SERVICII PRESTATE

Servicii prestate de către  S.A.”Apă-Canal Chişinău”:

– Transmiterea reţelelor şi instalaţiilor de apă şi de canalizare în gestiunea S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” (bir. 709, tel.022-256-780 ; 022-256-885);

– Repararea şi verificarea metrologică a contoarelor de apă  în atelierul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Lunca Bîcului nr. 24, tel: 47-36-51;

– Punct de recepţie a contoarelor de apă pentru verificare metrologică şi reparaţie – str. Albişoara nr. 38, tel. 256-776;

– Transmiterea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în gestiunea furnizorului, bir. 614, tel. 256-780;

– Colectarea şi transportarea apelor uzate, bir. 507, tel. 256-919;

– Curăţirea reţelelor de canalizare, tel. 25-69-04;

– Depistarea scurgerilor latente de apă la reţelele proprietarului, bir. 613, tel. 256-886;

Departamnetul Dispeceratul central

– depistarea  traseelor  reţelelor de apă

– cercetarea ţevilor  cu  ajutorul instalaţiei  video

– transportarea  apei  cu  autospecialele (tel 256-666)

 

Încheierea contractelor:

 1. a) recepţionarea setului de documente privind eliberarea Avizului de branşare/racordare pentru proiectarea reţelelor  de alimentare cu apă şi canalizare în scopul realizării branşării la reţele de alimentare cu apă şi/sau canalizare – tel: 0 (22) 256-882 Centru comercial şi asistenţă clienţi;
 2. b) perfectarea documentelor pentru efectuarea lucrărilor de branşare şi racordare la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare tel 0 (22) 256-735 Centru comercial şi asistenţă clienţi;
 3. c) primirea setului de documente pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate cu consumatorii tel. 0 (22) 256-735 Centru comercial şi asistenţă clienţi;
 4. d) prezentarea informaţiei solicitate tel. 0 (22) 256-947 Centru comercial şi asistenţă clienţi;

Menţionăm:

conform prevederilor actelor legislative în vigoare organizarea, gestionarea, coordonarea,  monitorizarea şi exercitarea funcţiei de control  privind funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate  ţin de competenţa organelor administraţiei publice centrale şi locale.

 1. Servicii furnizate de către Direcţia tehnică, producţie:
 • executarea racordarilor la reteaua de alimentare cu apa – tel. 22-33-91
 • executarea racordarilor la reteaua de canalizare – tel. 54-37-84
 • inlocuirea retelelor exterioare de alimentare cu apa – tel. 22-33-91
 • inlocuirea retelelor exterioare de canalizare – tel. 54-37-84
 • depistarea scurgerilor de apa latente – tel. 256-850
 • inspectarea puturilor arteziene si conductelor – tel. 256-850
 1. Servicii furnizate de către Direcția comercială:
 • Perfectarea contractelor pentru furnozarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (tel. 256-735);
 • Demontarea, instalarea şi sigilarea contorului la solicitarea consumatorului (tel. 243 -130);
 • Inspectarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, la solicitarea consumatorului (tel. 256 -534 şi 256-783);
 • Desigilarea contorului la solicitare consumatorului ( tel. 256- 713);
 • Prelevarea probelor de ape uzate deversate de către consumatorii noncasnici în sistemul de canalizare întru stabilirea corespunderii acestora cu valorile admisibile a indicatorilor de calitate prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobate prin HG 950 din 25.11.2013 (tel. 256-871).
 1. Servicii furnizate de către Serviciul transport auto si mecanisme:
 • informaţii la tel. 24-62-48, 47-02-60
 1. Servicii furnizate de către Serviciul reparaţii si construcţii:
 • informaţii la tel. 47-03-68, 47-03-78

Îndrumar

pentru persoane juridice şi fizice, care au în gestiune reţele inginereşti şi îndeplinesc lucrări de terasament pe teritoriul mun. Chişinău

   Actualmente, în municipiul Chişinău, este în vigoare Regulamentul executării lucrărilor de pozare, reamenajare a construcţiilor subterane în oraşul Chişinău şi în localităţile de subordonare orăşenească, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului nr. 11/1 din 15.07.1991.

