercetare şi orice diferenţă constatată în detrimentul consumatorului se va rambursa sau se va lua în calcul în factura următoare.
85. Dacă consumatorul are datorii faţă de furnizor şi nu l-a informat pe acesta în termenele stabilite despre reorganizarea sau lichidarea organizaţiei sale, furnizorul este în drept să sisteze prestarea serviciilor.
86. În cazul în care consumatorul datornic transmite obiectul altui utilizator, documentul care stabileşte modalitatea de achitare a datoriilor se perfectează cu participarea furnizorului. În situaţiile cînd un asemenea document nu a fost perfectat, noul utilizator va achita integral datoriile predecesorului faţă de furnizor în termenele convenite.
VI. Întreruperi şi limitări la prestarea serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare
87. Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi, dacă contractul încheiat între furnizor şi consumator (între consumator şi subconsumator) nu prevede un alt regim. Excepţie fac cazurile indicate la pct.91 şi 93.
Dacă consumatorul urmează să sisteze furnizarea apei către subconsumator ori recepţionarea apelor uzate, el este obligat să anunţe acest lucru furnizorului în prealabil.
88. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se face potrivit condiţiilor contractului respectiv şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
89. În anumite situaţii, după ce l-a prevenit în prealabil pe consumatorul respectiv, furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu scadă calitatea serviciilor prestate altor abonaţi. Asemenea situaţii sînt:
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida încălcările regulilor de exploatare tehnică;
b) neîndeplinirea obligaţiilor faţă de furnizor privind dezvoltarea, reconstrucţia sau înlocuirea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate la balanţa consumatorului;
c) refuzul de a permite reprezentantului furnizorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente, pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor echipamentelor de măsurare, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), cît şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc;
d) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară;
e) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului cu furnizorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau a cerinţelor privind protecţia mediului;
f) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor neautorizate pentru racordarea reţelelor consumatorului la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare ale furnizorului sau a reţelelor altor consumatori neconectate încă la reţelele consumatorului;
g) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciile prestate de furnizor în termenele stabilite în conformitate cu pct. 75;
h) refuzul neîntemeiat al consumatorului de a permite racordarea la reţelele sale de alimentare cu apă şi canalizare ale potenţialilor subconsumatori, care au acordul respectiv al furnizorului.
90. Sistarea pe parcursul sezonului de încălzire a furnizării apei către sursele de energie termică (centrale termice, centrale electrice şi de termoficare, puncte termice centrale cu schemă independentă de încălzire), care nu au surse alternative de alimentare cu apă, se admite numai cu acordul organelor autorităţilor publice locale.
91. În cazul în care consumatorul nu semnează procesul-verbal prin care se constată refuzul de a permite accesul reprezentantului furnizorului la sistemele şi construcţiile aferente, procesul-verbal nesemnat poate servi drept temei pentru aplicarea sancţiunilor corespunzătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
92. Despre efectuarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare, la care sînt racordate reţelele consumatorului, furnizorul este obligat să anunţe consumatorul respectiv cu zece zile lucrătoare înainte de data în care se prevede sistarea serviciilor sau modificarea regimului de funcţionare. Dacă în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii preavizului respectiv părţile nu au reuşit să coordoneze calendarul lucrărilor, iar urgenţa acestor lucrări impune sistarea prestării serviciilor, furnizorul va stabili de unul singur data desfăşurării lucrărilor preconizate, avînd obligaţia de a informa cu o zi înainte consumatorul şi de a-şi argumenta acţiunile.
93. Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă volumul serviciilor prestate fără preaviz în următoarele cazuri:
a) sistarea energiei electrice la obiectele sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare de către furnizorul de energie;
b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor mari, inclusiv degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare, ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă;
c) necesitatea de a mări debitul apei în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
94. În cazul furnizării apei cu intermitenţe din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, furnizorul, cu acordul organului administrării publice locale, organizează distribuirea apei potabile în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorilor regimul de furnizare. Totodată, furnizorul elaborează şi realizează măsurile necesare pentru a asigura ulterior livrarea apei către consumatori în volumele preconizate.
95. Despre toate cazurile de sistare a livrării apei la obiectele care dispun de reţele antiincendiare exterioare şi interioare de apeduct furnizorul va înştiinţa serviciul de pompieri din sector.
VII. Obligaţiile şi răspunderea furnizorului
şi consumatorilor (subconsumatorilor)
96. Furnizorul are următoarele obligaţii faţă de consumatori:
1) să presteze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare conform prevederilor contractelor încheiate cu abonaţii, prezentului Regulament şi altor acte normative specifice în vigoare;
2) să ia măsuri pentru remedierea operativă a defecţiunilor şi disfuncţiunilor la instalaţiile sale;
