LABORATOARE

Informaţie generală ce ţine de Serviciul Laboratoare

Apa este indispensabilă existenţei umane ca sursă de viaţă şi nu poate fi înlocuit.

Supravegherea calităţii apei potabile livrată consumatorilor şi a apei uzate recepţionate şi deversate este efectuată prin intermediul încercărilor de laborator de către Sectorul Laboratoare al înreprinderii, care este parte integră a Departamentului asigurarea şi controlul calităţii.

Sectorul Laboratoare are ca domenii de activitate: prelevarea şi efectuarea încercărilor fizico-chimice, biologice şi bacteriologice a probelor de apă potabilă, apa de suprafaţă, apa subterană, apa de la toate treptele procesului tehnologic de tratare şi epurare, apa uzată, namol.

Acesta funcţionând prin cele patru laboratoare:

1.Laboratorul apă potabilă (LAP)-certificatul de acreditare nr.L.Î.-067, anexa nr.4; 2.Laboratorul staţia Nistru (LSN)-certificatul de acreditare nr.L.Î.-067, anexa nr.4;          3.Laboratorul apă uzată (LAU)-certificatul de acreditare nr.  LÎ-069, anexa nr.1;   4.Laboratorul apă uzată agenţi economici (LAUAE)-  certificatul de acreditare nr. LÎ-038, anexa nr.3.

Activitatea laboratoarelor are ca scop asigurarea efectuării încercărilor fizico-chimice şi bacteriologoce de laborator pe fluxurile de tratare şi epurare, în reţelele de distribuţie a apei potabile şi reţelele de canalizare pentru care S.A.,,Apă-Canal Chişinău”, este operator, precum şi efectuarea de analize la solicitarea clienţilor externi.

Toate laboratoarele din cadrul Sectorului sunt acreditate de Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) şi au implementat sistemul de management al calităţii conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 “Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Menţinerea cerinţelor conform sistemului de management acreditat şi conformarea activităţii laboratoarelor întreprinderii: LAP, LSN, LAU, LAUAE cu cerinţele SM EN ISO/IEC 17025:2018 ne permite să asigurăm competenţa efectuării activităţilor de laborator, contribuind astfel la creşterea competitivităţii servicilor şi produselor oferite de către S.A.” Apă-Canal Chişinău”.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele întreprinderii:

  • aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;
  • dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;
  • sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite;
  • sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.

Preocuparea personalului Sectorului Laboratoare este îmbunătăţirea continuă a activităţii, satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Laboratorul apă potabilă (LAP) şi Laboratorul staţia  Nistru (LSN).

Pînă sa ajungă în paharul consumatorilor, apa potabilă furnizată de S.A.”Apă-Canal Chişinău” parcurge un drum foarte lung pornind de la stadiul de apă brută din fluviul Nistru pînă la cel de apă numai bună de băut. Procesul de tratare a apei este unul foarte complicat, deaceea activitatea de bază a laboratoarelor este controlul continuu pe parcursul a 24 de ore al caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice a surselor de apă, a apei ce se prelucrează la toate treptele procesului tehnologic şi în reţelele de distribuţie, menţinând astfel posibilitatea de a asigura în orice moment un control riguros şi sigur al calităţii apei brute, apei tratate şi apei distribuite consumatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Personalul laboratoarelor verifică zilnic calitatea apei, prelevînd probe de apă din rezervoare de apă potabilă, reţeaua de distribuţie, sonde arteziene şi fântâini cu izvor local aflate în gestiunea întreprinderii. Punctele de control sunt clar definite şi sunt stabilite de comun acord cu Centrul de Sănătate Publică a  mun. Chişinău.

Calitatea apei potabile este verificată în conformitate cu standardele internaţionale de metodă, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislaţiei naţionale în vigoare, care este în conformitate cu HG nr 934 din 15.08.2007 precum şi cu normele sanitare în vigoare.

Laboratorul Apă Potabilă efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi, astfel analizînd atît parametri acreditaţi cît şi cei neacreditaţi.

Laboratorul Apă Potabilă oferă lunar informaţii privind calitatea apei, care pot fi accesibile şi consumatorilor noştri pe site-ul www.acc.md.

Laboratorul apă uzată (LAU) şi Laboratorul apă uzată agenţi economici (LAUAE).

Laboratorul ape uzate (LAU), efectuează determinări fizico-chimice, biologice şi bacteriologice privind calitatea apelor uzate, apelor epurate, apelor de suprafaţă, apelor drenate şi a nămolurilor depozitate la platformele şi depozitele de nămol de la staţiile de epurare aflate în gestiunea întreprinderii conform graficului de lucru  elaborat în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, precum şi normelor deversărilor admisibile aprobate de organele de resor. Laboratorului îi revin atribuţii sporite în acţiunea de urmărire sistematică şi completă a calităţii apelor uzate epurate evacuate în emisar. Zilnic, se prelevează din toate punctele de control a Staţiei de Epurare mun. Chişinău din care se efectuează seturi de analize. Obligativitatea verificării unui număr mare de indicatori pentru monitorizarea calităţii apelor uzate, este reglementată prin documentele emise de către autorităţile din domeniu.

Laboratorul ape uzate agenţi economici (LAUAE), funcţia de bază este efectuarea permanentă a încercărilor fizico-chimice de laborator a apei uzate, în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, deversate în colectorul municipal de către agenţii economici. LAUAE îndeplineşte investigaţiile de laborator în baza  comenzilor la efectuarea încercărilor la probele de apă uzată prelevate de Sectorul evidenţa deversărilor ape uzate agenţi economici.  LAUAE nu prelevează probe de apă uzată, acestea fiind prelevate de Sectorul evidenţa deversărilor ape uzate agenţi economici.Toate probele primite de laborator sunt  codificate, colaboratorii LAUAE nu cunosc provenienţa probelor de apă uzată.