ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI

Răspunsuri la întrebările privind responsabilităţile consumatorului şi operatorului, ce ţin de instalarea contoarelor, integritatea acestora şi alte momente importante, prevăzute în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

– Cine este responsabil de integritatea contoarelor?

– De la bun început, e cert să subliniem că, conform Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru consumatorii casnici, deţinători de case de locuit individuale, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului este stabilit la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator. Toate aceste momente se indică obligatoriu în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Ce ţine de integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, reliefăm, că odată cu instalarea apometrelor de către operator, şi transmiterea în proprietatea consumatorului, acesta va purta responsabilitate de integritatea contorului fără a interveni sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului.
Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să înştiinţeze operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului. În cazul în care deteriorarea contorului are loc din vina consumatorului, acesta, neîntîrziat, va suporta cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului de apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin repararea contorului sau înlocuirea lui.

– Cum să se procedeze pentru preîntîmpinarea cazurilor de deteriorare a contoarelor?

– Din considerentul că în cele mai multe cazuri de deteriorare a contoarelor sînt înregistrate, totuşi, în perioada rece a anului, nefiind respectate condiţiile elementare de termoizolare a acestora, S.A.„Apă-Canal Chişinău” recomandă consumatorilor îndeplinirea condiţiilor necesare în prealabil, neaşteptînd avertizările respective pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii contorului.
Accentuăm repetat, că în luînd în considerare faptul că, contorul este instalat pe teritoriul consumatorului, acesta este obligat să-l protejeze de îngheţ şi deteriorare mecanică.
Pentru a anticipa costurile de reparaţie sau înlocuire a unui contor distrus din diferite motive, inclusiv de îngheţ, specialiştii întreprinderii reamintesc despre verificarea periodică a stării căminului de contor şi a contorului. Totodată, consumatorii trebuie să respecte normele în construcţie de pozare şi exploatare a conductelor, termoizolarea corectă a contoarelor de apă rece şi a branşamentelor cu materiale speciale, lăsînd liber doar cadranul de citire a datelor de consum de apă, închiderea capacului de acces care închide căminul trebuie să fie foarte bine ermetizat.

– Care, totuşi, sînt condiţiile de instalare a contoarelor de apă?

– Pentru instalarea contoarelor, poziţia acestuia în componenţa instalaţiei de contorizare trebuie să corespundă marcajului de pe cadran: H – poziţia orizontală a cadranului contorului, V – poziţia verticală a cadranului contorului şi să asigure clasa metrologică B sau C sau raportul dintre debitul permanent şi cel minimal nu mai mic de 100 (R100). Se admite instalarea în poziţie verticală a contoarelor de apă cu clasa metrologică C sau R=150, precum şi montarea ventilului de închidere, filtrului şi clapetei reversibile pe sectorul vertical al conductei de apă. Capacul filtrului trebuie să aibă gaură pentru sigilare. Clapeta reversibilă se montează după contorul de apă. Racordurile contorului cu armatura şi conducta de apă trebuie să fie ermetice şi să reziste la presiunea de lucru de 1Mpa. Apropo, nu trebuie neglijat faptul că, contorul trebuie să fie protejat de posibile deteriorări şi vibraţii.

– Care sînt alte momente importante la capitolul dat, ce trebuie memorate de către consumator?

– În cazul demarării procedurii de încheiere a contractelor individuale, achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor se efectuează: la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Evident, aceasta are loc dacă consumatorul respectă cerinţele necesare prevăzute pentru încheierea contractelor individuale.
Totodată, menţionăm că fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, adecvat şi verificat metrologic. Nu este admisă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi apă tehnologică noilor consumatori fără instalarea contoarelor respective. Dar nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor de ape uzate.
Pentru a evita orice interpretări, subliniem că tipul concret de contor, parametrii şi caracteristicile tehnice ale contorului care urmează a fi instalat la consumator se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova şi se prevăd în avizul de branşare/racordare şi în contractul încheiat între consumator şi operator.
Reamintim, că pentru demararea procedurii de încheiere/reîncheiere a contractelor directe, ANRE urmează să aprobe 2 tarife: unul pentru locatarii cu care operatorul va încheia contracte cu gestionarul blocului locativ, al doilea pentru locatarii cu care operatorul va încheia contracte individuale. În cel de-al doilea caz, tariful va fi mai mare fiind incluse şi cheltuielile pentru exploatarea, verificarea, înlocuirea contoarelor instalate în apartamente. Consumatorii au posibilitatea de a alege modalitatea de contractare.

10.06.2016Răspunsuri la întrebările site-ului Politik.md despre prescripţiile emise de către ANRE privind lichidarea încălcărilor comise la prezentarea incompletă a rapoartelor ce ţin de analiza cheltuielilor conform metodologiei tarifare şi nu numai

– Este adevărat faptul, că rapoartele pentru activitatea reglementată de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ale S.A. ”Apă-Canal Chişinău” au fost prezentate cu întîrziere la ANRE?
– Prin scrisorile nr.01-113 din 22.01.2016 şi 01-672 din 11.04.2016, S.A.”Apă-Canal Chişinău” a transmis rapoartele pentru activitatea reglementată de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Însă, acestea nu au inclus unele solicitări privind analiza cheltuielilor expuse într-un algoritm informaţional specific, care, actualmente, nu este susţinut de către sistemul operaţional al întreprinderii.
S.A.”Apă-Canal Chişinău” se află la prima aplicare a noii Metodologii tarifare nr. 741/2014, care, de altfel, nu este direct compatibilă cu Standardele Naţionale de Contabilitate şi, prin urmare, nici cu modalitatea de ţinere a evidenţei contabile la întreprindere. Pentru adaptare sunt necesare investiţii considerabile în sistemul informaţional existent pentru generarea, în regim operativ, a noilor rapoarte solicitate de către ANRE, la fel, de altfel, cum au procedat anterior şi colegii de la Union Fenosa, Moldovagaz etc. Actualmente, în cadrul contractelor internaţionale, semnate cu BERD şi BEI, deja a fost iniţiată procedura de achiziţie a unui nou sistem informaţional, care ne va costa cîteva milioane de euro şi care, totalmente, va corespunde cerinţelor de raportare solicitate de ANRE.
Amintim, că actualmente ANRE se află, într-o misiune de verificare a activităţilor licenţiate ale ACC, avînd acces nerestricţionat la toate datele şi documentele de evidenţă, inclusiv primară, ale întreprinderii.

– Dacă sunt careva calcule preliminare, care ar trebui să fie noile tarife?
– Noua Metodologie tarifară prevede aprobarea tarifelor în două etape. La prima etapă, ANRE urmează să aprobe cheltuielile de bază, iar, pentru moment, ANRE nu şi-a exprimat opinia vizavi de cuantumul acceptat al cheltuielilor de bază. Acestea includ, în valoare absolută, cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreţinere, cheltuielile de distribuţie şi administrative, conform cerinţelor Metodologiei tarifare 741/2014.
Ulterior, ANRE urmează să aprobe restul componentelor tarifare, printre care cheltuielile pentru energia electrică, amortizarea mijloacelor fixe, taxele incluse în tarife, precum şi volumele de servicii, care vor sta la baza determinării cheltuielilor şi a determinării tarifelor.
Ţinînd cont de prevederile sistemului regulator şi, în special, de competenţele ANRE de a aproba tarifele în cazul S.A.”Apă-Canal Chişinău”, doar această instituţie este în drept să se expună privind viitoarele tarife.
În acest context, amintim, că anterior, în perioada de valabilitate a vechii metodologii tarifare ANRE, dările de seamă, rapoartele statistice şi analizele cheltuielilor tarifare, de fiecare dată, erau acceptate de către ANRE în procesul de verificare a activităţii ACC, inclusiv calculele tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de către întreprindere, aprobate în anul 2009(vezi scr.ANRE nr. 03/1045 din 20.05.2009).