3) să asigure calitatea apei potabile distribuite abonaţilor la nivelul cerinţelor stabilite de organele supravegherii sanitare de stat şi ale normelor de calitate în vigoare;
4) să efectueze controlul şi supravegherea permanentă a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare, ce se află în gestiunea sa precum şi a consumatorilor;
5) să întreprindă toate măsurile posibile pentru reducerea cheltuielilor privind prestarea serviciilor;
6) să instaleze şi să menţină în bună stare echipamentele de măsurare a volumelor serviciilor prestate;
7) să achite taxa de arendă pentru spaţiul ocupat de reţelele tranzitare poziţionate în subsolurile blocurilor locative – cîte 0,5 m în ambele părţi de la axa traseului respectiv;
8) să compenseze integral pagubele în cazul producerii din vina sa a avariilor şi accidentelor ce au cauzat degradarea imobilelor, bunurilor materiale şi altor valori ale consumatorului;
9) să verifice şi să asigure în permanenţă calitatea apelor uzate deversate în receptorii naturali;
10) să prezinte operativ solicitanţilor informaţii veridice despre calitatea apei şi măsurile întreprinse în vederea soluţionării problemelor existente;
11) să informeze consumatorii, prin intermediul mass-media şi altor mijloace de informare, despre sistarea furnizării apei şi termenele şi măsurile de remediere a defecţiunilor la instalaţiile sale, să compenseze prejudiciile cauzate sănătăţii populaţiei în urma alimentării cu apă livrată sub normele de calitate.
97. Consumatorii sînt obligaţi:
1) să încheie în termene legale contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cu furnizorii;
2) să respecte întocmai clauzele contractuale;
3) să asigure protecţia şi integritatea sigiliilor aplicate de furnizor;
4) să ţină evidenţa volumului de apă consumat de subconsumatori şi a volumului şi calităţii apelor uzate, recepţionate de la aceştia;
5) să utilizeze judicios apa şi numai pentru necesităţile, prevăzute în contractul şi autorizaţia pentru folosinţa apei;
6) să nu racordeze la instalaţiile lor interioare vase sau recipiente, prin intermediul cărora ar putea fi introduse în circuitul apei potabile substanţe otrăvitoare, poluanţi, agenţi patogeni (bacterii sau microbi);
7) să nu evacueze în reţeaua de canalizare substanţe, deşeuri sau reziduuri, care ar putea cauza înfundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a reţelelor furnizorului;
8) să nu utilizeze instalaţiile sanitare în alte scopuri decît pentru cele care sînt destinate şi avizate de furnizor;
9) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor şi prevederilor normativelor în vigoare;
10) să asigure persoanelor autorizate accesul permanent la căminele de vizitare, echipamente etc.;
11) să permită reprezentantului furnizorului accesul la reţelele şi instalaţiile sale pentru efectuarea controlului, lucrărilor de exploatare şi racordare a unor noi consumatori, pentru efectuarea măsurărilor, prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, citirea contoarelor etc.
98. Consumatorii şi subconsumatorii sînt obligaţi să nu admită:
1) încălcarea limitelor stabilite de consum al apei precum şi a volumului şi concentraţiilor de poluanţi în apele uzate evacuate în reţelele furnizorului;
2) deteriorarea şi înfundarea reţelelor şi instalaţiilor;
3) depozitarea materialelor şi diferitor obiecte, precum şi amplasarea construcţiilor pe reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare;
4) efectuarea lucrărilor la ansamblurile de măsurare a debitelor de apă fără participarea sau acordul reprezentantului furnizorului;
5) descoperirea gurilor căminelor şi coborîrea în cămine a persoanelor străine, evacuarea apelor meteorice în reţelele care au alte destinaţii;
6) racordarea la reţelele lor a altor utilizatori fără acordul furnizorului.
99. În sarcina directă a consumatorului intră şi menţinerea în stare tehnică normală şi în bună funcţiune a dispozitivelor destinate pentru prevenirea inundării subsolurilor sale în caz de avarii la reţelele de canalizare.
Dacă inundarea subsolurilor a fost cauzată de lipsa închizătoarelor, neetanşeitatea reviziilor, disfuncţionalităţile şi defecţiunile utilajelor sanitare sau ale reţelelor şi instalaţiilor de canalizare ce aparţin consumatorului, atunci acesta din urmă suportă toate consecinţele inundării.
100. Ruperea premeditată a sigiliilor pe care furnizorul le-a aplicat pe echipamentele, utilajele, reţelele şi instalaţiile, aflate în administrarea consumatorului, constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile legale.
101. Ruperea sigiliilor se admite în cazurile, cînd furnizorul şi-a dat acordul prealabil sau pentru a asigura debitul de apă la stingerea incendiilor.
102. Fiecare caz de incendiu şi de rupere a sigiliilor în legătură cu acesta trebuie să fie confirmat prin prezentarea de către consumator în termen de 24 ore a unei recipise eliberate de serviciul de pompieri.
Volumul apei consumat la stingerea incendiilor se calculează conform normativelor în vigoare.
103. Deţinătorii cişmelelor stradale sînt obligaţi să nu admită pierderi de apă sau formarea băltoacelor şi a straturilor de gheaţă, să menţină în stare practicabilă drumurile şi căile de acces la cişmele şi să respecte cerinţele sanitare.
104. Persoanele fizice şi juridice care s-au făcut vinovate de deteriorarea reţelelor de alimentare cu apă sau de canalizare, a instalaţiilor şi construcţiilor aferente poartă răspundere pentru prejudiciule cauzate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Întreprinderile şi organizaţiile, care au deteriorat sistemele de alimentare cu apă sau care au admis deversări accidentale de substanţe poluante, sînt obligate să anunţe neîntîrziat furnizorul, să lichideze deteriorările şi consecinţele acestora pe propriul cont şi sub supravegherea tehnică a furnizorului, să compenseze pierderile, cauzate de atare deteriorări, şi consecinţele lor conform prevederilor contractului încheiat de părţile contractante. Volumul pierderilor de apă se calculează conform prevederilor pct.67 din prezentul Regulament sau potrivit clauzelor contractului părţilor contractante.

