vineri, aprilie 16, 2021
REGULAMENT
cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Secţiunea 1
Dispoziţii generale

1. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare Regulamentul) are  drept scop reglementarea raporturilor juridice dintre operator şi consumator cu privire la branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică şi serviciul public de canalizare.
2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la delimitarea instalaţiilor operatorului de instalaţiile interne de apă şi de canalizare, la branşarea/racordarea, la contractarea şi la evidenţa consumului de apă, la plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la deconectarea/reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, la limitarea şi la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi la soluţionarea neînțelegerilor dintre operatori şi consumatori.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
avarie – deteriorare sau defectarea anumitor părţi componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare urmare a cărora nu pot fi menținuți, în limitele admisibile, parametrii tehnologici de funcționare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, care pot duce la înrăutăţirea parametrilor de calitate a apei furnizate, prejudicierea mediului ambiant, deteriorarea bunurilor persoanelor juridice sau fizice şi este necesar  de a întrerupe sau limita furnizarea apei şi/sau a recepţionării apelor uzate de la consumatori;
aviz de deconectare – aviz în scris, expediat consumatorului de către operator, prin care consumatorul  este prevenit despre posibila deconectare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale acestuia de la reţeaua publică de alimentare cu apă /de canalizare şi despre cauza deconectării;
aviz de limitare – aviz în scris, expediat sau prezentat personal consumatorului de către operator prin care consumatorul este prevenit de posibila limitare a furnizării serviciului de alimentare cu apă /de canalizare, termenul de limitare şi despre cauza limitării;
cămin de branșare – construcție subterană, componentă a instalației interne de apă a consumatorului realizată de acesta pentru branșarea instalaţiilor interne de apă la reţeaua publică de alimentare cu apă, pentru instalarea contorului, protejarea şi accesul la contor şi la robinetul de închidere a apei;
cămin de racord – construcție subterană prin care se asigură racordarea şi preluarea  apelor uzate din instalaţiile interne de canalizare ale consumatorului în reţeaua publică de canalizare;
cămin de control al apelor uzate – construcţie subterană specială destinată prelevării probelor de ape uzate. Drept cămin de control al apelor uzate poate servi şi  căminul de racord;
componenţa apelor uzate – caracteristica apelor uzate şi cantitatea de substanţe poluante conţinută în apele uzate;
consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat de operator în bază de contract, pentru necesităţi legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;
control al contorului – ansamblu de acţiuni efectuate de către operator, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii corectitudinii funcţionării contorului, lipsa intervenţiilor în funcţionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea integrităţii contorului şi  a sigiliilor aplicate;
controlul calităţii apelor uzate – controlul componenţei apelor uzate şi a concentraţiei substanţelor poluante în apele uzate, deversate de către consumator în sistemul public de canalizare, corespunderea concentraţiei maxim admisibile a substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare şi care se efectuează prin comparaţia rezultatelor investigaţiilor de laborator cu normativele în vigoare;
deconectare – desfacerea legăturii dintre instalaţiile interne de apă/de canalizare ale consumatorului de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare prin intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea vizibilă a instalaţiilor interne de apă /de canalizare ale consumatorului de la reţeaua publică;
instalaţii de preepurare – instalaţii şi dispozitive ale consumatorului noncasnic destinate preepurării apelor uzate, care nu au calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înaintea evacuării acestora în sistemul public de canalizare;
întrerupere planificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor uzate, cu informarea  prealabilă a consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării de către operator a unor lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii planificate în reţelele publice de alimentare cu apă /de canalizare, branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără deconectarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare cu apă/canalizare;
întrerupere neplanificată a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a furnizării apei, a recepţionării apelor uzate, cauzată de avarii produse în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără a fi deconectate instalaţiile interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la rețeaua publică de alimentare cu apă/ de canalizare;
loc de consum –  amplasament al instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, unde se consumă apa şi se asigură preluarea şi transportarea apelor uzate de la instalaţiile interne de apă până la căminul de racord din sistemul public de canalizare;
proba de control – probă de ape uzate prelevată din căminul de control, în scopul determinării componenţei apelor uzate evacuate de către consumatorul noncasnic în sistemul public de canalizare;
solicitant – persoană fizică sau persoană juridică care solicită operatorului eliberarea avizului de branşare/racordare, executarea branşamentului de apă/racordului de canalizare, branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
violarea sigiliului operatorului – falsificarea sigiliului aplicat de către operator; înlăturarea sigiliului aplicat de către operator; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic aplicat de către operator, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de către operator.
4. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între operator şi consumator.
5. Operatorul asigură furnizarea neîntreruptă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza contractului încheiat cu consumatorul în condiţiile stabilite de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
6. Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 131-135, art. 970).
7. Exploatarea, întreţinerea, reparaţia, dezvoltarea sau modificarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a reţelelor  interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative,  după caz, se efectuează de către operator în conformitate cu prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractele încheiate, Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin ordinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova nr.6 din 24 ianuarie 2006, Normelor în construcţii СНиП 2.04.02-84, СНиП 3.05.04-85 și СНиП 2.04.03-85.
8. Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia) nr. 741 din 18 decembrie 2014 (Monitorul Oficial, 2015, nr. 33-38, art. 258).
9. Consumatorul poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum, luat aparte, ce aparţine consumatorului.
10. Relaţiile dintre operator şi consumator privind furnizarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, nespecificate în prezentul Regulament, se reglementează în conformitate cu prevederile Legii privind serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
11. Operatorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau remedierea defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare din blocurile locative  pe care le întreţine şi le exploatează in condiţiile stabilite de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de contractul de furnizare  a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare şi de prezentul Regulament.
12. Orice branşare/racordare sau reconectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este efectuată, în exclusivitate, de către operator, în prezenţa consumatorului/solicitantului.
13. Lucrările de proiectare şi de montare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare, precum şi cele de modificare a acestora se efectuează cu respectarea Normelor în construcţii CНиП 2.04.01-85 și СНиП 3.05.01-85, CP G.03.01-2006 (МСП 4. 01-102-98) Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri, СНиП 3.01.01-85* şi a condițiilor tehnice și instrucțiunilor producătorilor de echipamente, cheltuielile fiind suportate integral de către consumatori.

Secţiunea 2
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare

14. Orice persoană fizică sau juridică este în  drept să solicite branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al operatorului care îşi desfăşoară activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.
Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale solicitanţilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic.
15. În scopul branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul de branşare/racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Obţinerea avizului de branşare/racordare este necesară şi în cazul  solicitării majorării debitului de apă la un loc de consum.
16. Pentru eliberarea avizului de branşare/racordare, solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul operatorului, care a cuprinde obligatoriu următoarele:
a) numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice şi adresa locului de consum, numerele telefoanelor/faxurilor, altor informaţii de contact;
b) scopul utilizării apei;
c) debitul de apă solicitat, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare, regimul deversării;
d) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
e) codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul;
f) termenul de branşare/racordare.
17. La cerere se anexează:
a) copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă obținerea pe cale legală a  imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort;
b) pentru consumatorii noncasnici copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz.
Solicitantul prezintă copiile documentelor  şi originalele pentru verificarea copiilor prezentate.
18. Operatorul este obligat să elibereze solicitantului, în termen de 20 zile calendaristice, avizul de branşare/racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de branşare/racordare ce nu contravin actelor normative în vigoare şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ce-i aparţin la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul  este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de branşare/racordare. Avizul de branşare/racordare se eliberează gratuit.
19. Solicitantul este obligat să obţină de la operator avizul de branşare/racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare. Termenul de valabilitate al avizului de branşare/racordare constituie 2 ani. Avizul de branşare/racordare îşi pierde valabilitatea dacă pe parcursul unui an de la data eliberării avizului n-a fost elaborat şi prezentat operatorului spre coordonare proiectul de alimentare cu apă/de canalizare, sau dacă la expirarea termenului de 2 ani după eliberarea avizului de branşare/racordare nu au demarat lucrările de construcţie a imobilului. În acest caz solicitantul este obligat să solicite operatorului prelungirea termenului de valabilitate a avizului de branşare/racordare sau să obţină un nou aviz de branşare/racordare, în cazul imposibilităţii operatorului de a satisface condiţiile incluse în avizul precedent.
20. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de branşare/racordare, eliberat de către operator, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.
Proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, a branşamentului de apă, a racordului de canalizare, elaborat în baza avizului de branşare/racordare, se coordonează de către operator în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. Neîncadrarea operatorului în termenul stabilit, va avea drept consecinţă coordonarea tacită a proiectului.
21. Executarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare se asigură  de către operator sau de către solicitant şi numai în baza proiectului avizat de către operator cu respectarea dreptului de proprietate. În cazuri temeinic justificate de către solicitant sau operator şi când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite branşarea mai multor instalaţii interne de apă ale consumatorilor  la acelaşi branşament de apă.
22. La cererea solicitantului, operatorul este obligat să asigure, executarea branşamentului de apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea contorului. Aceste lucrări se execută de operator în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul consumatorilor casnici şi în termen de pînă la 45 zile calendaristice din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru  branşare/racordare, în cazul consumatorilor noncasnici.
23. Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale solicitantului la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare se efectuează numai de către operator, care poartă responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legii. Branşarea/racordarea se efectuează în prezenţa solicitantului, după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul de branşare/racordare, iar branşamentul de apă/racordul de canalizare este recepţionat conform Legii privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, nr. 285 din 23.mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr. 42, art. 349).
24. Până la realizarea branşării/racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare şi să prezinte operatorului procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din  2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25, art. 259) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr. 285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art. 349).
25. În cazul în care solicitantul a asigurat executarea de sine stătător a branşamentului de apă, racordului de canalizare şi montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare, în conformitate cu proiectul coordonat cu operatorul, el se adresează operatorului cu cererea pentru a realiza branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la care se anexează:
a) procesul-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă/de canalizare şi a branşamentului de apă/a racordului de canalizare;
b) informaţia despre parametrii, compoziţia şi debitele de ape industriale uzate (în cazul întreprinderilor industriale);
c) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi componenţa acestora (în cazul întreprinderilor industriale);
d) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare (în cazul întreprinderilor industriale);
e) ordinul privind numirea persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de ape uzate şi semnarea actelor respective (în cazul întreprinderilor industriale).
În acest caz operatorul emite solicitantului bonul de plată pentru achitarea tarifului pentru branşare/racordare la reţeaua publică de alimentare cu apă, de canalizare în cazul când consumatorii au asigurat executarea branşamentelor de apă/racordurilor de canalizare.  Solicitantul achită tarifele respective şi operatorul execută branşarea/racordarea în termen de 4 zile lucrătoare, din data achitării tarifelor de către solicitant.
26. În cazul în care branşamentul de apă, racordul de canalizare a fost executat de către operator, ultimul realizează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în ziua finalizării executării branşamentului de apă, racordului de canalizare  şi întocmeşte procesul-verbal de recepţie a acestora.
27. În cazul în care pentru montarea branşamentului de apă, a racordului de canalizare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.
28. Operatorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de branşare/racordare solicitantului, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat de operator prin calcule, date în baza cărora s-a determinat că există lipsă de capacitate de producție. Concomitent, operatorul este în drept să propună solicitantului reducerea debitului solicitat.
29. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant recuperarea cheltuielilor sau efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
30. În cazul în care operatorul nu eliberează avizul de branşare/racordare sau nu efectuează branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare ale solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, solicitantul este în  drept să conteste aceste acţiuni în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art. 23) şi a prezentului Regulament.

Secţiunea 3
Delimitarea instalaţiilor interne de apă şi de
canalizare de instalaţiile operatorului

31. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale operatorului se indică obligatoriu în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
32. Pentru consumatorii casnici deţinători de case de locuit individuale, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine consumatorului.
Pentru consumatorii casnici proprietari/locatari de apartamente din blocurile locative cu care operatorul a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este responsabil de furnizarea apei potabile până la  ieşirea din contorul instalat în apartament.
33. La blocurile locative, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator.
34. La consumatorii noncasnici punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale operatorului se stabileşte în dependenţă de delimitarea patrimoniului consumatorului noncasnic şi operatorului în funcţie de proprietate, se indică în actul de delimitare, care este parte componentă a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul punctelor termice a unităţilor termoenergetice punctul de delimitare a reţelelor de apă potabilă este prima flanşă a contorului instalat în punctul termic central.
35. Operatorul este responsabil de îmbinarea din punctul de delimitare.
36. Punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de reţeaua publică  de canalizare este  căminul de racord la reţeaua publică de canalizare în sensul de scurgere a apelor uzate.

Secţiunea 4
Contractarea serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare

37. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare sau care a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept  să solicite operatorului încheierea contractului de  furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
38. În funcţie de necesităţi se încheie următoarele tipuri de contracte:
1) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau tehnologică) şi de canalizare. Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza, atât serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică), cât şi serviciul public de canalizare.
2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă (potabilă şi/sau tehnologică). Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza numai serviciul public de furnizare a apei (potabilă şi/sau tehnologică).
3) Contract de furnizare a serviciului public de canalizare. Acest contract se încheie între operator şi consumator în cazul în care operatorul va furniza numai serviciul public de canalizare sau numai serviciul de epurare a apelor uzate ale consumatorului.
39. Pentru a încheia contractele prevăzute la punctul 38 din prezentul Regulament solicitantul  depune o cerere, în forma prevăzută de operator, iar operatorul pentru încheierea acestor contracte va utiliza datele şi informaţia prezentată de către persoana fizică sau juridică conform prevederilor punctelor 16, 17 şi 25 din prezentul Regulament. În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum persoana fizică sau persoana juridică este obligată să prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului:
a) cererea, indicând numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei fizice, întreprinzător individual,  persoanei juridice), adresa (sediul), (formularul cererii este pus la dispoziţie de către operator);
b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;
c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă obținerea pe cale legală a  imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
d) debitul de apă, cu excepţia consumatorilor casnici, caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare, regimul deversării;
e) copia actului de identitate, în cazul persoanei fizice;
f) codurile poştale, codul de identificare al proprietarului/locatarului codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul.
40. Operatorul este obligat să încheie, fără discriminare, contractul solicitat de persoana fizică sau juridică, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Operatorul este obligat să încheie contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi cu solicitantul care deţine imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna condiţia de plată preventivă a serviciilor furnizate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
41. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între operator şi consumatorul casnic se indică în mod obligatoriu punctul de delimitare şi responsabilitatea părţilor. La contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între operator şi consumatorul noncasnic obligatoriu, ca parte componentă, se anexează actul de stabilire a punctului de delimitare.
42. În contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în mod obligatoriu se va indica:
a) denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului de consum unde se furnizează serviciul,  adresa operatorului şi a consumatorului, codul poştal, poşta electronică, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţia, numele, prenumele persoanei care semnează contractul, codul de identificare al consumatorului;
b) obiectul contractului, nivelurile de calitate;
c) volumul de apă preconizat a fi furnizat şi/sau volumul de ape uzate preconizat a fi recepţionat (cu excepţia consumatorilor casnici);
d) modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a apelor uzate evacuate;
e) punctul de delimitare;
f) drepturile şi obligaţiile  operatorului şi ale consumatorului;
g) mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre tarifele în vigoare;
h) condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare  la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare;
i) durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului;
j) acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciilor furnizate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciile furnizate în caz de nerespectare de către operator a nivelurilor de calitate stabilit pentru serviciile furnizate;
k) modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.
Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale. Totodată, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în mod imperativ, va conţine clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
43. La încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorii existenţi sau cu solicitanţii, potenţiali consumatori, pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul este obligat să efectueze controlul contorului de apă potabilă (tehnologică) şi a contorului de ape uzate, dacă există, evacuate în sistemul public de canalizare şi a sigiliilor aplicate.
În urma controlului operatorul întocmeşte actul de control al contorului  în două exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte). Actul de control al contorului  se semnează de către operator şi de către consumator. În cazul depistării unor neajunsuri, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va încheia după lichidarea de către solicitant a neajunsurilor depistate.
44. Operatorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru fiecare loc de consum luat aparte sau cu acordul în scris al consumatorului casnic, un contract pentru mai multe locuri de consum indicând datele cu privire la fiecare loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, operatorul indică separat în factura de plată, transmisă consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
45. Operatorul încheie cu  consumatorul noncasnic un singur contract pentru mai multe locuri de consum, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Operatorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă consumatorului noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
46. Operatorul încheie contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu respectarea cerințelor prezentului Regulament după cum urmează:
a) în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne ale solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul se încheie în aceeași zi;
b) în celelalte cazuri – în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii cererii de încheiere a contractului.
47. Operatorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu solicitantul în cazul în care solicitantul nu  îndeplineşte prevederile prezentului Regulament sau în cazul când solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Operatorul este obligat să încheie contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea operatorului.
48. Solicitantul are dreptul să conteste refuzul operatorului de a încheia contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare şi prezentului Regulament.
49. Consumatorul, parte a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv.
50. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este obligată să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării dreptului de proprietate. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, operatorul este în drept să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte. Operatorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul fraudulos (dacă acesta se constată), din momentul dobândirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.
51. Operatorul este în drept să deconecteze locul de consum din ziua rezilierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acest loc de consum.
52. În cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea unuia din succesorii la moştenire, încheie contractul de furnizare, cu condiţia achitării datoriilor create la acest loc de consum şi achitării plăţii preventive pentru serviciul furnizat, în valoarea estimată din media consumului a ultimilor trei luni. Dacă succesorii la moştenire nu îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
53. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor legal al imobilului persoanei decedate, moştenitorul achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective şi să încheie contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
54. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia achită datoriile existente pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, iar unul dintre ei, cu acordul scris al celorlalţi moştenitori, încheie pe numele său contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, operatorul este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
55. În cazul încăperilor locuibile din cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ sau, în lipsa gestionarului, cu persoana desemnată de locatari, cu specificarea necesităţilor tuturor locatarilor din bloc.
56. În cazul în care persoana fizică întreprinzător individual sau persoana juridică – consumator îşi schimbă denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar, consumatorul respectiv este obligat în termen de 10 zile lucrătoare să prezinte operatorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
57. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este obligat să solicite operatorului, încheierea unui nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termen de 15 zile calendaristice. În acest caz operatorul este în drept să emită, după necesitate, consumatorului un nou aviz de racordare a instalaţiilor interne de canalizare.
58. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ de către consumatorul casnic în alte scopuri, consumatorul casnic este obligat să instaleze contor separat pentru evidenţa volumului de apă consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune în scris o cerere la  operator  care îi va elibera consumatorului, în termen de 15 zile calendaristice, condiţii privind instalarea contorului pentru evidenţa volumelor de apă consumată în alte scopuri, decît cele casnice. După instalarea contorului respectiv şi sigilarea lui, operatorul şi consumatorul încheie un contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru furnizarea serviciului public la imobilul respectiv.
59. Modificarea debitului de apă poate fi solicitată de consumator, prin depunerea la operator,  a unei cereri în scris. Operatorul este obligat să răspundă în scris la solicitarea de modificare a debitului în termen de 15 zile calendaristice de la momentul înregistrării cererii respective.
60. Consumatorul,  parte a unui contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, este în drept să ceară, în scris, suspendarea contractului şi suspendarea temporară a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin deconectare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru o perioadă de timp de cel puţin trei luni. Cererea respectivă se depune la operator cu cel puţin 7 zile calendaristice până la data solicitată de suspendare a contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prevede alt termen. Operatorul va accepta solicitarea, iar consumatorul va achita integral plata pentru serviciul furnizat şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului, până la data suspendării temporare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi tariful pentru deconectare.
61. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul Regulament, operatorul este în drept să suspende contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu înlătură motivele pentru care au fost deconectate instalaţiile interne de apă şi de canalizare şi nu solicită reconectarea lor la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
62. Contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele până la rezilierea lui, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul în care contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, este încheiat între operator şi consumator pentru o perioadă determinată, operatorul va preîntâmpina consumatorul despre rezilierea unilaterală a contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data rezilierii. După caz, operatorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumator cel târziu până la data rezilierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
63. Operatorul nu este în drept să ceară de la solicitant, consumator careva plăţi pentru încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Secţiunea 5
Drepturile şi obligaţiile părţilor

64. Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:
a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a serviciului respectiv, în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului,  la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a controlului  contorului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament;
c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în prezentul Regulament;
e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de prezentul Regulament şi de contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele stabilite de Legea cu privire la petiţionare;
h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament;
i) să execute alte drepturi stabilite în Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil, Legea privind protecţia consumatorilor şi prezentul Regulament;
j) la sistarea furnizării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi la suspendarea contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni;
k) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
l) să verifice şi să constate respectarea de către operator a prevederilor contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii majorării debitului de apă;
o) la despăgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în contract şi în factură.
65.  Obligaţiile consumatorului sunt:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile prezentului Regulament;
b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea, reîncheierea sau modificarea contractului privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;
e) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru demontarea  contorului şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate cu  concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
m)  să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile înstrăinării  imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate,  precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
o) să sesizeze imediat operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau violarea sigiliilor aplicate;
p) să rezilieze contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral operatorului plata pentru serviciile furnizate şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la efectuarea controlului contorului şi al sigiliilor aplicate;
r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului, situate pe proprietatea consumatorului;
s) să solicite operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile prezentului Regulament;
t) să numească prin ordin şi să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective (consumatorul noncasnic);
u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze, actele respective (consumatorul noncasnic);
v) să respecte condiţiile de deversare a apelor uzate să nu evacueze în sistemul public de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi care pot provoca avarii ale reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare (consumatorul noncasnic);
w) să comunice imediat operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care pot aduce la afectarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi instalaţiilor de epurare sau defectarea acestora (consumatorul noncasnic);
x) să întreţină în condiţii normale căminul de control al calităţii apelor uzate deversate.
66. Obligaţiile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
a) să asigure furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în limitele căruia a fost autorizat, cu respectarea prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament;
b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul;
c) să respecte clauzele contractuale;
d) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
e) să respecte indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie;
f) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
g) să elibereze avize de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul depunerii solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în prezentul Regulament;
h) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile lucrătoare înainte, prin mass-media, prin intermediul paginii web oficiale şi/sau prin afişare, inclusiv la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere planificată a furnizării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de reconstrucţie, modernizare, reparaţie, racordare etc.;
i) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și prezentul Regulament, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
j) să întreţină şi să exploateze branşamentele de apă şi racordurile de canalizare prin intermediul cărora se furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pînă la punctul de delimitare;
k) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele pentru serviciile acordate conform prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentului Regulament şi să informeze consumatorii prin mass-media privind măsurile ce trebuie întreprinse pentru protecţia contoarelor contra îngheţului, în cazul în care se aşteaptă temperaturi scăzute ale aerului exterior;
l) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor, iar în lipsa contoarelor, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare). În cazul în care nu este instalat contor, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare;
m) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului;
n) să restituie sau să recalculeze consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament;
o) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii şi să aducă la starea iniţială terenurile afectate. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate;
p) să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform punctului din prezentul Regulament şi să reia furnizarea serviciilor publice;
q) să prezinte consumatorului, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor contorului sau în baza normelor de consum, în cazul în care nu este instalat contor, pentru plata serviciilor furnizate la tarifele în vigoare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
r) să determine consumul de apă şi al apelor uzate, în lipsa contorului, conform prevederilor punctului 104 din prezentul Regulament;
s) să prezinte, la cererea consumatorului, informaţii despre consumul anterior de apă, despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Operatorul prezintă obligatoriu consumatorului calculul volumului de apă şi a volumului de ape uzate în cazul consumului fraudulos;
t) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile, depuse în scris de consumator;
u) să repare prejudiciile cauzate consumatorului în cazul în care este demonstrată vina operatorului;
v) să restituie datoriile acumulate faţă de consumator până la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
w) să informeze consumatorii şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
x) să asigure încasarea de la consumatori, inclusiv prin intermediul băncilor, sau oficiilor poştale sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
y) să asigure accesul consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 ore, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în contract şi în factură;
z) să efectueze citirea indicaţiilor contorului,  controlul contorului şi a sigiliilor aplicate numai în prezenţa consumatorului sau al reprezentantului acestuia.
67. Drepturile operatorului în raport cu consumatorii sunt:
a) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în factura de plată, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat;
b) să aibă acces la contoarele instalate la  consumatorii cu care a încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la căminele de control al apelor uzate, instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorilor pentru citirea indicaţiilor contoarelor, prelevarea probelor pentru stabilirea calităţii apelor uzate, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contoarelor şi al sigiliilor aplicate acestora, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor în cazurile prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorilor sau ai reprezentanţilor acestora;
c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în circumstanţele prevăzute de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
d) să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute în punctul 140  din prezentul Regulament;
e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie, refuzul fiind motivat şi justificat în modul corespunzător;
f) să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos şi să efectueze recalculul consumului de apă şi volumului de ape uzate în conformitate cu prevederile punctelor  125-128  din prezentul Regulament;
g) să corecteze factura eronată, conform punctelor 122-124  din prezentul Regulament;
h) să solicite plata preventivă de la consumator, în situaţiile prevăzute de prezentul Regulament;
i) să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea consumatorului noncasnic sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calităţii apelor uzate deversate de către consumător în sistemul public de canalizare, precum şi al debitelor maxime ale acestora;
j) să factureze proprietarilor/locatarilor suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale, la depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi să lichideze din contul acestora conectările neautorizate;
k) să participe la verificarea metrologică de expertiză a contorului, la constatarea  tehnico-ştiinţifică în instituţii specializate, în cazul în care presupune că contorul este deteriorat, că s-a intervenit în contor sau că sigiliile operatorului sînt violate.

Secţiunea 6
Evidenţa volumelor de apă furnizată consumatorilor şi
a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public
de canalizare

68. Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate evacuată în sistemul public de canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contor de evidenţă a apelor uzate, iar în lipsa lui volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică.
69. Fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, adecvat şi verificat metrologic.
70. Nu se admite furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi apă tehnologică  noilor consumatori fără instalarea contoarelor respective. Nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidenţa volumelor de ape uzate.
71. Tipul concret de contor, parametrii şi caracteristicile tehnice ale contorului care urmează a fi instalat la consumator se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova şi se prevăd în avizul de branşare/racordare şi în contractul încheiat între consumator şi operator.
72. Achiziţionarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor se efectuează:
a) la blocuri locative şi la case individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
b) în apartamentele din blocurile locative – de către operator, prin aplicarea tarifului distinct, în cazul în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte;
c) în apartamentele din blocurile locative – de către proprietarii apartamentelor, în modul stabilit de gestionarul blocului locativ, în cazul în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu gestionarul blocului locativ;
d) la consumatorii noncasnici – conform clauzelor contractului încheiat între consumator şi operator, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului noncasnic.
73. Operatorul este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator, despre parametrii şi caracteristicele tehnice ale contoarelor ce urmează a fi instalate, precum şi despre tipurile contoarelor, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie.
74. Operatorul acceptă pentru instalare doar contoare verificate metrologic şi legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul este obligat să refuze instalarea contorului procurat de către solicitant, potenţial consumator, dacă tipul, parametrii și caracteristicele tehnice ale contorului nu corespund celor indicate în avizul de branşare/racordare.
75. Instalarea contoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele specificate în Standardul Moldovean SM SR  EN 14154-2+A1: 2010  “Contoare  de apă. Partea  2: Instalare şi condiţii de utilizare”.
76. După instalare, contorul se sigilează de către personalul operatorului, în prezenţa obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a contorului, în două exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a contorului se elaborează de operator conform modelului stabilit în Anexa nr.3 la prezentul Regulament. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul contorului, locul instalării lui, numele sau denumirea consumatorului, denumirea operatorului, indicaţiile iniţiale ale contorului, numărul sigiliilor, alte informaţii. Cordonul sigiliului operatorului trebuie să fie din cupru sau din alt metal necoroziv.
77. Operatorul este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi pentru excluderea intervenţiilor în funcţionarea contorului. Măsurile respective se indică, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de dare în exploatare a contorului sau în actul de control al contorului, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului. Operatorul informează în mod obligatoriu consumatorul despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în care consumatorul intervine în funcţionarea contorului.
78. Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului, precum şi să blocheze accesul personalului operatorului la acestea.
79. Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să înştiinţeze operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului.
80. Personalul operatorului este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului, în scopul controlului contorului, pentru citirea indicaţiilor contorului, pentru examinarea  branşamentului de apă, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, proprietate a operatorului şi care sunt situate pe proprietatea consumatorului sau în scopul deconectării de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, conform prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, consumatorul este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului operatorului la contor şi la instalaţiile respective. În caz de refuz, operatorul este în drept să aplice prevederile punctului 140 lit. b) din prezentul Regulament. Personalul operatorului şi consumatorul sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităţilor stipulate mai sus.
81. În cazul înlocuirii contorului şi/sau demontării contorului pentru verificarea metrologică periodică la consumatorii casnici, operatorul informează consumatorii casnici despre data şi intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de demontare, de înlocuire a contorului, însă intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 4  ore.
82. Citirea indicaţiilor contorului în scopul facturării serviciului public furnizat se efectuează lunar de către operator, iar datele contorului se indică în factura de plată. Operatorul este responsabil de citirea indicaţiilor contoarelor la consumatorii cu care are încheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Operatorul este în drept să solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea indicaţiilor contorului şi pentru controlul contorului în orice moment al zilei în intervalul de timp 8.00-20.00, iar consumatorul este obligat să ofere operatorului acces necondiţionat la contor. În cazul în care operatorul nu are acces la contor pentru citirea indicaţiilor lui, acesta este în drept să indice în factura de plată pentru luna respectivă  un consum estimativ, la nivelul consumului mediu înregistrat în perioada anterioară cu recalcularea ulterioară, reieşind din indicaţiile reale ale contorului. Controlul contorului şi al sigiliilor aplicate se efectuează de către operator în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei consumatorului casnic care au atins vârsta de majorat şi care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
83. Personalul operatorului nu este în drept să efectueze controlul contorului în lipsa consumatorului sau a reprezentantului acestuia, cu excepţia situaţiei când consumatorul refuză să participe la controlul contorului. Personalul operatorului este obligat să examineze vizual integritatea contorului şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul operatorului depistează că contorul este deteriorat şi/sau că sigiliile operatorului sunt violate, el demonstrează încălcările respective consumatorului. Personalul operatorului, de asemenea, este în drept să verifice integritatea branşamentului. În rezultatul controlului contorului şi al sigiliilor aplicate şi după verificarea integrităţii branşamentului de apă personalul operatorului este obligat să întocmească un act de control în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Actul de control se  contrasemnează de consumator.
84. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul contorului, personalul operatorului efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al contorului  în care se indică faptul refuzului. Actul de control al contorului, semnat de către personalul operatorului se înmânează consumatorului, iar în caz de refuz al consumatorului de a primi actul întocmit, acesta se expediază consumatorului prin intermediul  poştei.
85. În cazul depistării consumului fraudulos, personalul operatorului este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a consumului fraudulos conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Personalul operatorului indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care consumatorul a efectuat consumul fraudulos.
86. Actul de depistare a consumului fraudulos este semnat de personalul operatorului şi de consumator sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a consumului fraudulos, personalul operatorului indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau în cazul consumului de apă prin evitarea contorului, personalul operatorului înlătură încălcările depistate şi păstrează probele respective.
87. Personalul operatorului este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului, contorul, pentru ca acesta să fie prezentat la instituţia care efectuează constatări tehnico-ştiinţifice, în cazul în care presupune că respectivul contor este deteriorat, că s-a intervenit în contor sau că sigiliile operatorului sunt violate. Personalul operatorului este obligat să întocmească actul de demontare, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în mod obligatoriu, numărul şi indicaţiile contorului, numerele sigiliilor operatorului aplicate contorului, precum şi motivele demontării. Personalul operatorului împachetează contorul şi/sau sigiliile aplicate într-o sacoşă proprie, aplică sigiliul la sacoşă şi în aceeaşi zi împreună cu consumatorul prezintă contorul la constatarea tehnico-ştiinţifică, sau înmânează  contorul împachetat şi sigilat consumatorului pentru a fi prezentat de acesta la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de  7 zile calendaristice. Consumatorul nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat contorul şi/sau sigiliile aplicate.
Instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către consumator.
Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul este în drept să solicite efectuarea verificării metrologice de expertiză a contorului, cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză fiind suportate de către consumator. Operatorul informează obligatoriu despre acest drept consumatorul. În acest caz consumatorul prezintă contorul, la instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea raportului verificării metrologice de expertiză.
88. Operatorul şi consumatorul au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice repetate.
După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, operatorul sau consumatorul, după caz, este obligat să prezinte celuilalt, în termen de 10 zile calendaristice, contorul şi/sau sigiliile operatorului aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a contorului şi /sau a sigiliilor operatorului aplicate contorului.
89. În cazul în care consumatorul nu prezintă contorul, sigilat şi/sau sigiliile aplicate contorului, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost împachetat contorul sunt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat contorul este deteriorată, operatorul este în drept să aplice faţă de consumator prevederile punctului 125 din prezentul Regulament.
În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a contorului şi/sau a sigiliilor aplicate lui, după ce au fost transmise de către operator consumatorului, operatorul este în drept să aplice prevederile punctului 126  din prezentul Regulament.
90. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
91. Se interzice operatorului să aplice prevederile punctului 125 din prezentul Regulament în cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul a efectuat consumul fraudulos. Drept bază pentru stabilirea modalităţii de consum fraudulos vor servi actul de depistare a consumului fraudulos, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului verificării metrologice de expertiză şi rezultatele examinării de către operator a altor factori.
92. Decizia privind consumul fraudulos se ia de către operator în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data întocmirii actului de depistare a consumului fraudulos şi/sau a concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de expertiză. Dacă operatorul stabileşte că, consumatorul nu a efectuat consum fraudulos, operatorul informează despre acest fapt consumatorul respectiv.
93. În cazul în care operatorul a stabilit că consumatorul a utilizat fraudulos serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul emite o decizie argumentată, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Operatorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, operatorul emite factura pentru consumul fraudulos.
94. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator, precum şi factura emisă în baza acesteia se expediază consumatorului respectiv, în termen de cel mult 5 zile calendaristice după luarea deciziei.
95. Decizia operatorului privind consumul fraudulos de către consumator poate fi contestată de consumator în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. În cazul în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată dispune anularea deciziei, operatorul este obligat să anuleze factura pentru consumul fraudulos, emisă în baza acestei decizii.
96. În cazul în care consumatorul înştiinţează operatorul, în conformitate cu punctul 79 din prezentul Regulament despre deteriorarea contorului şi/sau despre violarea sigiliilor operatorului, faptul nu este calificat drept consum fraudulos de către consumator, dacă, în urma examinării, nu se demonstrează încălcarea respectivă.
97. Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea contorului, de către operator, la cererea consumatorului, sunt suportate integral de către consumator. Cererea pentru demontarea sau pentru remontarea contorului se depune de consumator la oficiul operatorului. În cazul demontării  contorului   pentru efectuarea verificării metrologice periodice sau de expertiză, pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice nu se  suspendă furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
98. Consumatorul suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate în cazul în care deteriorarea contorului are loc din vina acestuia.
99. Contoarele montate la consumatori sau la operator şi utilizate pentru facturare, trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 2004 şi numai în laboratoarele metrologice autorizate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau se repară.
100. Operatorul şi consumatorul sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea metrologică a contorului. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziţia operatorului şi a consumatorului.
101. Operatorul şi consumatorul pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contorului în cazul în care una din părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, reclamaţia capătă confirmare, operatorul efectuează recalculări în conformitate cu punctele 108 şi 109 din prezentul Regulament. Consumatorul va suporta cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză, doar în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare.
102. Demontarea contorului pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea consumatorului, se efectuează de către operator, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii respective. Operatorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului casnic obligaţia achitării de către consumatorul casnic a tarifului  pentru demontarea, remontarea contorului şi pentru verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că contorul funcţionează în limitele erorii admisibile.
103. La demontarea contorului, pentru verificarea metrologică de expertiză la solicitarea consumatorului, personalul operatorului întocmeşte actul de demontare a contorului în 2 exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte), indicând în el numărul contorului şi al sigiliilor, indicaţiile contorului, precum şi cauzele demontării. Contorul se împachetează, se sigilează de către operator şi se înmânează consumatorului pentru a fi prezentat, în termen de 7 zile calendaristice, spre verificare metrologică de expertiză, la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. Consumatorul este obligat să prezinte operatorului concluziile verificării metrologice de expertiză şi contorul, în termen de 7 zile calendaristice, de la data primirii concluziilor în cauză.
104. În lipsa contorului (nu este instalat contor), volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare. În lipsa contorului de evidenţă a apelor uzate, volumul apelor uzate evacuate se consideră egal cu volumul apei consumate. În cazul când furnizarea apei se sistează pe un termen de peste trei zile succesive şi lipsesc contoarele, volumul apei furnizate se va determina luându-se în calcul durata reală de prestare a serviciilor. Întreruperile în alimentarea cu apă se vor înregistra în modul stabilit.
105. În cazul în care contorul este instalat în limitele proprietăţii operatorului, responsabilitatea pentru integritatea contorului şi a sigiliilor operatorului aplicate revine operatorului. Operatorul este obligat să asigure, la solicitare, accesul consumatorului la contor. În acest caz, consumatorul este în drept să aplice sigiliul său la contor.
106. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului de apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin repararea contorului sau înlocuirea lui. Consumatorii noncasnici restabilesc evidenţa volumului de apă potabilă, apă tehnologică, ape uzate în termen de 15 zile calendaristice, prin repararea contorului sau înlocuirea lui. Operatorul şi consumatorul, de comun acord, pot prelungi termenul de restabilire a evidenţei cu  10 zile calendaristice.
107. În cazul în care contorul este sustras sau deteriorat şi aceasta se datorează culpei consumatorului, acesta este obligat să anunţe imediat operatorul. În aceste situaţii, consumatorul achită cheltuielile pentru repararea, montarea sau înlocuirea contorului. Restabilirea evidenţei consumului de apă se face nu mai târziu de 1 lună de la data înregistrării documentate a sustragerii sau a deteriorării contorului. În cazul neconformării consumatorului cu aceste cerinţe, operatorul este în drept să aplice punctul 111 din prezentul Regulament.
108.  În cazul în care contorul este deteriorat nu din vina consumatorului, este demontat pentru reparaţie sau a fost demontat pentru verificare metrologică periodică sau de expertiză, consumul de apă/volumul de ape uzate evacuate în perioada lipsei contorului se va calcula reieşind din volumul mediu lunar de apă înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (deteriorare).
109.  Dacă contorul necesar de a fi demontat pentru reparare sau verificare metrologică a funcţionat mai puţin de 3 luni, dar nu mai puţin de o lună, volumul mediu lunar de apă se va determina în baza indicaţiilor medii pentru întreaga perioadă a funcţionării acestuia, iar în cazurile în care această perioadă este mai mică de o lună, volumele vor fi determinate conform  normelor de consum.
110. În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei operatorului, nu permite accesul personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei, pentru efectuarea  controlului contorului, între orele 08.00-20.00, personalul operatorului întocmeşte actul refuzului accesului, care se înmânează sau se expediază prin poştă consumatorului, în care obligatoriu se va indica data următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului. Dacă şi în cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor, operatorul deconectează  instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile punctului  140 lit. b) din prezentul Regulament.
111.  În cazul în care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina consumatorului, consumul de apă se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei, perioada de timp de la ultima citire a contorului şi pînă la data reinstalării altui contor sau reparaţiei contorului deteriorat.
112. În cazul neexecutării de către consumatorul noncasnic a prescripţiei argumentate a operatorului, transmisă consumatorului cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte, privind instalarea/reinstalarea contoarelor adecvate debitului de consum, inclusiv sezonier, operatorul va recalcula volumul de apă furnizată, volumul apelor uzate evacuate în sistemul public de canalizare luându-se în consideraţie debitul determinat în cadrul controlului contorului şi  perioada de timp de la data expirării termenului indicat în prescripţia operatorului şi până la data instalării contoarelor adecvate debitului de consum.
113. În cazul existenţei la consumator a reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, care sunt conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă fără a fi instalat contor, desigilarea hidranţilor de incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, se admite doar în cazul unui incendiu, cu înştiinţarea operatorului. După folosirea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, consumatorul este obligat, în decursul unei zile, să prezinte operatorului procesul-verbal privind desigilarea dispozitivelor şi armăturii antiincendiare, sigilate de către operator, şi timpul folosirii lor, coordonat cu organizaţia care a executat lucrările de stingere a incendiului.
Încercarea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor ale consumatorului se efectuează doar cu înştiinţarea în scris a operatorului privind termenele şi durata efectuării încercărilor. După efectuarea încercării reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor, consumatorul va întocmi cu operatorul un proces-verbal privind timpul real de folosire a dispozitivelor antiincendiare.
Procesele-verbale menţionate servesc drept temei pentru sigilarea repetată a hidranţilor de incendiu şi a altor instalaţii antiincendiare, precum şi pentru calcularea volumelor de apă, care se achită suplimentar de către consumator. În cazul nerespectării acestor cerinţe de către consumator, volumul de apă consumat pe parcursul perioadei cînd hidranţii şi alte instalaţii antiincediare au fost desigilate se determină de operator în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi pe durata de timp pînă la sigilarea hidranţilor şi a altor instalaţii antiincendiare.

