S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”: Priorităţi şi deziderate

0
1987

Veronica Herţa, director general al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” din septembrie 2016. Primul document primit pe masa de lucru, a fost somația unui agent economic în sumă de 11,4 mil. lei. Priorităţile esenţiale au fost ajustarea tarifului pentru apă şi canalizare, iar ulterior, debursarea creditului BERD şi BEI în valoare de 62 mil. EUR. În prezent, o nouă provocare este preocuparea pentru calitatea apei potabile destinată consumului, cât și pentru apa uzată deversată, astfel demonstrând grijă față de viitorul orașului, sistemul municipal de canalizare și, nu în ultimul rând, de viitorul copiilor noștri. ,,Poluatorul plăteşte” este un nou deziderat, ce presupune egalitatea în faţa legii a tuturor agenţilor economici din Chişinău şi achitarea de către aceştea a taxelor, conform gradului de poluare a apelor uzate.

Despre toate aceste aspecte discutăm în continuare cu directorul general al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, Veronica Herţa.

L: Până în septembrie 2016, aţi activat în calitate de şef la Direcţia generală finanţe din cadrul Primăriei municipiului Chişinău, iar deja de aproape un an, sunteţi director general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, vorbim despre două domenii diferite. A fost uşor să preluaţi conducerea  noii instituţii?

V: Schimbarea conducerii  întreprinderii a fost mediatizată pe larg. Astfel, a fost convocat Consiliul de Administrare și Adunarea Generală. Am fost propusă la această funcţie de către Consiliul de Administrare, fiind votată de Adunarea Generală. În acel moment, eram președintele Consiliului de Administrare. Respectiv, din  9 septembrie 2016, sunt director general al S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Toate acestea s-au produs în situația, în care ex-directorul întreprinderii ne-a anunţat telefonic, că pleacă în concediu pentru o perioadă de jumătate de an (din 5 septembrie 2016 până la 23 martie 2017), după care urma să se concedieze. Cererea a fost depusă pe numele directorului tehnic, adică a subalternului său. Situația  financiară a întreprinderii era destul de critică, iar timpul ales pentru un concediu pe o perioadă atât de mare nu era acceptabil. Reieşind din cele expuse, am privit noua funcţie ca pe o provocare, iar primul document pe care l-am primit pe masa de lucru a fost somația unui agent economic în valoare de 11,4 milioane lei.

L: Mi-ați spus, că ați fost numită în funcţia de director general al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” într-o perioadă mai complicată şi aţi venit cu unele schimbări. Despre ce schimbări este vorba?

V:. De fapt, chiar de la desemnarea  în calitate de director general al ACC, am avut drept priorităţi ajustarea tarifului pentru apă şi canalizare, iar ulterior, debursarea creditului BERD şi BEI. Necesitatea  acestor schimbări, rezidă în  faptul, că S.A.,,Apă-Canal Chișinău” are un contract semnat în anul 2014 cu finanțatorii externi BERD şi BEI. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ  62 milioane EUR, iar componenta de grant constituie circa 14 mil. EUR. Vorbim despre o sumă destul de semnificativă. Practic, derularea acestui proiect era pus sub semnul întrebării din mai multe cauze. Una din cauze era neînțelegerile privind prezentarea informației către ANRE și adoptarea unei decizii la ajustarea noului tarif pentru seriviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,  aspect menționat şi în Legea 303/2013.  Prin aceste ajustări la tarif,  partenerii de dezvoltare doreau să se asigure că noi, de fapt, intrăm într-o zonă a normalității. Ajustarea tarifului a durat mult timp, deoarece până la aprobarea acestuia, mai întâi, era necesară aprobarea costurilor de bază, fapt ce presupunea aprobarea pierderilor admisibile, în funcție de lungimea rețelelor etc. Respectiv, abia  în luna mai, ANRE a aprobat noile tarife. Ulterior, a urmat o perioadă complicată, în care era pusă sub semnul întrebării derularea proiectului BERD şi BEI. Astăzi, putem declara cu certitudine, că proiectul va fi derulat, iar  locuitorii municipiului Chișinău, consumatori ai furnizorului de apă, vor  beneficia de prestarea unor servicii de calitate, dat fiind faptul, că programul de dezvoltare este divizat în mai multe etape. Spre exemplu, vor fi reabilitaţi circa 190 km rețele de apeduct, din circa 2000 km existenţi, adică, 10 la sută şi circa 7 km de rețele de canalizare, vorbim preponderent despre zona centrală a urbei. Cea mai mare parte a investițiilor este destinată primei faze de reabilitare a Stației de epurare (SE) și a circa 15 km de rețele magistrale de canalizare, inclusiv 3 km de colectoare de dimensiuni mari.  Conform proiectului, la SE este prevăzută construcția instalațiilor noi de tratare a nămolului, cu obținerea biogazului utilizat pentru producerea energiei electrice și termice, iar nămolul igienizat va putea fi folosit pe larg în agricultură. De asemenea, mai urmează reabilitarea clădirilor existente pentru noile instalaţii de tratare a nămolului, testarea, punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor noi furnizate, precum şi instruirea personalului ACC la exploatarea şi întreţinerea echipamentelor  instalate. Aceste lucrări vor fi efectuate în 900 de zile de la semnarea contractului, în aproximativ 3 ani. În acelaşi context, subliniem, că tehnologiile utilizate pentru prelucrarea nămolului, din anul 2009 şi până în prezent, şi-au demonstrat eficacitatea. Deşi, fiind o soluţie temporară pentru stocarea nămolului, geotuburile au permis reducerea suprafeţelor platformelor de nămol de la 37 ha la 3,6 ha, astfel, fiind diminuat considerabil mirosul pestilenţial de pe platformele de prelucrare a nămolului.

