Precizările ANRE referitor la valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă recuperate prin tarif de către consumatorii deserviți de operatorul S.A. „Apă-Canal Chișinău”

0
321

Urmare a mai multor opinii expuse în sursele de informare mass-media privind valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare gestionat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și prejudiciul de 250 ml. lei cauzat consumatorilor, Agenția comunică că, în conformitate cu prevederile art. 14 lit. h) din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul trebuie să asigure creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producție.

Modalitatea unică de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă (CTP) în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în considerare la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate este stabilită prin Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 180/2016 din 10.06.2016.

Menționăm că valoarea procentuală a CTP în sistemul public de alimentare cu apă se calculează din volumul de apă captat, dar nu din volumul de apă furnizat consumatorilor.

În cazul în care valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă este mai mare decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăşi valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent.

În cazul în care valoarea actualizată a CTP este mai mică decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăşi nivelul valorii actualizate a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă.

Conform datelor prezentate oficial de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, valoarea efectivă a CTP în sistemul public de alimentare cu apă în anul 2019 constituie 34,26% din volumul de apă captat (68758,90 mii m3).

CTP solicitat de operator și aprobat de ANRE pentru anii 2017-2019 sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Este important de menționat că pentru anul 2019 în scopuri tarifare, de către ANRE a fost aprobat consumul tehnologic și pierderi pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” în volum de 7525,37 mii m3 (10,94% din volumul captat). Dinamica CTP aprobate în scopuri tarifare de ANRE are un trend de diminuare. Dacă în anul 2017 valoarea CTP aprobată constituia 26,02 %, în anul 2018 – 15,95%, atunci în anul 2019 – 10,94%.

În cadrul procesului de determinare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE respectă toate procedurile prevăzute de Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și de Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 489/2019 din 20.12.2019 (în vigoare din 21.02.2020, anterior fiind valabilă Metodologia nr.741 din 18.12.2014), prevederile căreia sunt fundamentate pe principiul suportării de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului pentru desfășurarea activităților reglementate la eficiență maximă, ce ar oferi operatorului posibilitatea de a recupera cheltuielile sale justificate, necesare pentru desfășurarea activității reglementate şi recuperarea mijloacelor financiare investite în dezvoltare, renovare şi reconstrucție şi obținerea unei rentabilități rezonabile.

Conform principiilor generale de reglementare, tarifele sunt determinate în baza raportului dintre venitul reglementat și volumul serviciilor prestate. Venitul reglementat este alcătuit din totalitatea cheltuielilor agreate în scopuri tarifare, rentabilitatea determinată conform prevederilor  metodologice și devierile tarifare negative/pozitive.

Astfel, la determinarea tarifelor, ANRE include în tarife doar cheltuielile justificate, minim necesare, iar acele cheltuieli variabile ce sunt influențate de volumele de apă, se recalculează și se limitează conform volumelor consumului tehnologic și a pierderilor de apă aprobate de către ANRE.

De asemenea, comunicăm că volumul apei captate va fi admis în calculul tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă, recalculat conform consumului tehnologic și a pierderilor de apă aprobate de ANRE, dar nu valoarea efectivă înregistrată de operator, fapt ce va duce la diminuarea cheltuielilor variabile asociate consumului tehnologic și a pierderilor de apă cu ~25 %. De exemplu, cheltuielile pentru energia electrică reprezintă una din cheltuielile variabile cu impact semnificativ asupra tarifelor și cheltuielile respective ce vor fi incluse la determinarea tarifelor vor fi diminuate.

Totodată, informăm că valoarea cheltuielilor ce nu vor fi admise în scopuri tarifare va fi cunoscută doar la etapa de calcul propriu-zisă a tarifelor. Estimările vehiculate în mass-media nu au fundamentare economică, deoarece estimarea de 250 mil. lei a fost determinată prin aplicarea la volumul consumului tehnologic și a pierderilor efective ale operatorului a tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului pentru serviciul public de canalizare pentru consumatorii casnici. Parte componentă a tarifelor fiind și alte cheltuieli ce nu sunt corelate cu consumul tehnologic și pierderile de apă, astfel aplicarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, ce include totalitatea cheltuielilor, la volumul consumului tehnologic și a pierderilor de apă nu este corectă.

Sursa: Anre.md