Secţiunea 7
Facturarea şi plata serviciului public
de alimentare cu apă şi de canalizare

114. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau expediată prin poştă.
115. Facturile se emit în baza indicaţiilor contorului sau, după caz, a normelor de consum şi a tarifelor aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către Agenţie, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru plata preventivă.
116.  În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/locatari sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum în lipsa contoarelor.
117. În blocurile locative în care furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatari de apartament în parte, facturarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu consumatorilor casnici proprietari/locatari de apartamente.
118. În cazul în care se modifică tarifele la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru serviciul furnizat, operatorul este în drept să determine volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate, în perioada de până la data intrării în vigoare a noilor tarife şi după această dată, în baza consumului mediu zilnic de apă, ape uzate calculat pentru perioada respectivă de facturare, conform indicaţiilor contoarelor.
119. Factura prezentată consumatorului de către operator trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date:
a) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului;
b) adresa pentru fiecare loc de consum şi numărul contractului;
c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale contoarelor şi perioada pentru care este emisă factura;
d) volumul de apă potabilă, volumul de apă tehnologică, volumul serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate în perioada de facturare;
e) tarifele aplicate;
f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;
g) data expedierii facturii;
h) data-limită de plată a facturii;
i) datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
j) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
k) adresa şi numărul de telefon al operatorului, inclusiv numărul telefonului din cadrul serviciului 24 din 24 ore, poşta electronică şi pagina web oficială a operatorului.
120. Operatorul nu este în drept să includă în factură alte sume decât cele indicate la punctul  119 din prezentul Regulament.
121. Operatorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru serviciile furnizate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului spre achitare într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi mărimea stabilită prin Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.
122. În cazul în care consumatorul depistează că a fost emisă o factură eronată în defavoarea sa, operatorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.
123. Operatorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 nr. 82-86, art. 661) sau în cazul în care consumatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.
124.  Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea operatorului, suma cauzată de eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifelor în vigoare pentru perioada în care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului, această sumă va fi reeşalonată pe o perioadă determinată de părţi. Operatorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau dacă operatorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.
125. În cazul în care operatorul constată consum fraudulos de către consumator, operatorul este în drept să calculeze volumul serviciului public furnizat, care urmează să fie facturat de către operator consumatorului şi care se determină în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi de durata consumului fraudulos.
La determinarea volumului serviciului public furnizat, operatorul este obligat să ia în considerație toți factorii care permit calcularea exactă a prejudiciului cauzat operatorului în urma consumului fraudulos (categoria consumatorului, regimul de consum, regimul de lucru al agentului economic, modalitatea consumului fraudulos, starea instalațiilor interne ale consumatorului, necesitățile pentru care se utilizează apa, numărul de persoane ce locuiesc în apartament sau casă individuală, volumul apei înregistrat de contorul instalat la bloc etc.), fără a fi lezate drepturile legitime ale consumatorului.
126. Secţiunea branşamentului şi viteza mişcării apei se includ în mod obligatoriu în contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Viteza mișcării apei se consideră nu mai mare de 1,5 metri pe secundă.
127. Durata consumului fraudulos se ia în consideraţie de la data ultimului control al contorului, ultimii citiri a indicaţiilor contorului şi până la data depistării, dar nu poate depăşi termenul de 1 lună. În cazul în care consumatorul a refuzat accesul la contor, durata consumului fraudulos nu poate depăși termenul de 3 luni.
128. În cazul în care se constată consum fraudulos, la emiterea facturii pentru volumul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică tarifele în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face recalculul şi se scad sumele facturate şi achitate de consumator pentru perioada respectivă.
129. În cazul în care persoanele fizice şi juridice conectează neautorizat  la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare instalaţiile interne de apă şi de canalizare, operatorul calculează volumul serviciului public conform secţiunii conductei, vitezei mişcării apei  şi pe durata de timp ce nu depăşeşte 1 an. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea volumului serviciului public, operatorul se adresează în instanţa de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
130. În cazul în care contorul a fost demontat pentru reparaţie sau în urma verificării metrologice de expertiză a fost stabilit că eroarea contorului depăşeşte limitele admisibile, consumul de apă se va calcula conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat până la deteriorare.
131. Prevederile punctului 130 pot fi aplicate numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice succesive.
132. Operatorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de apă, pentru volumul de ape uzate ce urmează a fi deversat în sistemul public de canalizare de la consumatorii care solicită reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă instalaţiile respective au fost deconectate din cauza neachitării facturilor pentru serviciul public furnizat şi a penalităţilor stabilite în contract.
133. Operatorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii care au încheiat contracte pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilul ce constituie locul de consum, deţinut în baza altui drept decât cel de proprietate sau care nu deţin nici un act asupra imobilului şi de la consumatorii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.
134. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căruia au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în contextul prevederilor punctului din prezentul Regulament, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
135. Suma plăţii preventive se stabileşte de către operator şi nu poate  depăşi contravaloarea volumului mediu lunar de apă utilizată şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii, care nu deţin un act asupra imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea volumului mediu de apă utilizată pe parcursul a două luni şi respectiv contravaloarea serviciului de canalizare şi de epurare a apelor uzate pentru două luni. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
136. Operatorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru imobilele de care dispun în baza altui drept decât cel de proprietate.
137. În caz de reziliere a contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorul care efectuează plata preventivă, operatorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru serviciul prestat şi va restitui, după caz, consumatorului  diferenţa, până la rezilierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
138. Operatorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatori. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:
a) numele, prenumele consumatorului şi numărul contractului încheiat cu el;
b) adresa consumatorului şi a locului de consum, dacă diferă;
c) suma plăţii preventive.
139. În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic de solicitant (agent economic) sau în cazul în care în apele uzate deversate de către consumatorii noncasnici concentraţia poluanţilor depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate, stabilită de operator şi aprobată de către agenţia ecologică teritorială,  operatorul şi solicitantul procedează în conformitate cu prevederile articolului 22 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Secţiunea 8
Deconectarea, reconectarea instalaţiilor interne de apă şi
de canalizare, întreruperi şi limitări la furnizarea serviciului
public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

140. Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la consumator, prevenind în prealabil consumatorul, în următoarele cazuri:
a) starea tehnică nesatisfăcătoare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului şi refuzul consumatorului de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare tehnică;
b) refuzul repetat al consumatorului de a permite personalului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, controlul  sigiliilor aplicate, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere, reconstrucţie, construcţie etc. Operatorul este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului împreună cu avizul de deconectare;
c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de protecţie a mediului;
e) neachitarea de către consumator a facturii pentru serviciul public furnizat de operator în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factură, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul      66 lit. q) din prezentul Regulament;
f) constatarea consumului fraudulos, urmată de neachitarea facturii emise pentru serviciul recalculat, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată indicată în factura, prezentată consumatorului cu respectarea termenului prevăzut la punctul 66 lit. q) din prezentul Regulament.
141. Suspendarea furnizării apei consumatorului sau recepţionarea apelor uzate de la consumator, în conformitate cu punctul 140 din prezentul Regulament se efectuează prin deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 08.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se efectuează numai după avizarea consumatorului, prin aviz de deconectare, care se expediază sau se înmânează consumatorului cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
142. În cazul în care operatorul întreprinde măsurile prevăzute în punctul 140 din prezentul Regulament, operatorul este obligat să asigure că acţiunile întreprinse de el nu vor influenţa negativ calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat altor consumatori.
143. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în alte cazuri decât cele prevăzute în prezentul Regulament.
144. Este interzisă deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în următoarele cazuri:
a) consumatorul a contestat la operator factura de plată a serviciului furnizat, inclusiv factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos;
b) consumatorul a contestat în instanţa de judecată factura de plată a serviciului furnizat, inclusiv factura pentru serviciul calculat în urma constatării consumului fraudulos. În acest caz consumatorul este obligat să înştiinţeze în scris operatorul că a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată, anexând copia cererii.
Totodată, consumatorul este obligat să achite facturile pentru serviciul curent, expediate lui de către operator, precum şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
145. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la cererea  consumatorului,  se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, după depunerea de către consumator a  cererii scrise, achitarea tarifelor respective, cu excepţia deconectării când consumatorul reziliază contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi asigurarea accesului personalului operatorului pentru îndeplinirea lucrărilor respective.
146. Deconectarea de la, reconectarea la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului se efectuează doar prin ordinul de deconectare, de reconectare, semnat de persoana responsabilă a operatorului.
147. Personalul operatorului, care a efectuat deconectarea  sau reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, este obligat să întocmească actul cu privire la  deconectare/reconectare în 2 exemplare (câte unul pentru fiecare parte), indicând în act motivele deconectării/reconectării şi informaţia relevantă privind contorul consumatorului.
148. Deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalaţiile – proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalaţiilor respective, să asigure accesul personalului operatorului pentru efectuarea deconectării.
149. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, personalul operatorului, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a operatorului. Personalul operatorului nu este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului, în cazul în care consumatorul demonstrează faptul înlăturării motivelor care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare.
150. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul sau reprezentantul lui nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului este în drept să deconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare, lăsând la locul de consum, iar ulterior expediind şi prin poştă, o copie a actului de deconectare şi copia ordinului de deconectare, în care se indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al operatorului şi data deconectării.
151. Operatorul este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor ale căror instalaţii interne de apă şi de canalizare au fost deconectate de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
152.  Consumatorul este în drept să solicite operatorului reconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, după înlăturarea de către el a cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare. Operatorul este obligat să reconecteze instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în termenul care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după ce consumatorul a solicitat reconectarea.
153. Consumatorul achită tariful pentru deconectare, tariful pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament. Se interzice operatorului să perceapă tariful pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a avut loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
154. Operatorul este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de întreţinere a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul care asigură cea mai mică durată a întreruperilor planificate ale furnizării apei sau a recepţionării apelor uzate.
155. Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, branşare/racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sunt branşate/racordate instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale consumatorilor, operatorul este obligat să anunţe consumatorii în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de executare.
În cazul întreruperilor neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul este obligat să restabilească furnizarea serviciului public către consumatori în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depăşească, însă, termenul stabilit prin contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi limitele stabilite de Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament.
156. Operatorul va asigura activitatea nonstop a unor echipe de intervenţie operativă şi a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor la serviciul telefonic 24 din 24 de ore.
157. În cazul unor întreruperi neplanificate a furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de consumatori, operatorul înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează consumatorul despre numărul de înregistrare al apelului.
Operatorul informează consumatorul despre durata probabilă de restabilire a furnizării apei sau a recepţionării apelor uzate, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.
158. Operatorul nu poartă răspundere faţă de consumator pentru întreruperi, suspendări în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare dacă acestea nu se datorează culpei sale.
159. Operatorul este în drept să suspende furnizarea apei potabile, apei tehnologice, recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat în următoarele cazuri:
a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către furnizorul de energie electrică;
b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;
c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
160. În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţând consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute.
161. Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului încheiat între operator şi consumator, în conformitate cu prevederile legii.

Secţiunea 9
Reclamaţiile consumatorilor şi procedurile
de soluţionare a neînțelegerilor

162. Operatorul este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamaţiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor.
163. Operatorul este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii:
a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24 din 24 ore şi adresele poştei electronice (dacă sunt disponibile) unde consumatorii pot adresa reclamaţii;
b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămână a câte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia consumatorul poate adresa reclamaţia.
164.  Personalul operatorului responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:
a) a examina reclamaţiile şi a soluţiona neînțelegerile direct, prin negocieri, cu consumatorul;
b) a remite reclamaţia către persoana operatorului, învestită cu atribuţii privind examinarea şi soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;
c) a informa consumatorul despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor.
165. Personalul de conducere al operatorului este obligat să acorde audienţă consumatorilor care solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor. Programul de audienţă se aprobă şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii.
166. Petiţiile consumatorilor în legătură cu furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (contractarea, debranşarea, reconectarea, facturarea, precum şi referitor la consumul fraudulos etc.) se examinează şi se soluţionează de operator, în termenele stabilite de lege.
167. Consumatorii sunt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate de operator, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova.
168. Operatorul este obligat să ţină evidenţa reclamaţiilor. Informaţia despre reclamaţii include cel puţin:
a) data depunerii reclamaţiei;
b) numele persoanei care a depus reclamaţia;
c) esenţa problemei abordate în reclamaţie;
d) acţiunile întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;
e) decizia operatorului.
169. Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind reclamaţiile, copiile înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
170. Operatorul este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a neînțelegerilor cu consumatorii, pe cale amiabilă, şi în termene cât mai restrânse.
171. În cazul în care neînțelegerea dintre consumator şi operator nu este soluţionată pe cale amiabilă, operatorul este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului, în termenele prevăzute de lege.
172.  În caz de dezacord cu răspunsul operatorului ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la operator, consumatorul este în drept să se adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului.
173.  În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul Agenţiei, el este în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare. Deciziile Agenţiei de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375).
174. Litigiile dintre părţile contractante apărute în legătură cu furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se soluţionează în instanţa de judecată.

anexa nr.1

anexa nr.2

anexa nr.3

anexa nr.4

Consiliul Municipal Chişinău

 

Nr. 5/4                                                                       din 25 martie 2008

 

 

Cu  privire la  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău

 

Având  în  vedere  adresarea  S. A. „Apă-Canal Chişinău”, înregistrată cu nr. 01-1018 din 29.02.2008,  în  conformitate cu  Regulamentul  cu  privire  la  modul  de  prestare şi  achitare  a serviciilor locative,                    comunale  şi          necomunale                 pentru    fondul    locativ,    contorizarea apartamentelor    şi   condiţiile   deconectării   acestora   de   la/reconectării    la   sistemele    de încălzire   şi   alimentare   cu   apă  (cu   modificările   şi   completările   operate),  aprobat  prin Hotărârea   de  Guvern  nr.  191   din   19.02.2002,  Regulamentul   privind   folosirea   sistemelor comunale  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  aprobat  prin  Hotărârea  de Guvern nr. 656 din  27.05.2002, Standardul Moldovean SM 213 (1, 2, 3):2000 din 12.10.2000 „Contoare de apă rece  potabilă”,   decizia  Consiliului  municipal  Chişinău   nr.  7/16  din  27.12.2001  „Privind aprobarea  Regulamentului  provizoriu  cu  privire  la  furnizarea  serviciilor  publice (comunale) de  alimentare  cu  apă şi  canalizare  şi  normelor  de  consum  al  apei  potabile  în  municipiul Chişinău”,   Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1228 din 13.11.2007,  Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin procesul-verbal nr. 5 din 31.10. 1996, în  temeiul  art.  14 alin. (2)  lit. m) şi art. 19 alin. (4) din  Legea   Republicii  Moldova  nr. 436-XVI      din   28.12.2006   “Privind administraţia  publică  locală”,  Consiliul  municipal  Chişinău  DECIDE:

 

 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău (se anexează).
 2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău 7/16 din 27.12.2001 „Privind aprobarea Regulamentului provizoriu  cu  privire  la  furnizarea  serviciilor  publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare şi normelor de consum al apei potabile în municipiul Chişinău”.
 3. Controlul executării prezentei  decizii  se  pune  în  seama  viceprimarului  de  ramură.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI                   Mihai GHIMPU CONTRASEMNAT:

SECRETAR AL CONSILIULUI                       Valeriu  DIDENCU

 

 

 

Anexă la decizia Consiliului municipal Chişinău

 1. _ din _2008

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE

CANALIZARE DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU 2008

 

Autori:

Asociaţia „Moldova Apă – Canal”

Iurie Nistor

 1. A. „Apă – Canal Chişinău”

Vitalie Midari

Universitatea Tehnică a Moldovei,

catedra „Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor”

Sergiu Calos Dumitru Ungureanu

 

CUPRINS Pag.
Capitolul I. Dispoziţii   generale…………………………………………………………………………. 2
Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi decanalizare……………………………………………………………………………………… 5
2.1. Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare……………………. 5
2.2. Consumatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare………………. 5
Capitolul III. Sistemul public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare…….. 6
Capitolul IV. Reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare…………………….. 6
4.1. Funcţionarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare………. 6
4.2. Protecţia reţelelor de apă, a apei din reţea şi a reţelelor de canalizare…….. 7
Capitolul V. Modalitatea branşării/racordării şi debranşării de la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi de canalizare……………………………. 8
5.1. Branşarea  obiectivelor  clienţilor………………………………………………………… 8
5.2. Suspendarea furnizării apei şi/sau recepţionării apelor uzate ………………… 13
Capitolul VI. Reglementarea încheierii contractelor privind serviciile publice (comunale) de alimentare cu apă şi de canalizare……………………………. 15
6.1. Dispoziţii   generale…………………………………………………………………………… 5
6.2. Criteriile încheierii contractelor cu consumatorii – gestionari, persoane juridice (organizaţii şi întreprinderi înfiinţate special pentru deservirea fondului locativ aflat în exploatare)…………………………………………………….  18
6.3. Contractele privind recepţionarea şi epurarea apelor uzate cu concentraţiile majorate de poluanţi…………………………………………………. 19
Capitolul VII. Instalarea şi exploatarea contoarelor de apă ………………………………….. 20
Capitolul VIII. Sistemul interior de alimentare cu apă şi de canalizare……………………. 22
Capitolul IX. Determinarea volumelor de apă furnizate consumatorilor şi ale apelor uzate recepţionate de la ei……………………………………………………. 22
9.1. În cazul contorizării obiectivelor consumatorilor…………………………………. 22
9.2. În cazul necontorizării obiectivelor consumatorilor……………………………… 25

 

 

9.3. Criterii specifice pentru consumatorii – persoane juridice (asociaţii de locatari, întreprinderi municipale şi departamentale de deservire a fondului   locativ)……………………………………………………………………………….  26
9.4. În cazul încălcării evidenţei volumului de apă furnizat şi/sau volumuluiapelor uzate  evacuate……………………………………………………………………….. 27
Capitolul X. Reglementarea şi controlul furnizării apei şi recepţionării apeloruzate……………………………………………………………………………………………… 29
Capitolul XI. Plăţi pentru furnizarea apei, recepţionarea apelor uzate şi substanţelor   poluante…………………………………………………………………….. 31
11.1. Tarife……………………………………………………………………………………………… 31
11.2. Facturarea şi plata serviciilor furnizate……………………………………………….. 31
11.3. Criterii specifice privind evaluarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor din blocurile de locuinţe…………………………………………………………………………………………..  33
Capitolul XII. Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile furnizorului şiconsumatorului……………………………………………………………………………… 33
12.1. Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile furnizorului…………………………. 33
12.2. Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile consumatorului……………………. 35
Capitolul XIII. Indicatori  de  performanţă……………………………………………………………… 37
Capitolul XIV. Dispoziţii   finale………………………………………………………………………………. 38
Anexa nr. 1 …………………………………………………………………………………… 39
Anexa nr. 2 …………………………………………………………………………………… 44

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău

 

 

CAPITOLUL I

 

Dispoziţii generale

 

1.1. În Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău (în continuare – Regulament) sunt folosite următoarele definiţii şi noţiuni de bază în sensul precum urmează:

 

„Avarie” – deteriorări sau încălcări în exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare, ce au generat deteriorarea pereţilor şi/sau îmbinărilor ţevilor cap la cap, defectarea robinetelor pentru închiderea conductelor din reţea şi a altei armături, pieselor de branşament, urmare a cărora s-a înrăutăţit calitatea apei potabile, s-a prejudiciat mediul ambiant,  bunurile  persoanelor juridice sau fizice şi e nevoie de a sista sau limita, în perioada lichidării lor, furnizarea apei şi/sau a recepţionării apelor uzate de la consumatori.

 

„Bilanţul consumului de apă şi al evacuării apelor uzate” – raportul dintre volumele fizice ale apei folosite din toate sursele de alimentare cu apă şi volumele apelor uzate evacuate pe parcursul unui an.

 

„Branşament” – parte din reţeaua de distribuţie a apei, care face  legătura  între  reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri. Branşamentul deserveşte de obicei un singur consumator.

 

„Branşare neautorizată la sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă  şi/sau canalizare” – branşare efectuată fără autorizarea furnizorului sau cu încălcarea condiţiilor tehnice prescrise de el.

 

„Capacitatea de debit a branşamentului de apă sau a racordului de canalizare” – capacitatea branşamentului de apă (racordului de canalizare) de a transporta cantitatea de apă (apă uzată) calculată teoretic, în regimul programat pentru o anumită perioadă de timp.

 

„Cămin de control al apelor uzate” – cămin destinat evidenţei şi prelevării probelor apelor uzate ale consumatorului sau ultimul cămin în reţeaua de canalizare a consumatorului, înaintea racordării la sistemul public (comunal) de canalizare.

 

„Client” – persoană fizică sau juridică ce beneficiază sau pretinde să beneficieze de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

„Componenţa apelor uzate” – caracteristica apelor uzate cu includerea listei substanţelor poluante şi/sau normate şi concentraţia acestora.

 

„Conductă de ocolire (by-pass)” – conductă pozată în ocolirea celei de  bază  a consumatorului, destinată trecerii debitului calculat de apă pentru stingerea incendiului.

 

„Consumator” persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în baza contractului încheiat direct cu furnizorul sau gestionarul fondului locativ în exploatare.

 

„Contor (mijloc de măsurare)” aparat/dispozitiv destinat măsurării consumului de apă utilizată de către consumator (subconsumator) sau a volumului apelor  uzate  evacuate  de  la acesta, stabilit spre folosire pentru evidenţă comercială de către furnizor.

 

„Contor pasant” aparat de măsurare a debitului de apă, care înregistrează consumul de apă defalcat din consumul înregistrat de un contor comun (pentru evidenţă comercială), destinat măsurării cantităţii apei utilizate la nivelul unui consumator dintr-un grup de consumatori. Caracterul comercial al indicaţiilor contorului pasant este stabilit de către furnizor.

 

„Contor comun” – dispozitiv de evidenţă generală ce înregistrează cantitatea apei furnizate

consumatorilor la nivelul unui branşament de apă.

 

„Consum  de  apă  supralimită”  –  volumul  apei  utilizat  de  către  consumator  pentru

necesităţile menajer-potabile şi de producţie peste limita stabilită.

 

„Contract” – reglementare cu caracter normativ care stabileşte condiţiile pentru relaţiile comerciale dintre furnizor – gestionar, gestionar – consumator, furnizor – consumator (subconsumator).

 

„Control de laborator” – efectuarea analizelor apei şi ale apelor uzate, în conformitate cu

regulile şi actele normative în vigoare.

 

„Evacuări supranormative ale apelor uzate” – evacuări ale apelor uzate şi substanţelor poluante cu depăşiri ale normativelor stabilite pentru evacuările apelor uzate în ceea ce priveşte volumul şi componenţa.

 

„Fond locativ aflat în exploatare” – blocuri de locuinţe, apartamentele cărora sunt privatizate în conformitate cu Legea cu privire la privatizarea fondului de locuinţe şi/sau care se află în proprietate de stat (municipală), gestionarea, exploatarea şi întreţinerea cărora se efectuează de către organizaţiile create special în acest scop (asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiile coproprietarilor în condominiu, cooperativele de construcţie a locuinţelor, întreprinderile municipale şi/sau departamentale de gestionare a fondului locativ).

 

„Furnizor” agent economic, care în condiţiile legii, activează în municipiul Chişinău şi prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în limitele sistemului public centralizat (comunal) de alimentare cu apă şi canalizare şi/sau în bază de contract încheiat cu consumatorii.

 

„Gestionar al fondului locativ” – întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ.

 

„Hotar de delimitare al reţelelor” loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după caz).

 

„Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, construcţii pentru branşare (branşament de apă şi racord de canalizare)” – instalaţii şi construcţii prin care consumatorul recepţionează apă din sistemul public centralizat (comunal) de alimentare cu apă şi/sau de la care se evacuează ape uzate în sistemul public (comunal) de canalizare.

 

„Instalaţii de preepurare” – instalaţii şi dispozitive destinate preepurării apelor uzate ale consumatorului (subconsumatorului) înaintea evacuării (recepţionării) lor în sistemul public (comunal) de canalizare.

 

„Instalaţii de contorizare a apei utilizate şi (sau) a apelor uzate evacuate” – echipamente care asigură evidenţa cantităţii apei utilizate şi a apelor uzate evacuate de la consumatori (subconsumatori).

 

„Instalaţie stradală pentru distribuţia apei (cişmea, buvetă etc.)” – instalaţie pentru distribuţia apei nemijlocit din reţeaua de alimentare cu apă.

 

„Întreprinderi specializate” – întreprinderile deţinătoare de licenţe pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, exploatare şi a altor lucrări în sistemele de alimentare cu apă şi/sau canalizare, eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

„Limita de consum a apei (evacuării apelor uzate)” – volumul-limită al apei potabile furnizate (primite) şi al apelor uzate recepţionate (evacuate), stabilit pentru o anumită perioadă de timp de către furnizor consumatorului, cu acordul organelor administraţiei publice locale.

 

„Limita răspunderii de exploatare” – linia separării elementelor sistemelor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare (a reţelelor de distribuţie a apei şi canalizare,  construcţiilor accesorii), conform criteriului de obligaţii (răspundere) pentru exploatarea elementelor sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare, stabilite prin acordul părţilor. În lipsa acordului, limita responsabilităţii de exploatare se stabileşte conform hotarului de delimitare a reţelelor.

 

„Normative de evacuare a apelor uzate” – indicatorii volumului şi componenţei apelor uzate stabiliţi de către organul administraţiei publice locale şi aprobaţi pentru recepţionare (evacuare) în sistemul public (comunal) de canalizare şi care asigură buna funcţionare a acestuia.

 

„Organul  administraţiei  publice  locale”  –  Consiliul  municipal  sau  Primăria  municipiului

Chişinău, care acţionează în limitele competenţei sale.

 

„Proba de control” – probă momentană (de o singură dată) sau probă medie a apelor uzate ale consumatorului (inclusiv a apelor uzate ale subconsumatorului), prelevată din căminul de control al canalizării, în scopul determinării componenţei apelor uzate,  evacuate  în  sistemul public (comunal) de canalizare.

 

„Racord” – parte din reţeaua de canalizare, care asigură legătura dintre consumator şi canalizarea publică. Căminul de racord aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

 

„Reprezentantul   consumatorului   sau   al   furnizorului”   –   persoana   împuternicită   să

reprezinte în modul stabilit interesele consumatorului sau ale furnizorului.

 

„Reţea de canalizare” – sistem de conducte, colectoare şi construcţii accesorii pentru colectarea

şi evacuarea apelor uzate.

 

„Reţea de alimentare cu apă” – sistemul conductelor şi construcţiilor accesorii destinate alimentării cu apă.

 

„Sistem interior de alimentare cu apă şi canalizare” – complexul de obiecte sanitare, instalaţii tehnico-sanitare, conducte, armături şi echipamente de măsurare şi reglare a debitului de apă şi apelor uzate ale consumatorului, aflate după hotarul delimitării reţelelor în sensul de curgere a apei şi contrasens pentru apa uzată.

 

„Subconsumator” persoană fizică sau juridică ce beneficiază de servicii contractuale de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de furnizor, reţelele şi instalaţiile căruia sunt racordate la reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorului principal.

 

„Sisteme publice centralizate (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare” – complexul construcţiilor tehnice pentru captarea, tratarea, transportarea şi distribuirea apei potabile sau tehnologice consumatorilor, precum şi pentru colectarea, transportarea, epurarea şi descărcarea apelor uzate de la aceştia în emisar.

 

„Utilizare neautorizată” – folosirea, fără acordul furnizorului, a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din sistemele publice comunale, precum şi fără a se respecta condiţiile contractului de către consumator.

 

 • Prezentul Regulament determină condiţiile şi posibilităţile de furnizare a serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare prin sistemul centralizat al municipiului Chişinău şi reglementează relaţiile dintre consumatori (subconsumatori) si

 

 • Prezentul Regulament se aplică pe teritoriul municipiului Chişinău şi este obligatoriu pentru respectare de către furnizor, consumatorii (subconsumatorii) serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare livrate prin sistemul centralizat al reţelelor comunale din municipiu, precum şi de către consumatorii amplasaţi în afara teritoriului municipiului Chişinău, dar care utilizează servicii prestate prin acest

 

 • Prevederile prezentului Regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Chişinău.

 

 • Sistemul centralizat public (comunal) de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului este destinat, în primul rând, asigurării cu apă potabilă a populaţiei, întreprinderilor de producere a alimentelor, stingerii incendiilor, precum şi evacuării şi epurării apelor uzate de la utilizatorii respectivi din municipiul Chişinău.

 

Asigurarea cu apă potabilă şi tehnologică (industrială) a altor utilizatori, recepţionarea şi epurarea apelor uzate se admit în cazul existenţei posibilităţilor tehnice şi stabilirii normativelor speciale de evacuare a apelor uzate în conformitate cu actele normative în vigoare referitoare la evacuarea apelor uzate în sistemul public (comunal) de canalizare al municipiului Chişinău.

 

 • Modalitatea folosirii sistemului centralizat public (comunal) de alimentare cu apă al municipiului în condiţii (situaţii) excepţionale, ce pot ameninţa sănătatea populaţiei, se stabileşte prin legislaţia şi actele normative în vigoare ale Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.

 

1.7. Primirea în gestiune de către furnizor a reţelelor şi construcţiilor exterioare, existente şi a celor nou construite de alimentare cu apă şi canalizare ale clienţilor (consumatorilor), se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare.

 

1.8. În întreaga sa activitate furnizorul se va conforma prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, actelor normative de specialitate, precum şi ale prezentului Regulament, care se revizuieşte potrivit reglementărilor în vigoare.

 

1.9. Relaţiile nereglementate de prezentul Regulament  se determină prin contractul încheiat între furnizor şi consumator (subconsumator), furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator (subconsumator) în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

1.10. Divergenţele apărute între furnizor şi clienţi, consumatori (subconsumatori) se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele de judecată respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 • Organizarea şi funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare au la bază următoarele principii:

 

 1. securitatea serviciilor;
 1. tarifarea echitabilă;
 2. calitatea serviciilor şi eficienţa acestora;
 3. transparenţa şi responsabilitatea publică;
 4. protecţia mediului înconjurător.

 

 • Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare:

 

 1. continuitate, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în furnizarea/prestarea serviciilor pe bază contractuală;
 2. adaptabilitate la cerinţele consumatorului;
 3. accesibilitate egală la serviciile furnizate în bază contractuală;
 4. respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei

mediului.

 

 • Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul consumatorilor indicatorii de performanţă stabiliţi în prezentul

 

1.14. Toate anexele la Regulament constituie parte componentă a Regulamentului.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

 

2.1.  Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 • Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare, organizarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de apă şi canalizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi

 

2.1.2. Gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate consumatorilor şi  ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.

 

2.2.  Consumatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 • Consumator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietar sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil şi/sau alte tipuri de proprietăţi private sau publice, având branşament propriu de apă şi/sau racord propriu de canalizare, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Consumatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branşament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.

 

 • Principalele categorii de consumatori pot fi:

 

 1. agenţii economici;
 2. instituţiile publice;
 3. utilizatorii casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociaţii de proprietari

/ locatari;

 1. d) alte

 

2.2.3.  Dreptul de  acces  şi  utilizare  a  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  este

garantat tuturor consumatorilor.

 

CAPITOLUL III

Sistemul public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 • Sistemul public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde:

 

 1. serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea cu apă potabilă a tuturor consumatorilor din municipiul Chişinău. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru consumul menajer, consumul instituţiilor medicale, de învăţământ, serviciilor publice, precum şi consumului necesar în activităţile productive şi comerciale şi de stingere a

 

 1. serviciul de  alimentare  cu  apă  tehnologică,  care  are  drept  scop  asigurarea  cu  apă tehnologică în activităţile productive şi în scopul irigării.

 

 1. c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciului de canalizare pentru toţi consumatorii din municipiul Chişinău.

 

 • Sursele de alimentare cu apă şi emisarul pentru sistemul public centralizat de canalizare

sunt următoarele:

 

 1. sursele de apă:
  • de suprafaţă – râul Nistru
  • subterană – pânză freatică din municipiul Chişinău;
 1. b) emisari/receptori ai apelor uzate deversate: râul Bâc, lacuri de acumulare, pâraie.

 

 

 

CAPITOLUL IV

Reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 

4.1.   Funcţionarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

 • Desfăşurarea activităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează în aşa condiţii, încât să se poată atinge următoarele obiective:
  1. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
  2. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne ca bază a dezvoltării economice;
  3. c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
  4. d) protecţia

 

 • În vederea asigurării obiectivelor prevăzute, furnizorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii.

 

 • Furnizorul trebuie să asigure funcţionarea sistemului public de alimentare cu apă, precum şi continuitatea evacuării apelor uzate de la toţi consumatorii de servicii, în funcţie de categoria de asigurare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea dată.

 

 • Întreruperea alimentării cu apă şi evacuarii apelor uzate este permisă numai în cazuri de forţă majoră, la remedierea avariilor la reţelele şi construcţiile accesorii de alimentare cu apă şi canalizare ale furnizorului, executarea lucrărilor de reparaţie planificată, modernizări, extinderi, devieri, schimbări de contoare sau a lucrărilor de branşare a clienţilor noi ori a sectoarelor noi ale reţelelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare, la consumatorii răuplatnici sau care nu-şi respectă

 

clauzele contractuale ori la consumatorii care nu-şi îndeplinesc obligaţia de conformare la cerinţele de calitate şi cantitate impuse de furnizor, actele normative în vigoare şi în conformitate cu cap. 5.2 din prezentul Regulament.

 

 • Se va actualiza permanent documentaţia sistemului public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în

 

 • Se va completa la zi câte un registru pentru:

 

 1. reparaţii şi intervenţii accidentale;
 2. revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale şi intervenţii

 

4.1.7. În registrele prevăzute în punctul precedent se vor consemna:

 

 • data şi ora anunţării defecţiunii;
 • data programată şi ora începerii executării lucrărilor;
 • data şi ora finalizării;
 • tipul intervenţiei;
 • tipul şi cantitatea de materiale utilizate, utilajele şi forţa de muncă, cu nominalizarea echipei de

lucru;

 • costul lucrărilor pe structură de deviz

 

4.2.  Protecţia reţelelor de apă, a apei din reţea şi a reţelelor de canalizare

 

 • Pe traseul reţelelor ce aparţin sistemului public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive (permanente). Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului

 

4.2.2. Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea, se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor  de  iluminat,  semnelor  de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară şi care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin furnizorului.

 

4.2.3. Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor publice de apă şi  de  canalizare  prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor de către alte persoane, cu excepţia celor autorizate de furnizor şi, în caz de forţă majoră, a pompierilor. În acest sens, furnizorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

 

 • Manevrarea armăturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al

 

 • Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate, furnizorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenţa hidranţilor de

 

 • Executarea lucrărilor de-a lungul traseelor sau în intersecţie cu reţelele publice de apă şi de canalizare, în special a celor de săpătură, precum şi a celor de reparaţii, modernizări sau extinderi ale reţelelor publice de apă şi de canalizare se va face numai în baza unei documentaţii

 

tehnice de execuţie elaborată de furnizor sau de către alte unităţi specializate, avizată şi însuşită

de furnizor.

 

 • Documentaţia tehnică pentru branşamente/racorduri se va elabora de furnizor sau alte unităţi specializate şi va fi aprobată de

 

4.2.8. Predarea amplasamentului se va face în prezenţa reprezentantului furnizorului, pe baza unui proces-verbal de primire-predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor publice de apă şi de canalizare.

 

 • Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua publică de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării lucrărilor de construcţie, va fi remediată de persoana vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plata daunelor produse furnizorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de apă şi/sau Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere, reţeaua publică afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

 

 • Furnizorul va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, zilnic, la sursă şi în reţele în secţiunea de măsură (după spălarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întreţinere sau înlăturare a

 

 • Evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare este permisă numai dacă prin aceasta:

 

 1. nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelei de canalizare şi ale staţiilor de epurare;

 

 1. nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor colectoare prin depuneri sau obturări;

 

 1. c) nu se aduce prejudiciu igienei şi sănătăţii publice sau a personalului de exploatare a sistemului

de canalizare;

 

 1. nu se afectează calitatea apelor uzate din sistemul public de canalizare;

 

 1. nu se creează pericol de explozie;

 

 1. nu se perturbează procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acesteia prin depăşirea debitului stabilit, încărcării cu poluanţi a apelor uzate sau prin inhibarea procesului de

 

În acest sens este interzis consumatorilor să deverseze în reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:

 

 1. materii de suspensie, ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare

a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;

 

 1. substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţeaua de canalizare, construcţiile şi instalaţiile staţiilor de epurare a apelor uzate;

 

 1. c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

 

 1. substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa uzată, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiilor de epurare;

 

 1. substanţe cu grad ridicat de periculozitate;

 

 1. substanţe care, singure sau în amestec cu apa uzată, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;

 

 1. substanţe colorante, ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţiile de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;

 

 1. substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

 

 1. substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare

al treptei biologice.

 

 • Evacuarea în reţeaua de canalizare sau direct în staţiile de epurare a apelor uzate care prin cantitatea, conţinutul, dimensiunea sau combinarea reziduurilor şi substanţelor de  orice natură şi în orice stare (solidă, lichidă, gazoasă, în suspensie sau coloidală) degradează construcţiile şi instalaţiile reţelei de transport, ale staţiilor de epurare şi ale  echipamentelor asociate, precum şi în cazul în care diminuează capacitatea de transport şi/sau perturbează procesele de epurare din staţiile de epurare, atrage în sarcina consumatorului suportarea costurilor suplimentare pentru refacerea sistemului de canalizare şi epurare afectat, precum şi pentru retehnologizarea proceselor din staţiile de

 

 • Amplasarea reţelelor de tranzit pe terenurile unor proprietari se efectuează doar cu acordul scris al În acordul respectiv se stabilesc condiţiile convenite de părţi, ce vor fi respectate la construcţia, exploatarea şi repararea reţelelor de tranzit.

 

4.2.14. Construcţia noilor reţele de tranzit prin clădiri şi construcţii este interzisă.

 

4.2.15. Deţinătorii terenurilor prin care trec reţelele de tranzit existente sunt obligaţi  să păstreze integritatea acestora şi să permită executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi înlocuire a conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul suportării unui prejudiciu.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

Modalitatea branşării / racordării şi debranşării de la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi de canalizare

 

5.1.  Branşarea obiectivelor clienţilor

 

 • Branşarea la sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare a obiectivelor noi construite, extinse sau reconstruite, precum şi a obiectivelor supuse reparaţiilor capitale, condiţionate de schimbarea tipului de folosire a apei, volumelor de utilizare a ei şi/sau

 

evacuării apelor uzate, numărul şi amplasarea branşamentelor de apă, racordurilor de canalizare se efectuează în baza condiţiilor tehnice prescrise de furnizor.

 

 • Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, clientul (subconsumatorul) depune furnizorului o cerere de branşare, la care se anexează următoarele acte şi/sau copiile (legalizate la notar, după caz):

 

 1. actul de proprietate al obiectivului (imobilului) sau actul de confirmare a dreptului folosirii lui;
 2. planul de situaţie a obiectivului (imobilului), care urmează să fie branşat, cu referire la străzi şi

drumuri;

 1. ridicarea topografică a sectorului de amplasare a obiectivului la scara 1:500 şi 1:2000, cu toate comunicaţiile şi construcţiile terestre şi/sau subterane existente, cu indicarea hotarelor de suprafaţă ale terenului;

 

 1. datele privind destinaţia  obiectivului (imobilului),  înălţimea  şi numărul de  etaje  al  clădirilor

(pentru casele de locuit – inclusiv datele despre numărul locatarilor/apartamentelor);

 

 1. bilanţul consumului de apă şi evacuării apelor uzate, cu indicarea felurilor de folosire a apei şi/sau de evacuare a apelor uzate, consumului orar minim şi maxim, consumului zilnic de apă şi/sau de evacuare a apelor uzate, a debitului calculat al apei pentru necesităţile stingerii incendiilor;

 

 1. datele despre calitatea apei tehnologice solicitată şi componenţa fizico-chimică a apelor uzate ce urmează a fi evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare;

 

 1. datele privitor la subconsumatori (când aceştia există), bilanţul lor de consum al apei şi evacuarea apelor uzate, componenţa acestora;

 

 1. h) datele privind presiunea necesară a apei în branşament.

 

Pentru clienţii (subconsumatorii) persoane fizice, lista actelor depuse poate fi redusă de furnizor, în funcţie de condiţiile locale.

 

 • În lipsa posibilităţilor tehnice de satisfacere a tuturor cerinţelor clientului (subconsumatorului), furnizorul are dreptul (cu justificarea respectivă) să-i refuze în scris branşarea la sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau racordarea la sistemele de canalizare sau să înainteze condiţiile suplimentare enumerate mai jos, după îndeplinirea cărora poate fi efectuată branşarea:

 

 1. construirea pe teritoriul clientului a rezervoarelor de apă potabilă (sau tehnologică) pentru asigurarea debitului necesar calculat al apelor (inclusiv pentru stingerea incendiilor) şi/sau a rezervoarelor (bazinelor de egalizare, de înmagazinare) apelor uzate până la deversarea lor în sistemul public (comunal) de canalizare;

 

 1. construcţia instalaţiilor locale hidrofor (în cazul imposibilităţii asigurării presiunii necesare (calculate) a

apei. Instalaţiile  respective  incorporate  se  exploatează  de  către  proprietarul  construcţiei;

 

 1. construcţia instalaţiilor de preepurare în cazul necorespunderii componenţei apelor uzate ale clientului (subconsumatorului) normativelor stabilite de recepţionare a apelor uzate în sistemul public (comunal) de canalizare;

 

 1. reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare existente, în legătură cu capacitatea lor insuficientă, în locul amplasării obiectivului (imobilului) clientului, luând în considerare perspectivele dezvoltării acestora;

 

 1. construcţia unor  branşamente   separate  de  apă  şi  a  racordurilor  de  canalizare  (pentru subconsumatori).

 

 • Elaborarea şi înaintarea condiţiilor tehnice se va efectua de către furnizor în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu condiţia prezentării tuturor actelor indicate în punctul l. 2 din prezentul Regulament.

 

 • Pentru elaborarea condiţiilor tehnice de branşare, precum şi pentru coordonarea ulterioară a documentaţiei de proiect şi deviz, elaborate de terţe organizaţii, de la clienţi (subconsumatori) se percepe o taxă a cărei valoare se stabileşte de către furnizor în funcţie de volumul lucrărilor.

 

5.1.6.În condiţiile tehnice de branşare prescrise clientului (subconsumatorului) e  necesar  să  se

indice:

 

 1. locul branşării reţelelor clientului la reţelele publice (comunale) ale sistemului de alimentare cu

apă şi/sau canalizare (adresa, numerele căminurilor, camerelor, materialul tuburilor);

 

 1. cerinţele tehnice speciale faţă de instalaţiile şi construcţiile pentru branşare (în conformitate cu

punctul 5.1.3 al prezentului Regulament);

 

 1. presiunea piezometrică  a apei în punctul de branşare  la  reţea  şi  diametrul ei;

 

 1. consumul autorizat (coordonat) al volumelor  de apă şi regimul   furnizării ei (inclusiv

pentru stingerea incendiilor);

 1. cerinţele faţă de amplasarea şi montarea obligatorie a  instalaţiilor de contorizare şi a mijloacelor de măsurat (contoarelor) a apei potabile (tehnologice) şi/sau a apelor uzate;
 2. cotele rigolelor pentru conductele sistemelor publice (comunale) de canalizare în punctul racordării, diametrul şi materialul ţevilor, condiţiile racordării;
 3. volumul autorizat (coordonat) al apelor uzate, cerinţele faţă de componenţa lor şi regimul de

evacuare;

 

 1. h) cerinţele faţă de dispozitivele pentru prelevarea probelor, căminele de

 

Pentru clienţi (subconsumatori) – persoane fizice, lista datelor necesare condiţiilor tehnice poate fi redusă de către furnizor, în funcţie de condiţiile locale.

 

 • Condiţiile tehnice pentru branşare sunt valabile în decursul termenului normativ de proiectare şi construcţie a obiectivului (imobilului), iar până la începerea proiectării – termenul e de 2 În cazul depăşirii acestor termene, clientul (subconsumatorul) este obligat să obţină reconfirmarea condiţiilor tehnice la furnizor sau să obţină condiţii noi, în cazul imposibilităţii furnizorului de a îndeplini condiţiile tehnice iniţiale.

 

 • Elaborarea documentaţiei de proiect şi de deviz şi executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pentru branşarea la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare (inclusiv spălarea şi dezinfectarea acestora) se efectuează de către furnizor contra plată, costul căreia se stabileşte printr-un contract adiţional în funcţie de volumul lucrărilor

 

În unele cazuri clienţii (subconsumatorii), cu acordul furnizorului, pot executa aceste lucrări cooptând întreprinderi specializate, în scopul asigurării întregului volum al lucrărilor de proiectare şi de construcţie a obiectivului unei întreprinderi. Lucrările respective vor fi executate sub supravegherea tehnică a furnizorului.

 

Proiectul de racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, coordonat cu furnizorul, se consideră valabil în decurs de doi ani. Dacă în perioada respectivă lucrările pentru realizarea proiectului nu au fost finalizate, proiectul este supus  coordonării repetate cu furnizorul, care poate formula cerinţe suplimentare.

 

 • Documentaţia de proiect şi deviz privind executarea lucrărilor de branşare, pe lângă cele

indicate în punctul 5.1.6 al prezentului Regulament, e necesar să conţină suplimentar:

 

 1. memoriul explicativ justificat al datelor calculate şi adoptate pentru regimurile de consum al apei şi/sau al evacuării apelor uzate, calitatea solicitată a apei potabile şi/sau tehnologice, componenţa apelor uzate şi/sau al instalaţiilor de preepurare;

 

 1. datele despre existenţa surselor proprii de apă sau folosirea surselor de apă ale altor consumatori, capacitatea lor, dotarea lor cu mijloace de măsurare, precum şi referitoare la calitatea, volumul de folosire;

c)planul general al lotului de construcţie la scara 1:500 în baza  ridicării  topografo- geodezice;

 

 1. profilurile reţelelor de apă şi canalizare proiectate la scara orizontală 1:500 şi cea verticală 1:100, cu

indicarea tuturor cotelor, pantelor necesare, diametrelor, lungimilor, materialului, etc.;

 

 1. construcţia şi locul amplasării instalaţiilor de contorizare a apei potabile (tehnologică) şi a apelor uzate, argumentarea şi tipurile contoarelor proiectate;

 

 1. schemele de distribuţie a apei potabile (tehnologice) în reţelele şi instalaţiile interioare, cu indicarea tipurilor şi locurilor de utilizare a apei, precum şi schemele colectării şi evacuării apelor uzate (inclusiv schema construcţiilor / instalaţiilor de preepurare).

 

5.1.10. In cazul elaborării documentaţiei de proiect şi deviz pentru branşare de către o întreprindere specializată, clientul (subconsumatorul) prezintă furnizorului pentru coordonare proiectul aprobat, în două exemplare. Un exemplar se restituie clientului în 15 zile, concomitent cu avizul de coordonare a acestuia (după achitarea lucrărilor de coordonare), al doilea exemplar rămâne la furnizor şi se foloseşte pentru supravegherea tehnică a construcţiei. Toate devierile de la condiţiile tehnice, necesitatea cărora se stabileşte pe parcursul elaborării documentaţiei de proiect şi deviz pentru branşare, e necesar să se coordoneze suplimentar cu furnizorul.

 

Documentaţia de proiect şi deviz pentru branşare trebuie să corespundă tuturor condiţiilor tehnice

indicate de furnizor, în caz contrar ea se restituie clientului, refuzându-i-se coordonarea.

 

 

 

5.1.11. Clientul (subconsumatorul) este obligat, până la începutul desfăşurării lucrărilor de construcţie-montaj a reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi instalaţiilor  aferente,  de  a informa reprezentantul  supravegherii  tehnice  al  furnizorului.

 

 • Furnizorul (reprezentantul) participă la recepţia lucrărilor ce devin latente şi la fazele determinate ale  construcţiei  şi  la  vizarea documentelor

 

 • Furnizorul (reprezentantul) verifică prezenţa licenţei organizaţiei specializate de executare a lucrărilor şi atestarea dirigintelui de şantier.

 

 • Furnizorul (reprezentantul)   efectuează   supravegherea   tehnică  şi   verifică    calitatea

lucrărilor  de construcţie în conformitate  cu   soluţiile din  proiect.

 

 • Furnizorul (reprezentantul) întrerupe efectuarea lucrărilor şi utilizarea materialelor, articolelor pentru construcţie care nu corespund cerinţelor, standardelor sau deviază de  la documentaţia de

 

5.1.16. Furnizorul (reprezentantul) vizează  documentele  de  recepţie  a  obiectivelor  ce  se transmit  în  gestiunea  sa.

 

5.1.17. Toate  obiecţiile constatate  în  procesul  lucrărilor  de  construcţie  sunt  obligatorii  spre a fi   îndeplinite  de  către  antreprenor (client).

 

5.1.18. Lucrările de branşare se efectuează contra plată şi sub supravegherea reprezentanţilor furnizorului, cu participarea acestora la executarea următoarelor lucrări:

 

 1. chemarea reprezentanţilor furnizorului pentru determinarea exactă, în plan şi pe teren, a amplasării şi cotelor branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare ale clientului, a reţelelor şi construcţiilor furnizorului;

 

 1. decuplarea şi golirea tronsonului reţelelor publice (comunale) de alimentare cu apă, la care se execută lucrările;

 

 1. spălarea şi dezinfectarea tronsonului decuplat al reţelelor publice (comunale) de alimentare cu

apă, precum şi a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare ale clientului;

 

 1. punerea în funcţiune a tronsonului dezinfectat al reţelelor publice (comunale) de alimentare cu

apă, după terminarea tuturor lucrărilor de branşare.

 

 • Procesul-verbal privind spălarea şi dezinfectarea tronsonului reţelelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi instalaţiilor de branşare ale clientului, cu indicarea cantităţii apei consumate, în conformitate cu indicaţiile contoarelor sau determinate prin calcul, se semnează de către client şi reprezentanţii furnizorului, servind drept bază pentru achitarea acestor lucrări de către

 

 • Furnizarea apei potabile clientului prin instalaţiile şi construcţiile de branşare se efectuează de către furnizor doar când există autorizaţia eliberată de către Centrul municipal de medicină preventivă şi se efectuează în baza procesului-verbal de corespundere a reţelelor şi construcţiilor clientului cerinţelor igienico-sanitare şi după executarea tuturor lucrărilor de dezinfectare a acestora, în conformitate cu „Regulamentul Cerinţe privind proiectarea, construcţia şi exploatarea apeductelor de apă potabilă” (Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova).

 

 • Recepţia lucrărilor de construcţie-montaj (reutilare) a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare, instalaţiilor de preepurare (în cazul existenţei acestora), instalaţiilor de contorizare a apelor potabile, tehnologice şi a apelor uzate se efectuează de către comisia în componenţa căreia intră reprezentanţi ai clientului, furnizorului, Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului, Centrului municipal de medicină preventivă, Direcţiei generale situaţii excepţionale a municipiului Chişinău şi ai altor organizaţii interesate, în conformitate cu actele normative în vigoare în domeniul  construcţiilor  şi  cu  perfectarea  procesului-verbal  de  corespundere  a  lucrărilor

 

executate condiţiilor tehnice prescrise şi cerinţelor normative (inclusiv rezultatele probei de presiune

la rece a acestor construcţii şi instalaţii).

 

 • Punerea în funcţiune a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare se efectuează de către furnizor doar după încheierea cu clientul a contractului privind furnizarea serviciilor, înregistrarea lui în calitate de consumator, prezentarea de către acesta a întregii documentaţii de executare  şi    achitarea    tuturor     cheltuielilor     furnizorului     pentru     construcţia instalaţiilor de branşare (sau supravegherea construcţiei  acestora)  în  conformitate  cu contractul, fapt care se confirmă prin procesul-verbal înaintat de furnizor privind pregătirea instalaţiilor şi construcţiilor de branşare (exploatare).

 

 • Branşarea subconsumatorilor la instalaţiile şi construcţiile accesorii ale consumatorului poate fi efectuată doar cu acordul furnizorului şi al consumatorului, respectându-se următoarele condiţii:

 

 1. branşamentul de apă şi racordul de canalizare ale consumatorului va asigura obligatoriu debitul consumului de apă calculat al consumatorului şi subconsumatorului, la presiunea necesară şi evacuarea suplimentară a apelor uzate ale subconsumatorului;

 

 1. existenţa acordului în scris al consumatorului privind proprietatea (sau  dreptul  de proprietate) afectată în urma pozării pe teritoriul lor a reţelelor de branşare ale subconsumatorului;

 

 1. posibilitatea exploatării  (deservirii)  independente  a  reţelelor  subconsumatorului fără  a

prejudicia proprietatea consumatorului principal;

 

 1. instalarea de către subconsumator a contoarelor pentru evidenţa consumului de apă şi/sau evacuării apelor uzate;

 

 1. încheierea unui contract cu consumatorul privind furnizarea serviciilor (sau conform unei înţelegeri reciproce cu furnizorul) în cazul în care furnizarea serviciilor subconsumatorului se efectuează în baza altor tarife decât cele ale consumatorului;

 

f)compensarea de către subconsumator a tuturor  cheltuielilor consumatorului şi furnizorului, legate de efectuarea branşării subconsumatorului (inclusiv necesitatea înlocuirii contoarelor pentru evidenţa apei potabile şi a apelor uzate ale consumatorului);

 

g)asumarea de către subconsumator a angajamentelor  contractuale  de  achitare  a  unei părţi din pierderile de apă la reţelele interioare (comune) ale consumatorului şi subconsumatorului;

 

 1. h) îndeplinirea de către subconsumator a dispoziţiilor punctelor 1.3, 5.1.8 – 5.1.20 ale prezentului Regulament (precum şi ale punctului 5.1.22, în cazul încheierii contractului direct între furnizor şi subconsumator privind furnizarea serviciilor).

 

Consumatorul principal nu are dreptul să sisteze serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate prestate subconsumatorilor în lipsa autorizaţiei eliberate de furnizor.

 

 • Branşarea la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare a obiectivelor aflate în construcţie, ce aparţin organizaţiilor comerciale care funcţionează doar în perioada de vară (lucru sezonier), precum şi a obiectivelor gospodăriei drumurilor şi de amenajare a teritoriului în scopul stropirii străzilor şi zonelor verzi în locurile stabilite, se efectuează

 

de către furnizor, în baza condiţiilor tehnice şi unei scheme provizorii, pe cheltuiala clientului, în conformitate cu punctul 5.1.8 al prezentului Regulament. Lista datelor necesare prezentării de către client, precum şi volumul documentaţiei necesare pentru branşarea provizorie şi instalarea contoarelor, se stabileşte de către furnizor, ţinându-se cont de condiţiile concrete de folosire a apei de către client.

 

 • Se interzice orice branşare neautorizată la sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă şi orice racordare la sistemele de canalizare existente (inclusiv branşare la instalaţiile de apă stradale, hidranţi de incendiu, branşamente de apă şi racorduri de canalizare ale clienţilor), precum şi folosirea neautorizată a acestor instalaţii şi sisteme, efectuate în lipsa:

 

 1. condiţiilor tehnice prescrise de către furnizor;

 

 1. autorizaţiei pentru  branşare  la  reţelele  publice  (comunale)  de  alimentare  cu  apă  şi

canalizare;

 

 1. procesului-verbal privind punerea în funcţiune a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare;
 2. contractului privind furnizarea serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare şi legalizarea drepturilor consumatorilor;
 3. e) documentului care confirmă prelungirea termenului condiţiilor tehnice pentru branşare, în caz de

expirare a acestuia.

 

 • În cazul branşării şi folosirii neautorizate a sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţiile de branşare se supun lichidării imediate de către clientul vinovat sau de către furnizor, cu restituirea tuturor cheltuielilor  de  debranşare  din contul Pentru folosirea neautorizată a sistemului  public  (comunal)  de alimentare cu apă şi/sau canalizare, de  la persoanele  culpabile se percepe (benevol sau pe cale judiciară) costul pierderilor de apă potabilă (tehnologică) şi al apelor uzate evacuate, în conformitate cu punctul 9.4.2 al prezentului Regulament, în limitele termenului de prescripţie (dacă nu este stabilită perioada reală a folosirii neautorizate).

 

5.1.27. Instalarea conductelor de ocolire (by-pass)  se admite  doar  în  cazuri excepţionale, când debitul calculat de apă pentru stingerea incendiilor depăşeşte considerabil consumul apei în regimul folosirii normale a acesteia, ceea ce trebuie să fie confirmat şi argumentat prin documentaţia de proiect pentru instalaţiile şi construcţiile de branşare. În acest caz pe conducta de bază (contra incendiilor) se instalează armătura de închidere (vană), care e sigilată de către furnizor în poziţia „închis”, iar conducta de ocolire (by-pass) se dotează cu un contor pentru măsurarea consumului curent al apei.

 

5.1.28. Branşarea obiectivelor nou construite la reţelele de alimentare cu apă se admite doar în cazurile dotării branşamentelor de apă cu aparate de evidenţă a consumului de apă.

 

 

 

5.2.  Suspendarea furnizării apei şi/sau recepţionării apelor uzate

 

 • Suspendarea (limitarea) de către furnizor a livrării apei şi/sau a recepţionării apelor uzate de la consumatori se efectuează fără înştiinţarea prealabilă a acestora în cazurile:

 

 1. circumstanţelor de forţă majoră, cauzate de calamităţi naturale, precum şi ale schimbării bruşte a calităţii apei din sursa de apă, ce prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor în legătură cu imposibilitatea tratării ei conform cerinţelor normative;

 

 1. sistării în caz de avariere sau de limitare a furnizării energiei electrice la amplasamentele de

alimentare cu apă şi canalizare ale furnizorului;

 

 1. avarierilor la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi canalizare, care necesită sistarea de

urgenţă a distribuirii apei şi/sau recepţionării apelor uzate;

 

 1. necesităţii majorării transportării apei în locurile apariţiei incendiilor;

 

 1. branşării neautorizate şi/sau folosirii neautorizate a reţelelor publice (comunale) de alimentare cu

apă şi canalizare.

 

 • Furnizorul are dreptul să sisteze sau să limiteze furnizarea apei şi/sau recepţionarea apelor uzate, cu condiţia înştiinţării în prealabil (prin telefon, mijloacele de informare în masă şi/sau afişarea avizelor la consumatori, după caz, în funcţie de numărul de consumatori afectaţi) despre acest fapt consumatorul şi serviciul de dispecerat al Direcţiei pompieri şi salvatori precum şi, la necesitate, serviciile respective ale organului administraţiei publice locale, în următoarele cazuri:

 

 1. înrăutăţirea calităţii apei în sistemul public (comunal) de alimentare cu apă potabilă;
 2. prescripţia instituţiilor sanitare şi ecologice de stat;

 

 1. evacuarea în sistemul public (comunal) de canalizare a substanţelor poluante interzise spre recepţie, a substanţelor care au prejudiciat sau pot prejudicia sau pot avaria sistemul, precum şi deversarea neautorizată a apelor meteorice în sistemul de canalizare a furnizorului;

 

 1. remedierea avariilor la reţelele şi construcţiile accesorii de alimentare cu apă şi canalizare ale

furnizorului;

 

 1. executarea lucrărilor de reparaţie planificată, modernizări, extinderi, devieri, schimbări de contoare sau a lucrărilor de branşare a clienţilor noi sau a sectoarelor noi ale reţelelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare;

 

 1. avarierea sau starea nesatisfăcătoare a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare ale consumatorului şi/sau pierderea apei la reţelele interioare ale consumatorului (subconsumatorului);

 

 1. g) neîndeplinirea de către consumator (cu excepţia consumatorilor din apartamente şi case particulare) în termenele stabilite a prescripţiilor furnizorului privind:

–  montarea instalaţiilor de contorizare şi a contoarelor;

 

 • asigurarea accesului la contoare pentru citirea indicaţiilor, verificarea instalaţiilor sigilate de către furnizor, la reţelele interioare ale consumatorului, pentru examinarea stării lor tehnice;

 

 • asigurarea accesului şi posibilităţii prelevării probelor apelor uzate din căminurile de control sau

efectuării măsurărilor de control ale debitelor acestora;

 • prezentarea datelor privind volumele calculate ale consumului de apă şi/sau evacuării apelor uzate,  bilanţul   consumului   de   apă   şi   evacuarea   apelor   uzate,   sursele   proprii   (sau departamentale) de alimentare cu apă;

 

 • prezentarea datelor privind volumele  de apă furnizate şi/sau  evacuate  ale apelor  uzate ale

subconsumatorilor;

 

–  construirea şi exploatarea instalaţiilor de preepurare, în caz de necesitate;

 

 • asigurarea posibilităţilor de executare a lucrărilor de reparaţie la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare pozate pe teritoriul consumatorului (încălcarea condiţiilor servituţii);

 

 • suspendarea evacuării  apelor  uzate  cu  concentraţii  ale  substanţelor  poluante  ce  depăşesc

normativele stabilite;

 

 1. h) neprezentarea (neasigurarea) de către consumatori sau gestionari a:
 • numărului de locatari domiciliaţi în apartamente şi casele de locuit;
 • accesului la contoare pentru citirea indicaţiilor, verificarea instalaţiilor, sigilate de către furnizor, la

reţelele interioare ale consumatorului (gestionarului) pentru examinarea stării lor tehnice.

 

 • În cazurile indicate în punctul 2.2 lit. a), b), c), f), informarea clienţilor şi serviciilor respective ale municipiului se efectuează de către furnizor în decursul zilei suspendării posibile a prestării serviciilor (conform punctului 5.2.2 lit. a) – în mod obligatoriu prin mass-media ale municipiului); în cazurile indicate în punctul 5.2.2 lit. g) – cu o zi până la începerea lucrărilor legate de suspendarea furnizării apei şi/sau evacuării apelor uzate; în cazurile indicate în punctul 5.2.2 lit. d) – până la începerea lucrărilor legate de suspendarea furnizării apei şi/sau evacuării apelor uzate; în cazul indicat în punctul 5.2.2 lit. h) – cu 5 zile în prealabil, iar în cazul indicat în punctul 5.2.2 lit.
 1. e) – cu 2 zile în prealabil, cu informarea prin mass-media ale municipiului despre termenele şi zona executării lucrărilor.

 

 • Suspendarea furnizării apei şi/sau recepţionării apelor uzate ale clienţilor în cazurile indicate în punctul 2.2 lit. c), f), g) se efectuează prin închiderea şi sigilarea vanei şi/sau instalarea obturatorului în locul racordării branşamentului de apă al clientului la reţelele publice de alimentare cu apă, precum şi (la necesitate) prin sigilarea în poziţia „închis” a primei vane (în direcţia fluxului apei) de la instalaţia de contorizare a clientului şi întocmirea procesului-verbal, semnat de reprezentanţii furnizorului şi clientului, privind cauzele suspendării furnizării serviciilor şi termenele înlăturării încălcărilor depistate.

 

Dispunând de cererea în scris a consumatorului privind renunţarea temporară la serviciile de alimentare cu apă (inclusiv ale întreprinderilor de furnizare a agentului termic în sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă), suspendarea furnizării apei se efectuează în mod analogic, iar procesul-verbal semnat de părţi serveşte drept temei pentru suspendarea facturării serviciilor.

În unele cazuri, având în vedere situaţia concretă, furnizorul, concomitent cu suspendarea furnizării apei, are dreptul să întrerupă recepţia apelor uzate ale clientului, prin instalarea dispozitivelor speciale de închidere (a obturatoarelor) în căminul de control al clientului.

 

5.2.5. Drept temei pentru suspendarea furnizării apei şi/sau recepţionarea apelor uzate de către furnizor poate fi şi neachitarea de către client a facturilor pentru serviciile prestate de către furnizor sau a sancţiunilor economice în termenele stabilite de punctul 11.2.5 al prezentului Regulament. Furnizorul avertizează în scris clientul că, în cazul neachitării datoriei în decursul următoarelor cinci zile, furnizarea ulterioară a serviciilor poate fi suspendată.

 

5.2.6. Pentru prejudiciul cauzat clientului în urma suspendării (limitării) furnizării apei şi recepţionării apelor uzate din motivele indicate în punctele 5.2.1, 5.2.2 şi 5.2.5 ale prezentului Regulament, furnizorul nu poartă răspundere juridică şi materială.

 

 • Furnizorul va relua prestarea serviciilor în cazurile indicate în punctele 2.2 lit. c), f), g) şi 5.2.5 după înlăturarea de către client a încălcărilor ce au condus la sistarea acestora şi achitarea de către client a plăţii pentru lucrările de debranşare şi rebranşare  la  reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare, conform tarifelor furnizorului, iar

 

în cazul indicat în punctul 5.2.1 lit. e) – de asemenea după achitarea costului pierderilor de apă, în conformitate cu punctele 5.1.19 şi 9.4.2 ale prezentului Regulament.

 

 • În cazul suspendării furnizării serviciilor în conformitate cu punctul 2.4 al prezentului Regulament şi reluării de către client a consumului de apă şi/sau evacuării apelor uzate, fără acordul furnizorului, folosirea serviciilor se consideră neautorizată din momentul întocmirii procesului-verbal privind suspendarea prestării acestor servicii, iar volumul apei consumate de client şi al apelor uzate evacuate se calculează în conformitate cu punctul 9.4.2 al prezentului Regulament.

 

În acest caz, furnizorul are dreptul, înştiinţând clientul şi serviciile respective ale organului administraţiei publice locale (la necesitate), să lichideze branşamentul clientului la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu punctul 5.1.19 al prezentului Regulament.

 

 • În cazul în care suspendarea furnizării serviciilor consumatorului de bază va conduce la sistarea furnizării apei şi evacuării apelor uzate de la subconsumatori, furnizorul nu poartă răspundere pentru suspendarea prestării serviciilor către aceştia.

 

 • În cazul întreruperii serviciului de alimentare cu apă, clienţii au obligaţia să asigure decuplarea instalaţiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor şi robinetelor, pentru evitarea risipei de apă şi a inundării spaţiului la reluarea furnizării apei, şi să ia măsuri de protecţie împotriva avarierii utilajelor şi maşinilor.

 

 • În cazul lipsei de apă, ca urmare a reducerii debitelor de apă (secetă, îngheţ ) distribuţia apei se va face după un program propus de furnizor şi aprobat de către organele abilitate ale  Consiliului  municipal  Chişinău. Acest program va fi adus la cunoştinţă clienţilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator etc.).

 

 • În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate în reţeaua de canalizare, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate  de  consumator, acestea se vor putea executa numai în baza documentaţiei întocmite  de  unităţi  specializate, avizată şi însuşită de Data, perioada de întrerupere a alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate vor fi stabilite de comun acord cu furnizorul. În acest caz cheltuielile suportate de furnizor vor fi achitate de consumatorul respectiv. Consumatorul va suporta şi costul volumului de apă atunci când se impune golirea reţelelor.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

Reglementarea încheierii contractelor privind serviciile publice (comunale) de

alimentare cu apă şi de canalizare

 

6.1. Dispoziţii generale

 

 • Furnizarea apei şi/sau recepţionarea (evacuarea) apelor uzate se  efectuează în baza contractelor, încheiate între furnizor – consumator, furnizor – gestionar, precum şi între gestionar – consumator, cu respectarea prevederilor punctului 1.16.

 

Contractele de branşare/racordare se încheie de furnizor cu următoarele categorii de consumatori ai apei, în funcţie de modul de utilizare a apei şi de tipul de habitat, astfel:

 

 1. agenţi economici;

 

 1. instituţii publice;

 

 1. gestionari ai fondului locativ;

 

 1. alte persoane juridice;

 

 1. persoane fizice care locuiesc în sectorul particular;

 

 1. f) persoane fizice care utilizează serviciile prestate  în alte scopuri decât cele menajere şi de

irigare;

 

 1. g) persoanele fizice, proprietare/deţinătoare de apartamente/încăperi locuibile în cămine, în cadrul unui bloc de locuinţe. Pentru aceşti consumatori, contractele prevăd unele clauze Locatarii blocului,  în  calitate  de  coposesori (coproprietari)  vor  achita  volumul  de   apă aferent  consumului  individualizat  declarat,  determinat  de   către   gestionar   sau   furnizor (după  caz), în conformitate cu punctul 9.3.1.

 

 • Divergenţele dintre consumator şi subconsumator nu se examinează de către furnizor, cu excepţia cazurilor în care consumatorul şi subconsumatorul, cu acordul consumatorului, are contract direct cu furnizorul la hotarul de delimitare al proprietăţii reţelelor.

 

 • Furnizarea apei potabile în scopul preparării apei calde menajere se efectuează în baza contractelor încheiate cu întreprinderile de termoficare ce produc  agent  termic şi/sau apă caldă şi care activează în calitate de consumator de apă potabilă şi concomitent ca producători, distribuitori, furnizori de apă caldă menajeră.

 

 • În cazul în care achitarea volumelor de apă utilizate de către consumatori se  va  face separat la conturile de decontare ale operatorilor, pentru fiecare component al apei  calde menajere (apă,  agent  termic),  responsabilitatea deplină  pentru  asigurarea  calitativă  şi  neîntreruptă a consumatorilor cu apă caldă menajeră revine întreprinderilor de  termoficare ( sau specializate în prepararea apei  calde) care au  în gestiunea  lor  reţelele  de distribuţie.

 

 • Consumatorii – persoane fizice care nu dispun de branşamente de apă la casele ce le aparţin cu drept de proprietate privată şi consumă apă din instalaţiile de apă stradale, amplasate pe reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă, beneficiază de servicii în baza contractelor perfectate de către furnizor în conformitate cu normele consumului de apă, aprobate de organul abilitat, şi zona de deservire determinată în baza condiţiilor

 

 • Pentru încheierea  (sau  reîncheierea)  contractului,  la  îndeplinirea  lucrărilor  indicate  în

punctul 5.1.1 clientul prezintă furnizorului următoarele acte:

 

 1. cererea cu lista obiectivelor nemijlocit branşate (sau preconizate pentru branşare) la sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă şi de canalizare şi datele despre subconsumatori;

 

 1. condiţiile tehnice de branşare la reţelele publice comunale de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. documentaţia de proiect şi de executare a reţelelor interne şi externe de alimentare cu apă şi

canalizare;

 

 1. datele despre volumul consumului de apă şi evacuării apelor uzate, inclusiv necesităţile subconsumatorilor, bilanţul consumului şi evacuării apelor, în cazul folosirii apei în componenţa producţiei fabricate sau în cazul pierderii ei ireversibile în procesul de producţie;

 

 1. actele de confirmare a dreptului de proprietate asupra amplasamentelor branşate (sau de confirmare a dreptului de folosire a acestora), copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru persoane juridice), precum şi copia buletinului de identitate (pentru persoane fizice);

 

 1. procesul-verbal privind gradul de pregătire a instalaţiilor în vederea branşării şi exploatării, care să confirme îndeplinirea de către client a tuturor cerinţelor furnizorului faţă de instalaţiile şi construcţiile de   branşare    (documentaţia    de    proiectare    şi    construcţie,    procesele- verbale de recepţie a lucrărilor executate în vederea montării branşamentelor şi racordurilor, spălării şi dezinfectării branşamentelor de apă şi a reţelelor interioare de alimentare cu  apă, achitarea tuturor cheltuielilor de branşare ale furnizorului );

 

 1. procesul-verbal de confirmare a corespunderii instalaţiilor de contorizare a apei şi/sau a apelor uzate ale clientului cerinţelor condiţiilor tehnice şi pregătirii lor de exploatare;

 

 1. datele privind existenţa şi indicii calităţii apei din puţurile forate, gradul folosirii acestora, precum şi existenţa documentelor ce confirmă dreptul folosirii lor (autorizaţie pentru gospodărirea apelor; avizarea organelor locale de control sanitar privind folosirea în  paralel  a  surselor  de  apă proprii (departamentale) şi a apei livrate de furnizor; existenţa dispozitivelor de închidere (clapetelor de reţinere reversibile) ce previn pătrunderea acestor ape în sistemul public (comunal) de alimentare cu apă; confirmarea participării, cu o cotă-parte, la dezvoltarea sistemului public (comunal) de canalizare);

 

 1. date privind componenţa apelor uzate evacuate în sistemul public(comunal) de canalizare;

 

 1. scrisoare de garanţie referitor la achitarea datoriilor pentru serviciile prestate (după caz).

 

 • Proiectul contractului se întocmeşte de furnizor în baza documentelor depuse de client, ţinându-se cont de specificul consumului, în baza contractului-tip pentru furnizarea serviciilor, şi se expediază (înmânează) clientului pentru a-l

 

Procedura încheierii contractelor se efectuează  în conformitate cu  legislaţia în vigoare şi

actele normative de reglementare a acestui proces.

 

 • În contract se indică obiectul contractului şi se stipulează condiţiile de furnizare a serviciilor:

 

 • regimul de furnizare (consum)  a  apei potabile  şi/sau  tehnologice  (inclusiv de  combatere a

incendiilor) şi de recepţionare (evacuare) a apelor uzate;

 

 • limitele (la necesitate) pentru furnizarea apei şi recepţionarea (evacuarea) apelor uzate;

 

 • presiunea garantată  şi  calitatea  apei  potabile  şi  tehnologice,  cerinţele  normate  privind

componenţa apelor uzate;

 • condiţiile limitării sau suspendării furnizării apei şi recepţionării (evacuării) apelor uzate;

–  contorizarea apei furnizate şi a apelor uzate recepţionate (evacuate);

 • modalitatea, termenele, tarifele şi condiţiile achitării, inclusiv pentru consumul de apă supralimit şi pentru depăşirea normativului de evacuare a apelor uzate şi substanţelor poluante;

 

 • limitele proprietăţilor şi responsabilităţilor părţilor în exploatarea branşamentelor de apă şi

ale racordurilor de canalizare;

 

–  drepturile şi obligaţiile părţilor;

 

 • sancţiunile economice, amenzile şi altă răspundere prevăzută de legislaţia în vigoare pentru nerespectarea angajamentelor contractuale şi a obligaţiilor părţilor privind respectarea prevederilor prezentului Regulament;

 

 • alte condiţii speciale pentru care, la cererea unei părţi, trebuie să se ajungă la un acord conform

legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

 

 • Contractul se consideră încheiat din momentul semnării lui de către ambele părţi şi este valabil pentru perioada stabilită în contract şi după expirarea acesteia pe un termen analogic, dacă nici una dintre părţi, cu o lună înainte de expirarea termenului, nu va propune revizuirea sau nu va renunţa la

 

Condiţiile contractuale pot fi modificate sau completate doar prin acordul comun al părţilor, în baza proceselor-verbale semnate de ambele părţi.