Regulamentul respectiv, necesetând o actualizare urgentă, stabileşte modalitatea planificării, proiectării şi coordonării proiectelor, perfectării şi eliberării autorizaţiilor de executate a lucrărilor, stabileşte cerinţele de bază la executarea lucrărilor de terasament, construcţie şi montaj, de remediere şi de demolare a construcţiilor.

Atragem atenţia la un şir de principii importante, expuse în Regulamentul respectiv.

 • 5.2.5 “Până la iniţierea lucrărilor de terasament este necesar de a invita reprezentanţii întreprinderilor, care au reţele edilitare adiacente locului avariei”.
 • 10.3. “Reprezentanţii întreprinderilor învitaţi la locul executării lucrărilor, care deservesc comunicaţiile inginereşti subterane, sunt obligaţi să remită executorului lucrărilor o prescripţie, vizând măsurile de asigurare a integrităţii construcţiilor şi reţelelor subterane, schiţând pe schema amplasarea de facto a comunicaţiilor”.
 • 11.12. “Întreprinderile, indiferent de apartenenţa departamentală, nu au dreptul să perfecteze actul final de punere în exploatare a construcţiilor edificate fară prezentarea ridicării de control a reţelelor ediliare subterane, executate de către o firmă specilializată şi avizată de către Serviciul geologic al Departamentului arhitectură, urbanism şi relaţii funciare”.

Prinicipiile indicate mai sus nu necesită comentarii aparte. Concomitent, e necesar de subliniat, că în rezultatul colaborării reciproce multianuale a întreprinderilor; public anumitor acte normative a diferitor departamente s-a creat un anumit stereotip de acţiuni reciproce, şi anume:

– Proprietarii reţelelor inginereşti, anual, expediază avertizări corespunzătoare despre existenţa reţelelor şi necesitatea asigurării prezenţei reprezentanţilor.

– În baza prescripţiilor remise, la întreprindere se emit ordine, care se aduc la cunoştinţa persoanelor responsabile sub semnatură.

– A căpătat o mare răspândire şi practica încheierii contractelor bilaterale în vederea deservirii primare şi secundare a locurilor săpăturilor.

O contribuţie indiscutabilă în sistemul de preântâmpinare a adus şi introducerea noului Cod Contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Se cunoaşte perfect, că sarcina principală a acestor măsuri constă în protecţia drepturilor şi intereselor legale ale tuturor persoanelor; asigurarea prestării serviciilor de calitate şi neadmiterea pierderilor materiale şi de alt gen.

S.A. “Apă-Canal Chişinău” solicită insistent toţi proprietarii comunicaţiilor inginereşti sa-şi legalizeze construcţiile în modul corespunzător. Toate comunicaţiile în proces de construcţie este necesar să fie incluse pe planşetele geodezice ale urbei. Coordonarea tuturor tipurilor de lucrări se execută de către Departamentul transport public şi căi de comunicaţie (str. S. Lazo, nr.18).

Informaţiile şi explicaţiile necesare, le puteţi primi de la Secţia pregătirea şi organizarea producţiei. (str. Albişoara, 38, bir. 507, tel. 256-923).

Rămânem în aşteptarea unei colaborări constructive.

Atenţie!

     În ultimul timp, au devenit frecvente cazurile deteriorării reţelelor inginereşti neidentificate în momentul executării lucrărilor de terasament. În scopul excluderii asemenea cazuri, pe viitor, S.A. “Apă-Canal Chişinău” solicită insistent persoanele juridice şi fizice care au în gestiune reţele subterane inginereşti şi cei ce efectuează lucrări de terasament pe teritoriul municipiului Chişinău, să prezinte informaţia integrală necesară vizând problema abordată întreprinderilor cointeresate.