– Din comunicatul emis de către ACC, am aflat că deja sunt suportate pierderi sub formă de penalităţi în cadrul angajamentului asumat în faţa BERD şi BEI. În ce sumă pot fi calculate aceste pierderi? Cît ne va costa din buget?
– Programul investiţional, finanţat de BERD şi BEI, a demarat prin iniţierea procedurilor de licitaţii, o parte din care deja a fost finalizată cu atribuirea unei părţi din contracte. Însă, debursarea mijloacelor nu este posibilă pînă la asigurarea de către ACC a aprobării tarifelor pentru serviciul public furnizat la un nivel minim care este prevăzut de contractele internaţionale enunţate.
Pe de altă parte, acordurile de împrumut prevăd comisioane şi cheltuieli suplimentare de asistenţă juridică. În aceste condiţii, pînă în prezent, întreprinderea a utilizat mijloacele proprii pentru comisioane şi cheltuieli suplimentare de asistenţă juridică a contractelor în valoare totală de circa 20 mil.lei. În cazul întîrzierii debursărilor, urmează să suporte direct şi cheltuielile pentru achiziţiile şi penalităţile aferente pentru contractele deja semnate în cadrul proiectului investiţional, care deja însumă circa 10 mil. EUR.

– Referitor la partenerii de dezvoltare, aveţi vreo reacţie din partea lor? Ce spun investitorii?
– S.A. ”Apă-Canal Chişinău” are obligaţia de a informa investitorii cu care are încheiate acorduri de împrumut despre orice fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi, respectiv, implementarea Proiectului. La fel, dacă s-a produs un eveniment negativ esenţial.
Ca urmare a numeroaselor discuţii şi negocieri avute cu partenerii de dezvoltare în vederea deblocării finanţărilor, atît BERD, cît şi BEI au reiterat oficial poziţia, precum că nicio debursare nu poate avea loc fără îndeplinirea condiţiei privind actualizarea tarifului la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

09.06.2016La întrebările consumatorilor privind riscurile existente în alimentarea cu apă a Chişinăului, răspunde dl Arcadie Rusnac, şeful Departamentului asigurarea calităţii, control şi reglementare al S.A. ”Apă-Canal Chişinău”