 

 • Contractul privind furnizarea serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare se încheie, de regulă, cu un client (consumator), indiferent de numărul branşamentelor de apă sau al racordurilor de canalizare de care el

 

 • În cazul în care imobilul (apartament, încăpere locuibilă în cămin, casă de locuit) aparţine mai multor proprietari, iar furnizarea apei se efectuează printr-un singur branşament şi evacuarea apelor uzate – printr-un singur racord de canalizare, contractul se încheie cu persoana responsabilă, căreia i se deleagă dreptul respectiv, sau cu fiecare proprietar în parte.

 

 • La contract se anexează procesul-verbal al stabilirii hotarului de delimitare al reţelelor, al instalaţiilor şi construcţiilor de branşare ale consumatorului, care se stabileşte de la punctul branşării acestor instalaţii la conducta (colectorul) sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare (cu excepţia cazurilor indicate în punctul 2.2 al prezentului Regulament), precum şi limitele răspunderii de exploatare, care poate fi stabilită de la căminul reţelelor publice ale furnizorului în care sunt amplasate contoarele. În lipsa acestui proces-verbal, limita răspunderii pentru exploatare se stabileşte conform hotarului de delimitare al reţelelor.

 

În cazul în care contoarele sunt instalate la limita răspunderii pentru  exploatare, care nu coincide cu hotarul de delimitare al reţelelor, în contract se vor stipula condiţiile achitării pierderilor de apă suportate pe sectorul branşamentului de apă al consumatorului, de la hotarul de delimitare al reţelelor până la locul montării instalaţiei de contorizare.

 

 • În cazul transmiterii unui nou proprietar (deţinător) al instalaţiilor şi construcţiilor de branşare sau la reorganizarea consumatorului, acesta este obligat să informeze furnizorul despre acest fapt în termenele stabilite în contract, iar noul deţinător, până la începerea folosirii acestor instalaţii şi construcţii, urmează să încheie un contract nou privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi/sau evacuarea apelor uzate şi să legalizeze drepturile sale în calitate de

 

Datoriile  consumatorului  pentru  serviciile  furnizate  sau  sancţiunile  economice  impuse  se

transferă noului proprietar şi acesta este obligat să le achite în termenul stabilit de către furnizor.

 

În lipsa contractului, folosirea sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare de către noul proprietar se consideră neautorizată.

 

 • În cazul demolării imobilului care îi aparţine consumatorului sau suspendării activităţii lui, contractul se anulează în baza cererii în scris, după achitarea integrală a datoriilor pentru serviciile furnizate, a sancţiunilor economice înaintate şi executarea lucrărilor  de demontare a instalaţiilor şi construcţiilor de branşare (în cazul lichidării obiectivului) sau debranşarea lor de la reţelele publice (comunale), prin instalarea obturatoarelor sau sigilarea vanelor în poziţie închisă, lucrări executate de către furnizor din contul mijloacelor Lichidarea instalaţiilor şi construcţiilor de branşare la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare se certifică printr-un proces-verbal comun al furnizorului şi consumatorului, care serveşte drept temei pentru anularea contractului.

 

 • Consumatorii branşaţi la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt obligaţi, la încheierea contractului, să efectueze achitarea prealabilă a serviciilor ce se prestează în volumul consumului de 30 de zile, în conformitate cu datele indicate în cererea de branşare. La anularea contractului cu aceşti consumatori, plata prealabilă se restituie consumatorului în întregime sau poate fi redusă din volumul datoriei debitoare aferente, la momentul suspendării relaţiilor

 

6.1.16. În unele cazuri, când în blocurile de locuinţe există apartamente privatizate  sau arendate (închiriate) cu branşare nemijlocită  a reţelelor interioare de  alimentare cu apă şi/sau canalizare la reţelele publice (comunale) (când lipsesc reţelele interioare comune),  contractul privind furnizarea serviciilor poate fi încheiat cu proprietarii (chiriaşii, arendaşii) acestor apartamente.

 

În cazul când între reţelele interioare ale apartamentelor şi reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare există conducte, care se află în proprietatea comună a altor chiriaşi sau deţinători ai apartamentelor, contractarea se efectuează direct cu fiecare locatar. Concomitent se încheie un contract pentru necesităţile comune ale consumatorilor respectivi.

 

 • În contractele cu consumatorii, inclusiv consumatorii menţionaţi în punctul 2, care beneficiază de apă caldă de la întreprinderile ce furnizează acest produs, în mod obligatoriu, se introduce stipularea privind includerea în volumul apelor uzate evacuate a volumelor apei calde utilizate (în lipsa contoarelor pentru ape uzate).

 

 • Încheierea contractelor cu instituţii finanţate de la buget se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare care reglementează modalitatea procurării mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile

 

 • Serviciile de alimentare cu apă şi/sau canalizare a instituţiilor finanţate de la buget se efectuează în cadrul limitei mijloacelor financiare prevăzute în aceste scopuri de bugetele de stat sau locale, precum şi din contul mijloacelor extrabugetare pentru finanţarea acestor instituţii (în cazul existenţei acestora), fapt care se stipulează în contractele încheiate ce intră în vigoare din ziua înregistrării lor la trezorerie (pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat) sau în Direcţia generală finanţe a organului administraţiei publice locale (pentru instituţiile finanţate de la bugetul local).

 

6.1.20. La încheierea contractelor cu instituţiile finanţate din buget, până la momentul aprobării bugetului de stat şi/sau bugetelor locale, furnizarea apei şi recepţionarea apelor uzate ale consumatorilor respectivi se efectuează conform consumului lunar mediu pentru anul trecut, iar după aprobarea limitelor mijloacelor financiare stabilite pentru consumatori, volumul serviciilor prestate în anul curent se rectifică ţinându-se cont de volumele serviciilor deja livrate.

 

 • În caz de depăşire a limitei de consum stabilite instituţiilor bugetare, furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi/sau canalizare va fi suspendată, cu înştiinţarea obligatorie a consumatorului şi a organului ierarhic superior cu un preaviz de 15

 

 • În cazul când instituţiile bugetare transmit în arendă altor persoane juridice sau fizice încăperi, spaţii sau edificii, arendaşii vor încheia în mod obligatoriu contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare direct cu

 

 

 

6.2.   Criteriile încheierii contractelor cu consumatorii – gestionari, persoane juridice (organizaţii şi întreprinderi înfiinţate special pentru deservirea fondului locativ aflat în exploatare)

 

 • În această categorie de consumatori se includ asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate, cooperativele de construcţie a locuinţelor, asociaţiile codeţinătorilor de locuinţe şi imobil în condominiu, alte asociaţii ale proprietarilor de locuinţe, care au privatizat apartamentele (casele) în modul stabilit de Legea cu privire la privatizarea fondului locativ, la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, precum şi întreprinderile municipale, departamentale şi organizaţiile de gestionare a fondului

 

 • Hotarul de delimitare al reţelelor acestei categorii de consumatori (cu excepţia fondului locativ departamental) pentru reţelele de alimentare cu apă este peretele exterior al casei de locuit, iar pentru reţelele de canalizare – primul cămin de vizitare (inclusiv) al racordului de canalizare (cu excepţia căminului de control şi/sau a căminului de rupere de pantă de pe racordurile din terenuri de tipul II de tasare).

 

În cazul montării contorului în interiorul casei de locuit, limita răspunderii de exploatare a consumatorului se stabileşte la hotarul de delimitare al reţelelor, iar în cazul amplasării contorului în căminul de vizitare (în afara casei) – la peretele exterior al acestui cămin.

 

 • La încheierea contractelor privind furnizarea serviciilor cu furnizorul, consumatorii indicaţi în punctul 2.1, suplimentar la documentele indicate în punctul 6.1.5 al prezentului Regulament, depun următoarele acte:

 

 1. a) acte ce adeveresc drepturile lor de persoană juridică şi statutul asociaţiei (întreprinderii); b)procesele-verbale ce confirmă  acordul  tuturor  coproprietarilor  de delegare  a  dreptului  de încheiere a contractului de asigurare cu apă potabilă şi evacuare a apei uzate cu furnizorul de servicii, a

responsabilităţii contractuale pentru  efectuarea  decontărilor  sau  alte  documente  ce  confirmă  acest

drept (extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor);

 1. angajamentele de plată ale asociaţiilor, ce se separă de la asociaţiile existente ale proprietarilor de locuinţe sau de la asociaţiile nou create ale coproprietarilor, privind achitarea datoriei debitoare ce le revine;

 

 1. obligaţiile asociaţiilor nou create sau separate ale coproprietarilor privind construcţia (la necesitate), pe cont propriu, a instalaţiilor şi construcţiilor aparte (independente) de branşare la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. actele de confirmare a dreptului furnizorului asupra servituţii reţelelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare, amplasate pe teritoriul condominiilor, precum şi obligaţiile consumatorului (gestionarului) privind protecţia acestor reţele pe teritoriul său.

 

 • La încheierea contractelor pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă dintre gestionarii blocurilor de locuinţe şi furnizor, se efectuează separat calculul cantităţii necesare de apă pentru necesităţile menajere ale locatarilor, pentru necesităţile comune ale coposesorilor blocului, precum şi ale

 

 • În cazul în care această categorie de consumatori are subconsumatori (agenţi economici, persoane fizice ce desfăşoară o activitate), în urma cărora componenţa apelor uzate diferă de calitatea apelor uzate menajere, clientul este obligat să prezinte furnizorului date despre existenţa acestor subconsumatori, iar acestora din urmă li se va înmâna prescripţia privind construcţia unui racord separat de canalizare pentru apele uzate industriale, iar la necesitate şi a instalaţiilor de

 

 • Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare subconsumatorilor se efectuează

în baza contractului încheiat direct cu furnizorul.

 

 • Consumatorii indicaţi în 6.2.1 încheie, în mod obligatoriu, contracte de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare cu proprietarii apartamentelor/încăperilor locuibile (în cazul când aceştia nu au contract direct cu furnizorul), precum şi pentru deservirea tehnică  a sistemelor interioare respective.

 

 • În structura sa contractul va cuprinde:

 

– părţile contractante;

 

 • obiectul contractului;

 

 • obligaţii şi drepturi;

 

 • condiţii de achitare;

 

– responsabilităţi;

 

 • clauze suplimentare;

 

– adresa juridică şi menţiunile băncii.

 

 

 

6.3. Contractele privind recepţionarea şi epurarea apelor uzate cu concentraţiile majorate de poluanţi

 

6.3.1 În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite/respectate din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă fundamentarea respectivă cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor, care se examinează în timp de 14 zile de către furnizor, luându-se decizia de încheiere cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, la tarife majorate. Contractul dat poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare dispune de rezervele necesare pentru a efectua epurarea apelor uzate, ţinându-se cont de indicatorii respectivi, şi nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare, cu asigurarea respectării condiţiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar.

 

6.3.2.  Încheierea  contractului privind  evacuarea în  sistemul public  de canalizare a  apelor

uzate supraîncărcate  ce  necesită  modificarea  tehnologiei sau  a  parametrilor  de funcţionare  ai

 

staţiei  de  epurare  poate  fi  efectuată  numai  după  realizarea   tuturor  măsurilor  necesare  întru

asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.

 

 • Furnizorul va recepţiona de la consumator în sistemul municipal de canalizare apele uzate cu concentraţii majorate în raport cu concentraţiile maxim admisibile (CMA), dar care nu conduc la disfuncţionarea sistemului de

 

 • Calculul plăţii pentru recepţionarea şi epurarea apelor uzate deversate de la consumator cu concentraţii majorate ale poluanţilor se efectuează lunar potrivit celui mai înalt coeficient, conform anexei la

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

Instalarea şi exploatarea contoarelor de apă

 

 • Evidenţa volumului de apă furnizat prin reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare se efectuează prin contoarele de apă (mijloace de măsurare), al căror tip este stabilit de către furnizor, din cele incluse în registrul de stat, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii

 

Consumatorul (subconsumatorul) este obligat să doteze branşamentele de apă cu instalaţii de contorizare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (cu excepţia consumatorilor din spaţiu cu destinaţie locativă).

Prevederile prezentului punct nu se extind asupra branşamentelor de apă folosite în scopurile stingerii incendiilor (instalaţii exterioare şi interioare, sisteme de stingere automată a incendiilor), alimentarea cu apă a cărora se poate asigura evitând utilizarea contoarelor (punctul 5.1.20 al prezentului Regulament).

 

 • Contoarele de apă sunt elemente obligatorii ale instalaţiei de evidenţă a consumului de apă, amplasate pe branşamentele de apă sau racordurile de canalizare ale consumatorului, de regulă la hotarul de delimitare al reţelelor sau, conform înţelegerii părţilor, la limita răspunderii de exploatare a consumatorului şi

 

 • Instalaţia de contorizare trebuie să fie amplasată în încăperi luminate, camere (căminuri), cu temperatura aerului pe timp de iarnă de cel puţin +5°C, protejate contra accesului neautorizat al persoanelor străine. Pentru organizarea evidenţei consumului de apă în casele de locuit cu multe apartamente, cu 2 şi mai multe etaje, în unele cazuri, cu acordul furnizorului, se admite instalarea contoarelor în încăperile de subsol sau demisol uşor accesibile, nemijlocit după peretele exterior al casei, izolate hidraulic de alte încăperi, în care se interzice pozarea conductelor de tranzit, coloanelor şi branşamentelor sistemelor de alimentare cu apă rece şi caldă, sistemelor de încălzire şi

 

În acest caz, consumatorul (gestionarul) va asigura securitatea funcţionării contorului şi accesul la acesta a reprezentanţilor furnizorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în această situaţie.

 

Partea de branşament amplasată în imobil în amonte de apometru trebuie să fie vizibilă şi degajată, pentru ca furnizorul sau gestionarul să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priză ilicită pe acest traseu de branşament.

 

 • Amenajarea şi întreţinerea instalaţiilor de contorizare, precum şi construcţia căminurilor sau încăperilor pentru amplasarea lor se efectuează de către consumator, pe cheltuiala sa, sau poate fi încredinţată unei organizaţii

 

Consumatorul este responsabil pentru starea cuvenită de funcţionare a instalaţiilor de contorizare, păstrarea intactă a contoarelor şi a sigiliilor aplicate pe contoare, la vane, clapetele de reţinere şi alte armături ce se supun sigilării de către inspectorul organizaţiei abilitate şi de către furnizor.

 

 • Stabilirea tipurilor de contoare pentru evidenţa volumului de apă consumat, precum şi lista utilajului suplimentar îi revine furnizorului, care înaintează condiţii tehnice pentru instalaţiile si construcţiile de branşare (sau doar pentru instalaţiile de contorizare). Lucrările de proiectare şi montaj pot fi efectuate, cu acordul furnizorului, de o organizaţie specializată în cazul indicat în punctul l .8 al prezentului Regulament. Contoarele instalate trebuie să asigure marja de eroare a măsurării în diapazonul consumurilor minime şi maxime calculate ale consumatorului.

 

 • Până la recepţionarea contoarelor, e necesar ca acestea să fie verificate şi sigilate de către organizaţia abilitată, iar după montarea lor în instalaţia de contorizare, se sigilează suplimentar de către furnizor, concomitent cu sigilarea vanei de pe linia de

 

 • Achiziţionarea, instalarea şi exploatarea (verificarea metrologică, repararea, deservirea) contoarelor montate pe branşamentele de apă şi racordurile de canalizare ale consumatorilor se efectuează din contul consumatorului sau de către furnizor (gestionar), în conformitate cu tarifele coordonate de autoritatea publică centrală de specialitate şi aprobate în modul

 

Instalarea primară a contoarelor de apă se efectuează din contul consumatorului, indiferent de

forma de proprietate  sau activitate.

 

 • Pentru fondul locativ în exploatare, achiziţionarea, instalarea, şi exploatarea (verificarea metrologică, repararea, deservirea) contoarelor montate pe branşamentele de apă potabilă ale blocurilor de locuinţe se efectuează de către furnizor în limita mijloacelor prevăzute în

 

Agenţii economici care efectuează  construcţia  şi  darea în exploatare a  caselor  noi de  locuit

achiziţionează şi instalează contoare pe branşamentele de apă ale blocurilor de locuinţe respective.

 

7.9. Consumatorii (subconsumatorii) pot transmite în bază de contract furnizorului funcţiile de exploatare a contoarelor de apă în conformitate cu tarifele coordonate.

 

 • Contoarele pasante de apă potabilă din apartamente/încăperile locuibile în cămine se achiziţionează şi se montează din contul clientului sau de către furnizor, din sursele financiare stabilite de autorităţile publice

 

 • Pentru evidenţa volumului serviciilor furnizate, consumatorii indicaţi în 6.1.15 al prezentului Regulament vor instala contoare de apă conform condiţiilor de montare a acestora prescrise de către furnizor.

 

 • În cazul modificărilor operate în legislaţie sau în actele normative, referitoare la contoarele de apă sau ape uzate, furnizorul are dreptul să solicite înlocuirea contoarelor utilizate de către consumatori cu altele, conform cerinţelor actelor legislative şi normative nou

 

 • Pentru executarea lucrărilor de demontare a contoarelor aflate în gestiunea sau deservirea furnizorului, reprezentanţii lui sunt obligaţi să aibă legitimaţii de serviciu şi fişă pentru executarea lucrărilor. În lipsa acestora consumatorul este în drept să nu permită executarea lucrărilor.

 

Demontarea contoarelor aflate în gestiunea consumatorului se efectuează doar cu acordul furnizorului (gestionarului) sau în baza prescripţiei înaintate pentru executarea lucrărilor respective, cu fixarea indicaţiilor contoarelor.

 

 • Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului) pentru inspectarea instalaţiei de contorizare, citirea indicaţiilor contoarelor (inclusiv a surselor proprii sau departamentale de alimentare cu apă ale consumatorului), precum şi pentru verificarea condiţiilor tehnice de exploatare a sistemelor interioare de alimentare cu apă şi canalizare ale Lucrările respective se execută de către reprezentantul furnizorului (gestionarului) în prezenţa reprezentantului consumatorului, cu înscrierea rezultatelor cercetării în actul respectiv.

 

Examinarea obiectivelor persoanelor juridice se efectuează în prezenţa reprezentantului acestora, numit prin ordin, care este responsabil pentru instalaţia de contorizare, păstrarea intactă a elementelor lui, integritatea sigiliilor de pe contoare şi de pe vana montată la ţeava de ocolire a contorului sau la ţeava antiincendiară şi împuternicit să semneze documentele respective.

 

 • Verificarea neplanificată a instalaţiilor de contorizare se poate efectua la cererea consumatorului sau a furnizorului (gestionarului). În cazul confirmării deranjamentului contoarelor, toate cheltuielile pentru demontare, verificare şi reinstalare sunt suportate de către partea care le exploatează, iar în cazul confirmării funcţionabilităţii contorului – partea care a solicitat efectuarea verificării

 

 • În cazul montării sau demontării contoarelor, precum şi la darea în exploatare a instalaţiilor de contorizare ale consumatorilor, se întocmeşte un proces-verbal, semnat bilateral, forma căruia se stabileşte de către furnizor (gestionar) în funcţie de particularităţile contoarelor şi cerinţele actelor

 

 • Un exemplar al fişei de evidenţă a funcţionării contoarelor se păstrează la consumator, al doilea – la furnizor (gestionar), în care se înregistrează periodic indicaţiile curente ale contoarelor, confirmate de ambele părţi.

 

 • În cazul în care volumul de apă utilizat de către consumator nu mai corespunde prevederilor din condiţiile tehnice sau contract, furnizorul solicită de la acesta înlocuirea contorului cu altul şi, dacă este necesar, înlocuirea branşamentului, cheltuielile respective fiind suportate de către

 

7.19. Consumatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului instalaţiei de contorizare, a contorului de apă şi a vanelor  ce echipează branşamentul, dacă acestea se află în proprietatea sa.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

Sistemul interior de alimentare cu apă şi de canalizare

 

 • Instalaţia interioară de alimentare cu apă cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la hotarul de delimitare al reţelelor, în sensul de curgere a apei, până la armătura de Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, consumatorului şi/sau gestionarului.

 

 • Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi clienţi dintr-un condominiu sau asociaţie de locatari, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului (asociaţiei de locatari) şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor coproprietarilor (coposesorilor).

 

 • Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului (asociaţiei de locatari), care deservesc un singur client, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina

 

 • Hotarul de delimitare dintre instalaţiile ce aparţin părţilor comune şi instalaţiile fiecărui coproprietar (coposesor) al condominiului (asociaţiei de locatari) este teul de derivaţie, respectiv cotul de racord, în cazul acelora care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe, la reţeaua interioară de distribuţie a apei şi de colectare a apelor

 

 • În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului furnizorului sau gestionarului, după Contravaloarea probelor de presiune şi dezinfecţie va fi suportată de către consumator.

 

 • Se interzice executarea unor legături între instalaţiile interioare, prin care se distribuie apă cu tarife diferite, precum şi celor dintre conductele de apă potabilă şi conductele de apă cu apă de altă calitate (apă tehnologică, apă uzată, agent termic ).

 

 • Pentru nerespectarea prevederilor 8.6 şi consecinţele rezultate din  aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii. În cazul depistării legăturilor între instalaţiile interioare prin care se distribuie apa cu tarife diferite, întreg consumul de apă se va evalua la tariful cel mai mare, până la lichidarea legăturii.

 

 • Consumatorul (gestionarul) are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări

 

 • Consumatorul (gestionarul) poate solicita furnizorului consultanţă şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a

 

 • Instalaţia/reţeaua interioară de  canalizare a consumatorului se  compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală şi de terasă), conducte orizontale de  legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă hotarul de delimitare al reţelelor.

 

 • Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra pătrunderii apelor uzate din colector spre subsol (dotarea cu clapete, cu staţii de pompare a apelor uzate).

 

 • Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare aparţin consumatorilor (gestionarilor). Furnizorul nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a sistemului interior de alimentare cu apă şi

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

Determinarea volumelor de apă furnizate consumatorilor şi ale apelor uzate recepţionate de la ei

 

9.1.  În cazul contorizării obiectivelor consumatorilor

 

 • Cantitatea apei livrate consumatorilor şi volumul apelor uzate evacuate de la ei se determină de către furnizor (gestionar) prin citirea indicaţiilor contoarelor montate în instalaţiile de contorizare la hotarul de delimitare al reţelelor (cu excepţia cazurilor stipulate în punctul 1.4 al prezentului Regulament).

 

 • Volumul apei furnizat se fixează în fişele de evidenţă a contoarelor, care trebuie să fie, în mod obligatoriu, la reprezentantul furnizorului (gestionarului) şi reprezentantul consumatorului, care acţionează în conformitate cu prevederile punctului 14 al prezentului Regulament, şi se confirmă prin semnăturile lor.

 

9.1.3. Citirea indicaţiilor se efectuează, de regulă, lunar, în termenele stabilite de către furnizor (gestionar) şi consumator la încheierea contractului. Neprezentarea  reprezentantului consumatorului la citirea indicaţiilor sau refuzul lui de a semna fişa de evidenţă a contorului nu este temei pentru neachitarea volumelor de apă înregistrate de contoarele respective.  În acest caz, citirea indicaţiilor se efectuează de către reprezentantul furnizorului (gestionarului) unilateral, cu  fixarea faptului neprezentării sau refuzului reprezentantului consumatorului de a semna fişa de evidenţă.

 

 • În unele cazuri, stipulate în contracte, dreptul citirii indicaţiilor contoarelor şi prezentării furnizorului (gestionarului) în termenele stabilite a datelor despre volumele apei livrate şi/sau apelor uzate evacuate poate fi acordat În acest caz ţinerea şi păstrarea documentaţiei necesare de evidenţă (fişe de evidenţă, registre, diagrame etc.), efectuarea calculelor şi întocmirea documentelor de raport pentru perioada de decontare se efectuează de către consumator, iar furnizorul (gestionarul) controlează periodic corectitudinea citirii indicaţiilor contoarelor şi a prezentării de către consumator a datelor privind volumele apei livrate şi/sau ale apelor uzate evacuate, fixate în fişa evidenţei funcţionării contoarelor.

 

Dacă în urma controlului se vor depista neconcordanţe între indicaţiile contoarelor şi datele prezentate de către consumator, furnizorul (gestionarul) va efectua recalcularea volumelor apei livrate şi/sau apelor uzate evacuate, pentru perioada de la controlul precedent până la momentul depistării erorilor, în conformitate cu indicaţiile contoarelor în stare de funcţionare. De asemenea, furnizorul poate priva consumatorul de dreptul de a citi indicaţiile contoarelor de sine stătător şi a determina volumele serviciilor furnizate.

 

 • În timpul citirii indicaţiilor contoarelor sau efectuării controlului acestora, reprezentantul furnizorului este obligat să verifice existenţa şi păstrarea intactă a sigiliilor de pe contoarele şi vanele montate pe ţeava de ocolire a instalaţiei de contorizare, vanele branşamentului de apă antiincendiar sau (în lipsa acestuia) a sigiliilor de pe hidranţii de incendiu şi de pe instalaţiile antiincendiare ale consumatorului, branşate la reţelele lui interioare de alimentare cu apă, precum şi să verifice funcţionarea corectă a contoarelor prin intermediul comparării indicaţiilor lor pentru luna curentă cu indicaţiile lunare medii ale perioadei În cazul detectării unor devieri esenţiale (mai mult de 30 la sută), reprezentantul furnizorului împreună cu reprezentantul consumatorului trebuie să stabilească motivul devierilor – reducerea volumelor consumului de apă şi/sau evacuării apelor uzate de către consumator sau deranjamentele contoarelor, precum şi să se asigure de corespunderea contorului instalat cu noul debit real de apă/ape uzate.

 

În cazul deranjamentelor contorului sau necorespunderii lui noilor debite reale de apă şi/sau de ape uzate, indicaţiile lui din momentul citirii precedente se consideră nevalabile, fapt consemnat în fişa de

 

evidenţă, iar calculul volumelor apei şi/sau apelor uzate folosite de consumator se efectuează în

conformitate cu punctul 9.1.10 al prezentului Regulament.

 

 • Desigilarea hidranţilor de incendiu şi a instalaţiilor antiincendiare, racordate la reţelele interioare de alimentare cu apă ale consumatorului, sau a vanelor branşamentului de apă antiincendiar se admite doar în cazul unui incendiu, cu înştiinţarea furnizorului, iar testarea sistemului antiincendiar de alimentare cu apă al consumatorului se efectuează doar cu înştiinţarea în scris a furnizorului privind termenele şi durata acestei testări.

 

După folosirea sistemului de alimentare cu apă contra incendiilor, consumatorul este obligat, în decursul unei zile, să prezinte furnizorului procesul-verbal privind desigilarea dispozitivelor şi armăturii antiincendiare, sigilate de către furnizor, şi timpul folosirii lor, coordonat cu organizaţia care a executat lucrările de stingere a incendiului. În cazul testării sistemului antiincendiar, consumatorul va întocmi cu furnizorul un proces-verbal privind timpul real de folosire a dispozitivelor antiincendiare. Procesele-verbale menţionate servesc drept temei pentru sigilarea repetată a branşamentelor de apă antiincendiare, dispozitivelor şi utilajelor consumatorului, precum şi pentru calcularea volumelor de apă, care se achită suplimentar de către consumator.

 

 • Volumele de apă folosite de subdiviziunile Departamentul militar de pompieri şi salvatori pentru verificarea funcţionării hidranţilor stradali, alimentarea maşinilor pompierilor, în locurile aflării lor, stingerea incendiilor cu ajutorul hidranţilor stradali nu se supun achitării şi sunt calculate de către furnizor în componenţa consumurilor neinventariate, în conformitate cu „Metodologia calculării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”, aprobată prin hotărârea Agenţiei Naţionale de Reglementări în Energetică.

 

 • Volumul apei potabile livrat întreprinderilor de furnizare a agentului termic, în scopul preparării apei calde şi pentru necesităţile proprii, indiferent de întreprinderea ce prestează servicii de alimentare cu apă caldă utilizatorilor, se stabileşte în felul următor:

 

 • pentru apa potabilă furnizată la punctele termice (centralele termice) care asigură pregătirea doar a apei calde, volumul se stabileşte conform indicaţiilor contoarelor instalate de către consumator (furnizorul de apă caldă) pe branşamentele de apă în aceste puncte termice (centrale termice);

 

 • pentru apa furnizată la punctul termic (centrală termică) care, pe lângă pregătirea apei calde, asigură şi ridicarea presiunii sau distribuirea apei potabile, volumul apei pentru necesităţile alimentării cu  apă caldă se stabileşte de către proprietarii acestor conducte ca diferenţa dintre volumul de apă fixat de contorul instalat pe branşamentul de apă în punctul termic (centrală termică) şi suma indicaţiilor contoarelor instalate pe conductele de apă potabilă ieşite din punctul termic (centrală termică).

 

 1. l .9. Volumul apei potabile stabilit conform pct. 9.1.8 şi furnizat întreprinderii specializate pentru prepararea apei calde este repartizat de către aceasta tuturor consumatorilor ei, cu prezentarea în scris a datelor despre aceste volume furnizorului de apă potabilă, în termenele stipulate în contract. În cazul nerespectării termenelor stabilite pentru prezentarea datelor menţionate sau lipsei contractului, achitarea acestor volume de apă şi a aceloraşi volume de ape uzate se va efectua conform tarifelor acelei categorii de consumatori la care se referă întreprinderea specializată în livrarea agentului termic.

 

În cazul în care furnizorul de agent termic livrează apă caldă consumatorilor săi care au statut de gestionar, ultimii, în baza contractelor cu furnizorul de apă potabilă, sunt obligaţi, în aceleaşi termene, să prezinte acestuia din urmă un proces-verbal de verificare privind repartizarea volumelor de apă caldă consumatorilor, semnat de reprezentanţii întreprinderii de livrare a agentului

 

termic şi gestionari, în baza căruia furnizorul apei potabile determină volumul suplimentar al apelor

uzate evacuate de la consumatorii menţionaţi, care se ia egal cu volumul apei calde utilizate.

 

În cazul diferenţei dintre volumele de apă potabilă furnizată întreprinderii de livrare a agentului termic şi suma volumelor apei calde furnizate de către gestionari tuturor consumatorilor, ea (şi volumul identic al apelor uzate) este achitată de către întreprinderea ce livrează agent termic furnizorului de  apă potabilă, conform tarifelor categoriei de consumatori la care este clasificată întreprinderea de livrare a agentului termic.

 

Modalitatea de evidenţă a volumelor de apă potabilă, utilizată pentru asigurarea consumatorilor cu apă caldă, şi volumului analogic de ape uzate poate fi modificată de către furnizor în contractele încheiate cu întreprinderea care prepară şi furnizează apă caldă, în baza unor hotărâri ale organului administraţiei publice locale sau documentelor normative ce reglementează acest gen de servicii, ţinându-se cont de situaţia reală în municipiu (posibilităţile furnizării de servicii consumatorilor prin sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă, existenţa aparatelor de evidenţă a apei calde la consumatorii întreprinderii ce furnizează agentul termic, statutul juridic al întreprinderii etc.).

 

 • În cazul în care contoarele de apă instalate la branşamentele obiectivelor consumatorilor (persoane juridice) nu funcţionează sau necesită verificare metrologică, consumatorul, conform prescripţiei înaintate de către furnizor, este obligat să execute în

termenele stabilite lucrările prescrise. Dacă consumatorul respectiv efectuează lucrările prescrise în termenele stabilite, plata pentru volumul consumat de apă se va stabili conform mediei calculate pe ultimele două luni (dacă în această perioadă nu au fost oscilaţii sezoniere ale consumului de apă). În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termenele indicate, plata pentru volumul consumat se va efectua conform prevederilor pct. 9.4.2 sau potrivit clauzelor respective din contractul de furnizare a apei şi de recepţionare a apelor uzate, fără a se lua în calcul indicaţiile contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare.

 

La utilizarea sezonieră de apă şi/sau evacuarea apelor uzate pe perioada reparaţiei sau verificării contoarelor comune, consumatorii sunt obligaţi să aibă şi să instaleze, în termen de două zile, contoare de schimb, sigilate de reprezentantul furnizorului, cu întocmirea procesului-verbal corespunzător. În cazul neinstalării contorului de schimb în termenul prescris de către furnizor, debitul de apă utilizat de aceşti consumatori se va determină în conformitate cu punctul 9.4.2 lit. b).

 

 • Dacă contorul care a fost demontat pentru reparare sau verificare metrologică a funcţionat mai puţin de 3 luni, dar mai mult de o lună, volumul lunar mediu de apă şi/sau de ape uzate se va determina în baza indicaţiilor lunare medii pentru întreaga perioadă a funcţionării lui, iar în cazurile în care această perioadă nu depăşeşte 15 zile, volumele vor fi determinate în modul stabilit în punctul 2 al prezentului Regulament.

 

 • În cazul în care contoarele aflate în gestiunea sau deservirea furnizorului au ieşit din funcţie din vina consumatorului (în cazurile indicate în punctul 4.1 lit. g) şi h) din prezentul Regulament), acesta este obligat să achite furnizorului toate cheltuielile pentru remedierea defecţiunilor contorului sau să achiziţioneze un altul, care va fi remontat în instalaţia de contorizare, cu transferarea ulterioară a lui în gestiunea (în deservirea) furnizorului. Pentru perioada din ziua ultimii citiri a indicaţiilor fixate de contor până la momentul recepţionării altui contor (sau celui reparat), debitul de apă şi/sau de ape uzate se determină în conformitate cu punctul

9.4.2 al prezentului Regulament.

 

 • Volumul apelor uzate evacuate de la consumatorii – persoane juridice în producţia cărora

intră apa livrată de furnizor şi/sau din surse proprii (puţuri forate), precum şi în cazul pierderilor

 

ireversibile de apă în procesul tehnologic sau evacuării în sistemul public (comunal) de canalizare a apelor subterane şi/sau de suprafaţă, se determină în baza indicaţiilor aparatelor de măsurare a apelor uzate.

 

 

 

9.2.   În cazul necontorizării obiectivelor consumatorilor

 

 • Livrarea apei şi evacuarea apelor uzate fără evidenţă contorizată se permite numai consumatorilor – persoane fizice, pentru necesităţi menajere şi de irigare, domiciliaţi în apartamente/încăperi locuibile în cămine sau case

 

 • Pentru consumatorii – persoane juridice, evidenţa consumului de apă se efectuează numai în baza contoarelor de apă, instalate conform condiţiilor tehnice de montare prescrise de furnizor, tipul şi diametrul cărora este stabilit în

 

 • Furnizorul este în drept să solicite de la consumator (persoană fizică) să instaleze contoare de apă în cazul când apa se utilizează în alte scopuri decât cele menajere şi/sau

 

 • Normele de consum al apei pentru necesităţi menajere şi irigare sunt prezentate în anexa 1

la Regulament.

 

 • Volumele apelor uzate se consideră egale  cu  volumele de apă potabilă furnizate  pentru

consumatorii ce nu dispun de contoare de apă  şi utilizează apă numai pentru necesităţi menajere.

 

Determinarea volumelor apelor uzate, egale cu volumele de apă potabilă furnizate consumatorilor care au contoare de apă şi nu necesită instalare obligatorie a contoarelor de evidenţă a apelor uzate evacuate, se stabileşte pentru:

 

–     consumatorii – persoane fizice care nu desfăşoară activitate economică  şi de irigare;

 

 • consumatorii – persoane juridice (instituţii bugetare, asociaţii ale proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţii ale codeţinătorilor, cooperative de construcţie a locuinţelor, întreprinderi municipale şi departamentale de deservire a fondului locativ).

 

În cazul în care această categorie de consumatori – persoane juridice are subconsumatori ce desfăşoară activitate economică cu consum de apă în componenţa producţiei fabricate, aceştia din urmă trebuie să dispună de un racord de canalizare separat în sistemul public (comunal) de canalizare şi, de regulă, de un contract aparte cu furnizorul; în caz contrar, volumele evacuării apelor de la aceşti subconsumatori se consideră egale cu volumele consumului de apă.

 

 • Volumul apelor subterane utilizate de către consumator, evacuat în sistemul public (comunal) de canalizare în lipsa contoarelor, se stabileşte în contract în baza calculului hidraulic al afluxului apelor subterane în reţelele şi construcţiile accesorii ale consumatorului, prezentat de consumator şi coordonat cu furnizorul sau determinat prin metoda de calcul bazată pe compararea datelor componenţei chimice a apelor subterane şi a apelor uzate, iar pentru volumul apelor de suprafaţă se aplică 0,3 m3/m2/an de la suprafaţa construită şi amenajată a proprietăţii funciare a consumatorului (şi de pe terenurile aferente) sau poate fi stabilit în baza datelor despre volumul precipitaţiilor în perioada de plată, conform datelor serviciului

 

9.2.7. Pentru consumatorii indicaţi în punctul 9.1.13, se admite, temporar, pe o perioadă coordonată cu furnizorul, determinarea volumului de ape uzate evacuate în sistemul public (comunal)

 

de canalizare ca fiind egal cu volumele de apă utilizate de  consumator din toate sursele de alimentare cu apă (inclusiv apă caldă, condens), cu condiţia evidenţei volumelor de apă livrată prin contoarele ce corespund cerinţelor înaintate de furnizor faţă de contoarele comerciale, precum şi ţinând cont (la necesitate) de volumele suplimentare ale apelor uzate conform punctului 9.2.6, cu deducerea volumelor consumului nerambursabil al apei conform punctului 10.8 al prezentului Regulament.

 

Pentru consumatori – persoane juridice ce dispun de câteva racorduri de canalizare cu diferită componenţă a apelor uzate, neracordate la o reţea comună de canalizare şi nedotate cu contoare de ape uzate, temporar, pentru o perioadă coordonată cu furnizorul, se admite determinarea consumului apelor uzate pentru fiecare racord prin metoda de calcul, în baza datelor bilanţului consumului de apă şi evacuării apei prin corelare de cote din volumul total de evacuare a apelor uzate.

 

9.2.8. În cazul neexecutării prescripţiei furnizorului privind  montarea  instalaţiilor  de contorizare a apelor uzate în termenele stabilite, volumul apelor uzate recepţionate de la consumatori cărora li se livrează apă numai de la furnizor se consideră egal cu volumul consumului de apă. Volumul apelor uzate recepţionate de la consumatorii care au surse proprii (puţuri forate) de alimentare cu apă şi/sau evacuează ape subterane şi/sau de suprafaţă în sistemul public de canalizare se determină conform capacităţii de debit a racordului de canalizare al consumatorului, cu viteza de scurgere a apelor uzate de 1 m/sec., scurgerea prin secţiunea integrală şi funcţionarea de 24 ore din 24, indiferent de limitele evacuării apelor uzate, stabilite de organele de gospodărire a apelor în autorizaţia de gospodărire a apei pentru consumatorii de categoria II.

