ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI

Răspunsuri la întrebările privind responsabilităţile consumatorului şi operatorului, ce ţin de instalarea contoarelor, integritatea acestora şi alte momente importante, prevăzute în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

– Cine este responsabil de integritatea contoarelor?

– De la bun început, e cert să subliniem că, conform Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru consumatorii casnici, deţinători de case de locuit individuale, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului este stabilit la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator. Toate aceste momente se indică obligatoriu în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Ce ţine de integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, reliefăm, că odată cu instalarea apometrelor de către operator, şi transmiterea în proprietatea consumatorului, acesta va purta responsabilitate de integritatea contorului fără a interveni sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului.
Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să înştiinţeze operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului. În cazul în care deteriorarea contorului are loc din vina consumatorului, acesta, neîntîrziat, va suporta cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului de apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin repararea contorului sau înlocuirea lui.

– Cum să se procedeze pentru preîntîmpinarea cazurilor de deteriorare a contoarelor?

– Din considerentul că în cele mai multe cazuri de deteriorare a contoarelor sînt înregistrate, totuşi, în perioada rece a anului, nefiind respectate condiţiile elementare de termoizolare a acestora, S.A.„Apă-Canal Chişinău” recomandă consumatorilor îndeplinirea condiţiilor necesare în prealabil, neaşteptînd avertizările respective pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii contorului.
Accentuăm repetat, că în luînd în considerare faptul că, contorul este instalat pe teritoriul consumatorului, acesta este obligat să-l protejeze de îngheţ şi deteriorare mecanică.
Pentru a anticipa costurile de reparaţie sau înlocuire a unui contor distrus din diferite motive, inclusiv de îngheţ, specialiştii întreprinderii reamintesc despre verificarea periodică a stării căminului de contor şi a contorului. Totodată, consumatorii trebuie să respecte normele în construcţie de pozare şi exploatare a conductelor, termoizolarea corectă a contoarelor de apă rece şi a branşamentelor cu materiale speciale, lăsînd liber doar cadranul de citire a datelor de consum de apă, închiderea capacului de acces care închide căminul trebuie să fie foarte bine ermetizat.

– Care, totuşi, sînt condiţiile de instalare a contoarelor de apă?

Condițiile de instalare sunt elaborate în baza SM EN ISO 4064-1:2015 și a recomandărilor producătorilor de contoare;

 • Contorul se montează, orizontal [H] cu cadranul în sus;
 • Direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;
 • Contorul trebuie să fie protejat contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor;
 • Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;
 • Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;
 • Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 16bar;
 • capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;
 • Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperile ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5 °C, cu iluminarea artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;
 • Contorul trebuie să fie ușor accesibil pentru citire, întreținere, reparații, înlocuire și pentru eventuala demontare;
 • Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;
 • În urma verificării metrologice periodice contorul trebuie să fie însoțit de buletin de verificare metrologică.

– Ce  trebuie să întreprindă consumatorul în cazul când nu a primit factura pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare?

S.A. „Apă-Canal Chişinău” Vă propune o soluţie optimă de recepţionare  a facturilor de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin intermediul poştei electronice, care este un mod simplu, rapid, sigur şi comod.

Astfel, factura prin e-mail oferă:

 • siguranța recepționării facturilor de plată;
 • sporirea operativității circulației facturii, de la Operator la Consumator;
 • reducerea timpului pentru recepționarea facturii, indiferent de localitate;
 • un loc comun, la îndemâna oricui pentru păstrarea şi vizualizarea tuturor facturilor.

Pentru a Vă abona la acest serviciu este necesar să trimiteţi un mesaj de solicitare la una din adresele de e-mai drc@acc.md, acc@acc.md, sau să ne expediaţi o cerere la numărul de fax:022-24-31-21, indicând în mod obligatoriu: adresa de e-mail la care doriţi să recepţionaţi factura, denumirea consumatorului (numele, prenumele), numărul de contract (cont), telefonul de contact fix/mobil.