Detalii pe site-ul întreprinderii noastre www.acc.md

Zilnic, Serviciul dispeceratul central al S.A.”Apă-Canal Chişinău” înregistrează circa 87 de apeluri, vizând situaţiile de avarie, inclusiv 50 – la reţelele de alimentare cu apă şi 37- la reţelele de evacuare a apelor uzate. În total, în anul 2010 au fost înregistrate 13 967 deranjamente la reţelele de apeduct, inclusiv în sectorul Centru –2109, sectorul Râşcani –2779, sectorul Buiucani –3893, sectorul Botanica – 2845, sectorul Ciocana –2341, precum şi 2 195 înfundări a reţelelor de canalizare.

Sistemul de alimentare cu apă constitue un complex de construcţii, care include reţelele de apeduct şi staţiile de pompare. De aceea, este deosebit de important  regimul de lucru, în care funcţionează staţiile de pompare şi reţelele de apeduct sau dacă nu se atestă presiune în exces, care poate porovoca distrugerea reţelelor.

În anii precedenţi, practic, la toate staţiile de pompare au fost desfăşurate masuri în vederea îmbunătăţirii activităţii utilajului de pompare, iar în particular, au fost instalate convertizoare de frecvenţă, care permit, în regim automat, menţinerea presiunii apei în reţelele de apeduct cu diferite debite, din contul modificării vitezei de rotire a motorului.

Cu toate acestea, numărul de deranjamente, care proavoacă scurgerile de apă la reţelele de apeduct nu s-a micşorat  (în anul 2006 – 10 722, anul 2007 – 12 345, anul 2008 – 14 155, anul 2009 – 12 984, anul 2010 – 13 967).

Cauza principală a avariilor este uzura reţelelor premate, care constitue mai mult de 70 la sută (termenul de exploatare a ţevilor de apeduct din oţel fiind de 15 ani, în mediu, la S.A.”Apă-Canal Chişinău” – 25 de ani, ţevilor de canalizare din azbociment – 26 de ani, la întreprinderea noastră – 32 ani), precum şi variaţia de sezon a temperaturii, îngheţarea solului, care produce deteriorări ale apeductelor din fontă ( toamna-iarna -500, iarna-primăvara – 600, vara -370)

La fiecare apel al consumatorului, Serviciul de avariere al Dispeceratului central se deplasează la faţa locului, pentru a constata cauzele avariei, iar la necesitate, deconectează segmentul de apeduct avariat sau execută lucrările de desfundare a tronsonului de canalizare.

În ultimii ani, a intrat în obişnuinţă faptul,că la deconectările previntive, planificate la reţeaua de alimentare cu apă, să fie anunţaţi consumatorii prin intermediul telefonogramelor, mijloacelor de informare mass- media, site-ul întreprinderii – www.acc.md, iar în unele cazuri, se afişează anunţuri pe uşile intrărilor în blocurile locative şi se transmite informaţia prin intermediul difuzoarelor, instalate pe autospeciale, care se deplasează prin oraş.

În cazurile de avariere, când nu exzistă posibilitatea de a preîntîmpina consumatorii, neapărat, despre deconectări sunt informaţi serviciile de pompieri, Dispeceratul central al Primăriei, instituţiile de importanţă vitală: spitalele, garădiniţele, şcolile, brutăriile etc. Dacă deconectările de la reţeaua de alimentarea cu apă sunt preconizate pentru un timp mai îndelungat ( mai mult de 3-4 ore ), aprovizionare cu apă a consumatorilor se produce prin intermediul autocisternelor.

S.A.”Apă- Canal Chişinău” intreprinde toate măsurile posibile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, precum şi pentru lichidarea în termen şi remidierea deranjamentelor produse la reţelele de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate.

Pentru soluţionarea problemelor apărute, contactaţi 24 din 24 de ore, Serviciului dispeceratul central, telefonul 25-66-66 angajaţii căruia vă vor oferi servicii de calitate nonstop.