 

 • La depistarea scurgerilor de apă la reţelele interioare ale consumatorului, pentru determinarea volumelor consumului de apă conform normelor de consum, precum şi în perioada demontării contoarelor pentru reparaţie sau verificare metrologică, volumul apei consumate şi, respectiv, volumul apelor uzate evacuate se determină conform 9.4.2 al prezentului Regulament, în baza actului întocmit, semnat de reprezentanţii consumatorului şi furnizorului (gestionarului) sau doar de reprezentanţii furnizorului (gestionarului), în cazul refuzului reprezentantului consumatorului de a semna, fapt ce se va consemna în actul respectiv.

 

 • Dacă consumatorului i se livrează apă caldă de la întreprinderea de furnizare a agentului termic, volumele suplimentare de ape uzate (în lipsa contoarelor apelor uzate) se consideră egale cu volumele apei calde utilizate şi se stabilesc în baza datelor prezentate de consumatori şi/sau de întreprinderea de furnizare a agentului

 

 • În cazul determinării debitelor de apă conform normelor consumului de apă pentru necesităţile utilizatorilor – persoane fizice, numărul zilelor lunare pentru calcul este egal cu 30,4 zile într-un an obişnuit şi 30,5 zile într-un an bisect; pentru consumatorii – persoane juridice, în lipsa temporară a contoarelor de apă – conform zilelor reale de

 

 • Pentru consumatorii – persoane fizice care beneficiază de apă din instalaţiile de apă stradale, volumul apei utilizate se determină conform normelor de consum  stabilite,  în conformitate cu prevederilor punctului 1.4 al prezentului Regulament.

 

 

 

9.3.   Criterii specifice pentru consumatorii – persoane juridice (asociaţii de locatari, întreprinderi municipale şi departamentale de deservire a fondului locativ)

 

 • Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate

de  contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative (cămine), excluzând din

 

indicaţiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor, care se achită de către gestionar (sau furnizor, după caz).

 

Volumul de apă potabilă şi menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai unei încăperi locuibile din cămin se determină în modul descris mai jos:

 

 1. pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente – conform normelor de consum stabilite;

 

 1. pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine, tipul cărora este stabilit de către furnizor din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de  măsurat – conform indicaţiilor contoarelor din apartamente / încăperile locuibile în cămine;

 

 1. când evidenţa  consumului  individual  de  apă  se  face  prin  alte  tipuri  de  contoare, care nu  sunt  stabilite  de  către  furnizor,  evaluarea  consumului  se  va face conform

indicaţiilor  contoarelor  individuale  instalate  în  locuinţe  şi  cotei-părţi  din  volumul  total  de apă  restant  pe  contorul  comun, repartizat proporţional  tuturor  locatarilor  apartamentelor contorizate  respectiv, dar nu mai mult decât normele de consum aprobate;

 

 1. în cazul depistării scurgerilor produse din vina consumatorilor, volumele scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată.

Volumul  de  apă  utilizat  pentru  necesităţile  comune  ale  coposesorilor  blocului  de locuinţe (spălarea  reţelelor  de  încălzire, cabinelor de  gunoi;  stropirea  zonelor  verzi  aferente blocului  sau  alte  necesităţi) se  achită  proporţional  de  către  toţi  locatarii  blocului  respectiv.

 

Modalitatea de evaluare a volumului de  apă  utilizat  de către  agenţii economici racordaţi

la sistemul ingineresc al blocului de locuinţe va fi cea stabilită pentru populaţie.

 

9.3.2. Dacă contoarele comune de apă lipsesc temporar, volumele apei potabile şi ale apelor uzate ce urmează a fi achitate de către consumatorii indicaţi în pct. 9.3 se determină conform prevederilor pct. 9.1.10, 9.1.11 şi 9.1.12 ale prezentului Regulament.

 

În cazul deteriorării contorului comun şi/sau a sigiliilor aplicate, instalat la branşamentul blocului de locuinţe, din cauza nerespectării de către gestionar a obligaţiunilor de păstrare a contoarelor în stare intactă, ce a rezultat cu un calcul al volumelor de apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate conform prevederilor pct. 9.1.12, diferenţa dintre volumul calculat şi consumul mediu lunar al tuturor consumatorilor va fi achitată de către acesta.

 

 • Refuzul consumatorilor  de  a  se  prezenta  la citirea  indicaţiilor  contorului  comun, montat  la  branşamentul  blocului de locuinţe,  nu  serveşte  drept  temei  pentru  neevaluarea

volumului de apă total înregistrat.

 

 • În cazul în care prin branşamentul de apă al consumatorilor indicaţi în prezentul capitol se furnizează servicii de alimentare cu apă subconsumatorilor, conform unor contracte aparte, volumul de apă utilizat de subconsumatori se scade din volumul de apă total ce trebuie achitat de către consumatorul

 

 • În cazul în care consumatorii din apartamente/încăperi locuibile din cămine nu îşi îndeplinesc obligaţia de a înscrie lunar indicaţiile de pe contoare în chitanţa de plată, primele două luni de zile de la ultima înscriere calculul se va efectua conform mediei de La

 

expirarea termenului indicat, calculul se va efectua în baza normelor de consum, fără recalculare, până la înscrierea indicaţiilor de pe contoare în chitanţele de plată, ţinându-se cont de indicaţiile contorului comun.

 

 • Pentru consumatorii din căminele cu dependinţe comune la  etaje,  volumul consumului de apă şi cel al apelor uzate recepţionate se va determina conform indicaţiilor contorului comun, instalat la etaj sau  la  branşamentul  blocului de locuinţe.

 

 • Când gestionarul fondului de locuinţe refuză încheierea contractului pentru necesităţile comune ale coposesorilor, coproprietarilor blocului de locuinţe sau reziliază unilateral contractul existent, volumul scurgerilor  de  apă  de  la  reţelele  inginereşti interioare şi consumul pentru necesităţile comune ale coproprietarilor va fi distribuit proporţional  tuturor  locatarilor,  până  la  încheierea  unui  nou

 

 • Volumul apelor uzate  se  consideră  egal  cu  volumul  apei  potabile  şi al  apei  calde

menajere furnizate consumatorilor indicaţi în cap. 9.3.

 

 

 

9.4.   În  cazul  încălcării  evidenţei  volumului de  apă  furnizat  şi/sau  volumului  apelor

uzate evacuate

 

 • Se consideră încălcări în evidenţa volumului de apă furnizat şi/sau volumului apelor uzate

evacuate:

 

 1. branşarea neautorizată a conductelor de apă şi racordurilor de canalizare ale consumatorilor la reţelele furnizorului sau la branşamentele de apă, racordurile de canalizare, reţelele inginereşti interioare de alimentare cu apă sau de canalizare ale consumatorilor (subconsumatorilor);

 

 1. utilizarea reţelelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare fără perfectarea

contractelor privind prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. neîndeplinirea de către consumator a prescripţiilor furnizorului privind organizarea evidenţei contorizate a consumului de apă şi/sau a evacuării apelor uzate, prevăzute în 7.4 şi 7.7 ale prezentului Regulament;

 

 1. d) neasigurarea repetată (după avertizarea scrisă) a accesului reprezentantului furnizorului (gestionarului) pentru citirea indicaţiilor contoarelor şi inspectarea stării sistemelor interioare de alimentare cu apă şi de canalizare (pct. 14);
 2. neîntreprinderea, în termenele stabilite, de către consumator a măsurilor privind reparaţia, verificarea sau înlocuirea contorului deteriorat, precum şi înlocuirea contoarelor ce nu corespund debitului real de apă sau de ape uzate;

 

 1. existenţa scurgerilor la sistemele interioare de alimentare cu apă ale consumatorului;

 

 1. demontarea neautorizată a contoarelor sau schimbarea amplasării lor fără acordul furnizorului, ruperea sigiliilor aplicate pe contoare, vanele de pe ţeava de ocolire a instalaţiilor de contorizare, vanele de la branşamentele de apă antiincendiare, hidranţii de incendiu de la reţelele interioare ale consumatorului;

 

 1. h) deteriorarea contoarelor ca urmare a intervenţiei asupra lor din exterior (deteriorarea sticlei şi

acelor, deteriorarea cadranului sau carcasei, îngheţarea contorului, ruperea sigiliilor).

 

 • În cazul încălcărilor comise în evidenţa apei şi/sau a apelor uzate, volumul supus facturării se determină conform capacităţii de debit a branşamentului de apă, considerând viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă şi a timpului de funcţionare a acestuia:

 

 1. timp de până la 24 ore în zi;

 

 1. în conformitate cu durata zilei de lucru a consumatorului (persoane juridice). În acest caz, volumul apelor uzate este egal cu volumul de apă
 • Termenul şi durata acţiunii punctului 4.2 începe:

 

 • pentru a) pct. 9.4.1 – din momentul ultimului control şi până în momentul desfiinţării branşării (în conformitate cu lit. a) pct. 9.4.2), în limitele termenului de prescripţie;

 

 • pentru b) pct. 9.4.1 – din momentul branşării obiectivului clientului la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare, al refuzului consumatorului de a prelungi termenul  de     valabilitate     a     contractului     existent     sau     de     a      reîncheia contractul în condiţiile noi ale furnizorului până la momentul încheierii sau rezilierii contractului (în conformitate cu  lit. b) pct. 9.4.2);

 

 • pentru c) pct. 9.4.1 – din momentul expirării termenului stabilit în prescripţia furnizorului până la momentul întocmirii actului de recepţie şi punere în funcţiune a instalaţiilor de contorizare a apei (în conformitate cu  lit. b) pct. 9.4.2);

 

 • pentru d) pct. 9.4.1 – din momentul expirării termenului specificat în avertismentul în scris al consumatorului până la momentul citirii indicaţiilor contoarelor sau întocmirii procesului-verbal privind inspectarea sistemelor interioare ale consumatorului (în conformitate cu lit. b) pct. 9.4.2, iar pentru consumatorii casnici – conform normelor de consum aprobate şi indicaţiilor contorului comun). Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării;

 

 • pentru e) pct. 9.4.1 – din momentul expirării termenului de prescripţie pentru repararea, verificarea sau înlocuirea contorului de către consumator (persoane juridice) până la recepţia acestora (în conformitate cu lit. b) pct. 9.4.2);

 

 • pentru e) pct. 9.4.1 – din momentul expirării termenului de 60 zile stabilit pentru repararea, verificarea sau înlocuirea contorului de către consumator (persoane fizice) până la recepţia acestora (în conformitate cu normele de consum aprobate şi indicaţiile contorului comun);

 

 • pentru f) pct. 9.4.1 – din momentul depistării scurgerilor până la momentul înlăturării lor (în

conformitate cu  lit. a) pct. 9.4.2), în funcţie de volumul de apă înregistrat de contorul comun;

 

 • pentru g) şi h) pct. 9.4.1 – din momentul citirii ultimelor indicaţii de pe contoarele sigilate sau în stare de funcţionare până la data întocmirii procesului-verbal privind înlăturarea încălcărilor constatate (în conformitate cu lit. a) pct. 9.4.2), în funcţie de volumul de apă înregistrat de contorul comun.

 

CAPITOLUL X

 

Reglementarea şi controlul furnizării apei şi recepţionării apelor uzate

 

 • Reglementarea procesului de furnizare a apei consumatorilor şi/sau recepţionării apelor uzate de la aceştia este dictată de necesitatea respectării de către furnizor a limitelor de captare a apei din sursele de apă, de evacuare a substanţelor poluante în emisar, stabilite în autorizaţia de gospodărire a apei, eliberată de organele de gospodărire a apei şi, de asemenea, poate fi cauzată de necesitatea satisfacerii primordiale a necesităţilor populaţiei, în cazul unui deficit al capacităţilor sistemelor de alimentare cu apă şi/sau canalizare ale municipiului sau în cazul capacităţii insuficiente a reţelelor şi construcţiilor publice (comunale) de distribuţie în locul branşării instalaţiilor şi construcţiilor de branşare ale

 

 • Asigurarea consumatorilor cu apă şi/sau servicii de evacuare a apelor uzate în municipiu se efectuează de către furnizor 24 din 24 În cazul circumstanţelor de forţă majoră (deconectarea sau limitarea furnizării energiei electrice, deficitul capacităţilor reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare etc.) care conduc la reducerea capacităţii sistemului public (comunal) de alimentare cu apă şi/sau canalizare, organul administraţiei publice locale prin decizia sa poate stabili (la propunerea furnizorului) regimul furnizării apei conform unui grafic sau poate limita furnizarea ei anumitor consumatori, prin stabilirea limitelor consumului de apă pentru o anumită perioadă de timp.

 

10.3. Informaţia despre introducerea şi termenele de punere în aplicare a graficelor de furnizare a

apei se aduce la cunoştinţa consumatorilor prin mijloacele de informare în masă.

 

10.4. În cazul modificării regimului de lucru al instalaţiilor şi reţelelor de distribuţie ale sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare ca urmare a necesităţii executării lucrărilor de reconstrucţie a obiectelor de alimentare cu apă şi canalizare şi în cazul imposibilităţii asigurării condiţiilor tehnice stabilite anterior pentru branşarea obiectelor clientului, furnizorul are dreptul să înainteze clientului condiţii tehnice noi şi să solicite îndeplinirea lucrărilor suplimentare în conformitate cu punctul 5.1.3 al prezentului Regulament.

 

 • Controlul de laborator al calităţii apei potabile furnizate se efectuează de către furnizor în conformitate cu cerinţele actelor normative şi este supravegheat de către organele sanitare (Centrul municipal de medicină preventivă). Informaţia privind abaterile admisibile ale calităţii apei potabile de la cerinţele normative se aduce la cunoştinţa consumatorilor de către furnizor sau de către organul de supraveghere, prin intermediul mijloacelor de informare în masă ale

 

 • Normativele evacuării apelor uzate ale consumatorilor privind componenţa substanţelor poluante – concentraţiilor maxim admisibile (CMA) se elaborează de către furnizor în conformitate cu cerinţele „Regulilor recepţionării apelor uzate în sistemul comunal de canalizare al municipiului Chişinău”, se coordonează cu Agenţia Ecologică Chişinău şi se aprobă de către Consiliul municipal Chişinău, cu respectarea următoarelor condiţii:

 

 • protecţia reţelelor şi instalaţiilor sistemului public (comunal) de canalizare de distrugeri în urma influenţei apelor uzate agresive, formării vaporilor inflamabili şi toxici, ancrasării conductelor şi utilajelor cu substanţe ce se depun din nămol;

 

 • asigurarea parametrilor de proiect ai Staţiei de epurare a apelor uzate şi neadmiterea recepţionării de la consumatori a apelor uzate cu conţinut de substanţe ce afectează epurarea biologică a apelor uzate;

 

 • respectarea CMA de deversare a apelor uzate şi a substanţelor poluante în emisar, stabilite pentru

furnizor în autorizaţia pentru gospodărirea apelor.

 

 • De regulă, recepţionarea apelor subterane şi meteorice de pe teritoriile întreprinderilor industriale în sistemul public (comunal) de canalizare nu se În cazuri excepţionale ea poate fi permisă de către furnizor, cu acordul Inspectoratului ecologic teritorial, când acesta dispune de capacităţi suficiente ale instalaţiilor de epurare. În mod analogic se soluţionează şi problemele recepţionării apelor uzate industriale ale consumatorilor în lipsa temporară a instalaţiilor de preepurare.

 

Posibilitatea şi condiţiile recepţionării apelor subterane (drenate), a apelor meteorice şi celor industriale, în lipsa instalaţiilor de preepurare la clienţi, va fi prevăzută în condiţiile speciale ale contractului (sau într-un contract aparte).

 

 • În cazul folosirii de către consumator a apei în componenţa producţiei fabricate sau al existenţei pierderilor irecuperabile de apă în procesul de producţie, precum şi în cazul folosirii surselor proprii de alimentare cu apă (inclusiv apă caldă, abur (condens) de la întreprinderile furnizoare de agent termic, puţuri forate), consumatorul este obligat să aibă calculul bilanţului de consum al apei şi de evacuare a apelor uzate, anexat la  contract, acesta fiind elaborat de către întreprinderea specializată şi coordonat cu organele de gospodărire a apelor şi

 

 • Controlul respectării de către consumator a normativelor privind componenţa apelor uzate evacuate se efectuează de laboratorul furnizorului prin efectuarea analizelor, probelor momentane din apele uzate ale consumatorului, prelevate din căminurile de

 

În cazurile în care se observă schimbări bruşte ale concentraţiilor substanţelor poluante în apele uzate evacuate de consumator în sistemul public (comunal) de canalizare în decursul unei zile, furnizorul are dreptul să oblige consumatorul să instaleze în căminul de control un dispozitiv automat de prelevare a probelor, pentru prelevarea probei medii a apelor uzate, iar în caz de necesitate să doteze racordul de canalizare cu un bazin de egalizare a apelor uzate sau cu instalaţii de preepurare.

 

Rezultatele analizei indicatorilor fizico-chimici, obţinute la o probă momentană şi utilizate la calculul tarifelor diferenţiate, amenzilor, în caz de depăşire a CMA sau plăţilor serviciilor de preepurare, sunt valabile pentru volumul integral al apelor uzate deversate în sistemul de canalizare, pentru luna în care au fost prelevate probele, iar în cazul prelevării a mai multor probe în aceeaşi lună, valabilitatea rezultatelor analizelor pentru aplicarea tarifelor diferenţiate sau a amenzilor pentru depăşirea CMA este determinată de durata de timp dintre două prelevări consecutive, dacă contractul privind  recepţionarea  şi epurarea  apelor uzate  cu concentraţii majorate de poluanţi nu prevede altă modalitate.

 

 • Consumatorul este obligat să participe la prelevarea probelor de control al apelor uzate, efectuate de furnizor, pentru care se întocmeşte un proces-verbal semnat de reprezentanţii furnizorului şi consumatorului, iar în cazul refuzului acestuia din urmă de a semna procesul-verbal, se va semna unilateral, cu indicarea acestui În cazul în care a fost depistată depăşirea CMA, rezultatele analizelor de laborator vor fi utilizate la calculul tarifelor diferenţiate sau amenzilor, conform Regulamentului.

 

 • Consumatorul are dreptul, în prezenţa reprezentantului furnizorului, de a preleva proba paralelă şi proba de control, cu întocmirea actelor respective semnate de reprezentanţii furnizorului şi de reprezentanţii consumătorului, care sunt împuterniciţi prin ordin să efectueze, pe cheltuielile proprii, analiza apelor uzate în laborator specializat şi  acreditat în

 

Dacă rezultatele analizelor probelor indicate, care au fost efectuate după metodele aprobate şi incluse în domeniul de acreditare, diferă între ele, consumătorul este în drept să se adreseze organului pentru acreditare, hotărârile căruia, după efectuarea analizelor de verificare între laboratoare şi verificarea corectitudinii rezultatelor analizelor  acestor  laboratoare,  sunt definitive.

 

 • Când asigurarea consumatorilor cu apă şi/sau recepţionarea apelor uzate se efectuează conform graficelor aprobate de organul administraţiei publice locale şi în orele graficului stabilit, în locul branşării reţelelor de apă ale consumatorului la sistemul public (comunal) de alimentare cu apă se asigură presiunea calculată a apei furnizate în conformitate cu contractul, pretenţiile consumatorilor nu se examinează şi nu se efectuează recalcularea plăţii pentru serviciile

 

10.13. Se interzice deversarea în căminurile sistemului public (comunal) de canalizare a apelor uzate cu concentraţie înaltă din fosele de vidanjare, de la instalaţiile de preepurare locale. Deversarea acestora se permite numai în staţiile special echipate (staţii de transvazare) şi exploatate de către furnizor în baza unor contracte, încheiate cu agenţi economici şi persoane fizice ce au mijloace de transport speciale. Costul lucrărilor pentru diluarea şi preepurarea apelor uzate concentrate se stabileşte de către furnizor în funcţie de rezultatele analizei  componenţei  apelor  uzate recepţionate.

 

 

 

CAPITOLUL XI

 

Plăţi  pentru  furnizarea  apei,  recepţionarea  apelor  uzate  şi  substanţelor

poluante

 

11.1. Tarife

 

11.1.1. Tarifele pentru serviciile furnizate se calculează de către furnizor şi se aprobă de organele administraţiei publice locale în conformitate cu „Metodologia calculării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”, aprobată prin hotărârile Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică nr. 164 din 29.11.2004, şi se menţionează în contractele încheiate cu consumatorii.

 

11.1.2. În cazul modificării tarifelor, informaţia se aduce la cunoştinţa consumatorilor prin intermediul mass-media municipale, precum şi prin avize poştale care se expediază de către furnizor consumatorilor cu un consum de apă ce depăşeşte volumul de 5 mii m3/lună.

 

11.1.3. În baza contractelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate, încheiate cu gestionarii fondului de locuinţe, furnizorul va acorda comisioane băneşti pentru măsurile întreprinse în vederea achitării de către locatari a serviciilor furnizate.

 

 • Tarifele, pentru calculul costului volumului apei potabile, livrate întreprinderilor de furnizare a agentului termic, în scopul aprovizionării cu apă caldă menajeră, se aplică în funcţie de categoriile de consumatori, care utilizează apa caldă menajeră ca produs final, dacă în acest scop nu sunt aprobate tarife

 

 • Volumul apelor uzate, obţinute ca rezultat al utilizării apei calde menajere, urmează a fi achitat, conform facturii de plată, de către consumatorii întreprinderii de furnizare a agentului termic, în baza tarifelor stabilite de organul administraţiei publice locale în funcţie de categoria acestor

 

 • Evacuarea de către consumatori a apelor uzate în sistemul public (comunal) de canalizare în limitele normativelor de evacuare a apei, conform volumului şi componenţei substanţelor poluante, stabilite de furnizor în conformitate cu punctul 6 al prezentului Regulament, se achită conform tarifelor aprobate pentru serviciile de canalizare.

 

În cazul depăşirii acestor normative, plăţile se efectuează în modul stabilit de documentele normative în vigoare.

 

 • Tarifele pentru volumul apei potabile, utilizate de consumator cu depăşirea limitei stabilite, se stabilesc prin hotărârile respective ale organului administraţiei publice locale privind aprobarea acestor limite, ţinându-se cont de situaţia reală de asigurare cu apă potabilă a populaţiei

 

 

 

11.2. Facturarea şi plata serviciilor furnizate

 

 • Consumatorii achită plata pentru apa furnizată şi/sau recepţionarea apelor uzate în limitele normativelor stabilite, potrivit tarifelor în vigoare, în concordanţă cu documentele de plată eliberate de către furnizor, conform indicaţiilor contoarelor de apă, normelor de consum al apei, aprobate în modul stabilit, precum şi a volumelor de apă calculate urmare a aplicării către consumator a sancţiunilor economice, în conformitate cu punctul 4.2.

 

 • În cazul evacuării de către consumator în sistemul public (comunal) de canalizare a apelor uzate cu depăşiri ale volumului sau CMA a substanţelor poluante, determinate în baza datelor controlului de laborator, în documentele de plată se indică denumirea serviciilor prestate, tariful pentru această depăşire, calculat conform legislaţiei în vigoare, şi volumul de ape uzate deversat în perioada de raport sau în perioada dintre două prelevări

 

11.2.3. Durata perioadei de raport pentru calcularea plăţii serviciilor prestate de către furnizor se stabileşte de o lună. Pentru consumatorii care temporar nu dispun de contoare, perioada de raport este luna calendaristică (ţinându-se cont de condiţiile stabilite în punctul 9.2.11 al prezentului Regulament).

 

 • Forma achitării serviciilor prestate de către furnizor se determină conform acordului dintre

furnizor şi consumator.

 

Achitarea în numerar se efectuează în baza documentului de plată special, prin aparatele de casă

ale furnizorului, respectându-se cerinţele normative privind încasarea banilor în numerar.

Decontările fără numerar se efectuează prin virament de către consumator la contul bancar de decontare al furnizorului, indicat în contract, în baza facturii de plată primite de către consumator de la furnizor.

 

 • Consumatorii sunt obligaţi să achite facturile de plată emise de către furnizor în termenele

indicate în ele.

 

În cazul în care consumatorul nu va achita facturile de plată în termenul stabilit, furnizorul va aplica penalităţi, conform documentelor normative în vigoare, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii. Penalitatea se indică în documentul de plată înaintat spre achitare pentru perioada imediat următoare.

 

În cazul branşărilor provizorii, furnizorul poate solicita plata în avans pentru serviciile prestate.

 

 • Reclamaţiile scrise ale consumatorilor privind evaluarea volumelor facturate, înaintate spre plată, se examinează de către furnizor în decursul a 15 zile calendaristice, cu începere din ziua primirii lor (30 zile dacă acestea sunt generate de relaţii reciproce cu terţe persoane).

 

 • Existenţa reclamaţiilor nu scuteşte consumatorul de achitarea facturilor înaintate sau a penalităţilor aplicate pentru întârzierea achitării În cazul detectării unor erori de calcul, admise de către furnizor, al plăţilor pentru serviciile prestate, excedentul sumei şi penalităţile calculate pentru perioada neachitării se vor lua în calcul la stingerea plăţii facturilor ulterioare, fapt despre care furnizorul înştiinţează consumatorul în scris în termenele stabilite în punctul 11.2.6 al prezentului Regulament.

 

 • În cazul în care plata pentru volumul serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate livrate subconsumatorilor este achitată de către consumatorul principal, ultimul plăteşte contravaloarea lor furnizorului, conform tarifelor acelei categorii de consumatori, la care este atribuit Divergenţele dintre consumator şi subconsumator privind achitarea serviciilor nu se vor examina de către furnizor.

 

 • Determinarea volumelor  de  apă  furnizate  subconsumatorilor  şi  volumelor  apelor

uzate evacuate de la ei se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 • În cazul lichidării, reorganizării sau vinderii patrimoniului către alte persoane fizice sau juridice, consumatorul este obligat, în termen de cinci zile, să înştiinţeze furnizorul despre aceasta şi, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii despre lichidare (reorganizare) sau de la data semnării actului de vânzare, să stingă datoria faţă de

 

În cazul neachitării datoriei sau neprezentării garanţiilor de achitare a plăţii în termenul stabilit, branşamentul (branşamentele) de apă şi racordul (racordurile) de canalizare ale consumatorului se vor obtura, fapt despre care furnizorul înştiinţează consumatorul (noul proprietar, succesor de drept) în scris, iar în cazul neachitării datoriei în decursul a 20 de zile după suspendarea prestării serviciilor, instalaţiile de racordare ale consumatorului la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau de canalizare urmează a fi desfiinţate.

 

 • Plata pentru lucrările de sistare a furnizării apei şi/sau recepţionării apelor uzate în legătură cu lichidarea, reorganizarea sau vinderea patrimoniului consumatorului şi pentru încălcarea de către acesta a condiţiilor contractului sau prezentului Regulament se efectuează suplimentar, conform tarifelor stabilite de către

 

 • Prejudiciul cauzat de acţiunile furnizorului în conformitate cu punctul 2.10 al prezentului Regulament, precum şi prejudiciule aduse proprietăţii sau averii consumatorului în urma avarierilor reţelelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare sau contoarelor aflate în gestiunea sau în deservirea furnizorului nu sunt compensate de către acesta din urmă şi el nu poartă răspundere, dacă inundarea clădirilor şi încăperilor s-a produs din cauza nerespectării cerinţelor de ermetizare a lor, conform normelor şi regulilor în construcţii în vigoare.

 

11.2.13. În cazul în care sistarea furnizării apei a fost cauzată de necesitatea remedierii avariei la reţelele de alimentare cu apă şi/sau canalizare ale furnizorului sau de executarea lucrărilor planificate, fapt despre care s-a comunicat în mijloacele de informare în masă ale municipiului, recalcularea se efectuează de către furnizor de sine stătător pentru perioada în care nu s-au furnizat servicii.

 

11.3.  Criterii   specifice  privind evaluarea plăţilor  pentru   serviciile de alimentare cu

apă şi de canalizare furnizate consumatorilor din blocurile de locuinţe

 

 • Calcularea plăţii pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate, utilizate de către consumatori, precum şi eliberarea facturilor de plată se efectuează de către gestionarii fondului de locuinţe indicaţi în 6.2.1, furnizor sau întreprinderile de facturare a serviciilor comunale în conformitate cu prevederile pct. 9.3 al prezentului Regulament.

 

 • Gestionarii fondului de locuinţe, furnizorul, după caz, prezintă întreprinderilor de facturare a serviciilor comunale procesele-verbale de verificare contabilă a costurilor volumelor serviciilor furnizate blocului de locuinţe şi datele privind numărul real al locatarilor domiciliaţi în casele deservite în perioada de

 

 • Plata pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate se încasează la contul de decontare cu destinaţie specială al întreprinderii care a eliberat ordinele de încasare în numerar, cu virarea ulterioară a mijloacelor băneşti acumulate la contul de decontare al

 

 • Factura de plată a volumului integral al serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate prestate consumatorilor din blocurile de locuinţe se înaintează de către furnizor gestionarului spre distribuire

 

 • Concomitent cu facturarea serviciilor furnizate consumatorilor, în conformitate cu punctul 3.1 al prezentului Regulament, furnizorul înaintează spre plată gestionarilor fondului de locuinţe facturile pentru achitarea volumelor scurgerilor de apă de la sistemele inginereşti interioare şi volumului de apă utilizat pentru necesităţile proprii ale  coproprietarilor (coposesorilor) blocului de locuinţe.

 

 • Ordinea întocmirii proceselor-verbale de verificare contabilă, termenele prezentării lor, datele privind numărul locatarilor, precum şi alte informaţii se stabilesc în contractele respective, perfectate cu clienţii indicaţi în punctul 3. 1 al prezentului Regulament.

 

11.3.7. În scopul sporirii nivelului de achitare a serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate de către locatari, furnizorul poate acorda gestionarului fondului de locuinţe comisioane băneşti, mărimea şi condiţiile de achitare ale cărora se stabilesc în contract, proporţional sumelor achitate pentru serviciile respective.

 

11.3.8. Modalitatea efectuării plăţilor, stabilită pentru întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ în prezentul compartiment, poate fi extinsă şi asupra altor organizaţii şi întreprinderi, special înfiinţate pentru exploatarea fondului locativ (indicate în punctul 6.2.1 al prezentului Regulament), în cazul încheierii cu ele a contractelor respective şi îndeplinirii de către acestea a funcţiilor de asigurare a consumatorilor cu  servicii de alimentare cu apă şi canalizare.

 

11.3.9. În contractul dintre gestionar şi furnizor este obligatoriu a fi stabilită modalitatea de facturare şi achitare a serviciilor furnizate.

 

 

 

CAPITOLUL XII

 

Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile furnizorului şi consumatorului

 

12.1.  Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile furnizorului

 

 • Furnizorul are următoarele obligaţii:

 

 1. să respecte prevederile actelor legislative şi normative în vigoare ce vizează prestarea serviciilor comunale şi ale prezentului Regulament;

 

 1. să asigure exploatarea şi întreţinerea sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi

canalizare;

 

 1. să înainteze clienţilor condiţii tehnice de branşare la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare, în cazul când sunt posibilităţi tehnice de racordare la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Chişinău;

 

 1. să efectueze controlul lucrărilor de branşare a clienţilor la reţelele publice (comunale) de alimentare

cu apă şi canalizare şi să participe la darea lor în exploatare;

 

 1. să încheie cu clienţii contracte privind furnizarea serviciilor publice (comunale) de alimentare

cu apă şi canalizare şi să asigure îndeplinirea lor;

 

 1. să asigure corespunderea apei potabile cerinţelor actelor normative şi să efectueze controlul de laborator al calităţii ei;

 

 1. să limiteze recepţionarea în sistemul public (comunal) de canalizare a apelor uzate industriale

ce periclitează funcţionarea sistemului şi/sau pot provoca avarieri ale acestuia;

 1. să respecte condiţiile de gospodărire a apei şi normativele de deversare a apelor uzate epurate în emisar;
 2. să întreprindă măsuri privind reducerea scurgerilor, pierderilor şi folosirii iraţionale a apei din sistemul public (comunal) de alimentare cu apă al municipiului Chişinău;

 

î) să întreprindă măsurile necesare în vederea remedierii avariilor la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare, conform prevederilor actelor tehnico-normative, precum  şi să înlăture consecinţele avariilor şi pagubele rezultate;

 

 1. să întreprindă măsuri de asigurare a consumatorilor cu apă potabilă în condiţiile unor situaţii excepţionale, în conformitate cu cerinţele actelor normative şi deciziile organului de administrare publică locală;

 

 1. să comunice consumatorilor, organelor administraţiei publice locale, serviciilor municipale respective informaţiile privind sistarea (limitarea) distribuirii apei şi/sau recepţionării  şi evacuării apelor uzate conform cerinţelor prezentului Regulament;

 

 1. să asigure întreţinerea şi exploatarea hidranţilor stradali de combatere a incendiilor, în conformitate cu cerinţele actelor normative, cu informarea serviciului de dispecerat al Direcţiei municipale pompieri şi salvatori despre toate cazurile sistării (limitării) furnizării apei şi/sau reducerii presiunii ei în sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă. Să întreprindă măsuri în privinţa modificării regimurilor de lucru ale reţelelor de alimentare cu apă, în scopul creării condiţiilor necesare pentru stingerea incendiilor;

 

 1. să informeze prin mijloacele mass-media municipale consumatorii, organele administraţiei publice locale despre toate cazurile devierii calităţii apei potabile din sistemele publice (comunale) de alimentare cu apă de la cerinţele standardului în vigoare;

 

 1. să prezinte (la cererea consumatorilor) informaţiile necesare privind tarifele în vigoare, limitele consumului de apă, graficele furnizării apei şi alte aspecte ale activităţii furnizorului, în volumul stabilit de prevederile actelor normative în vigoare;

 

 1. să examineze, în termenele stabilite de prezentul Regulament sau legislaţia în vigoare, reclamaţiile

consumatorilor;

 1. să efectueze recalculări consumatorilor, conform actelor normative în vigoare, în cazul admiterii unor erori în calcul;
 2. să utilizeze şi să solicite de la consumatori utilizarea contoarelor care corespund SM 213- 1:2000 (Partea Condiţii tehnice);
 3. să întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a debitelor, în conformitate cu

actele normative în vigoare;

 

 1. să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de

 

 • Furnizorul are următoarele drepturi:

 

 1. să refuze branşarea obiectivelor clienţilor la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi/sau canalizare sau majorarea volumelor de apă şi/sau volumelor apelor uzate recepţionate în condiţii de insuficienţă a capacităţii sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi/sau canalizare ale municipiului;

 

 1. să oblige consumatorii – persoane juridice:

 

 • de a monta instalaţii de contorizare a apei;

 

 • de a lichida scurgerile de apă la sistemele interioare;

 

 • de a asigura accesul la contoarele şi instalaţiile interioare;

 

 • de a construi instalaţii de preepurare a apelor uzate industriale sau de a executa construcţii accesorii

pentru asigurarea regimurilor stabilite de furnizare a apei şi/sau de recepţionare a apelor uzate;

 

 1. să solicite de la consumator prezentarea informaţiei şi documentelor necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractelor, despre calitatea apelor uzate evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare, precum şi a datelor despre sursele proprii de alimentare cu apă;

 

 1. d) să efectueze controlul:

 

 • folosirii raţionale a apei potabile;

 

 • cantităţii şi componenţei apelor uzate evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare;

 

 • corectitudinii evidenţei volumelor serviciilor furnizate;

 

 • păstrării intacte a contoarelor, hidranţilor de incendiu şi a sigiliilor aplicate;

 

 1. să întrerupă sau să limiteze furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate, să lichideze branşările consumatorilor la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare în cazurile şi în modul stabilit de prezentul Regulament;

 

 1. să prevadă în contracte aplicarea sancţiunilor  economice,  în cazurile  nerespectării de către

consumatori a condiţiilor contractuale, cerinţelor prezentului Regulament;

 1. să acţioneze în judecată, să înainteze sancţiuni economice şi facturi pentru compensarea prejudiciului cauzat, în cazul deteriorării reţelelor publice (comunale) şi construcţiilor de alimentare cu apă şi canalizare, evacuării prin sistemul de canalizare a substanţelor interzise, ceea ce împiedică funcţionarea lor sau funcţionarea instalaţiilor municipale de epurare a apelor uzate; în cazul branşării neautorizate la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. h) să încheie cu beneficiarii contracte privind executarea lucrărilor de proiectare, construcţie şi montare a instalaţiilor de branşare a clienţilor la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare, de recepţionare în sistemul de canalizare a apelor subterane şi meteorice, de epurare a apelor uzate poluate supra limita normativelor stabilite;

 

 1. i) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a consumatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube considerabile, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale consumatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

 

î) să limiteze alimentarea cu apă a tuturor consumatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare şi a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se fac cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale;

 

 1. să stabilească tipul, diametrul şi condiţiile de instalare ale mijloacelor de măsurare a debitului de apă, din cele incluse în registrul de stat, în conformitate cu cerinţele SM 213:2000;

 

 1. să solicite achitarea de către consumatori a serviciilor prestate de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a plăţilor pentru depăşirea CMA a impurităţilor deversate în sistemul de canalizare;

 

 1. să solicite plata în avans pentru serviciile prestate, în cazul branşamentelor provizorii;

 

 1. m) alte drepturi prevăzute de contracte şi legislaţia în

 

 • Furnizorul poartă responsabilitate pentru:

 

 1. încălcarea stipulărilor contractelor încheiate cu consumatorii şi prevederilor prezentului

Regulament;

 

 1. prejudiciul  şi/sau   pierderile   cauzate   consumatorului   (subconsumatorului),  cu  excepţia

cazurilor stipulate de prezentul Regulament sau de contractele încheiate;

 

 1. necorespunderea calităţii apei potabile prevederilor standardului în vigoare;

 

 1. alte cazuri prevăzute de legislaţia în

 

 

 

12.2.  Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile consumatorului

 

 • Consumatorul are următoarele obligaţii:

 

 1. să respecte stipulările contractului încheiat şi prevederile prezentului Regulament;

 

 1. să prezinte în termen furnizorului (gestionarului) datele şi documentele necesare, pentru încheierea sau reîncheierea contractelor privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. să exploateze şi să întreţină în stare bună reţelele şi construcţiile accesorii de alimentare cu apă şi canalizare aflate în gestiunea sa, în conformitate cu documentele tehnico-normative, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;

 

 1. d) să asigure integritatea instalaţiilor de contorizare şi a sigiliilor aplicate;

 

 1. să acorde acces reprezentanţilor furnizorului la căminurile de control pentru prelevarea probelor şi la sistemele interioare pentru efectuarea controlului stării tehnice, precum şi pentru citirea indicaţiilor de pe contoare, în conformitate cu prevederile contractului şi/sau ale prezentului Regulament;

 

 1. să restituie furnizorului toate cheltuielile suportate pentru reparaţia sau înlocuirea contoarelor aflate în gestiunea şi/sau deservirea furnizorului, în cazul deteriorării sau violării integrităţii lor din vina consumatorului;

 

 1. să ţină evidenţa volumelor de apă livrată de către furnizor şi ale apelor uzate evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare, să participe la întocmirea şi semnarea proceselor-verbale de verificare contabilă, conform prevederilor prezentului Regulament;

 

 1. să efectueze controlul de laborator al componenţei apelor uzate evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare, să nu evacueze în el substanţe interzise spre deversare şi care pot provoca avarieri ale reţelelor sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor municipale de epurare;

 

 1. să achite în termenele stabilite facturile pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate şi să prezinte informaţia privind volumele de apă utilizate de către subconsumatori şi ale apelor uzate recepţionate de la ei;

 

î) să informeze în termen furnizorul despre toate cazurile transferului sau vânzării altor proprietari a instalaţiilor de branşare, precum şi despre modificarea menţiunilor juridice şi de plată, a statutului juridic şi a formei juridice de organizare;

 

 1. să comunice imediat Serviciului de dispecerat al furnizorului despre toate deteriorările sau defecţiunile reţelelor, construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare, indiferent de  gestionarea acestora, care pot provoca suspendarea sau limitarea furnizării apei şi (sau) evacuării apelor uzate, înrăutăţirea calităţii apei potabile, prejudicierea averii consumatorilor;

 

 1. să asigure accesul liber şi posibilitatea efectuării lucrărilor de intervenţie şi reconstrucţie de către furnizor la reţelele publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului;

 

 1. să permită branşarea la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, aflate în gestiunea sa, a obiectivelor subconsumatorilor doar în baza autorizaţiei eliberate de furnizor şi cu respectarea tuturor dispoziţiilor prezentului Regulament;

 

 1. să restituie furnizorului prejudiciul cauzat ca rezultat al deteriorării reţelelor şi construcţiilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare sau evacuării în reţelele de canalizare a substanţelor poluante interzise spre deversare;

 

 1. să folosească eficient şi raţional apa preluată din reţeaua publică de alimentare cu apă, prin

încadrarea în normele de consum pe locatar sau la unitate de producţie;

 

 1. să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contract şi să nu utilizeze instalaţiile

interne în alte scopuri;

 

 1. să menţină  curăţenia  şi  să  întreţină  în  stare  corespunzătoare  căminul  cu  instalaţia  de

contorizare, dacă se află amplasat în proprietatea sa;

 

 1. să execute lucrările de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de alimentare cu apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică;

 

 1. r) să înainteze furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor;

 

 1. să nu execute lucrări clandestine de ocolire a instalaţiei de contorizare;

 

ş) deţinătorii de surse proprii de apă, care au şi calitatea de consumatori ai serviciului  de alimentare cu apă, sunt obligaţi să comunice furnizorului data punerii în funcţiune a surselor proprii, în vederea facturării debitelor utilizate din acestea şi deversate în canalizarea publică. În acest scop ei au obligaţia să instaleze contoare de apă, pe baza cărora să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii;

 

 1. să doteze racordurile de apă cu contoare, tipul, diametrul, condiţiile de instalare ale cărora este stabilit de către furnizor, în cazul contorizării obiectivelor sale sau înlocuirii contoarelor

 

 • Consumatorul are următoarele drepturi:

 

 1. a) să beneficieze de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare în condiţiile stabilite de

contract;

 

 1. să efectueze branşări la sistemul public (comunal) de alimentare cu apă şi canalizare în condiţiile şi

în modul prevăzut de prezentul Regulament;

 

 1. să fie informat de către furnizor despre regimurile furnizării apei, stabilite în municipiu, introducerea limitării furnizării ei sau recepţionării apelor uzate, tarifele în vigoare, calitatea apei potabile;

 

 1. să ţină evidenţa volumelor apei livrate subconsumatorilor şi a volumelor apelor uzate, recepţionate de la aceştia;

 

 1. să preleveze probe de control al apelor uzate evacuate în sistemul public (comunal) de canalizare în paralel cu furnizorul şi să efectueze analizele lor, cu forţele proprii în laboratoare specializate şi acreditate;

 

 1. f) să efectueze decontări, în cazul încheierii contractelor cu subconsumatorii, în conformitate cu

dispoziţiile stabilite de prezentul Regulament;

 

 1. să solicite restituirea prejudiciului suportat din vina furnizorului, în conformitate cu legislaţia în

vigoare;

 

 1. să selecteze întreprinderi specializate şi licenţiate pentru executarea lucrărilor de montare a instalaţiilor de contorizare (conform condiţiilor de montare înaintate de furnizor), de reparare şi verificare metrologică a acestora;

 

 1. i) să renunţe (complet sau temporar) la serviciile furnizorului şi să lichideze dispozitivele şi instalaţiile de branşare în conformitate cu modul stabilit de prezentul Regulament;

 

î) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate furnizorului cu privire la

neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

 

 1. să contesteze facturile în cazul constatării unor erori în calcul;

 

 1. să monteze pe branşamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurare-înregistrare a consumurilor de apă (cu coordonarea tipului, diametrului şi a condiţiilor de montare cu furnizorul);

 

 1. l) alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii

 

 • Consumatorul (subconsumatorul) poartă răspundere pentru:

 

 1. a) încălcarea prevederilor contractelor încheiate cu furnizorul şi ale prezentului Regulament;

 

 1. încălcarea normelor de protecţie a sistemelor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. prejudicierea furnizorului  ca  rezultat  al  deteriorării  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi

canalizare;

 

 1. cauzarea pagubelor  rezultate  din  consumul  ilicit  al  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi

canalizare.