Precizăm, că factura electronică are aceeaşi valoare juridică şi este la fel de sigură ca şi cea pe suport de hârtie.

Totodată, accentuăm, că indicaţiile curente ale contorului D-voastră le puteţi trimite prin e-mailurile menţionate, cu indicarea numărului de contract (cont).

10.06.2016Răspunsuri la întrebările site-ului Politik.md despre prescripţiile emise de către ANRE privind lichidarea încălcărilor comise la prezentarea incompletă a rapoartelor ce ţin de analiza cheltuielilor conform metodologiei tarifare şi nu numai

– Este adevărat faptul, că rapoartele pentru activitatea reglementată de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ale S.A. ”Apă-Canal Chişinău” au fost prezentate cu întîrziere la ANRE?
– Prin scrisorile nr.01-113 din 22.01.2016 şi 01-672 din 11.04.2016, S.A.”Apă-Canal Chişinău” a transmis rapoartele pentru activitatea reglementată de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Însă, acestea nu au inclus unele solicitări privind analiza cheltuielilor expuse într-un algoritm informaţional specific, care, actualmente, nu este susţinut de către sistemul operaţional al întreprinderii.
S.A.”Apă-Canal Chişinău” se află la prima aplicare a noii Metodologii tarifare nr. 741/2014, care, de altfel, nu este direct compatibilă cu Standardele Naţionale de Contabilitate şi, prin urmare, nici cu modalitatea de ţinere a evidenţei contabile la întreprindere. Pentru adaptare sunt necesare investiţii considerabile în sistemul informaţional existent pentru generarea, în regim operativ, a noilor rapoarte solicitate de către ANRE, la fel, de altfel, cum au procedat anterior şi colegii de la Union Fenosa, Moldovagaz etc. Actualmente, în cadrul contractelor internaţionale, semnate cu BERD şi BEI, deja a fost iniţiată procedura de achiziţie a unui nou sistem informaţional, care ne va costa cîteva milioane de euro şi care, totalmente, va corespunde cerinţelor de raportare solicitate de ANRE.
Amintim, că actualmente ANRE se află, într-o misiune de verificare a activităţilor licenţiate ale ACC, avînd acces nerestricţionat la toate datele şi documentele de evidenţă, inclusiv primară, ale întreprinderii.

– Dacă sunt careva calcule preliminare, care ar trebui să fie noile tarife?
– Noua Metodologie tarifară prevede aprobarea tarifelor în două etape. La prima etapă, ANRE urmează să aprobe cheltuielile de bază, iar, pentru moment, ANRE nu şi-a exprimat opinia vizavi de cuantumul acceptat al cheltuielilor de bază. Acestea includ, în valoare absolută, cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreţinere, cheltuielile de distribuţie şi administrative, conform cerinţelor Metodologiei tarifare 741/2014.
Ulterior, ANRE urmează să aprobe restul componentelor tarifare, printre care cheltuielile pentru energia electrică, amortizarea mijloacelor fixe, taxele incluse în tarife, precum şi volumele de servicii, care vor sta la baza determinării cheltuielilor şi a determinării tarifelor.
Ţinînd cont de prevederile sistemului regulator şi, în special, de competenţele ANRE de a aproba tarifele în cazul S.A.”Apă-Canal Chişinău”, doar această instituţie este în drept să se expună privind viitoarele tarife.
În acest context, amintim, că anterior, în perioada de valabilitate a vechii metodologii tarifare ANRE, dările de seamă, rapoartele statistice şi analizele cheltuielilor tarifare, de fiecare dată, erau acceptate de către ANRE în procesul de verificare a activităţii ACC, inclusiv calculele tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de către întreprindere, aprobate în anul 2009(vezi scr.ANRE nr. 03/1045 din 20.05.2009).