– Care este, totuşi, situaţia privind nivelul apei în rîul Nistru? Există vreun risc în alimentarea cu apă a Chişinăului? Sînt întreprinse careva măsuri întru ameliorarea situaţiei?
– Precipitaţiile căzute în ultimele 3 săptămîni au dezamăgit aşteptările atît ale S.A. ”Apă-Canal Chişinău”, cît şi ale consumatorilor: situaţia privind nivelul apei în rîul Nistru rămîne în continuare instabilă, oscilînd între 8,8-9,0 m.
Deja pe parcursul unui an, nivelul apei în rîu înregistrează un nivel mediu de mai puţin de nouă metri, pe cînd conform prevederilor proiectului Prizei de apă de suprafaţă din fluviul Nistru nr. 1525-П3, volumul I din anul 1986, pentru funcţionarea staţiei în regim normal, nivelul apei în fluviul Nistru în secţiunea căuşului Prizei de apă, trebuie să fie nu mai puţin de 9,1m.
Dacă ploile recente nu au favorizat ridicarea nivelului apei în Nistru, există dubii privind o ameliorare a situaţiei pe timp de vară, cînd de obicei se atestă secetă hidrologică, temperaturi caniculare. Dar este bine cunoscut faptul că la înregistrarea unui nivel critic al apei de 8,3-8,4m la Staţia de pompare, pompele intră în regim de cavitaţie stopînd activitatea prizei. Consecinţele pot fi catastrofale.
În fond, conform cerinţelor Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, nr.803 din 16.05.2000 şi SNIP 2.04.01-84 “Aprovizionarea cu apă. Reţele exterioare şi instalaţii”, acte normative fundamentale, care reglementează activitatea întreprinderii, staţiile de captare Nistru din or. Vadul lui Vodă ale S.A. „Apă-Canal Chişinău” sunt gradate la cel mai înalt nivel de securitate. Garanţia sistemelor de aprovizionare şi dotarea lor (surse de captare, branşamente de apă şi energie electrică minim cîte 2) necesită să fie de categoria I, care la rîndul lor ar garanta aprovizionarea cu apă a mun. Chişinău, urbă cu un număr de locuitori mai mare de 50 de mii şi care este gradată concomitent la categoria I.
Despre această problemă de durată, conducerea ACC a informat, în repetate rînduri, atît administraţia publică locală, cît şi Preşedinţia, Guvernul, alte instituţii de resort. Au fost căutate şi identificate soluţiile optime pentru intervenirea cît mai puţin costisitoare pentru a nu pereclita buna alimentare cu apă a mun. Chişinău. La capitolul aprovizionării cu electricitate, gaze naturale etc, capitala ţării este asigurată prin branşamente sigure, cu apă însă, nu…
Din considerentul că pericolul în alimentarea cu apă afectează nu doar locuitorii municipiului Chişinău, dar şi alte localităţi din ţară, unde sursa de aprovizionare principală cu apă este fluviul Nistru, în particular către ministerul de resort, au fost adresate solicitări multiple privind implicarea nemijlocită întru edificarea unei noi prize de apă subterană din str. Bucovinei, pentru alimentarea cu apă potabilă în situaţii excepţionale a mun. Chişinău (Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către Consiliul municipal Chişinău şi compania Seureca, Franţa).
Construirea acestei prize de apă va soluţiona şi problema legată de Mina Chişinău favorizînd aici coborîrea nivelului apelor subterane pentru reducerea pericolului de prăbuşire a terenului şi blocurilor locative din sectorul Rîşcani şi com. Stăuceni, precum şi funcţionarea stabilă a minei. Pe parcursul anilor 2016-2017, S.A. „Apă-Canal Chişinău”, ar putea lua parte la cofinanţarea acestor lucrări, de rînd cu autorităţile publice din contul creditelor BERD şi BEI, aflate în derulare. În acest context, la indicaţia Guvernului RM nr. 1311-337 din 02.06.15, S.A. ”Apă-Canal Chişinău” de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru au derulat procesul de colectare a actelor necesare pentru realizarea proiectului de execuţie a lucrărilor preconizate de construcţie a unui cîmp de sonde arteziene. Dar, spre regret, lucrările de perfectare a actelor s-au stopat. Din cauza refuzului reprezentanţilor Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie Chişinău, de a coordona schema de amplasare a sondelor şi construcţiilor aferente, în gestiunea căruia se află terenul menţionat, procesul tergiversează.
O altă soluţie propusă pentru sprijin şi implementare, care va permite reglarea şi ridicarea nivelului fluviului Nistru în perioadele caniculare, este elaborarea unui proiect de execuţie şi construcţia unui baraj acvatic în secţiunea Prizei de captare a apei de suprafaţă din or. Vadul lui Vodă. Menţionăm, că încă în anii 2002 şi 2008, Institutul de proiectări ACVAPROIECT a elaborat proiectele tehnice necesare pentru acest obiectiv. Dar, deocamdată, propunerile ACC au rămas doar propuneri…

– Unde dispare apa din Nistru?
– Aceasta rămîne o întrebare retorică. Conform declaraţiilor Centrului Prognoze Hidrologice, seceta de pe Nistru este cauzată, în mare parte, de decizia autorităţilor ucrainene de a reduce volumul deversărilor în râu de la hidrocentrala “Dnestrovsk”.
Actualmente, lacul de acumulare Dnestrovsk, de care depinde volumul de apă din râul Nistru, deversează 130 m c/s şi, ca urmare, se atestă un nivel al apei critic, dar stabil. În anii 80, conform datelor din arhivă, este indicat clar că la deversările cu 65m/s se atesta o situaţie de cel puţin de 9,1m pentru activitatea Prizei de apă Nistru. Analizînd aceste cifre, parvin mai multe întrebări fără de răspuns. Totuşi, de ce deversările curente nu influenţează nivelul de apă? Unde dispare apa din Nistru? De ce nu sînt efectuate careva investigaţii la acest capitol la nivel de ţară? Sperăm că instituţiile de resort, cît şi specialiştii în domeniu să intervină întru clarificarea situaţiei…

