Modificări privind plățile suplimentare aplicate consumatorilor noncasnici în cazul evacuării de ape uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților

0
399

Prin HG RM nr.90 din 19.02.2020 (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 75-83 art. 219 din 13.03.2020) a fost modificată HG RM nr.950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, textul integral fiind republicat în Monitorul Oficial nr.75-83 din 13.03.2020.

Noile prevederi ale HG RM nr. 950/2013 vor intra în vigoare, în două etape, după cum urmează: (1) de la 1 ianuarie 2021 pentru consumatorii cu un debit de apă de peste 5000 m3 lunar și (2) de la 1 ianuarie 2022 pentru consumatorii cu un debit de apă de sub 5000 m3 lunar.

Menționăm că, noile reglementări vin să completeze cadrul normativ în vigoare, în special prevederile Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, referitoare la condițiile de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare. De asemenea, noile prevederi dau dreptul părților (operatorul și consumatorul) de a stabili prin acord comun periodicitatea prelevării probelor apelor uzate în sistemul public de canalizare. Rezultatele analizelor de laborator vor constitui temei juridic pentru calculul plăților suplimentare, efectuate în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare (Anexa nr.7).

Ca urmare a modificărilor operate în HG RM nr.950/2013, operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău va întreprinde toate măsurile în vederea aplicării și implementării noilor prevederi ale HG RM nr.950/2013, motiv din care îndeamnă consumatorii (agenți economici) să depună efort și conlucrare în acest sens.