anexa

HGM1228/2007
ID intern unic: 325964
Версия на русском Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1228
din 13.11.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea,
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor
de evidenţă a consumurilor de apă
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 art Nr : 1287
MODIFICAT
HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793

În scopul reglementării procesului de instalare şi exploatare a contoarelor de apă şi optimizării activităţii de contorizare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, conform anexei nr.1.
2. Aparatele de evidenţă a consumului de apă aflate în exploatare şi care corespund cerinţelor tehnice de instalare şi actelor normative în vigoare se vor utiliza pînă la uzarea lor completă în baza rezultatelor verificării metrologice sau deteriorării.
3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organizaţiile interesate, în termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.
4. Autorităţile administraţiei publice locale, la finele fiecărui an, vor monitoriza desfăşurarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă la consumatori, în funcţie de mijloacele de finanţare, conform prevederilor Regulamentului sus-menţionat.
5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon
Ministrul administraţiei publice locale Valentin Guznac

Nr. 1228. Chişinău, 13 noiembrie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotarîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie 2007
REGULAMENT
privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia
şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49).
2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:
aparat de evidenţă a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului de apă consumat;
aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în baza declaraţiei solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunînd obligaţiuni care decurg din actele normative în vigoare;
consum de apă – volumul de apă consumat din reţelele de distribuţie centralizate sau din interiorul blocului, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum în vigoare;
operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul (consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă şi evacuează apele uzate;
punct de delimitare (limită de separaţie) – loc în care se divizează reţelele de apă ale utilizatorului şi operatorului, conform criteriului de proprietate;
tarif distinct – tarif destinat pentru achiziţionarea, instalarea, verificarea metrologică periodică, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă;
utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare apă) prin conectarea instalaţiilor sale la reţelele respective în unul sau mai multe puncte de alimentare.
În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) şi utilizatorii casnici;
utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;
verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă (contoarelor) – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un aparat de evidenţă îndeplineşte cerinţele indicate în reglementările de metrologie legală respective.
3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
4. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice, agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.
5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate între operator (furnizor) şi utilizator (consumator) sau operator (furnizor) şi utilizator casnic.
6. La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare utilizator.
7. Nu se admite racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă fără instalarea aparatelor de evidenţă.
8. Nu se admite recepţia construcţiilor noi şi a celor reconstruite şi reparate capital fără instalarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
9. Tipul concret al aparatelor de evidenţă trebuie selectat de către operator (furnizor), conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea tipului respectiv în condiţiile tehnice eliberate de operator.
10. Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de evidenţă, se efectuează:
la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice – în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;
la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici – în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici;
la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare – de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case individuale – de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se execută din contul consumatorului.
II. Elaborarea documentaţiei pentru instalarea
aparatelor de evidenţă
11. Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie):
a) contract de vînzare-cumpărare;
b) contract de locaţiune;
c) certificat de moştenitor.
12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind instalarea aparatului de evidenţă.
13. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru toate categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art. 8 pct. 16) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate).
La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează documentaţia cu operatorul.
III. Executarea lucrărilor de instalare şi recepţie
a aparatelor de evidenţă
14. Instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect.
15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de construcţie a edificiilor şi aviz tehnic de înregistrare, eliberat de Organismul Naţional de Metrologie.
16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul lucrărilor.
17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
18. Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmeşte în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).
În baza acestui act se întocmeşte fişa de evidenţă a consumului de apă, conform anexelor nr. 4 sau nr. 5 la prezentul Regulament.
19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.
IV. Exploatarea aparatelor de evidenţă
20. Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.
21. Întreţinerea aparatelor de evidenţă prevede:
a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;
b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;
c) întocmirea prescripţiilor, conform anexelor nr.6-10 şi 14 la prezentul Regulament, după caz.
22. Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere specializate şi include următoarele:
demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;
desfacerea aparatului;
spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de tină şi rugină (în caz de necesitate, prelucrarea de sablaj a corpului contorului);
depistarea şi înlăturarea deranjamentelor (defectelor);
înlocuirea detaliilor uzate;
vopsirea, asamblarea, reglarea .
23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.
În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte.
24. La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.).
În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor, conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.
25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente, se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.
Notă: Anexele nr. 2, 3 şi 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada exploatării aparatului de evidenţă.

anexele nr.1-14

Anexa nr. 2
la Hotarîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie 2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art.723).
[Pct.2 abrogat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr. 5 la Regulament şi anexa nr. 1 la Contractul-model de alimentare cu apă potabilă şi apă menajeră a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.