de la fondare
Contractare

Consumator casnic – persoană fizică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de Operator, în bază de contract, pentru necesități casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;

 Solicitant  –  persoană  fizică care  solicită  Operatorului eliberarea Avizului de branșare/racordare, privind executarea branșamentului de apă/racordului de canalizare, branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru un loc de consum care nu este conectat la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, este necesar obținerea în prealabil a Avizului de branșare/racordare eliberat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” în calitate de Operator,  prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;

După îndeplinirea condițiilor tehnice conform Avizului, consumatorul completează o cerere tip (disponibilă la sediul Operatorului sau pe site) cu anexarea copiilor de pe actele nominalizate în blocul „Documente”,  iar  Operatorul  pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta.

Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum,  este  obligat  să  achite  integral  plata  şi  datoriile  pentru  serviciul  public  de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  şi/sau  de  canalizare  pentru  locul  de  consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova.