S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Acumulatorist!

0
300

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de acumulatorist, categoria 5.În această funcţie se numeşte o persoană cu studii în domeniul tehnic, cu atestarea medicală în conformitate cu funcţia ce o va deţine. Acumulatoristul,  execută lucrări în procesul de reparaţie şi deservire tehnică şi reparaţie a bateriilor de acumulatoare de toate tipurile.

Acumulatoristul,  este obligat:

1.1. Să execute ordinele şi dispoziţiile maistrului repararea mijloacelor de transport, şefului Sectorului auto, și şefului Departamentul Mentenanță.

1.2. Să efectueze deservirea tehnică şi reparaţia curentă a bateriilor acumulatoarelor.

1.3. Să efectueze lucrările de deservire tehnică  şi reparaţie a utilajului şi dispozitivelor din dotare, şi să-l exploateze conform normelor stabilite.

1.4. Să nu folosească în procesul de deservire şi reparaţie a bateriilor de acumulatoare scule şi utilaj defect, aparate de măsură şi control defect, materiale care nu corespund normelor şi standardelor stabilite.

1.5. Să asigure efectuarea calitativă a lucrărilor de deservire şi reparaţie a bateriilor acumulatoarelor.

1.6. Să păstreze integritatea bunurilor materiale, şi să folosească raţional mecanismele şi utilajul din dotare.

1.7. Să respecte legislaţia în vigoare, normele de protecţie a muncii şi de igienă a muncii.

1.8. Să respecte Regulamentul intern al întreprinderii.

Acumulatoristul pentru desfăşurarea activităţii în domeniul securităţii și sănătății în muncă este obligat:

a) să studieze, să însuşească practic şi să respecte cerinţele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, de igienă a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţii prestate prevăzute în actele legislative și normative  în vigoare;

   b) să muncească în echipament de protecţie şi să utilizeze mijloace de protecţie individuală şi colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

    c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

   d) să anunţe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea situaţiei, astfel încât pericolul să nu se extindă;

    e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe care au motive întemeiate să o considere un pericol grav pentru securitate şi sănătate, precum şi orice defecţiuni ale sistemelor de protecţie;

     f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană şi nici alte persoane care ar putea fi afectate de acţiunile sau de omisiunile sale în timpul lucrului;

     g) să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de protecţie sau să nu o facă e însuşişi să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedurilor adoptate în vederea reducerii(eliminării pericolului de accidentare şi) sau îmbolnăvire profesională;

     h) să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

    i) să excludă deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de protecţie ale maşinilor, aparatelor, uneltelor, instalaţiilor, clădirilor şi altor construcţii, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

    j) să întrerupă activitatea şi să refuze să o continue dacă nu sînt respectate cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, fără să fie sancţionat pentru aceasta, cu condiţia, că astfel să nu dea naştere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi să anunţe conducătorul direct al locului de muncă;

    k) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului orice caz de îmbolnăvire a lor la locul de muncă sau orice accident de muncă suferit de ei;

      l) să menţină locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare

corespunzătoare cerinţelor de securitate şi igienă;

      m) să dea relaţiile solicitate de organele de cercetare a accidentelor de muncă.

Acumulatoristul pentru desfăşurarea activităţii în domeniul în vederea respectării prevederilor documentației SMI este obligat să respecte prevederile procedurilor specifice şi instrucțiunilor de lucru/de producție, etc. aplicabile specificului activității acestuia.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.