09.06.2016АО „Apă-Сanal Chişinău” отвечает на вопросы газеты
«Молдавские ведомости»
о новом Положении о публичной услуге водоснабжения и канализации,
и не только…

В последнее время были приняты ряд законодательных и нормативных актов, которые, как предполагалось, должны навести порядок в сфере водоснабжения. Однако, этого не произошло. Рядовые потребители, в особенности жильцы многоэтажных домов, возмущаются тем, что им приходится платить солидные суммы за воду помимо зафиксированных объемов по счетчикам. Неудивительно, что с опаской был воспринят новый регламент НАРЭ о водоснабжении и канализации. По мнению многих, это очередная попытка переложить финансовые проблемы поставщиков воды на плечи потребителей. Так, по крайней мере, восприняли потребители вошедший с начала нынешнего года закона об услугах водоснабжения и канализации.
– В новом Законе Nr. 303 «О публичной услуге водоснабжения и канализации», который вступил в силу 14 сентября 2014, действительно, впервые очень чётко расписаны взаимоотношения между поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения и потребителем. Но ситуация в целом может изменится только постепенно и с участием обеих сторон. Конечно, возмущение потребителей тоже можно понять, когда приходится платить, без особых обьяснений, дополнительные суммы за воду помимо зафиксированных объемов по счетчикам. Но с принятием нового положения вносится ясность по поводу ряда вопросов, в равной мере интересующих потребителей и оператора. И, не в последнюю очередь, стоит отметить, что и указанный закон и новое положение отметают всякие интерпретации относительно разницы нераспределенного объема воды жильцам жилых домов.
Так, в многоэтажных жилых домах, где будет заключён договор между оператором АО „Apă-Сanal Chişinău” и управляющим, в случае возникновения разницы между показаниями общего водомера и показаниями водомеров во всех квартирах, жильцы обязаны её оплатить. Распределение разницы осуществляется пропорционально потреблённых объёмов каждой квартиры.
Что касается рассчетов в жилых домах, в которых предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации осуществляется на основании договоров, заключенных оператором с каждым собственником/жителем в отдельности, в этом случае рассчет будет осуществлятся на основании данных индивидуальных счетчиков, установленных в квартирах и тарифов, утвержденных для предоставления данной услуги собственникам/жителям квартир. В таких ситуациях, объем нераспределенной воды не будет возложен на владельцев квартир, а зарегистрированные убытки будут покрыты оператором.
Хотелось бы отметить, что проблема возникновения этой разницы кроется во внутридомовых сетях водоснабжения, состояния водомеров в квартирах и порядка их установок. И в улучшении ситуации в многоквартирных домов должны быть заинтересованны и управляющий, и сами жильцы. Конкретные действия желательны в кратчайшие сроки. Конечно, в городе есть немало жилых домах, в которых управляющие навели порядок и там нет разницы и, соответственно, жильцы квартир оплачивают только те объёмы воды, которые регистрируют их водомеры. При желании мы можем предоставить их адреса для обмена опытом.

Каждого потребителя в конечном итоге волнует главное: как отразятся новшества на конечной стоимости за потребленную воду.
– Конечная стоимость за потребленную воду интересует каждого потребителя. На этом этапе, мы, как единственный поставщик воды в муниципии, доводим до сведения жильцов многоэтажных жилых домов, что за потребленную воду будут установлены два тарифа на воду: один тариф для тех жильцов, где договор заключён между оператором АО „Apă-Сanal Chişinău” и администратором (управляющим жилым домом); второй тариф для тех жильцов, которые заключат прямые договора с оператором АО „Apă-Сanal Chişinău”. В данном случае, тариф на воду будет выше чем в первом случае. И это естественно, поскольку предстоит большая работа по ремонту и эксплуатации внутридомовых сетей и внутриквартирных счетчиков, которая в свою очередь приведет к значительному сокращению разницы.
Но остается возможность выбора. Как и с заключением договора с поставщиком услуги напрямую, где все владельцы (съемщики) квартир многоквартирного дома заключают прямые договоры с поставщиком или все не заключают и сохраняются существующие договора между оператором АО „Apă-Сanal Chişinău” и управляющим дома.