 

 

 

CAPITOLUL XIII

 

Indicatori de performanţă

 

 • Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de furnizor în asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi de Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere:

 

 1. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

 

 1. b) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare;

 

 1. c) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei

 

 • Indicatorii de performanţă pentru furnizorii de servicii de alimentare cu apă şi canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

 

 1. branşarea/racordarea consumatorilor la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare;

 

 1. contractarea serviciilor de apă şi de canalizare;

 

 1. măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor prestate;

 

 1. d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor furnizate;

 

 1. menţinerea unor  relaţii echitabile  între  furnizor  şi consumator prin rezolvarea  operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

 

 1. soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor referitoare la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 

 1. g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă ).

 

 

 

CAPITOLUL XIV

 

Dispoziţii finale

 

 • Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui de către autorităţile administraţiei publice locale şi publicării în mass-media. De la data aplicării prezentului Regulament, se abrogă „Regulamentul provizoriu cu privire la furnizarea serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Chişinău”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău 7/16 din 27.12.2001.

 

 • În cazul în care legislaţia şi documentele normative adoptate de către autorităţile administraţiei publice centrale stabilesc altceva decât cele prevăzute în prezentul Regulament, se aplică legislaţia şi documentele normative ale autorităţilor administraţiei publice

 

14.3. Prejudiciul adus sistemului centralizat public (comunal) de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Chişinău şi pierderile cauzate furnizorului ca rezultat al deteriorării reţelelor şi construcţiilor de alimentare cu apă şi canalizare sau încălcării măsurilor de protecţie a acestor amplasamente se compensează integral de  către culpabili, benevol sau conform hotărârii instanţei judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                                                Valeriu  DIDENCU

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare

 

şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

din municipiul Chişinău

 

 

 

 

 

Normele de consum al apei potabile în municipiul Chişinău

 

 

 

 

Nr. crt. Consumatori Unitate demăsură Cantitatea pentru consum 

dm3 (litri)

Total Inclusiv apă caldă
1 2 3 4 5
1. Case locative
1.1. Fără sistem de alimentare cu apă, fără sistem de canalizare, cu  alimentare cu apă de la cişmele instalate în stradă La 1 pers. / zi 40
1.2. Fără sistem de alimentare cu apă, fără sistem de canalizare, cu  alimentare cu apă de la cişmele instalate în curte La 1 pers. / zi 45
1.3. Cu sistem de alimentare cu apă: 

a)  cu un punct de distribuţie a apei;

 

b) cu două şi mai multe puncte de distribuţie a apei şi fără sistem de canalizare

La 1 pers. / zi   

60

 

90

1.4. Cu sistem de alimentare  cu  apă potabilă, sistem de canalizare, fără cadă de baie şi duş La 1 pers. / zi 95
1.5. Cu    sistem    de    alimentare   cu    apă potabilă, cu sistem de gazificare: 

a)    cu sistem de canalizare;

 

b)   fără sistem de canalizare

La 1 pers. / zi   

 

 

120

 

110

1.6. Cu sistem de alimentare  cu  apă potabilă, cu cadă de baie, duş,  cu sistem de canalizare, cazan de baie cu focar pentru: 

a)  combustibil solid,

La 1 pers. / zi

 

 

b)  combustibil lichid, 

c)    gaze,

 

d)  cu boiler

 

150

 

190

 

230

 

230

1.7. Cu sistem de alimentare cu  apă potabilă, cadă de baie, duş, fără sistem de canalizare, cu încălzitoare de apă: 

a)   combustibil solid,

 

b)   combustibil lichid,

 

c)   gaze,

 

d)   electrice

La 1 pers. / zi  

 

 

 

 

80

 

90

 

100

 

90

1.8. Cu sistem de alimentare cu  apă potabilă  şi  apă  caldă,  dotate   cu closet, lavoare,  cu cadă  de baie,  duş, fără sistem de canalizare La 1 pers. / zi 100 40
1 2 3 4 5
1.9. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem de canalizare, dotate cu  closet,  lavoar şi cu  duş La 1 pers. / zi 230 85
1.10. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, dotate cu  closet,  lavoar, cadă de baie mică şi  cu  duş La 1 pers. / zi 250 105
1.11. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, dotate  cu  closet,  lavoare, cu cadă de  baie de  lungimea  1500 mm  şi  mai  mare  şi  cu  duş La 1 pers. / zi 300 105
1.12. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, dotate  cu  closet,  lavoare, cu cadă de  baie de  lungimea  1500 mm şi mai  mare  şi  cu  duş, în clădiri cu 12 şi mai multe etaje La 1 pers. / zi 360 115
1.13. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare,  dotate  cu   closet,  lavoare, La 1 pers. / zi 400 130

 

 

cu cadă de baie cu volum mai mare de 500 dm3 şi cu duş, în clădiri cu 12 şi mai multe etaje
2. Cămine de locuit
2.1. Cu sistem de alimentare cu  apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, dotate cu closet comun la etaj La 1 pers. / zi 80 20
2.2. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, dotate cu closet şi duş comun la etaj La 1 pers. / zi 85 50
2.3. Cu sistem de alimentare cu  apă potabilă, apă caldă, sistem de canalizare, cu 2 – 3 camere dotate cu closet şi duş comun La 1 pers. / zi 160 60
2.4. Cu  sistem  de  alimentare  cu  apă potabilă,  apă  caldă,  sistem  de canalizare,  cu 2 – 3 camere dotate  cu closet, duş şi bucătărie comună La 1 pers. / zi 180 80
2.5. Cu sistem de alimentare cu apă potabilă, apă caldă, sistem  de canalizare, cu 2 – 3  camere replanificate dotate cu closet, duş şi bucătărie La 1 pers. / zi 200 80
2.6. Cu  sistem  de  alimentare  cu  apă potabilă,  apă  caldă,  sistem  de canalizare, cu 2 – 3 camere replanificate dotate cu closet, cadă de baie, duş şi bucătărie La 1 pers. / zi 250 105
3. Deservirea sanitară a caselor delocuit
3.1. Spălatul scărilor, holurilor etc. La 1 m2 / zi 0,4 0,3
3.2. Spălatul camerelor de gunoi La 1 unit. / zi 180 60
4. Exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire centralizată etc.
4.1. Umplerea şi restabilirea sistemelor de încălzire din interior:
Cu circulaţie naturală a apei
4.1.1. Volumul clădirii până la 5000 m3 La 1 m3 clădire / sezon 1200
4.1.2. Volumul clădirii până la 7500 m3 La 1 m3clădire /

sezon

800
4.1.3. Volumul clădirii până la 10000 m3 La 1 m3clădire /

sezon

600
4.1.4. Volumul clădirii mai mare de 10000 m3 La 1 m3clădire / 500

 

 

sezon
Cu circulaţie forţată
4.1.5. Volumul clădirii până la 5000 m3 La 1 m3 clădire / sezon 950
4.1.6. Volumul clădirii până la 7500 m3 La 1 m3clădire /

sezon

650
4.1.7. Volumul clădirii până la 10000 m3 La 1 m3clădire /

sezon

500
4.1.8. Volumul clădirii mai mare de 10000 m3 La 1 m3clădire /

sezon

400
4.2. Umplerea suplimentară a ţevilor de cartier ale sistemului de încălzire
4.2.1. Cu diametrul până la 50 mm La 1 m liniar 2,6
4.2.2. Cu diametrul până la 80 mm La 1 m liniar 5,0
4.2.3. Cu diametrul până la 100 mm La 1 m liniar 9,0
4.3. Deservirea sanitară a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi caldă menajeră
4.3.1. Spălarea sistemelor, golirea, clorizarea, spălarea, înlăturarea consecinţelor avariilor La 1 m3sistem / sezon 2600
5. Irigarea şi stropirea
5.1. Stropirea din furtun a străzilor, trotuarelor asfaltate (pavate) La 1 m2 / zi 1
5.2. Stropirea străzilor, trotuarelor asfaltate(pavate) cu mecanisme speciale La 1 m2 / zi 3
5.3. Irigarea spaţiilor verzi, gazoanelor etc. La 1 m2 / ziîn sezon 10
5.4. Irigarea copacilor La 1 unit. /lună 300
5.5. Irigarea serelor La 1 m2 / zi 15
5.6. Irigarea serelor cu stelaje La 1 m2 / zi 6
5.7. Irigarea grădinilor La 1 m2 / zi 10
6. Îngrijirea animalelor
6.1. Bovine, cabaline La 1 cap / zi 60
6.2. Porcine La 1 cap / zi 20
6.3. Ovine, caprine La 1 cap / zi 10
6.4. Păsări de curte La 1 cap / zi 1,5
6.5. Iepuri La 1 cap / zi 2,0
6.6. Nutrii, nurci La 1 cap / zi 100
6.7. Vulpi La 1 cap / zi 7
6.8. Tratamentul animalelor în clinici veterinare
6.8.1. Animale mari La 1 cap / zi 100 60
6.8.2. Animale mici 50 30
7. Havuzuri

 

 

7.1. Cu reciclarea apei În zi 1 % din volumul total
7.2. Fără reciclarea apei În funcţie de diametrul branşamentului cu viteza de 

1 m/sec

8. Bazine de înot (piscine)
8.1. Pentru restabilirea volumului de apă
8.1.1. Bazine cu reciclarea apei % / zi 10
8.1.2. Bazine cu apă curgătoare % / zi 100
8.2. Pentru schimbarea completă a apei
8.2.1. Bazine în curtea casei de locuit O dată în săptămână / sezon 100 % din volum
8.2.2. Bazine în încăpere  (în case de locuit) O dată în săptămână în decursul întregului an 100 % din volum
9. Spălarea transportului auto şi a mecanismelor, fără sistem de reciclare a apei
9.1. În încăperi speciale
9.1.1. Maşini de mare tonaj, mecanisme pentru construcţii La 1 unit. / zi 1500
9.1.2. Autoturisme La 1 unit. / zi 1000
9.2. Cu ajutorul furtunului manual La 1 unit. / zi
9.2.1. Maşini de mare tonaj, mecanisme La 1 unit. / zi 500
9.2.2. Autoturisme La 1 unit. / zi 300
9.2.3. Motociclete La 1 unit. / zi 50

 

 

 

Notă

 1. La determinarea consumului de apă pentru căminele tip familial se vor aplica normele de consum pentru casele locative cu gradul de confort
 2. Pentru stropitul mecanic al străzilor şi drumurilor, consumul de apă se va calcula numai atunci

când în aceste scopuri se va utiliza apă din sistemul public centralizat de alimentare cu apă.

 1. Volumul de apă pentru umplerea de o singură dată a conductelor de apă exterioare ale sistemului de  încălzire  se  determină  prin  produsul  suprafeţei  transversale  a  ţevii determinat după diametrul nominal al ţevii şi lungimea tronsonului În cazul unor avarieri  la  reţelele exterioare,  volumul  de  consum  al  apei  se  calculează  suplimentar,  în funcţie de mărimea tronsonului debranşat.
 2. Pentru havuzuri, calculul se efectuează pe perioada de sezon, adică de 6 luni în

 

 1. Stropitul plantaţiilor verzi şi grădinilor se va efectua pe o perioadăde cel mult 5 luni anual.

 

SECRETAR  AL  CONSILIULUI                                               Valeriu DIDENCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare

 

şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

din municipiul Chişinău

 

 

 

În relaţiile bilaterale între furnizor şi gestionarul fondului de locuinţe, gestionarul fondului de locuinţe şi consumator sau furnizor şi consumator, se vor utiliza următoarele blanchete – model:

 

Nr. Denumirea formularului Numărul formularului
1. Fişa de lucru pentru branşare Formularul nr. F-1
2. Fişa de lucru pentru rebranşare Formularul nr. F-2

 

 

 

SECRETAR  AL  CONSILIULUI                                                Valeriu  DIDENCU

REGULAMENTUL
privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru
localităţile urbane şi rurale
Capitolul I
Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale (în continuare – Regulament) transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.
2. Prezentul Regulament are drept scop:
1) stabilirea cerinţelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localităţile urbane şi pentru exploatarea staţiilor de epurare, care trebuie să conţină prevederi referitor la:
a) metoda şi gradul de epurare care trebuie asigurate în funcţie de numărul de locuitori/de mărimea localităţii deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare şi de o staţie de epurare şi/sau de calitatea apelor receptoare în care se deversează apele uzate epurate;
b) identificarea şi clasificarea unor astfel de ape receptoare, desemnate ca zone sensibile sau mai puțin sensibile;
[Pct.2 subpct.1), lit.b) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localităţile urbane, care trebuie să aibă loc în baza unui contract și/sau aviz eliberat de operator;
[Pct.2 subpct.1), lit.c) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
d) condiţiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare;
e) obligativitatea monitorizării evacuărilor de deşeuri lichide şi a monitorizării efectelor acestora, precum şi faţă de cerinţele de raportare;
f) alte aspecte relevante.
2) stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale privind colectarea, depozitarea, epurarea şi deversarea apelor uzate casnice în localităţile rurale, inclusiv a cerinţelor de exploatare a sistemelor de colectare locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor adecvate.
3. Pentru realizarea condiţiilor expuse în Regulament fiecare autoritate responsabilă de colectarea şi epurarea apelor uzate va prevedea resurse financiare în acest scop.

Capitolul II
Domeniul de aplicare

4. Prezentul capitol se referă la cerinţele pentru exploatarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate în localităţile urbane .
5. Pentru staţiile de epurare încărcarea cu poluanţi a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenţi (EL) şi se calculează în baza încărcării medii maxime săptămînale în consum biochimic de oxigen (CBO5) intrat în staţia de epurare în cursul unui an, exceptînd situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobişnuite, excepţionale, cum sînt precipitaţiile abundente.
6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
ape urbane uzate – ape menajere uzate sau amestec de ape menajere uzate cu ape industriale uzate şi/sau ape de scurgere;
ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi deversate în sistemul de canalizare;
apă industrială uzată – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale altele decît apele menajere uzate sau apele de scurgere”;
staţii de epurare noi – staţii de epurare proiectate, construite şi date în exploatare după aprobarea prezentului Regulament;
staţii de epurare retehnologizate/modernizate – staţii de epurare care prin dotarea tehnologică sau modernizarea procesului de epurare făcute permit obţinerea îmbunătăţirii gradului de epurare stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;
punct de control – locul de unde se prelevează probe de apa în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind:
a) în cazul evacuărilor în reţeaua de canalizare a localităţii a apelor menajere uzate şi industriale, ultimul cămin al canalizării interioare a consumatorului de apa înainte de debuşarea în reţeaua de canalizare a localităţii;
b) în cazul efluenţilor din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, a apelor industriale uzate sau a evacuărilor directe, punctul de evacuare final a apelor uzate în apa receptoare;
reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare şi conducte, cămine şi construcţii – anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apei uzate de la doi sau de la mai mulţi consumatori;
sistem de colectare – sistem de canalizare care adună şi transportă apele uzate;
normative de evacuare a apelor uzate – concentraţii maxim admisibile – indicatorii volumului şi componenţei apelor uzate stabiliţi de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către organele centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului;
aglomerarea – zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sînt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate orăşeneşti şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare;
echivalent-locuitor (EL) – încărcarea organica biodegradabilă avînd un consum biochimic de oxigen la 5 zile – CBO5 – de 60 g O2/zi;
[Pct.6 noțiunea modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
epurare primară – epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie – cu cel puţin 50%;
epurare secundară – epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
epurare corespunzătoare – epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;
eutrofizare – îmbogăţirea apei cu nutrienţi, în special cu compuşi cu azot şi/sau fosfor, determinînd o creştere accelerată a algelor şi a altor forme vegetale superioare, care conduc la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă şi asupra calităţii apei;
autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei – document eliberat de instituţia subordonată organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, al cărei titular are dreptul la folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform prevederilor prezentului Regulament;
emisar – corp de apă artificial, de suprafaţă sau subteran, care primeşte apele uzate evacuate direct sau epurate din instalaţiile de epurare;
[Pct.6 noțiunea în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
CMA – concentraţia maxim admisibilă în apele uzate a substanţelor poluante la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau emisari;
deversarea limitat admisibilă (DLA) – cantitatea de poluanţi conţinută în apele uzate maximal admisă spre deversare într-o unitate de timp în apele de suprafaţă în regimul şi locul stabilit cu scopul asigurării normelor de calitate în secţiunea de control sau neînrăutăţirii calităţii formate dacă este mai joasă în raport cu cea normativă.
7. Prevederile prezentului Regulament se aplica la:
a) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea unor noi lucrări de folosire a apelor, precum şi la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacuează ape uzate epurate sau neepurate în condiţiile stipulate în punctul 2 din prezentul Regulament;
b) stabilirea gradului de preepurare necesar şi a tehnologiei de preepurare, precum şi a construcţiilor şi instalaţiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, înainte ca apele uzate să fie evacuate în condiţiile punctului 2 din prezentul Regulament;
c) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului a reţelelor de canalizare şi, respectiv, a staţiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor care fac obiectul unor completări ori extinderi;
d) elaborarea documentației pentru obținerea avizului de branșare/racordare la sistemul public de canalizare ale localităților;
[Pct.7 lit.d) în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
e) obţinerea avizului de branşare/racordare, încheierea contractului de prestare a serviciului public de canalizare între operatorii de canalizare care au în administrare şi în exploatare sistemul de canalizare (în continuare – operator) și consumatori;
[Pct.7 lit.e) în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
f) încheierea contractelor abonament – între operatorii şi unităţile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în staţia de epurare, precum şi în sistemul de canalizare cu respectarea concentraţiilor maxim admisibile stipulate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament sau în studiile de specialitate elaborate de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către organele centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului;
g) verificarea respectării prevederilor autorizaţiei de folosinţă specială a apelor şi, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la condiţiile cantitative de evacuare şi verificare a respectării prevederilor acceptului de evacuare cu privire la condiţiile de evacuare calitative de încărcare cu substanţe poluante a apelor, în reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile punctului 2 din prezentul Regulament.

Capitolul III
Colectarea şi evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare
ale localităţilor şi în staţiile de epurare

8. Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele industriale uzate la evacuare în reţelele de canalizare ale localităţilor, precum şi în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control sînt prevăzute în anexa nr. 1. la prezentul Regulament.
9. În funcţie de activitatea specifică desfăşurată apele uzate pot fi caracterizate şi prin alţi indicatori de calitate decît cei din anexa nr1 la prezentul Regulament. Limitele maxim admisibile pentru aceştia se vor stabili în baza studiilor de specialitate, la comanda consumatorului de apa.
Studiile trebuie să cuprindă, de asemenea, metodele de analiză cantitativă si calitativă a substanţelor în cauză şi tehnologiile de epurare adecvate, elaborate de către operatorii, care ulterior se coordonează cu organele de mediu ale autorităţilor publice locale şi se aprobă de către autorităţile publice din domeniul apelor şi protecţiei mediului;
10. Consumatorii, alții decît cei casnici, au obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum şi în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.
[Pct.10 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
11. În situaţia în care apele industriale uzate sînt evacuate direct în reţeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanţe periculoase şi prioritar periculoase, prevăzute în:
normativele de evacuare (CMA);
anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
Regulamentul privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole.
12. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisa numai dacă prin aceasta:
a) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului care exploatează sistemul de canalizare şi staţiile de epurare;
b) nu se diminuează prin depuneri capacitatea de transport a conductelor/canalelor colectoare;
c) nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare, ale staţiilor de epurare şi ale echipamentelor asociate acestora;
d) nu sînt perturbate procesele de epurare din staţiile de epurare, procesele de tratare a nămolurilor sau nu se diminuează capacitatea de prelucrare a acestora;
e) nu se creează pericol de explozie;
f) nu se afectează calitatea apelor uzate din sistemul public de canalizare.
13. Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare nu trebuie să conţină:
a) materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stînjeni curgerea normală a fluxului de lichid, cum sînt:
materiale care, la vitezele realizate în conductele/colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;
diferite substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea conductelor/canalelor;
corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de animale, şerveţele umede, care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;
suspensii dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea conductelor/canalelor;
păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductelor/canalelor colectoare;
substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, existînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor/canalelor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi;
b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate;
c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor/canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care împreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţii, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă;
d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;
e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt:
metalele grele şi compuşii lor;
compuşii organici halogenaţi;
compuşii organici cu fosfor sau cu staniu;
agenţii de protecţie a plantelor: pesticidele – fungicide, erbicide, insecticide, algicide – şi substanţele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a materialelor textile;
substanţele chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzipiren, benzantracen si altele asemenea;
substanţele radioactive, inclusiv reziduurile;
f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;
g) substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare sau în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor împreună cu apele uzate, modificarea culorii apei receptorului natural;
h) substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;
i) substanţe organice greu biodegradabile;
j) substanţe care apar ca urmare a procesului de mătuire a sticlei.
14. Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi instituţiile de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni, microorganisme, viruşi, ouă de helminţi – se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care au fost luate toate măsurile de dezinfectare, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate odată cu apele uzate din unităţile menţionate în alineatul unu al prezentului punct se certifica periodic prin buletine de analiză eliberate de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauza şi se transmit şi operatorilor, periodic sau la cerere.
15. Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu acesta.
Normativele evacuării apelor uzate – concentraţiile maxim admisibile, se elaborează de către operatorul în conformitate cu cerinţele Regulilor recepţionării apelor uzate în sistemul comunal de canalizare, normativele deversărilor limitat admisibile (DLA), autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor, avizului Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, cu respectarea următoarelor condiţii:
protecţia reţelelor şi instalaţiilor sistemului public (comunal) de canalizare de distrugeri în urma influenţei apelor uzate agresive, formării vaporilor inflamabili şi toxici, obturarea conductelor şi utilajelor cu substanţe ce se depun din nămol;
asigurarea parametrilor de proiect ai staţiei de epurare a apelor uzate şi neadmiterea recepţionării de la consumatori, consumatori de apă, care evacuează ape uzate cu conţinut de substanţe ce afectează epurarea biologică a apelor uzate, unde raportul ce trebuie menţinut pentru funcţionarea stabilă a procesului de epurare biologic trebuie să fie CBO5:N:P = 100:5:1.
Concentraţiile parametrilor calităţii apelor uzate la evacuare în reţelele de canalizare, care nu sînt specificaţi în anexa nr. 1 se calculează conform prevederilor prezentului Regulament.
Valorile concentraţiilor maxim admisibile (CMA) ale substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se calculează conform prevederilor anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
Condiţiile de evacuare a apelor uzate de către agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi limitele concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate (CMA) se stabilesc de către operator, reieşind din normativele aprobate, conform legislaţiei în vigoare, pentru deversările limitat admisibile în emisar.
[Pct.15 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
16. Prin avizul de branşare/racordare eliberat de către operator şi ulterior prin contractele încheiate, se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr. 1, în baza încărcării deja existente cu poluanţi a apei uzate din sistemul de canalizare, respectiv la intrarea în staţia de epurare astfel încît să fie menţinut raportul CBO5:N:P = 100:5:1, care asigură funcţionarea eficace a procesului de epurare biologic.
[Pct.16 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
17. Pentru localităţile care au în curs de realizare staţii de epurare sau extinderi ale acestora, prevăzute prin programe de etapizare, autoritatea competentă stabileşte alte condiţii de evacuare pe perioada de derulare a programului, pînă la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ţinîndu-se seama de prevederile prezentului Regulament.
Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor care nu au staţie de epurare se face de către operatorii care administrează şi exploatează sistemul de reţele de canalizare, în baza prevederilor prezentului Regulament şi în funcţie de punctul final de descărcare.
Condiţiile de evacuare în reţeaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platformă industrială se stabilesc de către operatorul care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, ţinîndu-se seama de încărcări şi debitele pentru care a fost proiectată staţia de epurare aflată în gestiunea operatorului şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
18. La solicitarea avizului de racordare, a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi a acceptului de evacuare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou consumator de apă şi de extindere a capacitaţilor de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţia operatorilor datele asigurate de proiectant/consumator, respectiv estimările debitelor şi a compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţii de epurare.
19. Avizul de branșare/racordare a apelor uzate în sistemul public de canalizare al localității și contractul de furnizare a serviciului public de canalizare se eliberează de operator și include:
a) debitele şi concentraţiile maxime admisibile ale impurităţilor apelor uzate evacuate în punctul de control;
b) eventualele restricţii de evacuare la anumite ore;
c) măsurile de uniformizare a debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute;
d) obligaţia montării de debitmetre cu înregistrare şi contorizare pe conducta/canalul de evacuare a apelor uzate şi a menţinerii lor în stare de funcţionare;
e) obligaţia abonatului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare;
f) obligaţia de elaborare a planului de combatere a poluărilor accidentale, incluziv dotarea cu mijloace şi materiale pentru intervenţie, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate specializată pentru intervenţii în caz de poluare accidentală;
g) punctele de control al calităţii apelor uzate evacuate şi frecvenţa de prelevare şi analiza a probelor de apă uzată.
[Pct.19 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
20. Avizul de branşare/racordare, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi autorizaţia de folosinţă specială a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare.
[Pct.20 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
21. Pentru orice schimbare privind debitul și/sau calitatea apelor uzate descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare, ca urmare a modificării capacităților de producție, a tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, consumatorul este obligat să solicite aviz de branşare/racordare şi să încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
[Pct.21 în redacția HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
22. Acceptarea în reţelele de canalizare a localităţilor şi/sau în staţiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiilor de epurare se ia în considerare numai după realizarea în staţia de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condiţiilor de descărcare în emisaruri.
23. În scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor uzate urbane şi industriale cu conţinut de substanţe poluante se face numai în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Regulament.

Capitolul IV
Evacuarea apelor uzate în emisaruri

24. Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în emisare sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Ele se măsoară în punctul de control situat în amonte de descărcare.
Valorile admisibile specificate în alineatul unu al prezentului punct se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi se înscriu în :
a) avizele ce se emit pentru:
obiective noi;
obiective existente ce îşi modifică şi îşi îmbunătăţesc procesele tehnologice de producţie sau de epurare a apelor uzate;
obiective existente la care se prevăd extinderi de capacitate de producţie sau ale capacităţilor de epurare a apelor uzate;
alte obiective existente care prin lucrări de investiţie îşi modifică valoarea parametrilor de limită;
b) autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor emise:
consumatorilor noi, atunci cînd în aviz au fost prevăzute condiţii similare cu cele din prezentul Regulament;
consumatorilor de apă existenţi, numai după ce au realizat şi au pus în funcţiune capacităţi corespunzătoare de epurare a apelor uzate.
Prin avizele şi autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decît cele prevăzute în anexa nr.2, în baza încărcării în poluanţi deja existenţi în receptori, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, şi avînd în vedere parametrii de calitate ai emisarilor.
La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie să tină seama de faptul că, deşi individual, concentraţia maximă admisibilă poate fi cea prevăzuta în anexa nr.2, atunci cînd în apele uzate sînt prezente mai multe metale grele (de exemplu, plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentraţia totală a acestora în apă neputînd depăşi 2 mg/dm3. În privinţa mercurului concentraţia acestuia nu poate depăşi 0.05 mg/dm3 chiar în situaţia în care este unicul metal prezent în apele uzate.
Pentru substanţele pentru care nu sînt prevăzute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc în baza studiilor elaborate de institutele specializate, la comanda consumatorului de apă. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiză calitativă şi cantitativă a substanţelor respective, precum şi tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi protecţiei mediului.
Pentru substanţele poluante, altele decît cele prevăzute în anexa nr.2, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele şi autorizaţiile de mediu pentru folosinţă specială a apelor, în funcţie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în acelaşi receptor, de cerinţele consumatorilor de apă de capacitatea şi eficienţa de epurare a staţiei de epurare şi de necesitatea protecţiei mediului.
În cazul apelor uzate ce conţin substanţe poluante peste valorile limită stabilite prin prezentul Regulament, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de măsuri tehnologice adecvate, pînă la atingerea valorilor admise.
În situaţii excepţionale autorităţile publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului pot face derogări de la prezentul Regulament.
În cazuri speciale, după probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din staţiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul execuţiei unor lucrări de retehnologizare sau extindere a capacităţii staţiei de epurare, este permisă depăşirea valorilor-limită ale indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populaţiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, şi numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor şi, după caz, al centrelor teritoriale de sănătate publică. Avizul se solicită de către consumatorul de apă cu cel puţin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, reparaţiilor, reconstrucţiilor, altor lucrări, probelor tehnologice sau pentru amorsarea staţiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se stabileşte durata depăşirilor, care nu poate fi mai mică decît perioada necesară pentru efectuarea reviziilor, reparaţiilor, reconstrucţiilor, modernizărilor, testărilor şi reglării staţiilor de epurare, precum şi valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru această perioadă.
Pentru consumatorii existenţi, care realizează capacităţi de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apelor, emisă pe o perioada limitată, se înscriu valori ale concentraţiilor substanţelor poluante care nu depăşesc valorile-limită din anexa nr.2 la prezentul Regulament.
[Pct.24 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
25. Apele uzate care se evacuează în emisare nu trebuie să conţină:
a) concentraţii de substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate mai mari decît cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, precum şi acele substanţe a căror interdicţie a fost stabilită prin studii de specialitate;
b) concentraţii de materii în suspensie peste limita admisă, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor;
c) substanţe care pot conduce la creşterea turbidităţii, formarea spumei sau la schimbarea proprietăţilor organoleptice ale apei receptorilor faţă de starea naturală a acestora.
Apele uzate provenite de la spitalele de boli infecţioase, sanatorii TBC, instituţii de pregătire a preparatelor biologice – seruri şi vaccinuri, alte instituţii medicale curative sau profilactice, de la unităţile zootehnice şi abatoare nu pot fi descărcate în receptori fără a fi supuse în prealabil dezinfecţiei specifice. În această situaţie se aplică prevederile punctului 14 din prezentul Regulament.
26. Descărcarea apelor uzate epurate în reţeaua de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole se face numai în condiţiile realizării unei epurări corespunzătoare şi cu avizul administratorului/deţinătorului acestora în baza autorizaţiei, astfel:
cînd apa din canale se foloseşte la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se corelează şi cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole;
cînd apa uzată se descarcă într-un canal de desecare ce evacuează apele într-un emisar, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzători prezentului Regulament.
27. La reglementarea amplasării de noi obiective în zone restrictive se aplică prevederile punctului 24 alineatul opt din prezentul Regulament.
28. Operatorii, deţinătorii staţiei de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în emisaruri sînt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor, să prevadă facilităţi de prelevare a probelor de apă pentru analiză în locuri bine stabilite şi să instaleze sisteme automate de determinare a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea parametrilor specifici activităţii desfăşurate. Pentru debite mai mari de ape uzate de 500 l/s şi care se descarcă în receptori cu debite de cel puţin 3 ori mai mari decît cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se prevăd sisteme de dispersie/difuzie.
29. În scopul prevenirii poluării resurselor de apă pot fi prevăzute următoarele:
se recomandă folosirea apelor uzate şi/ sau a nămolurilor care conţin nutrienţi la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi cu avizul autorităţilor competente în domeniul îmbunătăţirilor funciare. În funcţie de natura culturii se va cere şi avizul centrului teritorial de sănătate publică;
în aceste cazuri este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor; eventualele exfiltraţii, precum şi apele din precipitaţii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate şi epurate astfel încît acestea să corespundă prevederilor prezentului Regulament.
30. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere gravitaţională asigurată natural.
31. Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.
32. Punctul de prelevare a probelor de ape uzate evacuate în receptorii naturali, în vederea conformării cu prevederile prezentului Regulament, este punctul de descărcare finală a apelor uzate în receptor.
Frecvenţa de monitorizare şi, respectiv, numărul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp, se stabilesc prin autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei, în funcţie de mărimea staţiei de epurare şi de impactul calitativ al descărcării asupra emisarului.
33. Apele uzate urbane înainte de a fi evacuate în emisare trebuie monitorizate în concordanţă cu procedurile de control stabilite în prezentul Regulament.
34. Monitorizarea constituie obligaţia tuturor prestatorilor/operatorilor ai reţelelor de canalizare şi/sau ai staţiilor de epurare a apelor uzate urbane, ai staţiilor de epurare a apelor industriale uzate şi a oricăror evacuări direct în emisare.
35. Staţiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încît din punctele de control stabilite să se poată preleva probe reprezentative din influentul staţiei şi din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuare în receptori.
36. Metodele de monitorizare utilizate trebuie să corespundă standardelor de stat în vigoare elaborate, de regulă, în baza standardelor europene şi internaţionale, cu indicarea caracteristicilor metrologice de bază – limita de detecţie, exactitatea, precizia şi care trebuie să fie în concordanţă cel puţin cu nivelurile de referinţă prevăzute la punctul 37 literele b) şi c) şi punctul 38.
37. Din punctele de control se prelevează probe pe o perioada de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proporţionale cu debitul, la evacuare – dacă se consideră necesar, şi la intrarea în staţia de epurare – pentru a se urmării conformarea cu prescripţiile stabilite prin prezentele norme tehnice, după cum urmează:
a) la prelevarea probelor se aplică practicile naţionale şi, după caz, internaţionale de laborator – respective metodele ISO sau EN – pentru ca gradul de degradare a probelor apei între momentul prelevării şi cel al analizării să fie cît mai mic posibil;
b) numărul minim de probe prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se fixează în funcţie de capacitatea staţiei de epurare, după cum urmează:
pentru 2000-9999 EL – 12 probe în cursul primului an şi 4 probe în următorii ani, dacă se poate demonstra că în timpul primului an apele respectă prescripţiile din prezentele norme tehnice: dacă una din cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul următor se vor preleva 12 probe;
pentru 10000- 49999 EL – 12 probe;
pentru 50000 EL sau mai mult – 24 de probe;
c) se consideră, că apele uzate tratate respectă valorile fixate pentru diferiţi parametri dacă, pentru fiecare parametru în parte, eşantioanele prelevate arată că se respectă valorile corespunzătoare, în funcţie de următoarele dispoziţii:
pentru parametrii care figurează în anexa nr. 3 la prezentul Regulament numărul maxim de probe care nu corespund valorilor de concentraţie şi/sau procentelor de reducere indicate în anexele nr.3 şi nr.4 este precizat în anexa nr.4 la prezentul Regulament;
pentru parametrii care figurează în anexa nr. 3 şi care sînt exprimaţi în valori de concentraţie, numărul de probe prelevate în condiţii de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 100% de valorile parametrilor. Pentru valorile de concentraţie care se raportează la totalul de materii solide în suspensie, abaterea poate ajunge pînă la 150% (1,5 ori);
pentru parametrii care figurează în anexa 5, media anuală a probelor trebuie să respecte valorile corespunzătoare, pentru fiecare parametru.
[Pct.37 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
38. Pentru cele menţionate la punctul 37 literele a), b) şi c) se folosesc metode alternative dacă se demonstrează că acestea permit obţinerea de rezultate echivalente.
39. Evacuările provenite din staţiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să corespundă prescripţiilor din anexa nr.3 la prezentul Regulament.
40. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective dacă acestea sînt rezultatul unor circumstanţe excepţionale, cum ar fi ploi torenţiale, evacuări accidentale în reţelele de canalizare şi în staţia de epurare.
[Pct.40 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