– Din comunicatul emis de către ACC, am aflat că deja sunt suportate pierderi sub formă de penalităţi în cadrul angajamentului asumat în faţa BERD şi BEI. În ce sumă pot fi calculate aceste pierderi? Cît ne va costa din buget?
– Programul investiţional, finanţat de BERD şi BEI, a demarat prin iniţierea procedurilor de licitaţii, o parte din care deja a fost finalizată cu atribuirea unei părţi din contracte. Însă, debursarea mijloacelor nu este posibilă pînă la asigurarea de către ACC a aprobării tarifelor pentru serviciul public furnizat la un nivel minim care este prevăzut de contractele internaţionale enunţate.
Pe de altă parte, acordurile de împrumut prevăd comisioane şi cheltuieli suplimentare de asistenţă juridică. În aceste condiţii, pînă în prezent, întreprinderea a utilizat mijloacele proprii pentru comisioane şi cheltuieli suplimentare de asistenţă juridică a contractelor în valoare totală de circa 20 mil.lei. În cazul întîrzierii debursărilor, urmează să suporte direct şi cheltuielile pentru achiziţiile şi penalităţile aferente pentru contractele deja semnate în cadrul proiectului investiţional, care deja însumă circa 10 mil. EUR.

– Referitor la partenerii de dezvoltare, aveţi vreo reacţie din partea lor? Ce spun investitorii?
– S.A. ”Apă-Canal Chişinău” are obligaţia de a informa investitorii cu care are încheiate acorduri de împrumut despre orice fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi, respectiv, implementarea Proiectului. La fel, dacă s-a produs un eveniment negativ esenţial.
Ca urmare a numeroaselor discuţii şi negocieri avute cu partenerii de dezvoltare în vederea deblocării finanţărilor, atît BERD, cît şi BEI au reiterat oficial poziţia, precum că nicio debursare nu poate avea loc fără îndeplinirea condiţiei privind actualizarea tarifului la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.La întrebările consumatorilor privind riscurile existente în alimentarea cu apă a Chişinăului, răspunde dl Arcadie Rusnac, şeful Departamentului asigurarea calităţii, control şi reglementare al S.A. ”Apă-Canal Chişinău”