L: Când va avea loc semnarea acestui contract?

V: Ne punem mari speranţe, că până la finele lunii iulie curent, vom semna contractul cu compania câștigătoare, care va iniția  reabilitarea Stației de epurare. Acest proiect este important nu doar pentru mun. Chișinău, dar și pentru localitățile adiacente Stației de epurare, deoarece trebuie să conștientizăm, că apa epurată, de fapt, ajunge din râul Bâc, or, 80 la sută din debitul de apă al râului este format din tot ceea ce evacuează chișinăuienii la Stația de epurare. Mai mult ca atât, în imediata apropiere de SE, sunt amplasate terenuri agricole, iar apa tratată la staţie este folosită pentru irigare. Prin urmare, utilitatea acestui proiect ar putea fi resimțită nu doar de chișinăuieni, dar și de ceilalți locuitori din Republica Moldova, inclusiv Ucraina.

L: Odată cu modernizarea Staţiei de epurare va dispărea mirosul neplăcut din oraş.  Cărui fapt se datorează acest miros și de ce nu dispare?

V:  De fapt, încă în luna septembrie, atunci când am ocupat această funcție, practic, de circa o săptămână se resimțea  un miros specific. Din prima zi în calitate de director al ACC, de comun acord cu colegii de la Ministerul Mediului şi primarul municipiului Chişinău, am mers într-o vizită de lucru la Stația de epurare, pentru a înţelege, de unde provine acest miros insalubru. Inițial, specialiştii de la Staţie m-au asigurat, că totul este în regulă şi că utilajele funcționează în regim normal, iar toată tehnologia de prelucrare a apelor uzate este respectată  conform normativelor şi actelor legislative în vigoare. Răspunsul l-am aflat peste două săptămâni, când s-a depistat, că în momentul respectiv, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” avea încheiat un contract cu o companie producătoare de băuturi alcoolice, care aducea borhotul în cantităţi destul de mari la  Stația de epurare, care  este predestinată doar epurări apelor uzate menajere și nu preepurării deșeurilor. Deşi, încă din anul 2013, au fost operate  modificări în cadrul legislativ, conform  hotărâririi de  Guvern nr. 950, fiecare agent economic este obligat să aibă stație de preepurare locală, care să asigure, ca apele uzate să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă (CMA), la intrarea în Staţia de epurare,  aceste prevederi nu au fost respectate.  În prezent, există  26 de indicatori de calitate, care au un grad înalt de poluare asupra mediului, respectiv, toţi aceşti indicatori trebuie respectați. Contractul cu agentul economic respectiv, producător de băuturi alcoolice a fost reziliat,  fiind un semnal pentru noi. Astfel, în scopul lichidării gradului de poluare a apelor uzate deversate de agenţii economici la Staţia de Epurare, precum și ca urmare a multiplelor adresări ale agenților economici din diferite sectoare ale capitalei, în vederea achitării plăților diferenţiate pentru preepurare, unii considerându-se discriminați, am implementat un şir de acţiuni. În contextul dat, pe 17 martie curent, prin Ordinul directorului general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, s-a decis rezilierea contractelor cu toți agenții economici şi încheierea unor acorduri suplimentare, cu stipularea drepturilor și obligațiunilor acestora, nemijlocit și în cazul proiectării și construirii propriilor stații de preepurare. Mai mult ca atât, prin promovarea ideii de construire a stațiilor de preepurare de către agenții economici, va fi prioritar faptul, ca apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă.  Aşi dori să menţionez că, în prezent,  chiar dacă nu într-un termen atât de scurt, cum ne-am fi dorit, s-a reuşit, ca la ieşirea din Staţie să avem o apă uzată cu  parametri de calitate mai mici decât cei stabiliți prin hotărârea Guvernului. În acest sens, noi am intensificat lucrul cu agenții economici, au fost inițiate discuții publice,  desfăşurată Ziua Ușilor deschise la Stația de epurare, pentru ca agenții economici să viziteze şi să vadă cum funcționează stația. În disucţiile cu agenţii economici, le  spuneam, că pentru cel care face pâine este foarte important ca făina pe care o primeşte să nu fie de calitate inferioară, pentru cel care coase haine – să nu utilizeze o stofă de calitate inferioară, căci, cu siguranţă, în asemenea condiţii nu-şi vor putea continua activitatea şi, inevitabil, vor fi supuşi la anumite acţiuni corective de redresare a situaţiei. În acest context, noi, practic, suntem pe aceeași undă. De aceea, atât administraţia ACC, cât şi agenţii economici urmează să depună eforturi comune pentru o bună funcționalitate a Stației de epurare și, respectiv,  a tot ceea ce înseamnă deversare din stație în râul Bâc. În cazul în care se vor neglija normele și nu vom avea grijă de ceea ce lăsăm în urma noastră, nu vom putea afirma, că suntem promotorii unei dezvoltări durabile, or, ca noțiune, dezvoltarea durabilă înseamnă să faci astăzi ceva pe pământul tău natal, ca în viitor să ai ce lăsa copiilor și nepoților tăi. Având grijă de protecţia apei potabile și celei uzate, demonstrăm grijă față de viitorul orașului, sistemul municipal de canalizare și, nu în ultimul rând, de viitorul copiilor noștri.