В том же законе о воде говорится об установке счетчиков за счет поставщика в случае подписания с ним договора с потребителем. Вы постоянно утверждаете, что у вашей организации для этого средств нет и не предвидится в ближайшее будущее, учитывая внутренние и внешние долги. Как будет реализовываться этот закон на деле?
– Даже если были бы соответсвующие средства у поставщика, он не имеет право тратить их на чуждые траты, в том числе и на покупку водомеров для квартир где внутренние сети водоснабжения и канализации ему не принадлежат и в принципе не могут принадлежать. В статье Nr. 29 закона Nr. 303 от 13.12.2013 «О публичной услуге водоснабжения и канализации» ясно написано, что при заключении прямого договора с каждой квартирой в жилых многоэтажных домах, АО „Apă-Сanal Chişinău” установит новые водомеры в каждой квартире за счёт собственника квартиры, посредством применения разового спецтарифа утвержденного НАРЭ.
Для заключения прямого договора между потребителем и поставщиком необходимо, чтобы поставщик установил в квартире водомер, а потребитель его оплатил. Для этого Для заключения прямого договора между потребителем и поставщиком необходимо, чтобы поставщик установил в квартире водомер, а потребитель его оплатил. Для этого НАРЭ разработан проект методологии расчета тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые операторами. В дальнейшем обслуживание, содержание и текущий ремонт установленных в квартирах водомеров будут включаться в тариф на предоставление услуг потребителям, с которыми поставщик заключил индивидуальные договорa. Как сказанно выше, лишь в таких условиях указанная разница покрывается поставщиком!

Многие потребители по настоянию управляющих домов установили новые счетчики в своих квартирах, затратив приличные суммы. Им придется по-новому раскошеливаться в случае подписания прямого договора с оператором или поставщиком воды?
– Подчеркиваем вышеизложенное: в случае заключения прямого договора с оператором АО „Apă-Сanal Chişinău”, потребителям, действительно, придётся оплатить разовую установку новых водомеров, которые в дальнейшем АО „Apă-Сanal Chişinău” их установит, обслужит и при необходимости даже заменит на новые за cвой счет.

На подъездах многих домов в Кишиневе вывешены грозные предостережения, в котором руководители ЖЭУ предупреждают о том, что право заменять и пломбировать счетчики по воде необходимо исключительно их специалистами. С другой стороны, закон требует, чтобы это делали поставщики воды. Потребители не знают, как им поступить. За непослушание ЖЭУ их могут наказать начислением дополнительных объемов воды.
– В этом случае, стоит еще раз напомнить, что данная услуга является прерогативой организации обслуживающей внутренние сети водоснабжения и канализации в многоквартирных домах. Поэтому в настоящее время принимают на учёт и пломбируют водомеры в квартирах управляющие жилым домом (ЖЭУ, APLP, CCL, ACC … ). После заключения договора между оператором АО „Apă-Сanal Chişinău” и собственниками квартир, пломбировать водомеры, естественно, будет АО „Apă-Сanal Chişinău”.

Кто и на основании каких документов может проверять счетчики по воде в квартирах многоэтажных домов?
– Как сказанно выше, в настоящее время это прерогатива управляющих жилых домов. В случае, если собственники квартир имеют договор или лицевой счёт с АО „Apă-Сanal Chişinău”, проверку водомеров проводит представитель АО „Apă-Сanal Chişinău” при предъявлении удостоверения.