– Care este, totuşi, situaţia privind nivelul apei în rîul Nistru? Există vreun risc în alimentarea cu apă a Chişinăului? Sînt întreprinse careva măsuri întru ameliorarea situaţiei?
– Precipitaţiile căzute în ultimele 3 săptămîni au dezamăgit aşteptările atît ale S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, cît şi ale consumatorilor: situaţia privind nivelul apei în rîul Nistru rămîne în continuare instabilă, oscilînd între 8,8-9,0 m.
Deja pe parcursul unui an, nivelul apei în rîu înregistrează un nivel mediu de mai puţin de nouă metri, pe cînd conform prevederilor proiectului Prizei de apă de suprafaţă din fluviul Nistru nr. 1525-П3, volumul I din anul 1986, pentru funcţionarea staţiei în regim normal, nivelul apei în fluviul Nistru în secţiunea căuşului Prizei de apă, trebuie să fie nu mai puţin de 9,1m.
Dacă ploile recente nu au favorizat ridicarea nivelului apei în Nistru, există dubii privind o ameliorare a situaţiei pe timp de vară, cînd de obicei se atestă secetă hidrologică, temperaturi caniculare. Dar este bine cunoscut faptul că la înregistrarea unui nivel critic al apei de 8,3-8,4m la Staţia de pompare, pompele intră în regim de cavitaţie stopînd activitatea prizei. Consecinţele pot fi catastrofale.
În fond, conform cerinţelor Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr.803 din 16.05.2000 şi SNIP 2.04.01-84 “Aprovizionarea cu apă. Reţele exterioare şi instalaţii”, acte normative fundamentale, care reglementează activitatea întreprinderii, staţiile de captare Nistru din or. Vadul lui Vodă ale S.A. „Apă-Canal Chişinău” sunt gradate la cel mai înalt nivel de securitate. Garanţia sistemelor de aprovizionare şi dotarea lor (surse de captare, branşamente de apă şi energie electrică minim cîte 2) necesită să fie de categoria I, care la rîndul lor ar garanta aprovizionarea cu apă a mun. Chişinău, urbă cu un număr de locuitori mai mare de 50 de mii şi care este gradată concomitent la categoria I.
Despre această problemă de durată, conducerea ACC a informat, în repetate rînduri, atît administraţia publică locală, cît şi Preşedinţia, Guvernul, alte instituţii de resort. Au fost căutate şi identificate soluţiile optime pentru intervenirea cît mai puţin costisitoare pentru a nu pereclita buna alimentare cu apă a mun. Chişinău. La capitolul aprovizionării cu electricitate, gaze naturale etc, capitala ţării este asigurată prin branşamente sigure, cu apă însă, nu…
Din considerentul că pericolul în alimentarea cu apă afectează nu doar locuitorii municipiului Chişinău, dar şi alte localităţi din ţară, unde sursa de aprovizionare principală cu apă este fluviul Nistru, în particular către ministerul de resort, au fost adresate solicitări multiple privind implicarea nemijlocită întru edificarea unei noi prize de apă subterană din str. Bucovinei, pentru alimentarea cu apă potabilă în situaţii excepţionale a mun. Chişinău (Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către Consiliul municipal Chişinău şi compania Seureca, Franţa).
Construirea acestei prize de apă va soluţiona şi problema legată de Mina Chişinău favorizînd aici coborîrea nivelului apelor subterane pentru reducerea pericolului de prăbuşire a terenului şi blocurilor locative din sectorul Rîşcani şi com. Stăuceni, precum şi funcţionarea stabilă a minei. Pe parcursul anilor 2016-2017, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, ar putea lua parte la cofinanţarea acestor lucrări, de rînd cu autorităţile publice din contul creditelor BERD şi BEI, aflate în derulare. În acest context, la indicaţia Guvernului RM nr. 1311-337 din 02.06.15, S.A. ”Apă-Canal Chişinău” de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru au derulat procesul de colectare a actelor necesare pentru realizarea proiectului de execuţie a lucrărilor preconizate de construcţie a unui cîmp de sonde arteziene. Dar, spre regret, lucrările de perfectare a actelor s-au stopat. Din cauza refuzului reprezentanţilor Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie Chişinău, de a coordona schema de amplasare a sondelor şi construcţiilor aferente, în gestiunea căruia se află terenul menţionat, procesul tergiversează.
O altă soluţie propusă pentru sprijin şi implementare, care va permite reglarea şi ridicarea nivelului fluviului Nistru în perioadele caniculare, este elaborarea unui proiect de execuţie şi construcţia unui baraj acvatic în secţiunea Prizei de captare a apei de suprafaţă din or. Vadul lui Vodă. Menţionăm, că încă în anii 2002 şi 2008, Institutul de proiectări ACVAPROIECT a elaborat proiectele tehnice necesare pentru acest obiectiv. Dar, deocamdată, propunerile ACC au rămas doar propuneri…

– Unde dispare apa din Nistru?
– Aceasta rămîne o întrebare retorică. Conform declaraţiilor Centrului Prognoze Hidrologice, seceta de pe Nistru este cauzată, în mare parte, de decizia autorităţilor ucrainene de a reduce volumul deversărilor în râu de la hidrocentrala “Dnestrovsk”.
Actualmente, lacul de acumulare Dnestrovsk, de care depinde volumul de apă din râul Nistru, deversează 130 m c/s şi, ca urmare, se atestă un nivel al apei critic, dar stabil. În anii 80, conform datelor din arhivă, este indicat clar că la deversările cu 65m/s se atesta o situaţie de cel puţin de 9,1m pentru activitatea Prizei de apă Nistru. Analizînd aceste cifre, parvin mai multe întrebări fără de răspuns. Totuşi, de ce deversările curente nu influenţează nivelul de apă? Unde dispare apa din Nistru? De ce nu sînt efectuate careva investigaţii la acest capitol la nivel de ţară? Sperăm că instituţiile de resort, cît şi specialiştii în domeniu să intervină întru clarificarea situaţiei…

09.06.2016