STOP deversării fosei în rețeaua de canalizare!

0
211

In multe localitati din suburbiile Chisinaului au fost executate în ultimii ani proiecte publice de colectare și epurare a apelor uzate provenite din gospodăriile populației și au creat condițiile tehnice necesare pentru conectarea locuințelor la rețelele publice de canalizare. Cu toate acestea, constatăm din practica curentă că există utilizatori care nu s-au racordat la rețeaua publică de canalizare, deși aceasta a fost realizată în zonă, dar își golesc fosa în diverse elemente ale rețelei publice de canalizare, prin diverse improvizaţii.

          Procedând astfel, respectivii utilizatori sunt posibili de sancțiuni aspre, săvârșind abateri prevăzute inclusiv în lege ,,Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”.

          Motivele care stau la baza unei astfel de prevederi sunt următoarele:

• De natură ecologică: mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și respectiv poluarea solului și a aerului;

• Legate de confortul utilizatorilor: apa furnizată se poate folosi în condiții mult mai bune, la un preț al canalizării net inferior celui de vidanjare a foselor de stocare a apelor uzate;

• De natură tehnică: centralizarea apelor uzate şi curățarea acestora prin intermediul stațiilor de epurare duce la un randament energetic mult mai economic decât întreținerea şi curățarea foselor;

• De natură socială: dezvoltarea sistemului de canalizare duce, prin confortul oferit utilizatorilor, la o dezvoltare accelerată a comunităților, acestea devenind mai atractive atât pentru investitori cât şi pentru potențialii noi rezidenți.

          În acest context, S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC)  face apel la toți utilizatorii, care dețin pe proprietatea lor o fosă septică și nu îndeplinesc condițiile menționate în lege, să inițieze demersurile de racordare la rețeaua de canalizare pe baza unui contract.

          De asemenea, rugăm cetăţenii să ne semnaleze situaţiile în care există suspiciuni că improvizaţiile de golire a foselor în reţeaua publică sunt clandestine, pentru ca să putem lua măsurile de a determina atât intrarea în legalitate cât şi constrângerea celor în cauză să contribuie şi ei prin tarif, ca orice alt cetăţean, la susţinerea unui sistem de canalizare eficient.

S.A. ,,Apă Canal-Chișinău” aduce la cunoştinţă că pentru branşarea la reţeaua de apă şi racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria de operare este necesar să fie va prezentati la Centrul comercial si asistenta clienti si sa solicitati Avizului debranşare/racordare, cu anexarea următoarelor documente (în copii):

 pentru solicitanţii/consumatorii casnici:

actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

pentru solicitanţii/consumatorii non-casnici:

extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– actul ce atestă dreptul de proprietate, sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– certificatul de urbanism;

– schema topografică la scara 1:500, 1:2000.

După obţinerea Avizului  de branşare/racordare este necesară :

elaborarea documentaţiei de proiect;

– executarea lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne  de  apă şi canalizare, cu invitarea reprezentantului Operatorului;

– obţinerea procesului-verbal de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate (F-5);

2. În momentul depunerii cererii privind realizarea branşării/racordării şi încheierea contractului, solicitantul trebuie să achite tariful pentru branşare/racordare. Ulterior, are loc realizarea branşării/racordării şi semnarea contractului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

3. Odată ce s-a realizat branșarea la serviciul de apă și canalizare se purcede la încheierea contractului. Pentru încheierea contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar ca orice consumator/solicitant să depună o cerere privind încheierea contractului, cu anexarea următoarelor acte:

Pentru consumatorii casnici ( în copii):

actul ce atestă dreptul de proprietate;

– buletinul de identitate al proprietarului;

– certificatul de urbanism (în caz de construcţie a casei de locuit).

Pentru consumatorii non-casnici:

extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;

– certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;

– buletinul de identitate al administratorului;

– actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;

– actul de transmitere-primire  a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare,  contorului de apă şi a sigiliilor aplicate.