В Кишиневе и других городах нашей страны построены и продолжают строиться многоэтажные комплексы-новострои. Специалисты бьют тревогу, поскольку устаревшие канализационные сети могут не справиться с возросшими объемами воды и улицы столицы, особенно в нижней ее части, будут постоянно заливаться нечистотами. Насколько оправданы эти опасения? Что нужно сделать, чтобы этого не допустить?
– Развитие Кишинева мы не остановим. Если есть спрос на новострой, то многоэтажные комплексы-новострои будут строится. Конечно, соответствующие органы должны анализировать ситуацию, не допуская нежелательных последствий. Кстати, перед началом строительства любого объекта, в том числе и жилого дома, заказчик получает от АО „Apă-Сanal Chişinău” технические условия для сетей водоснабжения и водоотведения. Поэтому нет никаких опасений для тех объектов, которые строятся по согласованию с АО „Apă-Сanal Chişinău”.

Несколько лет назад была установлена новая система очистки воды, позволяющая пить без опаски воду из крана. В то же время, кишиневцы жалуются, что периодически вода отдает хлоркой?
– Действительно, наше предприятие вложило много усилий и средств для улучшения качества воды в мун. Кишинэу, а главное для устранения возможных аварий с хлором. В 2009 году на Днестровские очистные сооружения из г. Вадул луй Водэ, мощностью 50 тыс. м3/сут. и в 2012 году на Кишиневские водопроводные очистные сооружения, мощностью 350 тыс. м3/сут., были выполнены строительные работы и смонтированы установки по дозированию гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды. Можно сказать с уверенностью, что газообразный хлор остался в истории, так как более 4 лет, вместо газообразного хлора используется безопасный, надежный и современный реагент для дезинфекции питьевой воды, что сразу отразилось и на её качестве.
Что касается появления запаха хлорки на некоторых участках водопроводной сети, информируем, что периодически после выполнения ремонтных работ и устранения утечек, эти участки промываются и дезинфицируются хлором согласно санитарных норм и это никак не отражается на качестве питьевой воды, это требование действующих нормативных актов.
Так, что качество воды в мун. Кишинэу одно из самых лучших в республике и её можно и нужно пить из крана, поскольку она проходит серьезный процесс очистки и дезинфекции, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям и проверяется ежедневно нашей лабораторией, аккредитованной Центром аккредитации в области оценки соответствия продукции Республики Молдова и не только безопасна, но и полезна для организма человека.

Неприятный запах, который периодически ощущается в Кишиневе, многие связывают с проблемами на очистных сооружениях.
– После внедрения нового процесса обезвоживания осадков на Станции Биологической Очистки мун. Кишинэу, значительно снизился неприятный запах от технологического процесса обработки осадка сточных вод. Площади для обработки осадка снизились в 12 раз, а концентрации выбросов в атмосферу в десятки раз, что полностью соответствует утвержденным нормам по выбросам, которые постоянно проверяются и утверждаются Государственной Экологической Инспекцией. Кроме того, наша компания имеет годовые контракты с Государственной Гидрометеорологической службой, которая постоянно измеряет концентрации загрязняющих веществ в атмосфере вокруг Станции Биологической Очистки мун. Кишинэу.
Что касается запахов, с которыми сталкиваются люди иногда в некоторых районах города, это не вопрос очистных сооружений. Чтобы удостовериться, необходимо просто заехать на территорию очистной станции по ул. Грэдина Ботаники. Кстати, представители средств массовой информации делают это с регулярной периодичностью. Очистные сооружения канализации мун. Кишинэу работают круглосуточно и в штатном режиме.
Более того, в настоящее время обьявлен международый конкурс для реконструкции и модернизации этого обьекта, включая строительство новых объектов анаеробного сбраживания и механического обезвоживания осадков со строительством биологических фильтров для очистки технологического воздуха в соответствии с европейскими требованиями. В итоге, обьем остаточного ила будет сокращен в разы, а его качественные характеристики позволят немедленно вывозить его на с/х поля без предварительного хранения на очистных в течении 3-х лет.