L: Putem spune, că de când ați preluat conducerea acestei instituții, s-au înregistrat rezultate pozitive la capitolul deversarea apelor uzate?

V: Pe data de 9 iunie curent, am avut o ședință comună cu agenții economici cu tematica ,,Poluatorul plăteşte”. Aceasta înseamnă că  toţi agenţii economici din Chişinău vor fi egali în faţa legii şi vor achita taxe conform gradului de poluare a apelor uzate. Recunosc, a fost o discuție aprinsă, ce-i drept, mai mult un monolog, dat fiind faptul, că au fost mai mulți agenți economici și nu s-a reușit de a întreține un dialog, însă, în linii generale, pe ultima sută de metri, am ajuns la un consens. După cum spuneam, am organizat şi Ziua Ușilor deschise la Stația de epurare, la care au participat mai mulţi agenţi economici. Discuţiile publice au dat rezultatele scontate şi este îmbucurător faptul, că agenţii economici recunosc, totuşi, că achitarea tarifelor diferenţiate pentru apele uzate după principiul ,,Poluatorul plăteşte” va contribui la minimalizarea impactului negativ asupra mediului.

În concluzie, de comun acord cu agenţii economici, ne-am propus, ca până la finele lunii august curent, să lucrăm la perfectarea metodologiei de calcul a tarifului diferenţiat pentru depăşirea concentraţie maxim admisibile (CMA) a apelor uzate.  De asemenea, dacă va fi cazul, se vor face ajustări la actele normative în vigoare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Ulterior, aceste îmbunătăţiri vor fi transmise spre examinare şi aprobare Ministerului Mediului, care se va expune şi va aproba o metodologie de calculare a tarifului diferenţiat, care va intra în vigoare din ianuarie 2018.

L: Care sunt următoarele proiecte ale S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”?

V: În programul nostru prioritar sunt stabilite un şir de proiecte de dezvoltare cu BERD și BEI și aici vorbim, după cum spuneam anterior, de reabilitarea a 190 km de rețea de apeduct, 7 km de canalizare, utilaje, hidrovidanje,  lucrări de reabilitare şi modernizare a rezervoarelor de apă de la Stația de tratare a apei și, cel mai important, reabilitarea Stației de epurare.

Angajamentele noastre:

Prestarea continuă a serviciilor de calitate.

Creşterea continuă a performanţelor şi eficienţei întreprinderii, respectând prevederile standardelor internaţionale aplicate la întreprindere.

Extinderea şi reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare doar în contextul dezvoltării durabile a municipiului.

Implementarea inovaţiilor, în special, a celor care au impact benefic asupra mediului.

Protejarea mediului şi sensibilizarea clienţilor în acest sens, precum şi folosirea responsabilă a resurselor de apă.