Poluatorul plăteşte! Toţi agenţii economici din Chişinău vor fi egali şi vor achita taxe conform gradului de poluare a apelor uzate.

0
2328

Poluatorul plăteşte! Toţi agenţii economici din Chişinău vor fi egali şi vor achita taxe conform gradului de poluare a apelor uzate.

Cele peste 720 de contracte de preepurare încheiate între S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” şi agentii economici, vor fi inlocuite cu acorduri adiţionale. Şi aceasta deoarece, conform legislatiei în vigoare, fiecare agent economic, indiferent de genul de industrie pe care îl prestează, trebuie să aibă o staţie de preepurare, astfel încât să fie stabilita calitatea apei uzate, care să nu depăşească limitele maxim  admisibile la intrarea în Staţia de epurare din Chişinău. În cazul în care totuşi depăşeşte limitele prevăzute, acesta urmează să achite un tarif diferenţiat. Decizia vine ca urmare a multiplelor adresări ale agenților economici din diferite sectoare ale capitalei, privind achitarea diferită a plăților pentru preepurare, unii fiind discriminați. Până în prezent, agenţii economici activau în baza unui coeficient ce determina concentraţiile maxim admisibile, iar acesta varia de la 0,2 până la 1,5.  De foarte multe ori, unii agenţi economici erau favorizaţi,  indicându-se în contract un coeficient foarte mic, deşi conform genului de activitate gradul de poluare al  apelor uzate era destul de ridicat.

Potrivit, dnei Veronica Herţa, director general al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, există un şir de agenţi economici, posesori de contracte, în care le este stipulat coeficientul de 0,2, desi, ca urmare a analizelor efectuate  o data în an, s-a stabilit, că limitele admisibile constituie 10, iar în final nu va achită diferenţa înregistrată. Totodată,  alţi agenţi economici, cum ar fi cafenele, veceurile publice, în lipsa contractelor li se indică coificientul 3,88, deşi gradul de poluare este mult mai mic, achitând însă un tarif mai mare. Din acest motiv,  administraţia furnizorului de apă îşi propune o abordare echitabilă faţă de toţi agenţii economici, indiferent dacă vorbim de agenţii economici mari sau mici, astfel încât să fie clar, cum se calculează tariful diferenţiat, care se stabileşte în baza principiului – poluatorul plăteşte. În cazul în care consumatorul nu este în stare să aducă apa uzată la nivelul  apei, stabilit prin lege, acesta plăteşte. Astfel, zilnic, la Staţia de epurare ajung circa 160 mii m3 de ape uzate.

Mai mult, toţi agenții economici trebuie să fie egali, având aceleași drepturi și obligațiuni, nemijlocit și în cazul proiectării și construirii propriilor stații de preepurare. Astfel, prin promovarea ideii de construire a stațiilor de preepurare de către agenții economici, va fi favorizat faptul, conform Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ca: cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încât prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare. Totodată,  în cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, vor fi aplicate tarife diferenţiate, calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu, conform modalităţii stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare.

 

 

Anexa nr.1

la Ordinul cu privire la calcularea plăților

pentru deversarea apei uzate de către agenții economici

în sistemul de canalizare al  S.A. „Apă-Canal Chișinău”

 

 

Indicatorii de calitate ai apelor menajere uzate

evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor

 

Nr.

d/o

Denumirea indicatorilor/ parametrilor de calitate Unităţile de măsură Valoarea admisibilă Metoda de analiză***

 

1 2 3 4 5
 

1.

Temperatura 0C Cel puţin 8 şi cel mult  30  
2. Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Unităţi pH 6,5-8,5 SM SR EN ISO 10523
3. Materii în suspensie mg/dm3 350,0 SM STAS 6953
4. Consum biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) mgO2/dm3 225 sau conform proiectului staţiei noi de epurare SM SR EN 1899-2
5. Consumul chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCO Cr)* mgO2/dm3 500 sau conform proiectului staţiei noi de epurare SM SR ISO 6060
6. Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) mg/dm3 25,0 SM SR 7587
7. Azot amoniacal (NH+4) mg/dm3 30,0 SM SR ISO 5664, SM SR ISO 7150-1
8. Fosfor total (P total) mg/dm3 5,0 SM SR EN ISO 6878
9. Cianuri totale (CN) mg/dm3 1,0 SM SR ISO 6703-2, SM SR EN ISO 14403
10. Sulfuri şi hidrogen sulfurat

(H2S) **

mg/dm3 1,0 SM SR ISO 10530,  SM SR 7510
11. Sulfiţi (SO32-) mg/dm3 2,0 SM STAS 7661
12. Sulfaţi (SO42-) mg/dm3 400 sau conţinutul în apa potabilă SM STAS 8601
13. Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) mg/dm3 3,0 SM SR ISO 6439
14. Produse petroliere mg/dm3 2,5 SM SR 7877-1, SM SR 7877-2
15. Detergenţi sintetici anioni activi biodegradabili mg/dm3 2,5 SM SR EN 903
16. Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,2 SM SR ISO 8288
17. Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,2 SM SR EN ISO 5961
18. Crom total (Cr3++Cr6+) mg/dm3 1,5 SM SR EN 1233
19. Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0,2 SM SR EN 1233
20. Cupru (Cu2+) mg/dm3 0,2 SM SR ISO 8288
21. Nichel (Ni2+) mg/dm3 0,8 SM SR ISO 8288
22. Zinc (Zn2+) ** mg/dm3 1,0 SM SR ISO 8288
23. Clor rezidual total mg/dm3 0,5 SM SR EN ISO 7393-1, SM SR EN ISO 7393-2, SM SR EN ISO 7393-3
24. Cloruri (Cl-) mg/dm3 300,0 SM SR ISO 9297
25. Fluoruri (F-) mg/dm3 1,50 SM SR ISO 10359-1, SM SR ISO 10359-2
26. Acizi, amestecuri  inflamabile, toxice şi substanţe gazoase dizolvate        – nu se admit  

 

*  Valoarea concentraţiilor de CCO Cr trebuie să corespundă raportului CBO total/CCO de 0,67 sau mai mare.

** Pentru localităţile urbane în care apa livrată conţine zinc sau hidrogen sulfurat în concentraţii mai mari de 1 mg/dm3, va fi acceptată aceiaşi valoare.

***Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.

 

 

                                                                                                    Anexa nr.2

la Ordinul cu privire la calcularea plăților

pentru deversarea apei uzate de către agenții economici

în sistemul de canalizare al  S.A. „Apă-Canal Chișinău”

 

 

Metoda de calcul a tarifului diferenţiat

T.D. =V* ∑ (  Cr (i)/ Cn(i) – 1)

  unde:

V  –  volumul total de evecuări de ape uzate,  m3

  Cr –  concentraţia medie reală a poluanţilor din apa uzată,  g/m3)

 Cn –  concentraţia poluanţilor admisă spre evacuare egală cu CMA

i =1….n  –   poluanţii, pentru care se determină prejudiciul