S.A. “APĂ-CANAL CHIŞINĂU” VERIFICĂ APA UZATĂ, ASIGURÂND UN MEDIU MAI BUN PENTRU CHIŞINĂU

0
3197

Protecţia mediului constituie una din cele mai importante griji şi preocupări ale societăţii contemporane, conștiente de faptul cǎ nu mai poate să se dezvolte în detrimentul mediului înconjurător. Principiul “Poluatorul plătește” este conceptul conform căruia poluatorul trebuie să plătească pentru poluarea produsǎ mediului. Prin platǎ se înțelege responsabilitate materialǎ, financiarǎ, eticǎ, esteticǎ, socialǎ şi juridicǎ. Tocmai de aceea, una din preocupările de bază ale administraţiei S.A. “Apă-Canal Chişinău” este să asigure o calitate bună atât a apei potabile, dar şi a apei uzate, care se deversează la Staţia de Epurare şi ulterior în rîul Bâc. S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic calitatea apei uzate, prin intermediul „Laboratorul ape uzate agenţi economici (LAUAE)”. Acesta este acreditat de Centrul Naţional de acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, neîntrerupt din anul 2003, deţinand certificatul de acreditare nr.L.Î.-038. Recent, de catre MOLDAC s-a efectuat auditul de supraveghere al laboratorului ( LAUAE). Prin acreditare este recunoscută competenţa laboratorului  pentru 24 de indici fizico-chimici. Astfel, doar în anul  2016 au fost receptionate1251 probe şi s-au efectuat 16105 de analize fizico-chimice.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte calitatea rezultatelor încercărilor, laboratorul aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;

  • dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;
  • sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite;
  • sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.

LAUAE dispune de echipamente necesare pentru a acoperi toată gama de încercari fizico-chimice în analiza apelor uzate, respectiv :  spectrometru de absorbţie atomică cu atomizare în flacără, fotocolorimetre,   pH-metre, conductometre, balanţe analitice şi tehnice ,băi de apă, distilator şi  bidistilator de apă, frigider pentru păstrarea mostrelor de apă uzată, omogenizator, Soxhlet Extractors – 148/6, termostat „memert”, dulapuri de uscare „memert”, etc. Tot echipamentul este etalonat şi verificat metrologic anual conform Registrul de evidenţă al EMM în LAUAE .

Măsurătorile/analizele și prelevările de probe respectă recomandările standardelor naționale și internaționale, fapt ce conduce la un grad ridicat de exactitate a analizelor efectuate.

LAUAE  recepţionează probe de apă uzată, de la Secţia inspecţie şi control (SIC), Toate mostrele sunt codificate şi sigilate, iar ulterior transmise de către laboratorului. LAUAE nu prelevează probe, mostrele de apă uzată sunt prelevate de către SIC, originea acestora nu este cunoscută de laborator.

Pentru determinarea calităţii apei uzate se utilizează următoarele metode de analiză:

-fotocolorimetrice;

-potenţiometrice;

ANALIZA PROBELOR

Laboratorul are dotări corespunzătoare pentru a evita deteriorarea, pierderea sau avarierea obiectelor de încercat în timpul depozitării, manipulării şi pregătirii.

Laboratorul are condiţii de depozitare şi securitate ce protejează starea şi integritatea mostrelor.

La recepţie probelor li se atribuie cîte un cod numeric de către client şi sunt înregistrate în calculator printr-o programă electronică specială “Calitatea apei” în Fişa de evidenţă a probelor MC 5.8-F-01, ediţia 1.

Pprimite în laborator sunt identificate prin atribuirea unui cod numeric. Identificarea probelor se păstrează pe toată durata existenţei mostrei în laborator. Aceasta asigură ca obiectul de încercare să nu poată fi confundat nici fizic, nici atunci cînd se face referire la acestea în înregistrări.

Orice anomalie sau abatere de la condiţiile normale sau specificate descrise în metoda de analiză se documentează la recepţia probei în Registru neconformităţi produs, proces, mediu, 07.2.1-81.

Atunci cînd există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe pentru analiză se va consulta Secţia inspecţie şi control pentru alte instrucţiuni, înainte de a acţiona.

Probele se pastrează în frigider la t 3-4 C, conform  Caracteristicelor apei uzate, conţinutul componenţilor, conservarea şi păstrarea probelor, MC 5.8-F-02.

Proba de apă uzată pentru fiecare indicator analizat în parte, trebuie pregătită şi tratată conform caracteristicilor parametrului analizat. Conform metodelor şi standardelor privind efectuarea încercărilor de laborator perioada de efectuare a acestora este de la 2-4 ore pînă la 5 zile, iar păstrarea mostrelor de apă uzată  este permisă doar 24 ore.

Probele sigilate aduse după masă, pentru care analizele nu pot fi îndeplinite la acel moment, se păstrează în frigider sub cheie. Este deschis în următoarea zi la orele 800 de către persoanele responsabile Şef LAUAE şi inginerul-chimist coordonator.  Analizele se fac conform metodelor declarate în domeniul de acreditare. Reponsabilitatea manipulării probelor revine responsabilului de analiză.

Probele eşantionate nu se reîntorc clientului. Apele uzate nu sunt stabile în timp. Probele pot fi păstrate un timp anumit (8 zile de la data primirii), conform Regulamentul SIC (4.1.3), apoi se aruncă.

Laboratoarele de încercări cooperează cu clienţii pentru clarificarea cerinţelor specificate de aceştia și prin regulile lor de funcţionare, asigură confidenţialitatea informaţiilor în raport cu alţi clienţi.