Capitolul V
Utilizarea nămolului provenit de la staţiile de epurare
a apelor uzate

41. Nămolurile rezultate de la procesele de epurare a apelor uzate sînt tratate conform proiectelor implementate la staţiile de epurare. Nămolurile generate, după prelucrare, se transportă sau se depozitează în zonele de depozitare ale staţiei de epurare. După efectuarea studiilor specializate, nămolul se utilizează în calitate de îngrăşăminte organice, se incinerează sau se îngroapă.
Utilizarea nămolului în agricultură se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi, în special, a solului.
Cînd nămolul nu are calitatea necesară pentru utilizare în agricultură, există alte opţiuni de tratare, de exemplu, incinerarea lui. Companiile de fabricare a cimentului pot utiliza nămolul din staţiile de epurare ale aglomerărilor, ca alternativă de materie primă pentru producerea de energie.
42. La modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate urbane vor fi întreprinse măsuri pentru modernizarea epurării secundare-biologice şi îmbunătăţirea calităţii nămolului rezultat.
De asemenea, prin fermentarea anaerobă a nămolului se obţine gaz metan. În aceste procese, deshidratarea nămolului va fi mai eficientă, prin utilizarea de instalaţii noi şi mai performante.
43. Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din anexa nr. 5 la prezentul Regulament. Prevederile anexei nr. 5 se aplică după identificarea și aprobarea listei zonelor sensibile.
[Pct.43 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

Capitolul VI
Criterii pentru identificarea zonelor sensibile

44. Un emisar poate fi identificat ca zonă sensibilă dacă aparţine uneia dintre grupele de mai jos:
1) lacuri naturale cu apă dulce, alte ape dulci, care se dovedesc a fi eutrofe sau care în viitorul apropiat pot deveni eutrofe dacă nu se iau măsuri de protecţie.
Ca să se analizeze care nutrienţi trebuie redus printr-o epurare suplimentară, se vor lua în considerare următoarele elemente:
a) lacuri şi cursuri de apă care ajung în lacuri naturale sau de acumulare, avînd un schimb de apă redus, ceea ce poate favoriza procesul de acumulare. În aceste zone trebuie inclusă îndepărtarea azotului şi fosforului, dar numai în cazul în care se demonstrează că acestea ar avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare. Acolo unde se fac descărcări din localităţi mari se poate lua în considerare şi eliminarea azotului;
b) evacuările din localităţi mici au de obicei o importanţă mica în aceste zone, dar pentru localităţile mari trebuie prevăzută îndepărtarea fosforului şi/sau a azotului dacă se poate demonstra că aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare;
c) apele de suprafaţă destinate captării apei pentru potabilizare şi care pot conţine concentraţii de azot mai mari decît cea stabilită în normele referitoare la calitatea apei cerută pentru apele de suprafaţă destinată apei pentru potabilizare;
d) zonele în care este necesară altă epurare decît cea prevăzută la capitolul V al prezentului Regulament, în vederea respectării reglementărilor în vigoare.
2) O zonă nu mai este considerată sensibilă dacă timp de 7 ani de la identificare corespunde cerinţelor din punctul de vedere al aportului în fosfor şi azot, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
45. Pentru a se asigura că emisarele, identificate ca zone sensibile care sînt şi receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calităţii, reglementărilor în domeniu, autoritatea competentă stabileşte în avizele/autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor prescripţii mai severe decît cele prezentate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, în dependenţă de gradul de poluare a apelor, pentru a nu admite eutroficarea lor.
46. În funcţie de specificul apelor industriale uzate care se deversează în reţelele de canalizare, de utilizările din aval şi de obiectivele de calitate ale emisarului, autoritatea competentă poate stabilii şi alte condiţii de calitate pentru efluenţii staţiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în anexele nr. 1 şi nr.2 la prezentul Regulament.
47. Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se aleg, avîndu-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra emisarului.
48. Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de cîte ori acest lucru este posibil, cu avizul autorităţilor în domeniu, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie să se facă în condiţiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.
49. Nămolurile provenite din staţiile de epurare a apelor uzate se depozitează în mod corespunzător sau se utilizează ori de cîte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului şi se precizează în avizele/autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apelor.
50. Utilizarea nămolurilor se poate face numai cu avizul autorităţii competente, în funcţie de origine şi de domeniul de utilizare.
51. Apele industriale uzate provenite din sectoarele industriale nominalizate în anexa nr. 2 vor respecta condiţiile prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament, înainte de evacuare în emisaruri.
[Pct.51 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

Capitolul VII
Stabilirea cerinţelor de epurare a apelor uzate în localităţile rurale

52. Atunci cînd instalarea unui sistem de colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure acelaşi nivel de protecţie a mediului.
Această prevedere va fi respectată la elaborarea planurilor de urbanism, care trebuie să ţină seama de cerinţele privind colectarea şi epurarea apelor uzate în localităţile rurale.
53. Există două abordări posibile pentru conformarea cu cerinţele referitoare la dotarea cu sisteme individuale de epurare corespunzătoare pentru aglomerări cu mai mult de 2000 EL unde, pe lîngă sisteme de colectare centralizate, se acceptă şi sisteme individuale de epurare, acolo unde condiţiile tehnico-economice şi geografice nu permit colectarea centralizată a apelor uzate.
54. Reguli generale pentru sistemele de colectare a apelor uzate în sistemul centralizat.
Cerinţe pentru proiectarea, construirea şi operarea în conformitate cu cele mai avansate cunoştinţe tehnice, însă care nu implică costuri ridicate:
dimensiunea/capacitatea sistemului de colectare în funcţie de volumul şi caracteristicile apelor uzate urbane;
prevenirea pierderilor în reţea;
limitarea poluării apelor receptoare datorită debitelor excedentare din reţelele de canalizare.
Sisteme individuale sau alte sisteme adecvate de epurare corespunzătoare – excepţie de la regulă.
Cerinţe pentru proiectare, construire şi operare care să asigure acelaşi nivel de protecţie a mediului ca şi sistemul de colectare centralizat.
Pot fi utilizate doar după evaluarea caz cu caz şi după o argumentare ce se referă la absenţa beneficiului pentru mediu faţă de sistemul de colectare centralizat, sau conform situaţiei în care sistemul de colectare necesită costuri excesive.
55. Sistemele individuale de colectare a apelor uzate recomandate de ghidurile Comisiei Europene sînt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care sînt impermeabile, iar apele uzate sînt colectate şi transportate în mod regulat la o staţie de epurare.
56. De asemenea, referitor la sistemele individuale de epurare a apelor uzate sînt acceptate acele procese de epurare care să asigure efluenţi ai căror calitate să nu aibă efecte adverse asupra mediului. Pot fi utilizate bazinele de stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, iar calitatea apelor uzate colectate şi epurate să respecte cerinţele în vigoare.

anexa nr.1
[Anexa nr.1 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

anexa nr.2
[Anexa nr.2 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

anexa nr.3
[Anexa nr.3 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

anexa nr.4
[Anexa nr.4 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

anexa nr.5
[Anexa nr.5 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

anexa nr.6
[Anexa nr.6 introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

REGULAMENTUL

cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative,
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire
şi alimentare cu apă

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa (în continuare-Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul locativ, Legea cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, Legea cu privire la arendă, Legea condominiului în fondul locativ, altor documente normative şi stabileşte modul de achitare de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine şi încăperi cu altă destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între furnizorii (gestionarii) şi consumatorii acestor servicii.

Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra caselor individuale în ceea ce priveşte deservirea tehnică a blocului locativ.

[Pct.1 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:

proprietar – persoană fizică ori juridică sau un grup de persoane care posedă, utilizează şi dispun de proprietatea lor (apartament în blocul locativ, încăpere locuibilă în cămin, încăpere nelocuibilă în blocul locativ, precum şi de proprietatea indiviză în blocul locativ) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

    chiriaş – persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare;

    locatar – persoană fizică sau juridică ce posedă şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului;
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

gestionar al fondului locativ – întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ;

[Pct.2 noţiunea în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]      prestator de servicii – agent economic sau gestionar al fondului locativ care prestează sau distribuie consumatorilor, în baza de contract, servicii locative, comunale şi necomunale;
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii;
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

furnizor – agentul economic care, în baza contractului încheiat cu gestionarul sau direct cu consumatorul, livrează energie electrică, termică, gaze, apă potabilă şi apă caldă menajeră sau evacuează apele uzate;
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

casa individuală – locuinţă destinată traiului permanent, de regulă al unei familii, fiind constituită din una sau mai multe camere de locuit şi încăperile auxiliare respective;

[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470; al.7-14 devin 9-16]

apartament – locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, care satisfac cerinţele de trai permanent al unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ;

    încăpere locuibilă în cămin – locuinţă constituită din una sau două camere de locuit cu dotări (bucătărie, toaletă, cameră de baie etc.) parţiale sau fără ele, care face parte din cămin;

suprafaţa încălzită a apartamentului, casei individuale – suprafaţa camerilor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);

   [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]     încăpere de uz comun – casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ;

[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

locatari provizorii – locatari care subînchiriază sau arendează casa individuală, apartamentul sau încăperea locuibilă în cămin (o parte din ele) pentru locuire temporară (cel puţin 15 zile);

[Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

încăpere nelocuibilă –  încăpere cu altă destinaţie decît de locuinţe;

suprafaţa casei individuale, încălzită a apartamentului  – suprafaţa camerelor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);

  [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

   [Pct.2 noţiunea”suprafaţa încălzită indirect” exclusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]     hotar de delimitare a reţelelor – loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după caz);
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]

echipamente tehnice interioare – reţele inginereşti şi sisteme de distribuţie din interiorul  blocului (apartamente), prin care se prestează servicii;
    [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]

apă potabilă – apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, un timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea;
   [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]

apă menajeră – apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igieno-sanitare;

[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
consumator casnic – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională.
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

3. Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.

Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionarul fondului locativ. Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatori.
Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu  apartamente privatizate, gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie.
[Pct.3 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.3 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.3 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

II. Tipurile serviciilor prestate

4. Servicii locative:

a)  închirierea apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine din fondurile de stat (departamental), municipal, obştesc şi cu statut special;

b) darea în chirie a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine proprietate privată, de stat (departamentală), municipală şi obştească.
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
5. Servicii comunale:

a) încălzirea caselor individuale, apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor de uz comun din blocurile locative şi cămine;
  [Pct.5 lit.a) în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

b) alimentarea cu apă caldă menajeră;

c) alimentarea cu apă potabilă;

d) evacuarea apelor uzate;
[Pct.5 lit.e)-f) excluse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057; lit.g)-i) devin lit.e)-g)]

e) transportul deşeurilor menajere solide şi lichide;

f) servicii ascensor;

g) deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente, a blocurilor căminelor cu încăperi locuibile;
h) deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului;
[Pct.5 lit.h) introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
i) salubrizarea locurilor de uz comun şi a terenurilor aferente blocului locativ.
[Pct.5 lit.i) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

6. Servicii necomunale:

a) reţeaua de radiodifuziune prin fire;

b) sistemul de televiziune prin cablu;
[Pct.6 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

c) servicii de telecomunicaţii;

d) alimentarea cu energie electrică a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine, locurilor de uz comun din blocurile locative şi funcţionarea ascensoarelor;

e) alimentarea cu gaze naturale utilizate pentru aragaze, boilere sau instalaţiile de încălzire autonomă a apartamentelor;
   [Pct. 6 lit.d) -e) introduse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
f) sistemul de semnalizare incendiară.
    [Pct.6 lit.f) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

III. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor

pentru serviciile locative, comunale şi necomunale

7. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor se efectuează în modul următor:

a) tarifele pentru închirierea sau arendarea apartamentelor, încăperilor locuibile din cămine ori încăperilor nelocuibile din blocul locativ, apa caldă menajeră, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ de stat sau municipal şi utilajului, transportul deşeurilor menajere solide şi lichide, deservirea tehnică a ascensoarelor şi a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune – de către organele administraţiei publice locale.
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
  [Pct.7 lit.a) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
b) tarifele pentru sursele energetice (gazele naturale, precum şi energia electrică şi serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate – de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ;
[Pct.7 lit.b) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]

[Pct.7 lit.b) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]     c) tarifele pentru serviciile de radiodifuziune prin fire – de către Agenţia Naţională de Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;

d) tarifele pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, precum şi deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocurilor aflate în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate, încăperilor locuibile în cămine, asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor – de către adunarea generală a membrilor acestora;

   [Pct.7 lit.d) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare vor fi reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza art. 7 și 35 ale Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
    [Pct.7 lit.e) introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

IV. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale

8. Plata pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente privatizate.

Tarifele pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă a apartamentului, încăperilor locuibile în cămine.

Plata pentru închirierea apartamentului şi încăperii locuibile în cămin se percepe în baza contractului încheiat între gestionarul acestora şi persoana – chiriaş sau locatar principal – care reprezintă familia sa.

Proprietarii apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine achită plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative în baza tarifului, care include toate cheltuielile pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, întreţinerea locurilor de uz comun, amenajarea şi salubrizarea terenurilor aferente.
Proprietarul, locatarul încăperilor nelocuibile din blocul locativ achită în mod obligatoriu plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia elementelor de uz comun, salubrizarea terenului aferent blocului, conform tarifelor aprobate pentru bloc şi celor aprobate prin contractul încheiat cu gestionarul fondului locativ.     Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe este specificată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor din contul locatarilor este specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele locale, este specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Pct.8 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Pct.8 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

9. Modul de stabilire a volumelor de apă consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate

Tariful pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se calculează pentru un metru cub de apă potabilă consumată şi un metru cub de apă uzată evacuată.

Plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se percepe în baza contractelor încheiate între furnizori (gestionari) şi consumatori – proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine sau încăperilor nelocuibile.

Volumul lunar al serviciilor prestate se confirmă pentru fiecare bloc locativ în parte printr-un act semnat de furnizor şi gestionar şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor din blocurile respective, care serveşte drept temei pentru evaluarea serviciilor prestate.

În act se indică volumul total al apei livrate consumatorilor, înregistrat de contorul blocului locativ, inclusiv de contoarele de evidenţă a apei, instalate în apartamente/încăperile locuibile în cămine şi încăperile nelocuibile, volumul stabilit pentru locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate, precum şi volumul scurgerilor de facto.

Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor.

Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai  unei încăperi locuibile din  cămin se determină în modul descris mai jos:

a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine – conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine şi prevederilor anexei nr.5 la prezentul Regulament;

b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile din cămine – conform indicaţiilor înregistrate de contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, nr.06.6.3.16, şi se determină prin formula:

V- (Via +Var  +Vprd)

(1) Vi = ______________________ x ni ,  în care

Nia

Vi – reprezintă volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de locatarii unui apartament, unei încăperi locuibile în cămin necontorizate, m3;

V – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contorul comun al blocului locativ, m3;

Via – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, m3;

Var – volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de toţi locatarii şi proprietarii încăperilor nelocuibile din blocul locativ, m3;

Nia – numărul de locatari din apartamente/încăperile locuibile în cămine necontorizate, persoane;

ni –  numărul tuturor locatarilor apartamentului, încăperii locuibile în cămin, persoane.

V prd – volumul lunar al tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră, în m3, care se determină prin relaţia descrisă mai jos.

Vnorm  +Nia  +n

(2) Vprd = V – [(_________________) Via+Var],  în care

1000

n – reprezintă numărul zilelor în luna de calcul;

Vnorm – norma de apă potabilă şi apă caldă menajeră pentru 1 persoană, l/24 ore.

Volumele tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră se trec la pierderile gestionarului, conform tarifelor stabilite pentru populaţie.

În cazul depistării scurgerilor din vina consumatorilor, dacă pe parcursul lunii în reţelele din subsol sau la etajul tehnic al blocului locativ contorizat nu s-au produs scurgeri, volumele scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată. Partea vinovată este consumatorul în apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) a căruia au fost depistate scurgeri sau contoare deteriorate şi alte încălcări, inclusiv cele ce au avut loc pînă la locurile în care sînt instalate contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine (încăperile nelocuibile), iar atunci cînd scurgerile s-au produs de la reţelele interne de utilizare comună – persoana responsabilă de exploatarea acestora.

Scurgerile depistate vor fi confirmate printr-un act semnat de reprezentantul gestionarului şi proprietarul, chiriaşul şi locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin sau încăperii nelocuibile.

În cazul scurgerilor de apă de la reţelele interne ale blocului locativ, se întocmeşte un act, semnat de reprezentantul gestionaruluişi 2-3 locatari, iar volumul de apă potabilă scursă se trece la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor, conform tarifului stabilit pentru populaţie.

Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc).

Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit este calculat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului şi confirmat printr-un act, semnat de ambele părţi. În cazul în care furnizorul refuză să se prezinte la faţa locului pentru a fixa scurgerile sau a semna actul respectiv, acest act este semnat unilateral de către gestionar şi 2-3 locatari şi prezentat spre calculare direct furnizorului sau întreprinderii municipale “Infocom” ori altei întreprinderi similare.

Volumul apei uzate va fi acceptat la nivelul volumului de apă potabilă consumată.

[Pct.9 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]    [Pct.9 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]

10. Plata pentru încălzire

Plata pentru încălzire se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin.

În cazul în care pe balcoane sau logii sînt instalate aparate de încălzire, la suprafaţa încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin se adaugă şi suprafeţele acestora, iar plata pentru încălzirea lor se calculează aplicîndu-se coeficientul 1,2.

Dacă în apartament/încăperea locuibilă în cămin au fost instalate radiatoare suplimentare sau secţiuni ale acestora, din care cauză este dereglată încălzirea apartamentelor conectate la aceeaşi coloană, plata pentru încălzirea apartamentelor cu radiatoare (secţiuni) instalate suplimentar se va majora conform calculului efectuat de gestionar sau furnizor, după caz, reducîndu-se, respectiv, plata pentru încălzirea apartamentelor în care încălzirea a fost dereglată.

Volumul energiei termice supuse achitării de către populaţie se stabileşte conform datelor contoarelor termice instalate în blocurile locative, iar în lipsa lor, începînd cu 1 ianuarie 2003 şi pînă la finele procesului de instalare a contoarelor termice în blocurile locative – costul se stabileşte conform costului mediu de încălzire a 1 m2 de suprafaţă încălzită a locuinţelor tuturor blocurilor necontorizate ale fondului locativ.
    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor termice se efectuează din contul furnizorului.

În cazul în care blocul locativ este contorizat, plata lunară pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate Cînc se determină prin relaţia:

Q – (Qсc + Qar + Qprd)
(3) Cînc = Tînc × Qi = Tînc × —————————— × fi ,
Fi

în care:
Tînc reprezintă tariful pentru energia termică, lei/Gcal
Q- consumul de energie termică înregistrat de contorul comun al blocului locativ, Gcal;
Q1– consumul lunar de energie termică pentru încălzirea apartamentului/ încăperii locuibile în cămin, Gcal;
Qcc – consumul lunar de enargie termică înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, Gcal;
Q ar – consumul lunar de energie termică pentru încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi ale proprietarilor, conectate la branşamentul de încălzire al/blocului locativ după contorul blocului, Gcal;
f i – suprafaţa încălzită a/apartamentului/încăperii locuibile în cămin, m2
Fi – suprafaţa încălzită a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine, în care nu sînt instalate contoare termice, m2;
Qprd – pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri şi cele ce au loc prin sectoarele neizolate ale sistemelor interne de încălzire a blocului locativ (Gcal) se determină prin relaţiile descrise mai jos:

Qprd=Qsc prd + Qneiz prd, în care,
Qsc prd – reprezintă pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri, Gcal;
Qneiz prd – pierderile lunare de energie termică prin sectoarele interne neizolate/ Gcal;

Pierderile lunare ocazionate de scurgeri se determină prin relaţia:

Qsc prd  = [86,6 V n sc /t]*t, în care

    t – temperatura medie lunară a agentului termic în conducta în care se află sursa de pierderi, 0C;

    V – volumul vasului de măsurat scurgerile de agent termic pe parcursul controlului, m3;

    t – timpul umplerii vasului de măsurat, s;

    nsc – numărul de zile, pe parcursul cărora au avut loc scurgeri.

    Pierderile lunare prin sectoarele neizolate se determină prin relaţia:

Qneiz prd  = 24 q l nneiz 10-6,

în care:

    l – reprezintă lungimea conductei neizolate, m;

    nneiz – durata pierderilor de căldură prin sectorul neizolat pe parcursul lunii, zile;

    q – pierderile specifice de căldură prin sectorul neizolat se determină conform graficului de la pagina 11.

    Dacă evidenţa energiei termice se efectuează prin contorul instalat în punctul termic central (PTC) sau punctul termic (PT), plata lunară pentru încălzirea fiecărui apartament din blocul locativ/fiecărei încăperi locuibile în căminul fără contor termic se determină prin relaţia:

Q – (ΣQcc + ΣQar + ΣQprd + Qlprd)
(4) Cînc = Tînc × Qi = Tînc × ———————————————— × fi ,
Fi

    Q1 prd  reprezintă pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice externe de la PTC sau PT pînă la blocul locativ, Gcal;

IZOLAREA TERMICĂ A SUPRAFEŢELOR FIERBINŢI

    Graficul de determinare a pierderilor de căldură prin suprafeţe neizolate ale conductelor

    ΣQ cc. – consumul însumat lunar de energie termică înregistrat de toate contoarele termice din apartamentele din blocurile locative / încăperile locuibile în cămine, conectate la respectivul PTC sau PT, Gcal;

    ΣQar – consumul însumat lunar de energie termică la încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi private, conectate la branşamentele de încălzire ale blocurilor locative, care se alimentează cu energie termică de la respectivul PTC sau PT, Gcal;

    ΣQ prd – Pierderile lunare de energie termică cauzate de scurgeri şi cele produse în sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile gestionarului sau proprietarului casei individuale, după caz, iar pierderile de la scurgeri, precum şi cele produse în sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit – la pierderile furnizorului.
  Pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile furnizorului sau gestionarului care le deserveşte, iar pierderile de la scurgeri prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit – la pierderile furnizorului.

    Cantitatea de energie termică utilizată lunar este confirmată printr-un act, semnat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului.

    În cazul în care temperatura agentului termic nu corespunde cerinţelor tehnice şi sanitare din cauza parametrilor scăzuţi sau a funcţionării necorespunzătoare a sistemului de încălzire din interiorul blocului locativ:nu se permite aplicarea coeficienţilor de majorare a plăţii pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la etajele 2-4, 2-8 etc. În scopul reducerii plăţii pentru încălzirea insuficientă a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la primele sau ultimele etaje.

    Nu se permite deconectarea parţială a apartamentului (încăperilor locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. Deconectarea integrală se va efectua cu condiţia că în apartament (încăperea locuibilă în cămin) va fi instalată o altă sursă de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C. Deconectarea integrală se va efectua cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la prezentul Regulament.
[Pct.10 modificat prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]     [Pct.10 modificat prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
[Pct.10 modificat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
    [Pct.10 modificat prin HG269 din 12.03.03, MO48/18.03.03 art.286]
    [Pct.10 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

    11. Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră

    Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se percepe în baza contractelor încheiate între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi între gestionar-consumator (conform contractului – model din anexa nr.5), dacă pct.3 din prezentul Regulament nu prevede altfel, şi se calculează în modul următor:
1) pentru fiecare persoană, în cazul lipsei contoarelor la branşamentele blocurilor locative şi în apartamente/încăperile locuibile în cămine – conform normelor de consum prevăzute de Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000 sau altor norme aprobate de organele administraţiei publice locale, dar nu mai mari decît cele prevăzute de Normele sus-nominalizate;

2) conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine (în temeiul cerinţelor stipulate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament).

    În cazul în care consumatorul nu are posibilitate să instaleze contoare la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin, se permite deconectarea parţială sau a tuturor branşamentelor de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră a blocului locativ, cu respectarea prevederilor anexei nr.6 la prezentul Regulament.

    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului.

    Modul de stabilire a volumelor de apă caldă menajeră consumată este similar modului stabilit pentru apa potabilă, specificat la punctul 9 al prezentului Regulament.

    [Pct.11 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057],
[Pct.11 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

    12. Plata pentru energia electrică furnizată
Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.
Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.
Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.
În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sînt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.
În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.
În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367).
[Pct.12 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]
    [Pct.12 în redacţia HG1480  din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

    [Pct.12 în redacţia HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507]
    [Pct.12 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470]

    13. Plata pentru alimentarea cu gaze naturale

    Plata pentru alimentarea cu gaze naturale se percepe conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor contoarelor de gaze, iar în lipsa lor – conform normelor de consum în vigoare în baza contractelor încheiate între furnizor şi consumator.

    În lipsa contoarelor de gaze, plata pentru gazele naturale utilizate de aragaz se calculează conform normelor de consum în vigoare (pentru gazul natural utilizat de aragaz – pentru o persoană, luîndu-se în considerare gradul de confort al apartamentului/încăperii locuibile în cămin, şi pentru un metru pătrat de suprafaţă – în cazul utilizării gazului pentru încălzirea autonomă a apartamentului/încăperii locuibile în cămin).

    14. Plata pentru întreţinerea ascensorului
Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar.
La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.
Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.
La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai apartamentelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare reconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului, cu restabilirea obligaţiei de plată a serviciului ascensoare de către proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai apartamentelor de la etajul II. Reconectarea aparatelor de comandă a ascensorului, de la staţia etajului II, se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele:
numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, reparaţiile curente, întocmirea actelor de constatare şi devizelor etc.);
obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a ascensorului;
obligaţiile beneficiarului;
perioada de acţiune a contractului;
preţul lucrărilor contractate;
modalităţile de plată;
garanţii;
modul de modificare şi reziliere a contractului;
alte prevederi.

    [Pct.14 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]     [Pct.14 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

    [Pct.14 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]     15. Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide şi lichide

    Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), prezentate de prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale, cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ.

    Plata pentru transportul deşeurilor menajere lichide se efectuează pentru cantitatea transportată de facto.

    Întreprinderea care transportă deşeurile menajere solide şi lichide asigură securitatea sanitară şi epidemiologică pe teritoriul localităţii.
    [Pct.15 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

    [Pct.15 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470 ]

    16. Plata pentru serviciile necomunale

    Plata pentru folosirea reţelei de radiodifuziune, a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune şi pentru serviciile de telecomunicaţii se percepe în conformitate cu tarifele în vigoare şi cu contractele încheiate.
Proprietarii posturilor de televiziune prin cablu achită plata pentru folosirea elementelor constructive ale blocului locativ în scopul montării cablului, instalaţiilor, dispozitivelor şi antenelor, conform contractelor încheiate, în mod obligatoriu, cu gestionarul fondului locativ.
    [Pct.16 alineat introdus prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru

serviciile locative, comunale şi necomunale

    17. Plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale se percep de la proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza conturilor (bonurilor) lunare respective pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau prestatorii de servicii.

    [Pct.17 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]     18. Achitarea plăţilor se efectuează de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc, de regulă, prin instituţiile bancare şi oficiile poştale, dacă în contractele încheiate nu este prevăzut altceva. În cazul în care plata se achită direct furnizorilor, prestatorilor de servicii şi gestionarilor, casele lor trebuie să fie înzestrate cu aparate de casă cu memorie fiscală.

    Proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc achită plăţile pentru serviciile prestate în luna precedentăpînă la data indicată în factura de plată . La solicitarea consumatorilor, plata pentru serviciile prestate poate fi achitată în prealabil pe o durată convenită de părţi, conform condiţiilor propuse de ele şi stipulate în contract.
În cazul absenţei locatarilor, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii se percepe conform prevederilor stipulate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Categoriile de populaţie care beneficiază de compensaţii nominative achită plata pentru serviciile locative, comunale şi necomunale conform actelor legislative şi normative în vigoare.
[Pct.18 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
  [Pct.18
modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]

VI. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a
termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate

19. În cazul în care nu se respectă termenele de prestare a serviciilor, precum şi volumele şi calitatea lor, prevăzute de contractul încheiat, se micşorează, respectiv, şi plata pentru ele, conform prescripţiilor din capitolele VI şi VII din prezentul Regulament.

În contractele încheiate între furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator şi între furnizor şi consumator se va include obligatoriu un punct, care va reglementa modul de reducere a plăţilor pentru serviciile comunale şi necomunale prestate cu încălcarea termenelor sau de calitate necorespunzătoare din vina furnizorului (gestionarului), conform prevederilor capitolului VII, şi se vor indica telefoanele de contact ale serviciului de dispecerat.

[Pct. 19 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]   20. Modul de perfectare a documentelor în cazul lipsei unuia dintre tipurile de servicii

Perfectarea documentelor ce confirmă faptul lipsei unuia dintre tipurile de servicii se efectuează în modul următor:

a) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa caldă menajeră lipsesc în toate apartamentele blocului locativ/încăperile locuibile în cămine (unei scări, unui grup de blocuri), iar deşeurile solide şi lichide nu se transportă sau se transportă cu întîrziere, în acest caz iniţiatorul întocmirii actului privind lipsa serviciilor respective va fi gestionarul, la balanţa sau în gestiunea căruia se află fondul de locuinţe.

În actul întocmit de trei părţi (gestionar, furnizor şi consumator) se va indica:

1) perioada în care serviciile nu au fost prestate, ceea ce se confirmă prin note făcute în registrul dispeceratului furnizorului sau gestionarului;

2) înregistrarea sosirii sau nesosirii, la chemare, a reprezentantului furnizorului;

3) înregistrarea reluării prestării serviciilor, cu indicarea cauzelor acordării lor  necalitative şi a părţii vinovate.

Actul se întocmeşte în trei exemplare, cîte unul pentru gestionar, furnizor şi consumator, şi se prezintă fiecăruia din ei, indiferent dacă au fost sau nu au fost  prezenţi la întocmirea lui.

Actul este semnat de reprezentanţii gestionarului, împuterniciţi prin ordin pe întreprindere, precum şi de 2-3 reprezentanţi ai blocului locativ (grupului de blocuri), împuterniciţi de locatarii, cărora nu li se prestează serviciile respective sau li se prestează servicii necalitative, şi de reprezentantul furnizorului.

Reprezentantul furnizorului este invitat printr-o telefonogramă, indicîndu-se data şi ora expedierii ei. Dacă el nu se prezintă, în act se face nota respectivă, indicîndu-se numărul şi data telefonogramei expediate, copia ei fiind anexată la act.

Dacă reprezentantul furnizorului s-a prezentat, însă a refuzat să semneze actul, acesta este semnat de gestionar şi reprezentantul blocului locativ sau al casei scării şi serveşte drept temei pentru reducerea plăţilor pentru serviciile prestate.

Dacă în act a fost menţionată data reluării  prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizoruluieste necesară numai în cazul existenţei unor divergenţe.

Toate divergenţele dintre gestionari şi furnizori generate de lipsa serviciilor sau de prestarea unor servicii necalitative, se vor examina în instanţele judecătoreşti în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;

b) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa  caldă menajeră lipsesc într-un apartament/încăpere locuibilă în cămin, consumatorul din acest apartament/această încăpere locuibilă în cămin se adresează prin telefon sau în scris la dispeceratul gestionarului sau furnizorului, după caz, cu care au încheiat contractul.

Dispecerul înregistrează în mod obligatoriu adresarea consumatorului în registru, în care indică data şi ora primirii ei şi data şi ora reluării prestării serviciilor, informînd ulterior consumatorul.

Dacă în urma controlului temeinicia adresării locatarului nu se confirmă, în act se face nota respectivă.

În cazul în care furnizorul (gestionarul), în termen de trei zile, nu a luat măsuri pentru satisfacerea adresării consumatorului, acesta din urmă  este în drept să solicite întocmirea unui act privind lipsa serviciilor sau prestarea unor servicii necalitative, semnarea şi examinarea ulterioară a divergenţelor în modul expus la lit. a), însă în această situaţie actul nu este semnat de reprezentantul blocului locativ, ci de consumatorul din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin respective.

Dacă la semnarea actului nu există divergenţe privind reluarea prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizoruluinu este obligatorie;

c) în cazul în care furnizorul deserveşte reţelele pînă la consumatorul din apartament/încăperea locuibilă în cămin şi încăperea nelocuibilă şi a încheiat un contract cu acesta, actele privind lipsa serviciilor sau nerespectarea calităţii şi a termenelor de prestare a lor sînt semnate de reprezentanţii furnizorului şi de consumator.

Prevederile acestui punct se extind şi asupra caselor individuale, cu condiţia ca actele să fie  întocmite între furnizor şi consumator.

[Pct.20 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

21. Specificul perfectării documentelor în cazul încălzirii insuficiente şi alimentării necalitative cu apă caldă menajeră

Dacă temperatura aerului în casa individuală, apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) sau a apei calde menajere este mai joasă decît parametrii normativi, la cererea consumatorului, depusă (oral sau în scris) la dispeceratul furnizorului sau gestionarului după caz, reprezentantul acestuia este obligat să verifice funcţionarea aparatelor de încălzire şi a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), să măsoare temperatura aerului sau a apei şi să întocmească actul respectiv.

    Reprezentantul furnizorului (gestionarului), care i-a refuzat consumatorului întocmirea actului respectiv, va fi tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare.

    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), în act se va menţiona neapărat faptul dacă consumatorul a efectuat sau nu izolarea termică a uşilor, ferestrelor etc.

    Temperatura aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin se măsoară la o distanţă de 1 metru de la peretele exterior şi la înălţimea de 1,5 metri de la podea – fapt care, de asemenea, se fixează în act.

    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a apei calde menajere, temperatura acesteia se măsoară cu un termometru special pentru lichide, nemijlocit în priza de apă, şi indicaţiile termometrului sa fixează în act.

     În cazul în care vinovat de prestarea serviciilor necalitative este furnizorul, pentru semnarea actului sus-menţionat este invitat reprezentantul acestuia.

    Dacă rezultatele măsurărilor nu confirmă pretenţiile expuse în reclamaţie sau se constată că consumatorul nu a efectuat lucrările de izolare termică a apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile), actul se întocmeşte numai la cererea consumatorului.

     În caz de apreciere incorectă (în opinia consumatorului) a faptelor, el poate face apel la instanţa judiciară.
[Pct.21 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

    22. Dacă în întreaga casă sau la o scară a ei ascensorul nu funcţionează cel puţin 24 de ore însumate pe parcursul lunii (cu excepţia perioadei în care sînt executate lucrările de reparaţie planificate, despre care furnizorul este obligat să informeze gestionarul şi consumatorii), în acest caz, în temeiul cererilor depuse de consumatori la dispeceratul gestionarului, acesta, în prezenţa reprezentantului furnizorului, care este invitat în modul stabilit la punctul 20 al prezentului Regulament, întocmeşte actul respectiv. Actul este semnat de către gestionar, furnizor şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor. În cazul nefuncţionării sistematice a ascensorului, timpul staţionării se însumează. În acest scop, în act este necesar să se indice durata (orele) staţionării ascensorului, pentru a stabili timpul total al deconectării lui pe parcursul lunii.

23. Modul de reducere a plăţilor

Drept temei pentru reducerea plăţilor, în cazul cînd serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate la un nivel nesatisfăcător, servesc actele întocmite în modul stabilit de prezentul Regulament.

Reducerea plăţilor se efectuează pentru luna în care au fost prestate servicii cu întreruperi sau necalitativ, fapt care este reflectat în chitanţa de plată.

Dacă chitanţa prezentată spre plată a fost întocmită conform prevederilor punctului 23 din prezentul Regulament, reducerea repetată a plăţilor nu se efectuează.

Litigiile apărute între furnizor şi gestionar, furnizor şi consumator, gestionar şi consumator privind motivul întreruperii prestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi determinarea părţii vinovate nu pot servi drept temei pentru refuzul reducerii plăţilor.     Perioada de calcul al plăţii pentru serviciile prestate se consideră luna calendaristică.
[Pct.23 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

VII. CUANTUMUL REDUCERII PLĂŢILOR PENTRU SERVICIILE LOCATIVE,
COMUNALE ŞI NECOMUNALE ÎN CAZ DE NERESPECTARE DE CĂTRE
FURNIZORI A TERMENELOR DE PRESTARE SAU DE PRESTARE
A LOR LA NIVEL NESATISFĂCĂTOR

    24. Litigiile apărute între părţile contractante se soluţionează pe cale judiciară.

[Pct.24 introdus prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare

a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru

fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la

sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

L I S T A

lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia
şi gestionarea fondului de locuinţe

Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi reparaţie a fondului locativ, care este reprezentat în sensul prezentului Regulament de apartamentele şi garsonierele din blocurile locative (în continuare – apartamente) şi de încăperile locuibile în cămine, de întreţinere sanitară a blocurilor locative şi a terenurilor aferente, de amenajare şi înverzire a acestor terenuri, alte lucrări  efectuate de specialiştii gestionarului sau, prin contract, de alte persoane juridice (fizice).

Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor se divizează în lucrări de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ şi căminului, de deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice ale acestuia şi sînt plătite de către consumatori pe tarife distincte.   
(1) Lucrările de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preîntîmpina uzura prematură a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi menţinerea indicilor de exploatare a tuturor elementelor constructive, cum sînt:
fundamentul şi pereţii subsolurilor;

pereţii clădirii,

pereţii despărţitori;

planşeele;

acoperişurile;

    sistemele de evacuare a apei meteorice;

    ferestrele, uşile, scările din casa scării.

    Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrările de deservire a sistemelor:

    de încălzire şi apă caldă menajeră în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din afara apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine;        de alimentare cu energie electrică (lucrările de deservire a reţelelor interne se efectuează de către gestionarul blocului din contul proprietarilor, dacă asemenea cheltuieli nu sînt incluse în tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ);

    de alimentare cu gaze naturale (lucrările de deservire a reţelelor de gaze şi aragazurilor se efectuează de către organizaţiile de alimentare cu gaze din contul lor);

    de ventilaţie;

    de canal de fum;

    de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din apartamente/încăperile locuibile în cămine;  

    de evacuare a apei uzate;  
antiincendiar şi de evacuare a fumului;
    de alimentare cu căldură, apă potabilă şi apă caldă menajeră de tranzit din blocul locativ (lucrările se efectuează din contul furnizorului).

    (2) Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor şi terenurilor aferente includ:

salubrizarea terenurilor aferente;

salubrizarea subsolurilor, caselor scării, spălarea şi dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun;

reparaţia curentă, spălarea, dezinfectarea şi vopsirea containerelor pentru deşeurile menajere;

instalarea şi exploatarea indicatoarelor cu denumirea străzilor şi numărul blocurilor locative, flagştocurilor etc.

(3) Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului.

Lucrările de gestionare a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) includ:

ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi altor acte;

efectuarea operaţiunilor economice la bancă;

încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a blocului locativ, altor contracte economice;

păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ;

ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate;

eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa apartamentului/încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile locative şi comunale şi pentru coabitare;

efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor;

planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;

înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii;

asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;

    pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.

(4) Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” sau cu alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate. Cutiile instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
(5) Calculul plăţilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare în blocurile de locuinţe se va efectua pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a apartamentelor/încăperilor locuibile şi nelocuibile din blocuri şi cămine în baza tarifului coordonat de către organul abilitat de Guvern şi aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, cooperativelor de construcţie a locuinţelor etc.

Determinarea sumei plăţilor ce urmează a fi achitate lunar de către consumatori pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice se efectuează în modul următor:

tariful aprobat, conform alineatului întîi din prezentul punct, se înmulţeşte la suprafaţa totală a apartamentului /încăperii locuibile în cămin şi se împarte la 12 luni.

Prestatorul de servicii va include lunar în bonurile de plată ale consumatorilor de servicii separat deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare, conform tarifelor aprobate.

Mijloacele băneşti acumulate pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice vor fi utilizate strict conform destinaţiei – pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor tehnice din bloc.

În rapoartele statistice plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare ale blocurilor de locuinţe urmează a fi indicată separat.

[Anexa nr.1 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
[Anexa nr.1 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor
din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe

Locatarii efectuează din cont propriu următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor, neincluse în plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ:

vopsirea, văruirea şi lipirea tapetelor pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri;

vopsirea podelelor, uşilor şi ferestrelor;

acoperirea pereţilor cu teracotă şi reparaţia lor;

răzuirea podelelor;

înlocuirea, reparaţia, vopsirea aparatelor şi ţevilor de încălzire centrală, conductelor de gaze, apă şi canalizare;
schimbul şi reparaţia dispozitivelor de fixare pentru uşi şi ferestre, montarea sticlei la geamuri;

schimbarea şi reparaţia utilajului tehnico-sanitar, robinetelor, amestecătoarelor, lavoarelor, chiuvetelor, spălătoarelor, rezervoarelor, vaselor de closet;

schimbarea şi reparaţia reţelelor electrice interne, prizelor, duliilor şi întrerupătoarelor electrice, cazane de baie, aragazuri şi plite electrice;

reparaţia şi schimbul altor elemente constructive din locuinţă, ce au ieşit din funcţiune din vina locatarilor, precum şi demontarea aparatelor suplimentare de încălzire şi a secţiunilor acestora, montate abuziv;
proiectarea, instalarea, reparaţia şi deservirea sistemelor autonome de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră (cazane, boilere şi altele).

Note:
1. Periodicitatea efectuării reparaţiei curente a încăperilor – cel puţin o dată în 5 ani sau în caz de necesitate.

2. Modul de efectuare a lucrărilor ce ţin de instalarea, verificarea şi reparaţia contoarelor de evidenţă a apei potabile şi apei calde menajere din apartamente/încăperile locuibile în cămine este expus în anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

L I S T A

lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative,

finanţate de la bugetele locale

În plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ nu se includ cheltuielile pentru următoarele lucrări de întreţinere a fondului de locuinţe, care sînt finanţate de la bugetele locale:

salubrizarea şi întreţinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum şi a terenurilor aferente blocurilor locative, utilizate de autorităţile administraţiei publice locale;

salubrizarea pasajelor, străzilor, gazoanelor etc., neincluse în suprafaţa curţii blocului locativ sau condominiului, precum şi amenajarea şi înverzirea acestor terenuri;

evacuarea deşeurilor menajere de pe teritoriile blocurilor locative ce nu sînt acoperite de plăţile populaţiei, conform tarifelor în vigoare;

reparaţia şi deservirea sistemelor de drenaj de cartier, canalelor pentru scurgerea apei, a obiectelor de protecţie civilă;

iluminarea străzilor, cartierelor;

combaterea rozătoarelor şi insectelor în fondul locativ cu orice formă de proprietate;

luarea de decizii privind atribuirea şi amenajarea terenurilor pentru plimbarea cîinilor şi controlul asupra executării lor;

prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde;

pregătirea oraşului pentru desfăşurarea manifestaţiilor publice şi sărbătorilor;

evidenţa vizelor de reşedinţă ale populaţiei, înscrierea şi radierea din cartea de imobil;

activitatea sportivă şi de culturalizare a populaţiei la locurile de trai;

măsurile de protecţie civilă a populaţiei şi de întreţinere a obiectelor de protecţie civilă.

Eliberarea diverselor certificate, copii şi extrase ce ţin de competenţa gestionarului, la solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială şi autorităţilor administraţiei publice locale.

[Anexa nr.3 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile

locative, comunale şi necomunale,  în caz de absenţă a locatarului

1. În cazul în care locatarii au lipsit din apartament/ încăperea locuibilă în cămine 15 şi mai multe zile, iar la întoarcere au prezentat gestionarului acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii (apă potabilă şi apă caldă menajeră, canalizare, energie termică pentru încălzirea apei, evacuarea deşeurilor menajere, folosirea ascensoarelor, energia electrică utilizată de ascensoare şi pentru iluminarea scărilor, gaz, pentru folosirea reţelelor de radiodifuziune şi sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune), care nu sînt contorizate, nu se percepe pentru perioada absenţei.

Lista actelor ce confirmă lipsa locatarilor:

a) adeverinţa, ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituţie curativ-sanatorială, casă de odihnă şi alte instituţii similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, bonului de plată pentru cazare în hotel, ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului;

b) certificatul eliberat de primăria satului, oraşului, acolo unde lipsesc organele locativ-comunale sau alte întreprinderi ce dispun de blocuri locative;

c) cererea depusă de către părinţi în legătură cu plecarea copiilor la odihnă în perioada vacanţei şi certificatul respectiv de la locul de odihnă;

d) adeverinţa ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituţie medicală;

e) extrasul din sentinţa judecătoriei sau certificatul eliberat de instituţia penitenciară despre privaţiunea de libertate a persoanei în cauză;

f) certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituţiile de învăţămînt.

Documentele şi copiile documentelor sus-specificate urmează a fi întocmite conform procedurii stabilite, avînd toate ştampilele şi semnăturile necesare.

2. Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa în scris gestionarul despre data plecării, sosirii şi durata absenţei.

Gestionarul înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.

2. În cazul în care se depistează că în perioada indicată în cerere locatarii (alte persoane) se află în apartament/încăperea locuibilă în cămin, recalcularea plăţilor nu se efectuează.

3. Plăţile nu se percep numai în cazurile în care în perioada lipsei locatarilor în apartamentele/încăperile locuibile în cămine ale acestora nu au locuit alte persoane şi dacă apartamentele/încăperile locuibile în cămine nu au fost date în chirie, subchirie şi arendă.

4. Dacă în apartamentele/încăperile locuibile în cămine există aparate de evidenţă a serviciilor prestate, plata se efectuează conform indicaţiilor acestora.

5. Nu se efectuează recalcularea plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în baza următoarelor documente:

biletelor pentru călătoria cu trenul, autobuzul, avionul etc;

certificatului eliberat de întovărăşirile pomi-legumicole;

cererii semnate de vecini.

6. Locatarii care lipsesc din apartamente/încăperile locuibile în cămine nu sînt scutiţi de plata chiriei, plata pentru deservirea tehnică a blocului locativ şi încălzirea centralizată, iar cei din apartamentele/încăperile locuibile în cămine privatizate – şi de achitarea cheltuielilor pentru reparaţia blocului locativ.

La dorinţă, pe perioada absenţei lor plata pentru serviciile menţionate poate fi efectuată în prealabil.

7. La fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate) proprietarul, chiriaşul, locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin prezintă documentul ce confirmă absenţa lui sau a membrilor familiei. În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni din data depunerii cererii.

8. Locatarii care au lipsit mai mult de 15 zile se vor adresa întreprinderilor respective în vederea recalculării plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii în termen de 15 zile din data sosirii, în caz contrar recalculările nu se vor efectua.

9. În caz de neachitare a plăţilor respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor se va efectua pe cale judiciară.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare

a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru

fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile

deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de

încălzire şi alimentare cu apa

Modul de instalare în apartamente/încăperile locuibile

în cămine şi încăperile nelocuibile în blocul locativ a contoarelor
de evidenţă a consumului de apă potabilă şi apă caldă menajeră
şi de achitare a apei consumate

    1. Contoarele se vor instala în locuri accesibile pentru deservire şi citirea indicaţiilor de către organizaţiile sau persoanele fizice care posedă licenţă în acest domeniu.

    2. Montarea contoarelor se va face conform cerinţelor specificate în Standardul Moldovean (în continuare – SM) 213(1):2000 (ISO 4064-2) “Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă rece potabilă. (Partea 1. Condiţii tehnice); SM 213(2):2000 (ISO 4064-2) “Măsurarea debitului de apă în conducte închise.Contoare de apă rece potabilă. Partea 2. Condiţii de instalare”. Furnizorul este obligat să prezinte, la solicitarea consumatorului, informaţia despre conformitatea apei furnizate cu cerinţele documentelor normative în vigoare.

    4. Prestatorul de servicii (furnizorul) va stabili tipul şi diametrul mijloacelor de măsurare ce urmează a fi utilizate reieşind din cele incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, cu respectarea normelor metrologice recomandate de Serviciul Standardizare şi Metrologie şi va efectua sigilarea acestora. 
   5. Pentru funcţionare vor fi recepţionate doar contoarele omologate de către Departamentul Standardizare şi Metrologie, verificate şi sigilate de organizaţiile care posedă licenţe pentru desfăşurarea acestei activităţi.

    6. O condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a contorului, instalat la consumator pe unul din branşamentele sistemelor de alimentare cu apă potabilă sau apă caldă menajeră, este excluderea definitivă a posibilităţii de utilizare a altor branşamente cu aceeaşi destinaţie, neechipate cu contoare.

    7. Recepţia şi punerea în funcţiune a contoarelor se va efectua în prezenţa consumatorului şi a reprezentantului furnizorului (gestionarului). Totodată, se va încheia un contract de aprovizionare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră (de modelul anexat), la care se va anexa actul privind montarea şi punerea în funcţiune a contorului (anexa nr. 1 la contract).

    Acţiunea contractului se extinde asupra tuturor apartamentelor din blocurile locative, încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile – în cazul contorului comun la bloc), indiferent de forma de proprietate şi de gestionare.

    8. Achitarea apei consumate se va face în temeiul indicaţiilor contoarelor, începînd cu ziua în care s-a efectuat recepţia contoarelor conform actului respectiv.

    9. Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se efectuează în condiţiile art. 26 al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

    10. Furnizorii energiei termice vor calcula consumul de energie termică folosită pentru încălzirea apei reieşind din volumul apei consumate (înregistrat de contoare) şi parametrul termic înregistrat în punctul de evidenţă.        11. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii apei se va efectua în baza relaţiilor:

P=TQ, în care:

    P  reprezintă  valoarea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul  încălzirii apei (lei);

    T – tariful în vigoare pentru energia termică (lei/Gcal);

    Q – cantitatea de energie termică utilizată pentru încălzirea apei (Gcal);

Q = k V g c (t2 – t1) 10 6, în care:

    k  reprezintă coeficientul de corectare, aplicat numai în cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a sistemului de circulaţie forţată a apei calde menajere (k ă 0,8);

    g – densitatea apei (g ă 1000 kg/m3);

    t1 – temperatura apei reci (0C);

    c – coeficientul de căldură specifică (c ă 1 kcal/kg 0C);

    t2 – temperatura apei calde menajere  (0C).

    Temperaturile t1 şi t2 se determină în baza indicaţiilor medii ale contoarelor, instalate, respectiv, pe conducta de apă potabilă (t1) pînă la preîncălzitorul de apă şi pe conducta de apă caldă menajeră (t2) a branşamentului consumatorului la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră.

    În cazul lipsei sau ieşirii din funcţiune a aparatelor de măsurare sus-menţionate, t1+50C în perioada de încălzire şi t1+150C – în restul timpului, t2+500C;

    V – consumul de apă caldă menajeră de către consumator în perioada de calcul (m3).

    Dacă acest consum este înregistrat de contorul instalat la consumator, V+Vap, în care Vap reprezintă consumul de apă, înregistrat de contor (m3).

    În cazul lipsei contorului la consumator, calcularea consumului de apă caldă menajeră de către locatarii unui apartament/încăperii locuibile în cămin se va efectua conform indicaţiilor înregistrare de controlul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de SNIP 2.04.01-85 “Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare”, în baza relaţiei:

V  =  [(Vtot – SVap – Vpierd) ni] /nnec, în care:

   Vtot  reprezintă consumul total al tuturor consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de contorul instalat pe conducta de apă potabilă pînă la preîncălzitorul de apă al sistemului în cauză (m3);

    SVap – consumul total de apă, înregistrat în perioada de calcul de contoarele instalate pe conductele de apă ale consumatorilor de la sistemul respectiv de alimentare cu apă caldă menajeră (m3);

    Vpierd – volumul pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, înregistrat în perioada de calcul de contorul pentru evidenţa totală, instalat pînă la preîncălzitorul de apă, şi de contoarele pentru evidenţa locală, instalate la branşamentele din blocurile locative;

    nnec – numărul total de locatari ale căror apartamente/încăperi locuibile în cămine sînt conectate la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră şi nu sînt contorizate;

    ni – numărul persoanelor  care locuiesc în apartament/încăperea locuibilă în cămin.

    12. Posesorilor de contoare de apă potabilă şi apă caldă menajeră li se vor elibera chitanţele de plată pentru apa utilizată şi energia termică folosită la încălzirea apei de către furnizori sau de către altă întreprindere abilitată.

În chitanţele de plată pentru consumul de apă pe luna precedentă este necesar, de asemenea, să se prevadă locul, în care consumatorii, care dispun de contoare în apartamente/încăperile locuibile în cămine, vor indica volumul de apă potabilă şi apă caldă menajeră consumată pe parcursul lunii curente, aşa cum se procedează la achitarea gazelor naturale (conform anexei nr.2 la contract).

Pentru celelalte localităţi ale republicii chitanţele menţionate vor fi eliberate de către furnizorii de apă potabilă şi apă caldă menajeră.

Furnizorul (gestionarul) nu este în drept sa ceară de la consumator plată pentru chitanţa  eliberată.

13. Pentru perioada de verificare a contoarelor sau în cazul deteriorării acestora din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, plata pentru apa consumată se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat în ultimele trei luni de pînă la verificare (deteriorare).

14. Consumatorul este obligat să informeze furnizorul (gestionarul) despre deteriorarea contorului în timp de 24 de ore. Dacă consumatorul n-a dat informaţii despre deteriorare în termenul indicat mai sus, iar furnizorul (gestionarul) a depistat deteriorarea contorului, se va întocmi un act, care va fi semnat de ambele părţi. Actul va servi drept temei pentru a apela la instanţele respective.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu actul întocmit, el urmează să-şi argumenteze dezacordul, iar contorul se va verifica într-un laborator independent.

Pe parcursul perioadei de verificare, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform punctului 14 din prezenta anexă. Dacă se va confirma pe cale judiciară că deteriorarea contorului nu s-a produs din vina consumatorului, plata pentru serviciile prestate se va calcula din momentul ultimului control, conform modului stabilit pentru consumatorii care nu dispun de contoare. Consumatorul va achita, de asemenea, cheltuielile suportate în procesul clarificării motivelor deteriorării contorului. Dacă vina nu i se va confirma, consumatorului i se vor compensa toate cheltuielile şi pagubele morale cauzate.

În cazul în care furnizorul a fost informat operativ despre deteriorare, plata se va calcula conform punctului 13 din prezenta anexă.  

În cazul în care unul din contoarele de apă instalate în apartament nu funcţionează sau necesită verificare metrologică, consumatorul, conform prescripţiei eliberate de către furnizor (gestionar), este obligat să execute în termenele stabilite lucrările prescrise. Dacă consumatorul efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform punctului 13. În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare.

În cazul în care consumatorul nu-şi îndeplineşte obligaţia de a înscrie lunar indicii de pe contoare în bonul de plată, calculul în primele două luni de zile de la ultima înscriere se va efectua conform consumului mediu. La expirarea termenului indicat, calculul se va efectua în baza normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor de pe contoare în bonurile de plată.
15. Consumatorul este obligat să asigure integritatea contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă din apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă).

16. Consumatorul va asigura accesul reprezentantului furnizorului (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, în apartament/încăperea locuibilă în cămin (între orele 8.00 – 19.00) pentru efectuarea controlului privind starea tehnică a contoarelor şi reţelelor de alimentare cu apă. Despre acest control consumatorul va fi informat de către furnizor (gestionar) cu 2 zile înainte, coordonînd cu el data şi ora vizitei, dacă altceva nu este prevăzut de contract.

17. La cererea scrisă a consumatorului, furnizorul este obligat să se prezinte, în termenul indicat în cerere, la consumator pentru a deconecta contorul în scopul verificării sau în cazul debranşării de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, ori pentru a recepţiona contoarele şi a le sigila după reparare, verificare sau rupere a sigiliilor din orice motiv.

Dacă reprezentantul furnizorului nu s-a prezentat în termenul indicat în cerere i se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege  privind compensarea pagubelor materiale şi morale aduse consumatorului.

18. Furnizorul nu este în drept să înceteze în mod arbitrar prestarea serviciilor, dacă altceva nu este prevăzut de contract. încălcarea acestei prevederi atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz.

C O N T R A C T – M O D E L
  [Anexa nr.1 abrogată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art. 1287]

    anexa nr. 2

[Anexa nr.5 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.6

la Regulamentul cu privire la modul de prestare

şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor

şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa

Condiţiile deconectării/reconectării individuale a

apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor
nelocuibile de la/la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră

1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare a apartamentului/încăperilor locuibile în cămin şi încăperilor nelocuibile (în continuare – încăperi), în lipsa contorului, este deconectarea de la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din încăperile consumatorului.

2. În cazul în care consumatorulacceptă contorizarea unui branşament, se permite deconectarea celorlalte branşamente.

3. Deconectarea/reconectarea poate fi efectuată de furnizor (gestionar) sau de alte persoane juridice (fizice) autorizate în prezenţa reprezentantului gestionarului (furnizorului), respectînd condiţiile prevăzute în prezenta anexă.

4. Toate cheltuielile ce ţin de deconectarea încăperilor de la şi reconectarea lor la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră le va suporta consumatorul, conform taxei în vigoare sau contractului bilateral.

5. Deconectarea/reconectarea încăperilor se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către consumator pe numele gestionarului (furnizorului), care este obligat să-şi dea acordul în termen de pînă la 15 zile.

6. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de la coloanele de apă caldă menajeră.

7. După efectuarea deconectării/reconectării se va întocmi un act, ce va confirma deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor anexate.

8. Gestionarul va prezenta furnizorilor de servicii (“Moldova-Gaz” S.A., reţelelor electrice teritoriale, iar în mun. Chişinău – “Chişinău-Gaz” S.A., întreprinderii municipale “Infocom” sau altei întreprinderi similare şi “Termocom” S.A.),  pînă la data de 5 a lunii următoare, datele cu privire la deconectările şi reconectările efectuate.

9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00 – 19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el  în prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei.

10. Din momentul deconectării  şi pînă la reconectarea încăperilor la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, pentru blocurile locative înzestrate cu aragazuri, dar necontorizate, plata pentru gazele naturale va fi calculată în acelaşi mod ca şi pentru apartamentele/încăperile locuibile în cămine dotate cu aragazuri, dar neaprovizionate cu apă caldă menajeră.

11. Din momentul deconectării încăperilor de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră, în blocurile locative neînzestrate cu aparate de evidenţă a apei calde menajere furnizorulva efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.

12. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră al blocului locativ, consumatorul va achita plata pentru apa caldă menajeră utilizată la fel ca şi consumatorii din blocul respectiv, care nu dispun de contoare, începînd cu data efectuării de către gestionar (furnizor) a ultimului control. Dacă în procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi Codului penal.


anexa nr.1

anexa nr.2

Anexa nr.7

la Regulamentul cu privire la modul

de prestare şi achitare a serviciilor locative,

comunale şi necomunale pentru fondul locativ,

contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării

acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire
şi alimentare cu apa

Condiţiile deconectării/reconectării individuale
de la/la sistemul de încălzire

1. O condiţie obligatorie a procedurii de deconectare integrală a apartamentului/încăperii locuibile în cămin/încăperii nelocuibile (în continuare – încăperi) de la sistemul de încălzire este menţinerea în continuare în apartament/încăpere (camerele deconectate) a temperaturii aerului de cel puţin +180C, pentru evitarea deteriorărilor în blocul locativ. 

2. Deconectarea/reconectarea integrală poate fi efectuată în modul stabilit prin prezenta anexă de către furnizor (gestionar) sau de alte persoane juridice (fizice) autorizate, în prezenţa reprezentantului furnizorului (gestionarului).

    3. Toate cheltuielile aferente  deconectării/reconectării pe viitor a încăperilor de la/la sistemul de încălzire le va suporta consumatorul.

    4. Deconectarea / reconectarea se efectuează în temeiul unei cereri depuse în scris de către consumator pe numele furnizorului (gestionarului), care este obligat să examineze cererea primită în termen de 15 zile şi să elibereze consumatorului condiţiile tehnice, cu obligaţia de a prezenta proiectul reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit.   

    5. Deconectarea poate fi efectuată numai prin ruptură vizibilă şi sudarea branşamentelor de la coloanele de încălzire, în orice timp, cu excepţia sezonului de încălzire.

    6. După deconectare/reconectare se va întocmi un act, ce va confirma deconectarea/reconectarea, semnat de consumator şi gestionar (furnizor), conform modelelor anexate.

    7. Gestionarul va prezenta furnizorului (“Moldova-Gaz” S.A., reţelelor electrice teritoriale, iar în mun.Chişinău – “Chişinău-Gaz” S.A., întreprinderii municipale “Infocom” sau altei întreprinderi similare şi “Termocom” S.A.), pînă la data de 5 a lunii următoare,  datele cu privire la deconectările şi reconectările efectuate.

    8. În cazul deconectării integrale a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), luînd în consideraţie existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii.
Plata în mărime de 10%, stabilită în alineatul unu din prezentul punct, va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor, la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contractelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.  
    81. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, cu instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
10 %, începînd cu 1 octombrie 2011;
15 %, începînd cu 1 octombrie 2012;
20 %, începînd cu 1 octombrie 2013;
10 %, începînd cu 1 iunie 2016
din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
Plata stabilită în alineatul unu din prezentul punct va fi distribuită în aceeaşi perioadă de încălzire, în mod obligatoriu, de către gestionarul fondului de locuinţe sau furnizor la reducerea plăţilor pentru consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, conform calculului efectuat şi semnat de către gestionar şi furnizor, în cazul contraсtelor încheiate de furnizor cu gestionar, sau furnizor şi consumator, în cazul contractelor încheiate direct de furnizor cu consumator.
82. În cazul deconectării integrale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire fără instalarea altei surse de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de 20 % începînd cu 1 octombrie 2011, iar începînd cu 1 iunie 2016 – în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).
83. Luînd în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, în cazul deconectărilor parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
20 % –  pentru suprafaţa încăperilor deconectate.
Începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.
84. În cazul deconectării parţiale deja efectuate a apartamentului (încăperii locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire, pentru încăperile auxiliare în cadrul apartamentului, în care nu a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, achitarea pentru încălzirea suprafeţelor încăperilor auxiliare se va efectua proporţional suprafeţelor încăperilor locuibile în care a fost prevăzută instalarea corpurilor de încălzire, neconectate/conectate la sistemul centralizat de încălzire, sau în baza recalculării sarcinii termice a apartamentului (încăperii locuibile în cămine), care vor fi efectuate de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate.
85. Deconectarea ulterioară integrală de la sistemul centralizat de încălzire se va efectua doar cu acordul în scris al tuturor proprietarilor de apartamente din cadrul blocului locativ, încăperi locuibile în cămine şi gestionarul fondului locativ, cu condiţia existenţei proiectului reconstrucţiei sistemului centralizat de încălzire elaborat de către instituţiile de proiectare sau persoanele fizice care deţin licenţă în acest gen de activitate, pe baza datelor inventarierii sistemului centralizat de încălzire existent şi coordonat în modul stabilit. Responsabilitatea asupra veridicităţii listelor şi semnăturilor se pune în seama gestionarului fondului locativ. 
86. În cazul în care în blocul locativ nu există încăperi tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), iar în apartamentul (încăperile locuibile în cămine) deconectat de la sistemul centralizat de încălzire nu există coloane de încălzire tranzitorii, începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzirea încăperilor deconectate, stabilită în punctele 8, 81, 82, 83, în mărime de 5% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).   

    9. Consumatorul este obligat să asigure accesul reprezentantului gestionarului (furnizorului), la prezentarea legitimaţiei, între orele 8.00-19.00, în apartament/încăperea locuibilă în cămin pentru a controla branşamentele deconectate, dacă furnizorul (gestionarul) a coordonat cu el  în prealabil (cu 2 zile înainte) data şi ora vizitei.

    10. Din momentul deconectării încăperilor consumatorului de la sistemul de încălzire a blocului locativ necontorizat, furnizorul va efectua, în baza datelor prezentate de gestionar, recalcularea sarcinii de proiect a blocului locativ respectiv.

    11. În cazul depistării reconectării neautorizate a branşamentelor din încăperi la sistemul de încălzire a furnizorului (gestionarului), consumatorul va achita plata pentru încălzire la fel ca şi consumatorii încăperilor similare din blocul locativ respectiv începînd din data efectuării de către gestionar (furnizor) sau de către reprezentantul acestuia a ultimului control. Dacă în procesul reconectării au fost aduse daune materiale blocului locativ sau vecinilor din acest bloc, consumatorul răspunde pentru aceste fapte în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative şi Codului penal.

anexa nr.1

    anexa nr.2
[Anexa nr.7 modificată prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]

[Anexa nr.7 modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]

anexa nr.8
[Anexa nr.8 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
[Anexa nr.8 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470 ]

    [Anexa nr.9 exclusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

    [Anexa nr.9 introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-1431/17.10.02 art.1470 ]

Anexa nr. 10

la Regulamentul cu privire la modul

de prestare şi achitare a serviciilor

locative, comunale şi necomunale

pentru fondul locativ, contorizarea

apartamentelor şi condiţiile deconectării

acestora de la/reconectarea la sistemele

de încălzire şi alimentare cu apă

Modalitatea de încheiere a contractelor de prestare a serviciilor
de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate între prestatorii
de servicii şi consumatorii din apartamentele blocurilor
locative şi încăperile locuibile în cămine

1. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte, în conformitate cu art. 29 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

2.Încheierea contractului cu consumatorii se efectuează în baza contractului-model (coordonat în prealabil cu Serviciul Standardizare şi Metrologie).

3. Încheierea contractului se iniţiază de către prestatorul de servicii, printr-un aviz înaintat consumatorului împreună cu contractul-model.

4. Încheierea contractului poate fi iniţiată şi de consumator în baza cererii depuse furnizorului. Furnizorul va încheia contractele, de regulă, în ordinea cererilor depuse.

5. Pentru încheierea contractului, consumatorul prezintă prestatorului de servicii următoarele documente:

copia buletinului de identitate;

copia actului ce confirmă dreptul la proprietate şi alte drepturi reale (copia contractului de locaţiune sau altele);

ultimul bon de plată a serviciilor respective.

6. În cazul existenţei datoriilor pentru serviciile prestate, se întocmeşte un grafic de achitare a acestora în rate, convenit de ambele părţi, care se anexează la contract.

În cazul în care consumatorul nu recunoaşte datoriile istorice, formate înainte de instalarea contorului în apartament, prestatorul de servicii este obligat să încheie contractul şi să-şi rezerve dreptul de a încasa datoriile confirmate de gestionar prin judecată.

7.Contractele vor fi încheiate după confirmarea de către părţi a Actului de verificare a achitărilor şi a Registrului datoriilor, semnat de fiecare consumator în parte.

8. Consumatorului i se va acorda un termen de 5 zile pentru examinarea clauzelor contractuale, pentru semnarea şi remiterea contractului în adresa furnizorului, care, la rîndul său, în termen de 5 zile, va întocmi actul de cercetare a stării tehnice a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, a utilajului sanitar şi a apometrelor, cu sigilarea lor şi întocmirea fişei de evidenţă.

În cazul în care consumatorul nu va semna contractul în termenul stabilit, la expirarea lui, furnizorul va acţiona conform prevederilor pct. 10 al prezentei anexe.

9. În căminele în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, contractul se va încheia doar cu gestionarul fondului locativ, cu specificarea necesităţilor tuturor locatarilor din bloc.

10. Neprezentarea contractului în termen de10 zile sau refuzul în scris al consumatorului de a încheia contract direct, permite prestatorului de servicii, cu un preaviz oficial de 5 zile, de a debranşa apartamentul/încăperea locuibilă din cămin a consumatorului.

Pînă la debranşarea reţelelor sus-numite, calculul se va efectua conform normelor de consum aprobate, menţionate la pct.9 lit.b) al Regulamentului, în baza conturilor personale deschise de către prestatorul de servicii, în conformitate cu datele prezentate şi confirmate de către gestionarul fondului de locuinţe.

11.În cazul în care consumatorul, fiind informat cu 2 zile înainte despre data vizitei prestatorului de servicii (gestionarului), nu asigură între orele 8.00-19.00 accesul reprezentantului prestatorului de servicii (gestionarului), la prezentarea legitimaţiei, pentru exercitarea funcţiilor de control al stării tehnice a contorului şi utilajului sanitar, se întocmeşte un act care se expediază prin poştă utilizatorului. Actul trebuie să conţină următoarele date: data înaintării avizului, data şi ora vizitei, enumerarea reprezentanţilor prestatorului de servicii (gestionarului) şi terţei părţi, reprezentate de locatarii din blocul respectiv, confirmarea lipsei locatarului sau refuzului de acces al acestuia şi preavizul pentru a doua vizită a prestatorului de servicii (gestionarului).

Dacă şi în cadrul vizitei repetate accesul nu se acordă, iar faptul prezenţei consumatorului în apartament este confirmat de terţa persoană, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate se efectuează în temeiul normelor de consum aprobate, pînă se va asigura accesul solicitat. Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării.

12. În lipsa proprietarului, chiriaşului, persoanele care domiciliază în apartament suportă cheltuielile necesare pentru achitarea serviciilor comunale.

13.În cazul în care persoanele care domiciliau în locuinţă în bază de contract sau cu acordul proprietarului au eliberat locuinţa, neachitînd serviciile prestate, proprietarul (chiriaşul) este obligat să achite integral serviciile consumate pentru perioada respectivă.

14. Gestionarul fondului de locuinţe încheie în mod obligatoriu contract direct cu furnizorul de apă în următoarele scopuri:

spălarea reţelelor de încălzire;

spălarea cabinelor de gunoi;

asigurarea integrităţii contorului comun, instalat la branşamentul blocului;

asigurarea stării tehnice a reţelelor inginereşti interioare de alimentare cu apă potabilă, menajeră şi canalizare, întru asigurarea tuturor consumatorilor cu servicii în regim non-stop;

achitarea scurgerilor de apă de la reţelele inginereşti interioare ale blocului.

15. Contractul se întocmeşte în două exemplare identice, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. Prevederile contractului încheiat între prestatorul de servicii şi consumator sînt obligatorii pentru ambele părţi şi pot fi completate cu acordul ambelor părţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.

16.Contractul poate fi reziliat:

a) la solicitarea consumatorului, cu debranşarea reţelelor;

b) în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului şi locatarului;

c) în cazul în care prestatorul de servicii nu respectă condiţiile contractuale şi actele normative în vigoare.
[Anexa nr.10 modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]

[Anexa nr.10 introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]

Anexa nr.11
la Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare  a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi
condiţiile deconectării acestora  de  la/reconectării  la
sistemele de încălzire  şi alimentare cu apă

CONDIŢIILE CONTRACTUALE STADARD
PENTRU
DESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCUINŢELOR

    1. Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante.
2. Obiectul contractului (efectuarea reviziilor profilactice (inspecţii) ale apartamentelor, elementelor de construcţie din bloc (fundamentul şi pereţii subsolurilor, pereţii clădirii şi pereţii despărţitori, planşee, ferestre, uşi şi scări din casa scării), precum şi ale utilajului şi sistemelor inginereşti din interiorul blocului şi terenului aferent acestuia; reglarea sistemelor şi utilajelor inginereşti atît în apartament cît şi în blocul locativ; lichidarea avariilor în apartament, precum şi în bloc; pregătirea blocului către sezonul de toamnă-iarnă; efectuarea lucrărilor de reparaţie a elementelor de uz comun, precum şi apartamentelor, dacă acestea au fost contractate de proprietar sau chiriaşi, efectuarea lucrărilor de întreţinere sanitară a locurilor de uz comun, inclusiv a scărilor, subsolurilor, soclurilor, etajelor tehnice, precum şi terenului aferent blocului locativ; îndeplinirea lucrărilor de salubrizare în jurul tomberoanelor pentru deşeuri menajere; efectuarea altor lucrări prevăzute de actele normative etc.).
3. Drepturile părţilor.
4. Obligaţiile părţilor.
5. Perioada de acţiune a contractului.
6. Preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plata.
7. Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite.
8. Responsabilităţile părţilor.
9. Operare de modificare şi reziliere a contractului.
10. Soluţionarea litigiilor.
11. Condiţii suplimentare.
12. Rechizitele părţilor
[Anexa nr.11 introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]

REGULAMENT
privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia
şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
I. Dispoziţii generale

    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49).
2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:
aparat de evidenţă a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului de apă consumat;
aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în baza declaraţiei solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunînd obligaţiuni care decurg din actele normative în vigoare;
consum de apă – volumul de apă consumat din reţelele de distribuţie centralizate sau din interiorul blocului, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum în vigoare;
operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul (consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă şi evacuează apele uzate;
punct de delimitare (limită de separaţie) – loc în care se divizează reţelele de apă ale utilizatorului şi operatorului, conform criteriului de proprietate;
tarif distinct – tarif destinat pentru achiziţionarea, instalarea, verificarea metrologică periodică, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă;
utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare apă) prin conectarea instalaţiilor sale la reţelele respective în unul sau mai multe puncte de alimentare.
În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) şi utilizatorii casnici;
utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;
verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă (contoarelor) – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un aparat de evidenţă îndeplineşte cerinţele indicate în reglementările de metrologie legală respective.
3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
4. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice, agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.
5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate între operator (furnizor) şi utilizator (consumator) sau operator (furnizor) şi utilizator casnic.
6. La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare utilizator.
7.  Nu se admite racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă fără instalarea aparatelor de evidenţă.
8. Nu se admite recepţia construcţiilor noi şi a celor reconstruite şi reparate capital fără instalarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
9. Tipul concret al aparatelor de evidenţă trebuie selectat de către operator (furnizor), conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea tipului respectiv în condiţiile tehnice eliberate de operator.
10. Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de evidenţă, se efectuează:
la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice – în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;
la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici – în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici;
la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare – de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case individuale – de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se execută din contul consumatorului.

II.  Elaborarea documentaţiei pentru instalarea
aparatelor de evidenţă

    11. Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie):
a) contract de vînzare-cumpărare;
b) contract de locaţiune;
c) certificat de moştenitor.
12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind instalarea aparatului de evidenţă.
13. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru toate categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art. 8 pct. 16) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate).
La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează documentaţia cu operatorul.

III. Executarea lucrărilor de instalare şi recepţie
a aparatelor de evidenţă

    14. Instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect.
15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de construcţie a edificiilor şi aviz tehnic de înregistrare, eliberat de Organismul Naţional de Metrologie.
16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul  lucrărilor.
17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte  privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
18.  Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmeşte în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).
În baza acestui act se întocmeşte fişa de evidenţă a consumului de apă, conform anexelor nr. 4 sau nr. 5 la prezentul Regulament.
19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.

IV. Exploatarea aparatelor de evidenţă

    20. Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.
21. Întreţinerea aparatelor de evidenţă  prevede:
a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;
b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;
c) întocmirea prescripţiilor, conform anexelor nr.6-10 şi 14 la prezentul Regulament, după caz.
22. Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere specializate şi include următoarele:
demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;
desfacerea aparatului;
spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de tină şi rugină (în caz de necesitate, prelucrarea de sablaj a corpului contorului);
depistarea şi înlăturarea deranjamentelor (defectelor);
înlocuirea detaliilor uzate;
vopsirea, asamblarea, reglarea .
23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.
În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte.
24. La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.).
În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor, conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.
25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente,  se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.
Notă: Anexele nr. 2, 3 şi 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada exploatării  aparatului de evidenţă.

anexele nr.1-14

Anexa nr. 2
la Hotarîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie  2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică” (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art.723).
[Pct.2 abrogat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele  de încălzire şi alimentare  cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr. 5 la Regulament şi anexa nr. 1 la Contractul-model  de alimentare cu apă potabilă şi apă menajeră  a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.